Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 2047
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1095
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2047 DigestorumLiberXXILTitj. 2048

essct cjuaodtas exptciTa vsurarum.non possct peti:quia
:ssariumelt dcduci eas ia stipulationcm:vt C.eod.l.qnamuU.ty
J* prAstrip.vtrtJ.Titiics^cXsasaT>t\o tamen est proptct episto-
tod liiptilatio intercdEssetSsitsi contratium probarctur:

tut, puca mora , it eiscc
iudiciumbo. sid. »is.
depesi.L$>uinttcs,Si tllllc
qua: in Eegiooe ficcjiie-
TJ.j ACCVRS.
. ] Ca-
s.Testatoclc-gac

nihi

Kaicndis Iunij:Scdcces-
sit. hcrcspridie vinde-
mias adiuit.Dicit qubd
habco fruclum vinea:,
Sc ceisic dies legaci adi-
tionchcredicatis. Vivr.
a s Post attquisitumAd
m FiJeicSmissi e(t pdl aditam a here-
dominium, & j..„„______i J:____,.
srnclui adcji

n causa potcst esse c-uarc dcbcan-
xl 11. Idem libro vndecimo
Ret}*nfirum,
1. TJTEreunms Modestinus
JL .Arespondit, fructus, qtil
post adcjuisitum aex causa iidei-
commiiti dominium ex terra
percipimuur,ad fideicommissa-
rium pertinere,licct maior pars
anni ance diem fideicommiill
cedentem praueriiile dicarur.

Cessionarius potest petere i
auodpotemt cedeas, etiam iure
.. ..Jrt- *™X* t'Xl-1-Mi- CMh.hoc didt.
raiHVio poit §.c« siruns .QupA b ec-
aditim hcrc- go Icgitur s.eod.Lequu,
ditatem. g, Cod. de vsitsiucl. le-
b Fruaus rci M./.jS.inteHiec inequis

i.sed''i

ele-

H

i, ID E M octauodecm
Rtisonsirum.
Erennius Modestinus
sponditj eius tempo

• cif -i-(J' '• lrustibus poilct

c Fnictus r
dtsiinai prr

Sssi
gaillt <

:dominiu elt iegaca- ris, quod cessIr,poltquam fiscus
tij &rei,& ftuaus: sed debitum percepk b , eum , qui
mandatis afisco a&ionibusex-
?& petcipaet pcritur, vsuras , qiue in stipul;
moram : vt J. tum dedu&a: iion sunt, petere
possc c.

nfruftibusvltiirii an-
li matclmorvij setuatur
aatr.l.dhiortk. quaiesi

r. I d*e m libro decimo
Pandeciarum.

POcnam pro vsuris stipulari
ncmo supra modum vsura-
rum licitum a potest **.
xlv. Pomponivs tibro tertio-
deeimo ad ^ Muciutn.
FRuifcus percipicndo vxor,
vel vir ex re donata c , suos
facic f: iilos ramen, quos suis S
operis adquisieric, vcluti feren-
.miuinjiwn- j xt ? i r ■
poisit petcrc vsu- "O. Nam u pomum deccrplenr,
ras, & cuius temporis; vel ex iyltia casciderit, non fir
Respon. eius anni , qtto ems . ji^nri nsi-niinsiihiT hnna-
illeus potuLt.tamen aon ci - k ' cr rr -
ptioris, veUoIkriom fidoipFal&ssotis : quianon CX
tcmpocis, sciiicct post ra"° eius is rrutftus natcitur.
ceiTtoaem.V c v i a n. " ... ,
-------. Vlpianvs ttsrojexagen-
simosecundv Ud Ediesum.
Vad in ■ frucTrus rediscn-

HErtnni**. ] Ca-
svs.Matuauidc-
r»«a«r.»«*« ccra Ticio (iac vsuris.
viu«eS=! l,dl-dc si»c«(Gl mihi
viJe a:.L 1.1- 'ircns:& sicccepcmnt ei
eim.xz.J.iite- debeti vsura post aniisi.
[tt.i. vbiiixi. fiscus iura sita contra
TitiumcclTitScio.nunc
agit Seius iurc ceiso
— itium. t|uxsi

b s Ptrcepit. destina-
tioncivtquiaobligacio
debici petuenit ad eum
cx succeisione.
c s ^«^.proptet
sircum-.quia&caspecc-
tc potcst »on pto sucu-

dos ioipeiist.m est, i
ambigitur ipsos frudus demi-
nuere dcbere'.

