Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1449
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0794
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1449

De tributoria adione.

1450

y Vcius. ] C _ S v s- Prsposui libertum meum mcnsa: nummu
l^larjg-misit libertus Titio litcias-quibus significauic ei.quo <
apud mcnsara habcbat c, &ad ceicum tesnpus nuntiauit ei debe-
re.dece__it non soluendo,nullo iclido herede.an libeitus ex epi-
stolaconueniri po(lit,qu«iitur.Et respond.quod nonmec de iurc
stri&o , nec de aequita-
xx, ScJtvotA librequinto
Digeslorum.

LVcius Tiiius mensic num-
mulana., quam exercebac,

te : quia magis ad n-
dera menfe prxstaa-
dam , quam ad se obli-
gai.dum epistolammi.

a { _. scilicec liber- habuk UberEum propositum
las- „« . is» GaioSeiocauirinha.cver-
b C _■_*<_«-. nomen , _ . ,, _ . ..
libeiti. Accvbs. ba>Oc.aumsb Termmalis rem
c C Fmlicti. patroni, agens Octauij Fcelicis S Dorrti-
tjuem supra vocauic [i0 Fcelici d salucem. Habes pe-
Lucium Ticium. qua- nes mensam patr0ni mei dena-
dnnomms enim crac. - .,, l , . , .
A c c v R s nos mille: quos denanos vobis
d C Domitie Fotliei, numeraredebeopridie calendas
quem supra vocauit Maias. Qua.sicum est,Lucio Ti-
Cajum Seium. Eio defUn^0 sme herede, bonis
e C Adsidem. ldestvc . ,. . .„ , .
oltenderet sibi sidem ems vendins.an ex cpistukiure
commissam mens_:non coueniri Terminaiis possit. Re-
vt constituerer sedebe- ipondit, nec iure his verbis ob-
rei& sic non obst. s.rfe_ ljcraruni. nec -equicaten. conue-
conftit.pecun. i.autdam. - 1- r ,r > ■_ ■
qui est contr^ /X«- W* eT suPef£e cum ld m"
ri«.. stitons omcio ad ndem e men-
sieprotestandam icrjpsiilcr.

'..
_:fed Tau-
ffl
edidicm-

ri..vtefi


en
m.In. !.g_
tair
e» quinta

DE TRIBVTO-
ria afcione:
§uaUter in solidum
eenueniamur »x contra-
Bibus aliorum,dixit:niic
quado quasi in sotidttm:
id est nen deduUo, quod
domino debetttr, vetpa-
tri t -1 j.eod. l.j.in fin.
j.refc.Ac_v_L«.
-■ ■. ■■ ■■■'< tj:s-q::s. j
»$Ss m.ndatVlpia-
nus cd-ftum prxtofis,
quo vocat dominum
serui ncgotiatis
ce peculiari in tribu-
tum cum aliis credito-
ribus. vb i dominus pri-
uilegium non habeat
de deducendo.quod sibi
debetur, in solidum:sed
dominus sciateum ne-
gotiari. [licet.j Qua-
uis mercis appeHario-
ne scrui non concinean-

DE TRIBVTORIAf
AC T IO KE.
TITVLVS IV.

Mxerciteria,& institoria dantur etiS.
ex contraelu liberorum bemiuum, vel
atienorum sertiorum, qui nec honnsidt-i
seruiebant nobii.Tributoria non-.nisibe-
nafide seruiebsnt,& iHe.:quia fri-pesui-
mta xaui.auttaberne. , mcrcifynosirt:
hte vero citm mn prtposuimus, & in
n mertepecHliariscilicetnonnostrityhac
.__ sol» ratione,qubdscientibnt nobit-.&pa-
tientibta , .el ■volentibtu negotietur in
easilitusamilitu velserutu proprietate->
noiler.itut vsu,aut frustus-.vel liber ho-
mo,autseruus alienus, quem bonaside-i
pejsidemus :&pr*tere* ilUnos insoli-
dum obligant.- hsc mercem pecuiiarem,
quodj, eo nomine receptum est,futitur:si
quid etiam nobis debeatur inter nos , &
creditores mercis , sine priuiUgie dedst-
BhnU; qtted tamen aBime de pecuiio
nobisstruari solet _ ■vclpotiits htc ttctio
tur: tamcn Cx scruus in •«H^P^titionem emendat. namex
hocedtao resttagerttur. Poituianttbus
creditoribus mercu,dominut, cui etiam
seruus debet ttliquid, diftribuit mercem
sccuHareminter se,& creditores prora-
taportione, hocenim edicjo demino di-
stributio permittitur: pcrtnittitur, m-
quam, non iniungitur. namsi dominus
'lestiem subire nolit, apntortj

