Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1541
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0840
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i54i

li ideo dc hoe reprehendimr insra.ibi,/viss«j esi «yu.&c.Vel dic
in hoc secundo bene eum di_isse de pecuiio possc agiised vestem
in peculio non compu tari,vel eius pretium:quodVetum cst.
a >| Etia. scilicec patris.
b *s Atquin. hic incipiunt verbaPauli,in rem patris , vt s.eod,
Lits. §.proiadesisei
eius a, cjuo cum agatur, factum
essct. Atquin b si filio pater to-
gam emeredebuit,m rem patris
rcs versa est, no nunc quo fune-
rabitur:scd quo tempore emitc.
Funus A enim filij , asasienum
patris est. Et hocNeratius quo-
iQ tancuro que,quide inrem versbpatrem
perit esse obiigacus teneri pUCauic s ostendit nego-
«fesiS tiura hoc>id est> sepuituram, &

probat Alber.

^ Emit. nec desinic
esse versum per hoc,
qu6d videacur tedire
ad filium. funus cnim,
&c. A c c v R s.
d «s Funut. benc dico
quod nunc videcur ver-
sum quando emic, nec
dcsmit ideo esse
[i fili
ccepcrit
pacri ob
sarri in filij fa-ium .u-
uetteritwc s./.j7/wf*- runus nhj, patns esse ses ahe-
,§.yTrfDMiW.quiacoa num,non filij. Faclusest ergo '■
debitorpcculij,quamuis res no
extet:vt etiam dc peculio poslit
conueniri. In quam adtionem f
venit, Sc quod in rem versum
est £. Quse ramen adicctio •}■
tunc neceilaria est *,cum annus
post mortem filij excessic h.
Sisilia mtttuum in alimenta coh-
ttertit, tenetur pater de in rem ver-

De in rem versb. 15-42
PAuri] C a S v s. Si pacer pro silia promittat dotcm,& conuc-
niac mrer ipsam,& raaritum vt cam alat: & paccc noa prce
stautc ahmenta,marirus vxori suarcradideric vc se alat,& vestiar
an dc ln rem verso tcneatur,quairitur: & dicicur quod sic. Hunc
casum ponit lex vlnma.[SER.vvs._Si seruns cius.qui reipub.cau-
sa abfuit,s___o alieuius
pondit:posse nihilo minus dici, PttP'Ui credidcttt tuto-
de in rem verso cum pupiilo m re substt»^»>K instru-

filij,sed suum fccit
/ ' gotiu. funus enim, kc
Vt hic, &s.de reiig.i.it.
»Hmc int"- fatrem. x. Alij a sic,bc-
pieiaiioiiem ne dico cum debuit e

paterei

i Bw»^" dcbuir, quia bene vesti
tftib* Ctts «a[ > cunc. vcrsa vi-
dejBieverso, decuc cum tunerarur:
jnllitom & sunnt en/m.&c.pr^cerea
tribuEOrii,aJ- arcmotis vidcci,r ^r"~
':■.:.■;:■■:' iurit,
liMsdicaio-" nonposse:scilicet quod
T.M.tddtt.iy. dedicando dicatur tunc
gjnpuiiu. 1. verci in rem patris.nam
itfudAsn»- autssKC t0ga fuitfilio
' :essaria.&cunedein
vetso cicunc

Js£L qiSd s° 'fl s™ "'f*™'0™™ ad f«rm
jpe£sabat.h.d.istudprmcipwm cnm
Isin. B A R T.
SCiSVOiJi lihrofrim

I d 1 m libro ^uinto
Digefior.

.Ugatio

tnpupiUus teuea-
linreverso, qua;-
ritur. Etresp. quod Jic::.ir..sTec.

h'tc, ^> s.l.iij.§.frointie.
nec idco couuenitur
quia dedicauit:scd quia
'■ itfilioda-

PAtcr pro filia dotem promi-

n debui
reautnon,&t
minesuofiiiu
vc s.eed.l.fi re
sed de pecuiii
veait vcrsu:vt
cit. Siver
mine:aut a-

Sjlao

o pattiS no-

excunc, auc vtilis;& tuc
quanci valec , tenecur
parer:vts.^r«.j.«Js.
& l.sisitn4ttm.$i tamen
poilea vertic, quando

