Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1473
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0806
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1473 Desenatuscons.Macedoniano. 1474

repecit a crcditore.& hoc in prima.Lic.t soluens pcrpetuam ha-
bec c_ccptioncm,non repetit fideiussor: quia filius non repetic:
quiaidem soluensnon icpctit.qui in odium crediroris ab_-tio-
ne libcracur.& hoc m secunda.Quamuis vero silij soluentes non
iepccunr:quia nacuralis r.emanet obIigatio:tamen si conucnian-
tur,nec eiceprio oppo-
nacur,& eondemnarcn- excep[i0ncm ci denegandam a
o^Po_-rc"-ss__? _rf- vs .ue ad p*g™"5 <p**nt*e «.
plo mulieris,quse si co- Filitts potesi siltttremistuompe-
ueniacur ex intercessio- cuniam ttd hocfibi domtam :sicus
ne , necjue opponatd*. ^ domtasimpliciter. B A R T.
.epcionem Velleian. Sc _-■*.-■/ :i. , -, .
codemnetur.postea Po* > • J S- ab aho donatam sibi
tcrit eam opponcre. & pecuniam filius crcditori sblue-
hocintertia.Sivcropa- rit,an pater vindicare,vel repe-
rrcscietemucuetur.ccs- terepossit;EtaitIuIianus:siq_i-
sat senatusconi. Si vero r . -
iubente & ionorantc dcm hac -OnditlOlie ei donata
creditorc pacer mutet sit pecunia , vc creditori sbluat,
voluncace:nihilominus videri a donacore profe&a pro-
cclsatinspesto ,nino _inus £ ad credicorem ,&fieri
conita-tus cnm pater , . . . *
i_(nr.&hocvsq;ad/./ nummos b accipienus. Si vero
qnodaly.V i v i a n. simpliciter ei donauit, aliena-
* s Dencgandam. Sed tionem eorum filium non ha-
quz est ratio dmetsita- ^fc . & ideo si s • rf condi_
trsintcr hunccaium, & _.
superiorem = Resp.quia «lonem patn ex omm euenru c
.Pigmisnon pigmis a nondaturpro competere.
djwr in solutu _ebito liberando ia lo- H&c exccptio copetitfilqs vtritts-
itauo liue- .■ i- ,
rinJn CUmaUC.ll

.„ _i__ lutum_crcdicon.sedpe aue sixtts ,ettam pecuma extame,
ic.Icem&pignus s. J ^
..*.*__ *■ Bart.

pro eo quod dcbeo,& si
nihil debco. Accvrs. i*s Hocsenatusconsultum &
* s ^*" **" pignorti adfiliasquoqucfatniliarsipcrti-
qnantitatem.Vt sicentu net> Nec _«_ rem percinet - si ad-
accepcnt,& pienusdc- _•
derit di__rium ,o inilla Grmecuromarnel*l'ae-t eapecu-
tenetuc sine cxceptio- n*a comparalse. Nam & ei quo-
ne : in alia non. Quod que y qui filiofamilias credidit,
admissum est scuccius. decreto amplissimi ordinis a-
Namalias sottis^rano ^ denegamr.Nec interesr)C6-
dingitur ad pignons r ■ r j
pietium- /_«/w mutu». *unip« dnt munmi:an extent d
CjJ cert.per. Vide scii- in pecutio. Multo igitur magis
pca Ciod, C v i a e. seueritate senatusconsulti eius e
psPW/Aro^. contraclus improbabitur, qni
»('*»*. C v i a c. hlia;ramilias mutnum dedit.
b »T F«W nxmmDs.imo H&c exceptto competit silijs , &
nisi soluetct, icdderc eorum intercessoribtM : nisi animo
tencreturdanti: vt }Je j ,. ■ ■" -. . _J a
iurj». hpr»siHiti*.tf$ do"*nd>' tntercessmnt. Et quta esi
g»«.Irem facit "j.mand. odtosa.silutttm indebtte non repett-
' l.siirnmdauero. §.sima- tttr. E A R. T.
dauerim. AccvRt. jtjNon s0]um filiofamilias.