his vendcndis,&
His negotictur, domi-
nus ex comraistu eius
hoc cdlcto ccnebitur,cu
ex- incciprctatione ad
omnes negociationes
porrigatur noccdistt!.
astione tribucoiia. qua. ^WarbitermercibusdistribuendUA.y.
:nci cumseruo ™f *"■ cfteritmsi dominussusceserit
*ossicium,<frdoloma-
lo iniquam pertionemseceril, integrum
sibisorte debitum deducens, velptussi-
bi,quimserat ratio debiti sui,quamque
ereditoribus attribuens ,hac aHione ad
_._./] "Ad^hoc "qiiod *?»*m tributienem reuoeatur.nec enim
dominus mbutoiiatc- ["""iasoladominum huicaStionisub-
ncatuc, oportec qu6d ijdtiseddolus.tdepiniquadtuisioA.^.
sciat seruum ncgotiaii. §-P«iu.t.& vli.I+I.j. inprinc.l.7.1.8.
sed an voluntas eius ex-
pcciTa cxigatur. Dicunt quidam quod sic. Alij quod si non et-
ptesse volucrit,dum tamen non contiadicat, sussieit. & hac vc-
rius. [potestatis.] Quoi contrastum cum eo cric,qui in alie-
na potestate est,eo sciente in merce pcculiaii,de eo iudicium da-
bo.Qualiter accipiacur,pQce(taiis,vctbum,qu--iituc. Ec tespond,
quod non rcscrr masculus fit,ati femiiia:seruus pioprius,an alie-
nus:bon.fid.seruicns,veI liber homo crcdens se seruum:dum ra-
men ces,in qua negorij.cur, a^ cum pcrtineac, in euius poteibtc
ff. Yetus.

coutrahenci cumscruo ,. , .,
peculiaci, datur aduer- dtftnbuendsm
siis dominum;no dedu-
cit dominus , quod iibi
debetur: fccus in ac. to-
ne de peculio. [sctEM-

cst:(i vero (ic seruus communis,!. vtetque dominorum sciac: in
vtrumq; dabitur cributoria. si alter sciat,alter ignoret:qui igno-
rac,deducic in solidum.quod sibi debetur. Si vcro ignorans con-
ueniattir de peculio.dcducit sciens tjuod sibi dcbctut in soiidum.
qudd si scicns de pcculio conucnitur, deduccicc in soiidum. [ si
serv. s.] Pupiili seruus
l..lt hoc cit.I-j.quando ei saa.tut.§. negociabatur in merce
introduxit.&Instit.quodcumeo,^. peculiari scientc tuto-
Denique attio tributoria .correttieeft " : tutoi istius pupilli
iniamtributionkmerciumpeeutittrium dolum commisit. vtriim
apatre,veldeminosaBtdelemahin- pop-.us cx isto dolo
tereum.&aiiosmerciumcreditores.in conueniri potest ? Re-
yuibus siliitssamiliat vel seruus nego- ^oaA. quodnomtamen
labaturstienteeo. Etiam iUud ad ho- si quid ad pupillum per-
*m titulorttm discrimina deilinanda ucmc, teuebicur ast.m-
saeit:quedex hoc tit.in tributum voea- st«o(ia. C«tera sunr
deminus,etiamsieentrttHumJiteum PJana « _«e ati S-si "*■
quisciente domino ne- " 1 v IA N.
Ex tituh de Instltoria f T ***** ¥*&*■ ^-
\on tenetur, (i contra- " a dicar.non iolum su- a §*?j«..pa.-
perioris: vc /.(pM tit.i. "cula coniuu-
g { PriUitegium. sciii-

seruusprttposuit
gotiatur in ea.
aQione deminus
ctumsitcumeo
Itemqubdex ht
te domino seruu
gotiatus sit, nor.
-■ s.sedsert;
lituio de e
tur inso[idum,sivelente domine nauem
uerit , propter vtilitatem naui-
gantium. idem tn sitio , & stmilibus.

