Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1757
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0948
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1757 De rescindenda venditiohe. 1758

Calibus: n Codje nouat. l.iif.&supri dc procura.l.per procurato-
HEreditatem.'} Casvs. Coinclius instituit meheredem,
Jtime Titio iegatumreliquic:veudidibercditatemmihi
dclacam. Titius, cui crat iegatumrelictum,ineliercdem in-
fticuit , ancequam ab
empcotc lcgacutn Pct- mtegrurnemptorirestituerec6-
apecct.agercpotcroc* .,» r
vendico.quiatanromi- l*«i<»ur.
nus hec. vendidi, qudd Abemptionefa&a cusiliosilosu-
mpcot legatum solue- ptrrepaitkulari.potest rtcedietia
pacla initocttmsilopatre. BalD.
xxiv. L 4 i! e o iibro quarto Posle-
rtQTttmh lamUno Epitomatomm,

HEreditatem Cornelij vc:
didisti: deinde Attius, <

re tcncbatur. neque re-
ferc att debeat pccuiiia
tanquam etcditor cx
concraeturaii »t icga-
tarius. V 1 v 1 a n.
a <s Mi/it&.tic supra de
seruii expor.l.sivendi-
■r.§.sin.&suprxdecon- a ce herede Cornelius legaiie-
", priusquam legatum ab em-
ptorepercipeter, te fecit here-
dem. Re&c puto ex vendito te
a<5turum,vt tibi pcssistetur: quia
ideo eo minus a hereditas va:-
nierit, vt id legatum prastaret b
empcor: nec quicquam intersic,
Si excepto.'] C a s v s. vcrum Attio, qui te hctedem
Vendidi tibi heiedi- fecerir,pecunia debica sitian le-
tatem excepto fundo catario "

tmhend. empt. Lstmdi,
Accvrs,
b s Pressaret. scilicet
iegatum,
c ss~ Legatario. q.d
vc creditori cKConi
traclru : an vc legatario.
& faci: s.cod.l.siheredi'
tatem. A c c v r s.
~*I exceptO.'] C A

Idim tihrosicunde
Pithanon.

Slexcepto fundo hereditario
: .........

hereditatio) occalione
cui.us aiiqua sum con-
sccutus:hoc tibircneor
prjcstare, Sc perinde ac
C\ fundum uon excepis-
d «s Adauisiit.extza'
tione de dairmo infc-
cIo.Accvrs.
e s Eam rsm. quam
consecutus elteccausa
prtjcedenri veditionem.
vc si ance vendicionem apparebit, prarstare eam rem
ltipulatus erat dcdam- debebic emptori venditor. nam
no infcfto, quod time- id jpsimi ex ea hereditate t
bat pra;dio inrcrn : Sc ■ir -1 i ■ r \
W Ycniieionm A>- P«Mn.ssc yidebltoimon fccus,
tum est. niii
iutcHigas h.

'veniithereditas:deinde eius
fundinominevenditor aliquid
adquisiic d : debet id pra:stare
cmptori hereditatis.PauIus.Im6
semper qusritur in ea re quid
aifcum fucrit. si auiem id uon

tibi autem
nuioti pretio : viderui

concri : supr
stwndiior.

: 1. esfec

ac R eum fundum in heredica-
te vendenda non excepissec.

D E R E S C I N-
dcnda venditio-
nc, 3tc
Dittum efisusrk qua-
iitcr contrahttur titndi-