5 " * ^"s' -*/"'*' &patrieiussuccurrirur: veriim
siue estacsiue no:dum- r , . rr . c -t
njodo maia fide acce- ndeiussori * quoque & manda-
perit, sic erir furciua tori eiustqui 8c ipsi mandati ha-
condiflio, vc hic si au- bent S regicssum , nisi forte ■>
tem bona nde, non te- donandi animo intercesierunc.
nccur:vc s.jv cen.tet.Lfi , .. .
siiiut.qux est cotra.Alij ^nc cnim cum nullum regrel-
dicunt hic indistincle
dari condi&ionemsinecausa-.ibiautemdenegaci incasucondi-
* Gcnusiquo stioneccrti.hoc non va!et:quia vbi^remouetuigenus^vt condi-
(0j?ue'ur'ab ilio cciri:& spccics remouctur,vt codistio inccrti,vel sine causa.
iur & sp^iji V T Nam & ei quoque. Vide scripta ad eundem tit.C. Cviac.
cius qmlibe-c. ** T -^" exteitt.nec ejteo<]u6d «ctent.in re patiisdicuntut vet-
a*rfs j. nB|_i. (i:vt J.i/e i» rem ■verso.l.ntmsi. »s Sed an in quantum Iocuplctior
WuAsitcejp. faicus cst patcr tenctur.vel filius?IoAN. sic atg.force pro co ~]Je
J^s.'~&«r ^eTlU' l-de?ssu'- &l-'" **»*>**«• ego contra propcer agectis
*' odium:vt insin.huiw leg.fa C.eod.l.sisiliui. ciim tes desietit essc
sna.quod in aclione de pcculio dici non potest.
e t Eius. ciediroris.
f i Fideiussori. etiamfilio inuito: vt J. de exeeft.l.exeeftiones,
qua.^.rei.gsl.omne!. A C C V R S.
g s H.i&?»/.ide(thaberent:vbitenentui.AccvRS.
h s Nisiserte. abundar fortc:vt s.de arbitr.l.siduo.ltem txcipe
aiios casus,in quibus non babet regreisum: vt y.mand.l.siremu.
nerandi.§.fipxssia.h. cc v RS.
i s H«^jf.Im6videturqu6dsic,adin(tarcius,quipromulierc
. fidciubentc fideiubet:vt J.adVeU.l.simulier.§.sialr ea.<%utiei\c6-
jln?.tcj™?" tra. Sol.illud ideo,quiasauorescsunr protogadi:hic auteodium
fengenjr* coaristandum: yi insin.huiusl.&JJctib.&fosiu.l.ciimijuida.&
l.is.ify de tisi.tmJ.siquis itu.§.siauisfiiio. Vel dic,vt ibi diximus.
iF.Vctus.

k s Comprobatu*. Ci sponte suerit datus : aliasnoo : vt s. _«nrf
met.eausj.sicum.§.si quU per vim.
I s ^^'Msswn.IicetrTdeiussbiisuccurratuiM-wn.&c.AccvRs.
m s Non repetext.Ccilicet a credicoic.s Scd an a fiiio?Quidam
sic per aaioncm mandati: vt in princ.huitu§. Ego contra, ciim
,. otmscrinr eiceptionem
sum habeant, senatusconsilltum P«ernprotiam scientes:
locum non habebit •. Sed & Ci Tc >?""_: _^,;<Dr-
. ... . "> prmc. s Et quod su-
non donandiammo : patns ta- nr_ dicirj habenr man-
mcn voluntate intetcesicrunt, daci regteiTum, &c. id
totus contradus a patre vidc- est hab«cnt,(idi«ie-
bitur comprobatus K *A Et hi ^^^^
tamen *, qm pro hhofamilias 7_tum cst. Accvrs.
sine voluntatepatriseiusinter- n s i€r_'.<'n.oppositic.'
cesierunr, soluendo nonrepe- ° s $*$*"• sciljeet
tent « Hoc enim & diuus Ha- ™^£f^&
. . . ... nem.K hsc cit relpodo
dnanus conaituit, & potest dl- pia:aiirar opposicionis.
cinorepetituros. Arquin "per- ps Liberantur. idco
petua exceprione tuti sunt: sed quia,&c. s Nota hanc
& ipse filius <>: & camen non re- W*T *S" ^ ■ "^ ^""S
f ... . ^ i indebj.autcxcepuonem. repctuc.qui o»
petit: quia hi demum tolutum ^ _tcm noc_ hk odia *> P<Enam cr.ed'-
non reperunr, qui ob pceiia cre- rcstringi, fauores am- ijb^rann'ii!0ne
ditorum adtione libcranturP, pliari-.vt~j.delib.&posi. todiaceibin-
nonquoniamexonerareeoslex i***£«•<««■ Acctm. &«*.
i ? _. _ q s /»Ti* Hatura-
voluir. c. J Quamquam autem J L//k hcecnon
soluendo non repetanr: est sufficiens ratiomam
Hacexceptiopotesiopponietiam &tjn mulierc nacuralis
-_ .' L J •' obliEaciodurat.&tepc-
posisententtam. B a k.t. tit-Alad VelleJ.simu-
x. P av iv s libro trigensimo Ikriniure. sedhicest
ad EdiHurn. odiosa excepcio: vt $./.