,& conuenit vt ipiefiliam
alcret.Non pra:stante' patre,fi-
lia a viro mutuam pecuniam ac-
cepit,& mortua est in matrimo-
nio. Respondi, si ad ea id,quod
creditum est, erogatum esser-.si-
ne quibus aut se tueri, aut ier-
uos paternos exhiberenonpos-
set: dandam de in rem verso,
vtilem actionem k a.
Promissto tutoris non teSit aSio-
nemdeinrem verso corttrapupil-
lnm. Bar.t.
. s Seruusabsentisreipubl.
:suocmit*, scili- causa, pupilli ieruis pecuniam
cet filij.ccnecur ip soli- credidit subscribentc tutore sti-
dum de in rcm verso: pulatione in personam tutoris
nihilo minus de Pecu- „anssat31_Qua;situmest,anad-
Iio.vc hic dicttur. & hc , TSy _.
hoc casu habec locum uersuS pupillu competat ac.10.
quoddi-it Neratius. Respondi, si cum in rem pupil-
e 1" Failitsesiergn.quia Ij daretur,id in rem eius versum
rem peculiarem filij ac- est & Js zQi^ semo_
cepjc, & in suum scilt- * - *> -
cecparris negotiuver- ™m conhrmaretur, tutoripo-
tit. lic etgo de pecutio
poccrit conueniriratione huius obligationis peculiaris: vc hsc
Aicitin:,Si.i.depecuU.quiimTi.benm.i.Jin.
f % In qnam aSianem. scilicet de peeu!io,vc si agam certi eon-
diitione de peculio , vel aiia veniat in hac astione, & quod in
remdomini veriumeshvt hic,&$.dej>ecuU.).§.ejlsutem.&ln-
stitut.quodcum eo.§.in rem twtem. Item potest hoc inconuinci-
'PccuHoim- bilittrprobari.ctim benimagiturdepec_lio:eciam id,quoddo-
Ju,*[''r '.*' > minu! nacuraliter seruo debet,in peculio computatur,si forte in
»«-raCrnBS rCm domioi ™pendit:vt sJepeculJ.qt.am Tuberonu.^.sed&id,
fcruo dcbet. ?"'"'■ sic ecgo cum agit ai-ionc dc pcculio , & de in tcni verso
agit j non ramen minuit domini priuilegium,niii habeac fotmu-
'foiim__de Um,scilicct vt de inrem verso proponat.Est enimalia^sormu-
?«»ii- ,& dc ja de peculio. & alia dc in rem verso:vt Cod.de exercil.aBh.U.
CV"s0Accv--
g_ 1" rw/«m^.scilicetipsatoga.a.Veldic,idesieiusKstima-
tionem:nara ipsa toga tiec est,nec dolo aialo dcsiit esse iu rerum
natura:id est in commercio hominum.
h <s Excejsit. & in aliis casibus ctiam necessatia est : vt s. eed.
lj.§.j.
sf.Vctus,

Flliamfamihas duxic vxorem,
patre dotem promitrente:& "Juia c«ussatio~oblij_
conuenit inter omnes n perso- "00isfaaa'ntutotcm,
- - . r s Doa tmc racfa animb
nas,vti eapater, aut ipia se tue- nouandi. Viviaw.
retur. Marirus ei muuuos hum- i s SenprAitante. sci-
mos dedit, cum iuste putaret lic" alimenta, vt con-
pacremeius ministraturum tan- "c»eraj-AccvRs.
i-i . - k q Jicttonem. in pa-
tum lalarium, quanrum dare fi- trem;vi h-!Ci& -^^
lissisue_ insticuerat-Eos nuromos insin. & t.eod. Lqtwdsi
illa in vsus neceslarios sibi,&:in {***#?• §.proi»desiser-
seruos , quos secum habcbar, ««^Accvns.
consumpsit:aIiquantum & cum ZtiLJHZ. Tic
ei res familiares credits ° es- scripcaadtic. c.adSe-
lent, ex pecunia mariti in eas- natusionsulmm Maced.
demcausas conuercir. Deinde 9llAC\
priurquSpft« salaria e*plerec. LL^fe|„b ^
montur filia. pater impensam daretur dc in rem ver-
recusacmaritus res mullcris re- s°- sic & ponitut s. du
rinec P. Qusro an de in rem ^CjfSY*'! m%nd-'fi'"'
verso aduersiis patrem adio „1 '^'J!*/% c. „
n r .- r , -. ™ " CumpHptllo. IiC&
comperatJRcipondit,siadeaid, ytie.),l.ij.s,re$on.&c.
quod creditum est , erogatum quando exsitS. tut. t.si
eilet,sine quibiis aut se tueri,auc *" rer~
seruos patemos exhibere non n
posletjdandam de in rem vccso
vtilem 1 adtioncm.

