Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1477
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0808
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1477

De peciriio.

1478

lihtri himir.-A-.-vt j.ad TrebelU.cogi.in.princ. t..Seemdo,id,quod
caufaprtsidij,proguerrureponitur; vt~j.de leg.3-l.si chorus.§.I.
3. Tertio,eafirenfc,vel quttsi aduentitium.vetprose&itium; vc C.
dc inoffic.t-lt.l.rin. 4. Sjuarto,res paraphemutes mutierinvtj.ie
iure dor.l.si ego.g.dous aucem causa. $. §^tinto,quicauidsiruus
mturaliter, & iusie te-
net:vt J.de acq.possess. tiumaliquodgesierint.namsiin merccj
l.quod seruus. m fine. peculiarinegotiatisintscientibtes nobit,
6.Sexto,td, quod domi- didicimue iam ante propter neeejsita-
nus separauit isitit ra- tem eammerciorum receptum ejse vt vl-
tionibus.&seruo conces- (_,_ pgculium ttneamttr, deduSa tan-
sit: &ficboe tit.aceipi- tum ex merce peculiari contingente ns-
/«rwj.cod.l.peculium bit portione, non integra debiti quanti-
est.mprin.&Ueporiti. tate-.vtptanesit hacrationesiparand»
§.fin. -j.Septimo ,vtin atTio de pecuiio ab actionedepecultari
Lombarda, de~eo,qutpe- ntrct^qua. tributoriadichur. In hac
euniam in alieno pr&dio no„ dedueitur omne id, quod dsmino-
inuenb. 8. Oftaub, pro debttur,naturaliter;in iUa, qua de agi-
salarieivt C.dc cohorr. tur hoc tituh,totum dedueitur. Quin-
l.ordinariorumlib.n. ,mo peculium itadesinitur naturalo
* s Pcculio. Gncifie patrimonium siliofamil. vetsimo.aut^
reetidesiniunf.Veculium quasiseruo suo k patre.vei demino seer-
sim ttsuk ratiombui conilitutum,dedu-
80 inde ,si quidpatri , vel domino.vel
subieSis eipersonit naturaliter debetur.
St centra naturampeculij esi.si legetur
non deduilo &re dominico.l.6.§.j.dt pc-
cut.icg. C v 1 a c.

esi naturatis subfii
concessasiiiosa.velseruo
voluntate patris,aut de-
mini,deduBU debitit na-
turalibus patritautdo-
mini. Videserista adl.v.
C. auod cum eo. Cvrac.
■"*■ ^'SRDINARrVM. ]
svs. Dicit

sstud principiumvsque ad $ po-
. „vlPiauus,quod K&ms.Muiditurmtjuatuorpdr-
ordinatc fecir prxtor tes. Primo enim ponitur continua-
dicendo prius de con- tio. Secundo , quotuplkiter agatur
tracribus, quj dominu, ex \,oc -^-3- sertioponnntur ver-
«patrcmobligantin UeML Quarth illa inripit expo-
lolidum.vt m cxercito ?-•,. -.„ '* ,--' ■
ria &in tributoria:de- nm.Secunda ibi; bst aut e. Tertta
mdedchis,quiobligat *_•*; Verba autem. Quarta ibt->
de pcculto.dc quibus in De eo loquitur. & b. d. Sicutse'
hociibrotra-tat. Tri- ^_. pmimmiam ad Ubertum:
pliciter autem potest _ ,' , ,. , -
agihoccdictoaduersiis tta se babet pemliHm ad seruum,
dominum: d. pcculio, vel 1iHum, vtpater vel dominus de
verso,&quod pecutio teneatur. b.d. jecundum
'"' MBart.

iulTu. de quibi
t]ucntib.vsque ad tir, se-
nat.cons.Velic. vult di-
cere. Verba edicri prx-
roris sunt:quod conrra-
fAdint.He- dtum cit cumeo,qui
iena potestatc est,
3 aduersiis domi-
num , &c. Cilmaurem

VlPUMT! libro vicensimo-
\o ad EdiHutn.

