Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1911
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1027
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1911 Digestor um Liber X X. Tit. iiij. 1912

s Non ttceiperc.y t suprksi cert.pet. Lqut pi
b s Hebuerit.vt).tit.yl.),i» si.& Lpotier estjn frinc. Accv rs.
* j s^Reditor.Z^uisiienssiliutnsnmiliis. Vide sctipt.ad cit.
V_^C-«&patrib.quisiLdislrax.C vuc.
c •■s Relegntur. nec tenec obligatio:vc Ceo.LquisilKih.OG tamcn
sallit tunc, quandodi-
^hipetminWvtG sitam pccuniam nonaccipere'*
depn.qiii t.dist.l.secuda. r , .,..*.
«3 -s s«/tf«m-.inNou. eotttnporepignonsobhgMio-
ij4.con(lituitur,»t crc- nem contra&am vidcrijquo pe-
ditor iue crediti amit- cunia numcrata est: &ideo in-
tu, & tsntuniem filio, spiciCndum, quas rea in bonis

v i habuit;
aut ipsius pareti
ac dcmum pcenis cor-
poralib.plestatur. Vide
Ambrosium in lib. de
Tobia.ca.S. Sumpcaau-
tem est ha:c iex vlt. cx
- lib.1.sineen.Puu!i,tit.j.
- delibralicnusa,3.Avct-
'■ bu, nisi quod Tibonia-
' nus scripsit, reiegntur,
,m ciim ibi sic, depertatur.
- Oererum ali^ pccna:
- suntinN0ucl.134.Cv1.
'QVIPOTIORES
in pignore, &c.
"=3 Vi dete. ] C *.-
" nisi

qua, & pepigi cccum dc
dote restituenda soluto
matrimsnro : & rcm
mihi obligasti , & tibi
numcraui. mediotcm-
porc posl numccatio-
nem ptimam, & antc
secundam eandem alij

pore habueiit
v. Idiu Ithreqttinte Scntentiurum.
CReditor,qui sciens filium-
familias s. a parente pi-
gnori accepir,telcgaEur e (! f.

Q_VI POTIORES IN
pignore, vel hypotheca ha-
beantur : & de his, qui in
priotum creditorum locum
succedunt.
TITVLVS IIII.
In hoc titulo olienditur inter hypo-
thetnriot creditorcs in exereenia a&io-
ne hypothecaria.temporU ordinem obser-
uarivvtsciUctt antiquior poHerieri pr*-
feratur, nisiposterior sit priuilegiurites,
quulti esl ;"i , qui in retn ipsitm conser-
unrtdnm credidit, quu pignori datn tft,
vel euius peeunin en res comparatn eft,
velnisipoilerior sitiunt prieri, & loeum
tiuesubcat.C vuc.
Qttando in pote&ate dtbiteris t

obligasti. quis nosttum pecmietm non reciptre, tempm si.
quKPrSr.rC Et° videtur ,Utio"is ^itur.^uando »on esiir.
quod ego essem pociot: poteiiatt, tempHt obligationis con-
quia ad incegra c. er- tracsa inssicitur. B a R t,

solucda obljgatus sum:
ncque est tescrcnda pi-
gooris obligatio ad id
tcmptis , quo fieri dc-
buit rcsidua: quantita-
initium concra£tus,siuc
ptomistionis. neque est
iste casus similis iili ca-
sui iliius l.s. tit.prox.l.
„ pen. vbi potioc est se-
* CTjndus J.riore:quia hoc
casu potior sum;ncque
est in viri porest;