FlliSsa,
Imtr

ilihs.]

Qjr O D I V S S V (3.
TITVLVS IV.
Qu* ratione.exercitoria, & inffito-
a ; eadem & quod iujsu aSk.sine de-t
■Jsu : ■vtscriptHmeJfrlMt.. insolidum
datur; siU non ex contraBu liberorum
minum,quinobisbonafide,aut condi-
>nis cuittsdnm iure nonseruiunt; nnn
contrttttuferuorMn alienorum, licet
ex horum etiam contraBu itla compe-
mt. Enimuero condici ei.^ui iujsu po-
?st, etiam si sciens cum tiberis homini-
bm non insiitoribui sim centrshi

maritum, & vxorcm, &■
patrem:simile pastum:
vt H.e9d,l,p4ter.&"}.dt->
exeept.doU.pater. j.rejf}.
Accvas.
o s Creditt. id * est * Vxori
comiuiscrat sibi mari- miliares
tus tKclare res suas fa- e*

lilia

iiliariurn ad-
listratione
kuj per-

p s Mulieru re
Ad hanc resb.non ": vt mici
%.de condm. indebit. l.si cest.
nonsortem.§.sicentutn. "Emenda,-*i
etiam non recinet intc- m( = ", r &"
rin*prppatre:veC.«- ne;'pe e*redi;
moda.l.Jtn. t0Trro propter
q ^" Vtilem. id est effi- debitum rcte-
i;sedadidnoilre- rione h»b«e-
i\ 101 debitorix

t.l.vlt.pjosocio.TO mnsitminmf, spo„J.'a„ ra possin, „.
%'."" "f'J '2?"i 5v ■ 7/M" """LStd dic 1»°d °& SWS«™
cJu tunsuopersonu eotrabiiufitt.qurue m r- r______r »/:.!.._. F .. „
'nftitcrcm.aut magiOrum nauis pr&po-
suit. Cttere. ttitiones honorarU, Tribu-
toria, de peculto, de in rem yerso , non
ipetunt in solidum,nec earumeausit
condici potest. Cvnc.

QJ/OD IVSSV.
§uia sttpk de pecu-
lio , &dc in rem verso
diximu4,pon!t anod ius-

su:vt s.de pecu!.l.j.§.esc auc<
i8 T I«jp*.DisFcrcntiasinteciussum,&mandatumJvidcin scri-
" ad \.}.C.quod cum w.Cviac,
gS Ertto.'] C a s v s. Si iussu tuo seruus conttahat, obiiga-
liM cis in solidum quod iulsu ; quia cecum quodam modo
^g eontradum videttir.hoc in prima. 6- non rcferc iusserU
nuncium,vcl pec cpistolam, vel specialitei, vel genetalitcr.
vndcsidicac dominustjuod velit <juod comrahat cum seruo
suo,sumcic:nisi aliudpostea conueniat.hoc in secunda. Sed an re
integra dominus possic reuocare iussum; Dicitur qu6d sic : (icut
cst in mandaro.hoc in tcrcia. [s_r>.] Si patcr,ve! dominus,vt fi-
lij,vcl scrui contrahant,manrlauerinc:ccnentur quo iussu. Icem si
pacer,veldominus subscripsit chirographo serui, vel filij,tene-
quod iussu. hoc in secunda. Sed quajritnr, si patcr,vct domi-
i fideiuircrinc pro setuo,vel fi!io,an tcneantur; Dicitur quad
__j;quia fideiubcndo non iocemenit,vt dominus: scd vt quili-
bet extraneus fideiussorio nomine obligatur.hoc in tertia.Si vc-
6 inutilitcrfideiussi.,non tcnetur quod iussu. & hoc in quarta,
Si vcro dominus ratum habeat, quod scruus, v:l pater, quod
- C C C * silius
loading ...