DE RESCINDENDA
venditione : & quando
liceat ab emptione
di/cedere.
TITVLVS V.
Rescinditur vmiitio sent-entia i

sciadatur altera sarte ^isiratui.sinssiscoebligataminorepre-
inuita-.fo qmndo liceat tio •vmeat.fjtiim debitx summa,qu4m-
■diseedere ■vtraatte parte ve res ipsasit, dcbitore ssferente sum-
•vohnte. A cc v xs. mam /n^aOT.t.pcn.hoc tic.l.j. C.de
inr.sisc.W ipsoiure lego-adieiia in ipso
contraclu, veltai iege ccmmisfaria. Re-
scindituretiam ipsi iuri .siposiea con-
trario coise/tsu ab ea dtsiedatur: quod
■vti/fe licet.si ressit intcgra,id esisi nea,
ressecutajiefy pretiumsolutumsit.nam
licutsiliits patri:itaSc Jires nonsitimegra .mutuut consensus
p«er silio acquireicr. .■.■..„■.■.■
siimmsiatum. Cmac

sin. huitttlegis. Accvr-
g % Liberari. qaia

h ^* Ee qtttratur. ic
est inquiratur.&c.alias;
& qu&ritur : scili
per Cclsum silium J


.*ClaudJcati0
"V contrjgjb.

I. Pomponivs Ubrodecimo-
qttinto ad Ssbinum.
Ei s vssiliusputa-
bat s, li vendidillet
{P^W.saaaeum sM0%& mihi filiussamilias
patre soio. 1*>X£^'4' - i-
k s obUgattx. qucd &&£%&% re pecuharem:ena-
scnlitCclsus-AccvRS.
1 s p«Sw^.fcilicctdcrcfcindcndavenditionc:quodquidem
■dicnnt,& pra cis ell insia deact.empt.l.SuHanui. §.penHlt.& ln-
stit.de au8.mt.§.]. Sed certcdi&sclcgesloquimnti in obliga-
tionibusconcrahendis:hicautcmloquitur in cis itilloliicpclis:
vt rvon fit ciauciicatio a: vt insra fubiicit,^- insrii eoU.Usi id,quod.
ms Nim. cjtiaiidicatvideturmeliberarizpatre, caitBtasuit