pisunvs libro oHnu»
Qttaslionum,
Vi dotcpro mu-
liece promisitjpi-
gnusjsiuehypo-
thecam de resti-
tuenda libi dote
accepit d subsecuta deinde pro
parre numeratione f, maritus
eadem rem pignori alij dedit c:
moxreiidua; quantitatis nume-
vtrum velic accipcrc ratio impleta est. Qua;rebatut
dotem, vel non: & sic de pignore s.Cum ex causa pto-
neq;EestitUerc:qUodsi missionis ad vniaerfe quarnti.
css«,reiinqueteturmu- ■ r t • ■ ,
liet indotataiquod esse ca^IS cxlolutionem, qui dotem
tion poteft.V iviah,
d ^ Aecepit.k marico.
« ^ Dtiiit. idcstobligauic.
s ^" Depignore. quisporioressec inco.
g ^" Cempellitur. cst & alia ratio, quia non potcft commodum
non aceipcre,cum onera mattimonij sultineativt subiicit:vt«iy,
insri de verb.signif.l. Sepos Proculo. Discinguitar crgo secundum
Azo. vtrum in poteftate debitoris sit se non ob!igari:{in quo ca-
fu fpeftatur tcmpus numcrationis: vtsupr.tit.}.LTitine.)aa non:
in quo cafu tempus speftatut conuentionis: vt htc , fysupri de
pign.l.psiiittlKi.§.).& insiieodJ.qutbnlneum.inprin. &§.j.&is.
Item itxc distinctio locum habct in principaii debico : sed eo
contrado non fpeitatur in vsuris,potuerit,vel non potuetit dc-
bieor in eas incidete: vt insii cod.l.Lueius.
h ^ Temporn.<iaaAvidebitai:vt}.eo.l.creditor.§.siidem.
i *{ CoBtrasse. zbmiiio-.vtnrg.C.de bo.yut libe.l.ciit»osortet.§.
sin. Accvrs.
k ^ Redieret. i.ne aceipcret,& ita non tedderee. A c c v r s.
1 s VidcntHr.mioitsse.noTiAebet:vts.decondie.obeau.Lsidonn-
turui.§.si,fy j.deexcept.de.l.apud.§.sed&simuUer.K ccvrs.
Qvigenemliter. ] C a s vs. Potior est is,eui generalitct ob-
iigata suntalicnius bona, quam is, cui spccialiter obligata
funt in pignotefpeciali : Jicet ytx gcoctalitcr obiigata siint, ad I

solutionem susEciant. Si ver6genctalis fuit obligatio aliquibiis
dettustis: genetalitet obligaca si suffki j;ic , potiot cst sccundus
credicot in pignotc.V ivun.
V { Qtsigenernliteruccepit. Sic csletiam Flor.pcrpctam .Rc-'
stius legicut #««//«?, Cvuc.
m s P^.imo vidccut
promisit, compellitut S : non P"i8r' ^ui.s??cia!ctn
vtiquc solutionurn obscruanda soYhkd^ucclisto" ^'°S£
ium tempora *; ieo dics con- ibi de aiquitatc: imd Ilonis ^*"1
traifte' obligationis. nec pro- vetiiis ibi alitu casus KoaRrw-
be dici,in potestate eius essc: «*• 'bi«>imobligauc-
ne pecuniam residuam redde- '« J*«oromn» bo-
K . , ,■ ,. na geHctalitct vm, &
ret k , vt mmus dotata muher c;dem quadam specia-
esse videatui s. litet ; hic autcm tan-
1. s Aliacausaesteius,qui tiim gencraliccc;vndc
pignus acccpir ,d cam sum- S"™^'»»
mam, quam intra diem cettum #, cod.eod.l.sigentrnU-
numerasset: ac forte priusquam ter.A c c v r s.
numeraret, alij rcs pignoti da- n s Cttem. qua; sunt
ta p. cxeeptadcgencralico-
ucntionc. <k sic mucac
Prior tn temporeprdsertttrposie- casum.
riori, siue eetteratem .siite (btciatem ° T V*sidme.vu>Adt
hVothecam babeat:ni(i aiiter <*m %^gSZ
sit.B A R T. sie.l.sanerntor.
II. luiuUbretertioResbensorum. P 1" So/«i, Imoyiden-
tur simul m eo admicti:
QVi generalirer bona debi- vt yee.l.ide'mque.§.si ti-
torispignoriaccepitj-jco i'.quacestcontta.Sol. b *H»ncsoi.si.
potiorest,cui postea prsdium £} <™'«^™! g" *"*
1 , . . . L . c. , hic diucrsis tcmpon-
cx his boms pignon datur: bus.vcl vt ibi. *
quamuis ex csteris pecuniam 4 ^ ^en tnm potlor,
suam icdigere posiit m. quodsi guimsolut. Qgoniam
eaconuentiopriorisfuit,vrita er sP"'3'1 «ypotheca
, « l crcditor snum scruarc
demum cartera * bona pignon pot„it Cviac
habercntur.si pecunia de his, s^Reditor.]Casvs.
" ser- V^jT