Tidc Bart.post
glosf. m t.siUI:
detejb.puut.8c
dt sorm_ li-
belii vide per
Cyn.in l.pcn.C.


i6d sic. [ s

-rcicori* dis-
fcrcntu.
* Asiio ex eo-

o^Hgatione,
trastu obliga-
• Attiodepe-
eulionod-tur
. "i !blidum,s-d
guatenus est
- De p.culio
1°' agit non
Seinrem

RoiNARlVMf
pra;ror arbicrarus
est, prius eos con
tractus exponere
eorum qui aliena;
potestari lubie£ti sunr,qui in Co-
lidum a tribuunt actionem : sic
cvm. 1 Ex contracai . . , , , 1 . ,
SLij.vcis.nii,- pnpiila- demse aud ^oc P«uemrC:vbi de
risxtatisfucrit^sicde- peciiho *> daturadtio. i.sEst
mu obligatur patcr.ve! autem triplex c hoc cdi-tum.
dominus , si pcculiutn ^ut exiim fe peculio , aut de in
rem versb d,aut quod iussii hinc
oritur a£tio. z. j Verba autem
edi&i talia Tunt: Qv o D cv M
EO J3 C^VI IN ALTERIV^
POTESTATE EST,NE60-
XIVM GESTVM ERIT e.
j, J De eo loquitur, non de ea:
dens se seruii esse. Vir. sed tamen & ob eam , qua: est
a.s puiinsolidum.vi fcemir!jni s sexaS ,dabitur ex
«ercitonam,--mit;:o^ , .._ „.
liam> hoc ediao adtio.
b s De peculh. Sed
nonne tx hoc cdicto agirnr quod iusiu, Sc in solidum , vt staciin
subiicit inprox.§.Si dicas sic,idem inuenies in instiroria,&c_er-
citoria.Scd a rcspond.superiores e_ negotiationc,ha:c b excon-
tractu. _.Im6 illx c in soIidum,ha;c non : sed qaaccnns est ver-
sum.vcl iusTum,vel quatenus est in pcculio. Acctrs.
c s £st autem triplex. id est tripliciter potest agi concra do-
minum.o. sic sonant verba cdisti J.prox.§.verba autem,Sic.
d ^" jiutdeinreverso.Sc hoc ideo:qnia qui agicdcpeeulio,vide-
cur agctc & de in rem vcrso.sccundum quosdr.-.vc arg.~y.dein rem
vers.t.sitius.insi.Nos dcotca;sed hic sic mentio de inseriorib.citu-
lis-q.-.subhoc tir.rriplicicer aftioproponitur,sic %.sicm.set.i.\.
ff.Vctus,

fuccit fac.um locupli
tius. neq; reserc, scruus
cocrahens fuic alienus,
vel proptius quoad do_
tninium,vel eiusposscs.
Item ncc rcferr, fueric
comunis, vcl proprius,
5 an atienus bona fide
* posselTus, vei liber

P T Qisadeumeo.Siccoi\ce^mst^ttit.C,quodciieo,quiinatiena
potest.esi.negotium. Vidc scripca ad eum th.C,l.s.§,pen. Cviac.
e ^" GeHum er<>.suppic,astionem in dominum,vel parrem dabo
de peculio,veI de in rcm verso.vcl quod iussu.
s s Fceminini a. vt s.de consticpecu. l.j. A c c v * S. * Mase-Iimint
gC X«s«B/.ri«M.Not.b an.&q-an-o
rt f _ s m K' ' concipi»t ice-
Excontracluserui,velsilusam. camm > Tbi ag«ur 1Q mimnum,vide
, 1 . J " quantum peculium cst B_tt.«/.i 1M
mmort*f,ater,veldommHsnoncon- £,cupl-tm.:«^>^ ™Ur%-£-
ueniuttmr, nifitnquantum loCUpie- eo.l.cum andUa. nec rc- "e adde Pra;-
tioressatiisunt, vel (vt veriits di- sticuitar dominustvt s. P°^* jjjj*«;
cam) nisi inquantum locupletatum ^*»inw/-^jsi»->^ dis,- ___is.«(
" ■' Rart &)-"d.l.ty.§.txsurt>- lum,i„iap.am
««.sunt&alij,quosnot. _sM_.-e^-/_R
C.eo.t.cu.aneiU*. Sedn5 "tri.tr ibi*d
sequitur quod ad omnc ' ""P'"'"
..... . detur.inquolocuplcta- ^"„"' "~
iit^itadabKurmdommum^vel mm ea. nam & a-tio jPcculijlocu-
patrem de peculio [ac_io,]ii lo- simi datut, si incerest: p!«io«s no-
cupletius S eorum peeulium fa- Don taPen adinteicssc, »»» 'V^

4. s Si cum impubere sllio-
familias, vel seruo contrac_um

c_um esr.

aeobtig,qu&cxdeli£l.§, nljnum siCVE
surti.{\c8is,ne quheu, ci non deiur
<c.l.penul.§. restitutio.
■-. & sic de-