quxiita obiigatio: sed non liberari filium i me; K hoc ratione
prxdista depupiiio.Itcm hatc a!ia: quia potcst pa£to hoc agi.vc
ab vnaparteiuteraliquoj eripiatur contuctus. Scd hax.ratio
non eit bona:vt dicit hic Accvrsivs,
11 ^" Dixit. \n ihislibris.Aut v m,
o s Nonpostt. ncc ia
li comieniat vt abeatur ab ca PuP»Ho. ncc in maiorc:
i. - ■ „ vt ueod.l. ssid.quoa.m
vendmone, mter patrem, & jij Sed conira/V^
hlnmi, & mc conuenire debe- sacl. t.si conmnit. Sol.
re : nc si cum patre solo pacl:us ihi fuic iusta * causa " poteti con-
sim.siliusnonpossltliberariS; «"«cutionis : vt rc- «■'» « «
o h ' -i ■! mittcrenturcivnapar- /•!
& qua:ratur n , vtiumne nihil ,„,„>„,. „.„> ;,i- Kin<unircon-
T *:--, tciantum. pviia lliius [tlaUS;exa[ia
agatur cx ea pactione ';an vero anni stetilitas: vt infik du«t.
egoquidem liberer, filius ma- leca.& eouduttJ.si-vno.
neat oblieatus k: sicuti st pu- i-Velnonvalctvtdis.
-11 r ■ n. ■ soiuaiurcontractuspro
pillus sine tutons au<toate patce { [ed remit/cx
pacilcatur, iple qiudemlibera- causa donationis po-
cur ,non eciam qui ctim eo pa- test: vcibi. 3. Vcl sol-
ctus est K Nam m quod Aristo uas Tt ibi-
dixit -, posie ica pacisci,vt vims ? s ** di"f"° lsi'
' * . .. r * - . 111 casu prsmiilo.
maneat obligattts , non eit ve- <, *■ pi/«r. id cst sta-
rum : quia pro vna parte con- tim. s Sed quid ii cum :
trahentium abiri pasto ab em- sol° fil'° paciscar! non
ptionenonpossic.0. Etideo si '"^.S1""1 P™"^-
*!'*■/• eet patti.neceriiohbc-
abvnaparterenouatuslitcon- rabitUr paccr.vcl filius: ,
tractus :diciturnon valece hu- nCod.depais.l.siiius-
iusinodi paclionem. Sed dicen- samilias.
dumest P,patrepaciscente,& _ __
Iiberatoaduersario,filiumquo- Jjsi^veSo tibiVcm
queobiter^liberari. aliquam , poftea vcn-
Ah emptione poteft recedi etiam Ao .ean'"
nttdt pafte re mtegra; (ectts (t res no" p"
i, . n maioti 1____
tuneftnttqra.B AiD. ^ rcCC(sum cst i
11. Idem Hbro yicensimoquarti priore vcndicione : &
adSaiinum, posterior cmptio con-
SI quam rem a re emi, ean- Mit: ikur si prior sa-
dcm rnrlus a te pluris, mi- <^a non c^cc '■noc vc_
norisve cmero : discesfimus a sum "^FJ" r°-
,. n . lutunn:poitca actio non
pciore emptione. Potest emm, p0test rcsolui soio con-
dum t res incegra est, conuen- tracT:u. V1 v 1 / n. t VM{jitic. K-
tione nostra insecla fieri em- r s Pnccsferit. vz s.de {Q-mii satt^
ptio: atque ita consistic poste- ^T^s tm*tJ**a*' ceint'sra-
rior emptio,quasi nulla pra;ces- s ^ C^„Sj,ejs„mus, &i-
serit r. Sed nonporerimus ea- iicet bnudopacto:sed t Eaipih st.
dem ratione vti post pcecium demum re recrotradita: mel p«sec>a
solutum , emptione repetita: vt s^/>*S./.«i1 -
cim post pretium solutum, in- ™"
fedtam emptionem facerenon
Uumus *. 'Y?Mptio.'\ Casvs
Fidciussoris stipnlatio mn stcit Il^uipslAegiiUti*.
1 r " £ ■ d,tur > ^uod empiio li-
dtsmere rm effe mtgnm 1 vt pcr cac conttallitu/ nud0
bocaprioricontraclu non pe-fjit re- consensu:ic3 contrario
cedi. B A L D. consenfu resoluicur, re
I. Pavlvs libro tricensimotertio nondum secuca. vndc
ad EdiSum quajrirur, st emptor si-
EMptio,& veditio sicuc con- aeiuitorem accepit, &
u.*.^ StSBSSE
no cosensu reloluitur^, ancequa reccdiab emptionc nu,
fuerit res sccutar. Ideoq; quxsi- do padlo, qaod est bon.
tum est, s\ empcor fideiurfbrem sid- Ec dicit"c quod iic.
acceperit^velvenditorstipula- ^ exc3c; ?aa\"
tas suerit " : an nuda volunta-
resoluatur obligatio.Iulianus cum sideinlTori
scripsic, ex empto quidem agi uebitur per «cepc. pu-
non posse: quia bona: fidei iu- l* hoc &*&***& «n"
dicio™'-""-1-"^51-"""- itor,.aB"d? Prmo'

-J. 6" C, auando lic, ab *»'">ari no p

ait.bon. sid. locum ha-
bent. &sietT)ptor agat

■ - j. cl- -r • anor apac ae pietro,
exceptiones f pacli * * m- proceA£. eodcm M. t id csi «.
kvivtAN. *r^l«:
^ Secuta, vt Cod. quandg lie, ab empt,difr. l.ij, Accve- ^Jnu4,-,t,i.$,
I V S. . tdciMptS.
s Fuerit. a sidciuuore.vcl emptorc.
^" PaBi. sacli,iiitcntionis:iion iuris.
a ^" Bontstdei iudith exceptioncs pacsi. A&ionibus bon* sidet
serc omnes exceptiones ctiam non aliegata: insunt: vt Iiic cice-
ptio pacti. C v 1 a c.
s Libe •
loading ...