■,sit
nstitorprtposuit.
0 etiamsivolen-
tr dominus in se-
debitisuipro ra-

....-

magnum
legio aliquis
fcrtur : vc infrk dept
cul.l.exsailo. A c C v 1

h C Demino. hem de-
ducituc td, quod debe-
cur,his, qui sunc indo-
mini potestacc , velpa-
rris: vel cciam in tuce-
•tfradepecul.l.sed

De eo, qaod comraflam esi ir,
meree pecuUari,cum eo,qui esi in ai
ttriHipotcB*te,tosciente,COmpetit si damnum. $. prttterea.
tribttteria, Et verbum,meiccs,ac-
cipitttrgeneraliter: & verbum,^e-
culiare, mttasa£la dedutiitme: dr
■verbttm, Cciemia,pre parientta: &
verbttm, potestatisjtfwJw genera-
titeracripitur. Birt.

t ^" Merce. alias cnim
locum non habet : vt
supratitul.j.l.sed&si
pupiUus. §. si insiito-


M v s libro vieensimi
ad Edicsum.

V1 V s quoque s
edic_i non mini-
ma vtilirasest: vc
dominus,quialio-
quininreruicon-
cradibus priuilegium S habet; sedeft autsitum. &S~si
quippe cum de pcculio dumta- ptures.
Xat reneacur, cuius peculij xi\i- l T ^f»': / f
, , ' r , \ - aneust». t- Vel dic.an-
matio deducto , quod domi- gU|tior. ^m pCCUiij

Jc *[ Vocetur. scilicct a
credicoribus,vc sit cius-
dem conditiGnis cum
aliis : sed non pcr om-
nia, cum domini debi-
cum vndecunque iic,pe-
tatur : creditorum au-
tem ita demum, si in
eam niercem eontra-
xerunt, in quam agunt:
J. eed. i.proeuratoru. §.

no h debetur, fit tamen si rcierit appcllat
seruum peculian merce * nego- m C Textores.si si ser,
riari, velur extraneus creditor
ex hoc edisto in tnbutum vo-
cetur k. i.s Licet mercis ap-
pellatio angustior ' iic, vr ne-
que ad seruos fullones . vei sar-
cinatores,vel textores m,vel ve-
nalitiarios pertineac:tamen Pe-
dius libro quintodecimo scri-
bic,adomnes n negociaciones
porrigendu e^iiStum °. 2. s Pe-
culiarem auce hiercem, no licu-

sua seruos textores, vel
sultones, vcl sarcina-
rorcs , vcl venalicia-
rios : id est quos cniic,
& reuendit:vc infrk eo-
dem. i. procurtttorts. §.
item si mancipia. sunt
cnim quasi instrumen-
la: vt insra eodem.l.pre-
curateris. §. st propter
tnercem. A c c v k s.
n C Omnes. scilicet
pcculiaris niercis, non
alias : vt insra eodem.

ti pecuiium accipimus : quippe
peculiu deduc.0, quod domino '.procuratoris. §.
d.bemr, .cciptar M«x pecu- g?«/„-"'"
liaris, ecil si nihil lu p in pecu- n in^ de

est contra. Iten>
mobilia tantum:
'erbor.signi- i Consuctudo
sic.l.mercis. C Sed quid ?° wiSw11
So/p^V — -5
C.detniiitorta. ftmei mc?ca-
C ^w^ii^wsi/i^assj.expropriavocabuli-ignisicationeised "

1 b vnus tantum conrradtus fastus est in
i neoociatio:sed dic vcilem cributoriam

aliud est ex incerpretationeivt~).deverb.signis.l.mersuSccm<ium ,le, '_f^,'"
Azo.8- hicsubiicic. jJshgiT}"'
p s S.ai'i_/f.quiapluspacri,veldomino-!ebe.ut:quocasu ■n,!im/.iB.c,
nihil esse videtunvt Iniih.qued cum eo.%.citm tttttem. ; _e nlhiuaitm.
2 2 5 aCSWss»
loading ...