. Iurisconsuitus hk exponit ver-
bum,^ote^3.ds,pofituminediBo. |""-"j^.
Et primo dieit, qubd illttd verbum, /u^c u'£ dominus sib
potestatis, resertur tam adfilium, debi
qukm ad seruum. Secundo dicit:
tjuhd seruorum appeliatione conti-
aentur nedum proprij :sed & hi,
quos bonafide possidtmns: & quoa
tppellatiom siruorum continentm
10/t solum proprij, sed communes.
& bJ.Ferbum potestatis.^?»*"-
tur large, vt comprebendat siruo:
proprios,& communes,& etiam bo-
naside pojfejsos, & eos, in quos ha-
bemus vsumfrucJum, & heredita-
rios : & comprehendit domino:
vtriusque sexus,minores, &surio-
sos.hMum Iseq. Bart.
t. s Porestatis-verbum com-

n T Quamsncuitatem.
id est nbn magis sacul-
tacem, quam dominiu.
& sic est hysteron pro-
rcromvt $.de rc.di. i.ri-
parii. nam & si mprtUUS
sit seruus, agicur de pe-
cuho inrra annum: scd
in noxali spectarur ma-
gis faculras, quam do-
minium:vr %. demxali.
i.quotiens.§ Jn potesiate.
Imd certe hic recte Ic-

iixtl

.~W«w-3esa-
b.l.) .§.si. Acc.
] Casvs. Si

habeam vsum, vel

mumter accipiendum est , tam cuius,
in iilio-quam in seruo. 6. s Nec min'
magis dominium seruorum esse " 'c m'.
spcaandum,qu_m faculratem >> li-,'^,^
habendi eos. Non enim solum verso, vd quod iussu.

vsumftuist.in seruo ali-
acausa, qua;
-irihtr, puta
& opera sua,
lio 1 similiter de m rem

icruorum propriorum nomine
coueniemur-item comrauniii f:
i_m eorum quoque qui bona
fidenobis seruiunt ' siueliberi
sint,siueseruialieni.
, Pomponivs libro quinto
ad Sabinum.
EX ea causa, cx qua solerer autein dicas aumcaxat
souaSfruaaariu5,velvsba- ^iflj™^

cztra has causas si con-
rrahat , oblisac pecu- s Comraune
liumic^ceraadproprie- quodest.meu
carium pcrrinenr. Vrv. tSe di-i t°-
k ^" Dumtaxat. q.d.no '
in solidum:.. sic no ob-
stac j.edd,l.hinc,§.poteft,
i-i.quar quaistio, &c. Si

rius adquirere,]n eu,cums vsus-
frud-us, vel vsus sir,a..io dum-
raxatk de peculio-C3_ter3_q; ho-
noraria:' dantur: ex reliquis m
jn dominum proprietatis.
III. Vi-PIanvs librovicensimo-
nono ad EdiBum.
T Icct * pra;tor,si cum eo,qi

.Sed sol-
uc vt ibi notatur.
I ^" Honoraria. de in
rc vci'so,&quodiussu.
m ^" ExretiquuSc.om-
nibus. scd non soIuit:vc
}.eo.l.t>inc.§.poteft.Ceca- * ^"- ~-'tit
di!mIo.qua:estcontr_. "T"* ,
.. . r- ? ■, . . s Actiodepe-
;; culio cS dati-

inpotestatesit,[ncgotium] T '"'•'} Casvs.Supi
stsi sit, polliceatur f a-lionc, -L-^1^.^ »*«- •JJtetofa
r ■ 1- n. o r *:■ . «o prarcons, quod si pote«ate eiTc
rnen scicndu cst,__ si Kin nul- -uidj&c- Uch i[a sa£ta s quoque ftr-
- _ . „. s"iC n,Cnlio dc ™ • ^ ^q-nn ZL
ei.inporestate:tamcnnieruusinnulliusiicporeftare,& contra- iius est pote.
hat,compecic a_tio tx hoc edicto. vbi ergo iacencc hereditate state: vt puw
seruus heredicarius corrahir,dabirur ac_io.Si vcro pluribus gia- hereditatius.
dibus secuus substitnacur,& omuesrcpudiant,&cx substitutionc ^^j,"1''^
seruus iiber & heres Iit,obligatur de pecuIio.spARvi.] Si seruus hcredicitero ™
contrahar,non rcscrc an suerit masculus , an scemina: quia mu- iacentem non
lier,&c.Item St mulicr impubes obligaii potcst,sisermiscontra- dicidominam,
hat tucoris auetoritate non suspecta : quia pcr hoc non vidccur Iss" a,''.! ea"
impubes conrraherc.Iccm an pupillus poisit pcculium costitucrc ^,'inil !""^
seruo suo?Dicicur quod non.neque si turoris auitoriras interue- hcraii&. J.d,
niac»& hoc in prima.Iuciosus obligari potest e% contra_tu serui: acq.Ter.dtm.
A A a 1 ^uia
loading ...