QVia*naturalis 1 obtiga- fox.circa^n. Accvrs. •Ant.August.
to r s '1'Amen si no» tit.s.c<a,t7.
tio manct: J ^/ Dllo
XI. V l s i a h v S itbro vtcenfi- notaJrimo an possit fi-
monono ad EdtBum liusfamiliAs huiceice- . „. s
TAmen*sinonoppositarJl ptionirenunciareJResp. est^„j_„£
exceptione condcmnati non e:quianon sui cau- [,«.,/, ,.4,^.
sunr, vtentur s senarusconsulti sa: sed in odi,uni «*; ' *■_■"?■«
- . . ,- r - roriS cst lnduaa.llisi Ma«domano
cxceptionc.&italulianusicn- p_t_rs_ faa_searnre. *i-i*>ifeniiiia«
bir iii ipso filiofamilias exerri- mittercc:vt c,cod.l.Ze- "u>".Py"*:*
plo mulieris interccdentis «. noderut. Sed in mulie- gLj}iet„.c',,.d.
rn. V ay 1 vSiibro trigensimo ic-cercum est.qudd tc- ijuodZasiusi.
adEditlum. mictic. nam cx suo fa- «<#^S.aduer;
SI tamen sciete patre creditu mnt&Ja^Kn ls ^^"t
sit filio, dicendum est celsa- ^jsi;^»-& *■* proba..
» - cond.tnd. L.qu, exceftio- 4 Renunciate
re c lenacuIconiulEum. Sed Sc h nem_ ^ rcern ^uid si di- Velleianx. mil-
iuiserit pacerfiliocredi; deinde xite Ce emancipacum? ■■«poceit :&
ignorantc creditore mutauerit &=*"}>• non habcc «cc- ^'J[(donj ■
voIuntate,Iocussenatusconsul~ PEi°sra^ Secudonoc' exceptionem
.■..-_ q_odc_ccptio-pcicm- nonhabecoui
to non ent " : quoniam mitiu * pcoria op^oah^ post di:ilt st £S-
COntraisruS ipeftandum est. scntetiam:quod est spe- cipacum.'
xnr. G a 1 v s Ubro nono *d ciale inMaced.& Vell. f E*CsP*-*>
EdicJumprouhtciale. vt ^.&inmilire:vc C. ^^P___bV.
■■ I, quod alij muuium dedi- *_*"• s M-V™'-1+ k quibu< op-
_ ' _■!■ r -1*1 i- J.ttmraliopiocurato- pomcur poll
Jmus,ahIlofamihasnouandl xc.Uicet.C.depruurat. tenutnm.
4.Ec in donacoie : vc J.
re iudJ.Nescnniu4.§/vlr. 5. Item in quaiibet cxceptione, pci
quam dico nullum fuiisciudicium,vel rationc iudicis.vci partis,
vcl ici,de qua dicitur,vel quia fuit iudicatii falsis instrumentis,
velaliacaus_.&facicJ._,-f^./_?/HnH,»'._ji'^nw.acregulatiier
hoc fieti non potcliivt C,[ent.resci.naposs.l.peremptoriat.Accvss.
j. s Tamenfinon opposita.Hoc sit ex scntentia Senatnsconsul-
ti: alioqui post sentcnciam non opponicui peicinpcoiia. Vide
sciipcaad \.j?.C.dcprobat.Sl ad th.Ceod. C v t ac.
s s Vtentur. contracxecurorem. Acctrs.
■ s Exemplo mulierie tntercedentii. Nam & receptio S. C. Vel-
leiani opponitur astioni iudicati. Cvuc.
t s C J tamen.~] Cessare.mW prohibuerit: vt J.cod.l.sisiUtu.&
^t.eod.l.sed lulianus.%.quamqmm inquit.^ Er sic not.so-
lam g scientiam praHudicare.nisi conttadicatur : vt "j.de euiU.l. g Sciemia sola
quidamMdiccsiam "j.sisitim. Accyks. pceiu-ieac.nili
U s Nonerit. s Pareiturignotanti h reuocatum:vt hicjfys.de -ontra-icatur.
msi. IscdbsipupilUu. §.profcribere. & J. desoU.-vcro.§.sed&fi „__,_£££!
5«M.Arg.contr_ J.s/ema.vin.Lsipater. Docatum , ex-
X s Initium. Nor.initium ' spe-randum: vt J.depcsirJ,j.§.idem cusatur.
etiam Tomponiai.& J.mandJ.siprecurator.j.rcsii. Accvjts. »Inii-W"cen-
SI quod. ] C a s v s. Mutuaui Titio,& a filiofamil.animo ro- ^us rPessa-
uandi,& libcrandiTitium stipulatus sum.petenti milii _ filio,
A A a aa
loading ...