Rem tuam mihi * Cuia*. t
pto dccem obligasti: '

qtiK generaliter *accepit
uari non potuisset: deficiente
secunda conuentione.-
creditor inpi^
non tam potior,quam solus P Jl sumvtiacjucx.&accepi '.
inuenierur. pignota. quis noftrum l"l"n

encienteu k,v «"■«■«« —«6«.».. .- . .
:.secunJus t^i^f KSfi*
' pro aJns x. & animo n ha, /■„«(

Pignora in oblif
repeiita ,imelligHni)
prmtlegio prioritatis

: sit, quatricur. Et (urr3tur
Itione nottante respon-quancum ad pri- generalcm

■reptuta ctm
Sart.

c

Refyor.sirt
itor 1
moribus .

...= pignora oblioata ™ »«....—
promeisdccc cgosum biclocurt!.
porior:qua«umadalia^^£
deccmsecunduspotior. Cuiad9>
£CVH IX CAVSA.]
Reditor^ *ta«eptispi- Rogauivtfundummi- s Ponevii.
Vjenoribus , qa* secunda «iem«M:cm.stiahtc- ^g^
^^b . ' t quam traderes eum mi- s'™:'" „
conuemione lecundus crcaIV hi > Titio obligaui, & J;^,^:
toraccepit, nouatione r postea post traditioncm alij..^,redamr.
facl:a s, pignora priotibus ad- 4"'« sitpocjot,qu)eri- cmu. *.«>
didir. Superioris remporis or- «^ttespon^uddpri- ^-«'
,. r , . r ,. . *ius.[sost. j Ccrtis re-
dinem manere pnmo crediton ^^ fun(jus diui-
Ais est. 8c qnia partem
mea; partis habcbac cteditor adhuc obligatam, volui vt cauc- .
tec socius dc ea libcianda: & conuenit vc si non libciaret, lice-
tet mihi paicem dimidiam Ulius partis, qua* ex diuisione ad me
venic,riuic distrahcre: quia eonccaftum est pignus restei&
prioc crcditor non ptiscttar, ncquc concucrec: quia dimidiam
sundi pto indiuiso obligando socius parcem meam mc non con-
sentience non poterac obligare: vnde ptius iion fucrat obligata.
q ^ Cred/tor.scilieet prior.
s CredJlor. Hxc I.ritatUE insii tod.in l.crediter.$. Pnsininnut.
v 1 a c.
■s Nouatione. mutuauit enim sorte iccrum pecuniam, & no-
im insttumeBCum est sastum animo nouandi primam obliga-
tionem tam in pcrsonalibus , quam in pignoribus, Sc stipulatus
:ft crcditoi piiraam, & secundam pecuniam aoimo nouandi, &
accepic postea Bi aliapigootapeiquod videbatui quod secon-
dus ctedicor, cui inter primum concrassum, & hunc secuncum
pcima pignoia erant obligata , cssetpocior :quodrcmonethic,
quantumestinpriminpignoiibus,& pecuniaptimo supet his
daca,non aucem in plus: vt hU, & j.eo. i.sipritr.mprin,& i-sin.
■ & nrg.insi.de siparn.Ldebitor.
\ s* F<n?A.sciIicct a piimo crcdicorc, *
a s Et
loading ...