•*ng.

ur.i.m omnibui.pccit <l ctgo liic sisci
conucncionem : vt "W.eod.La

j p0*»4w. ] C a s v s. Mutuo dccem , & stipui.
X aliquirl noininepcenas.dicicquod itadenium

pcciia;,(i lcgitim
« s Supz mU

iditademum v:
ntum. Id cst supra

sutasiuicspcc,
tstipulac
mtesimai

f s FaciV. SLidem in vsuris expccuniavcdaais: vt ydniouis,
inter ■uirum^-vxorem.l.dc siuctibia.
g s S«w. vclaiienis.namnaturalesexcltidit cantum.
h s Bome^iiVi.No.naturaies a fruclus non fieri bo.fid.poffper. * Fruccui nj..
CCptioDesola.Etsicelcconttaj. de ndquir.reriimdo.Lbennside.m Iuta]eianpct.
princip. vbi dicit quod "P"*?'. b«>.-

omncs siunc eius. Sol. ^
hic sine titulo : ibi cum
titulo. sed cctte imo &
hicfuittitulus.Diccr-.
go quod omnes sunt
posscilbris i Icilicet non
loliuti quos ipse per-
cepit, vet sua cultura:
i"cd&quosalius,dum-
mod6 iinc induitridtes.
Sc siclocjuitut concra-

xlyii. Scj«vola Ubronono
Digcsiorum reSpondit. '
PAratum iudicium accipcre,
si ab aduersario eius cclsa-
tum est, moram facere non vi-
deri*.
x l v r 11. Idem lihro iiicenfimo-
secundo DigsHorum.
MAritus vxori (ua; vsum-
frucrum tertia; parris , &
cum liberos habuiiscc J,proprie-
ratem legauir, eam vxorem he-
rcdes faiii rcstameci,& aliorum ""'
cnmmumaccusaueriint: qua re [„pr depcut bere
impedita est legacorum petitio. pstrc. §.frn8ui. & di
interea & filius ei inulieri nacus fit}r.eod.l. ■videamw. §,
est: ideoqne conditio legaci ex- pf-&si*mit.ercisi.Lsun-
tiric : quresicum est , ciim cesta-
mencum falsum non esse appa-
ruerit, an ftucTfus cciam m mu-
lieri "pra^stari debeam.Relpon-
dic,prsestandos.

i s s~^Vodinsrut~li.
\*Jbu4. ] Demi-
Wercdeberc. eliam ma-

red.lsik

IX. I*

; libro

ex Pesierioribta Labeonis.
^Ruclus ° * rei cie,vel pi-
. enori dare licere.

DE N A VTI C O
fcenore (S f.
TITVLVS II.
Superior litului esi de -vsurti medtter-

dta,qui.
t s ~V)jsratum.~)Non
X videri.vcs.eo.
Lsi tntiisituthni. & i.si
modo.
JM^.ersc,
non ex alio: vcinsradc
condi. & demon. L eum
■vir-oxm.Kcc.yas.
II) s An fiuiluc etiam,
non solumproprietas.
n s Mutieri. Sed ctir
resticuic fructus, cum
nullo niodo interpel-
laci fuetunc heredes,
SC ideo non fuetunt- in
roora! Respond. ideo

quiafccetunt deioquo
minus incerpellarcntuc:
; polifacTo ap-

■vsitris ommbu* : sed de ex stecie vsu
rum, qmsoenus dicksir, cuiici desin.
hic, Adsirtem mntiib aceeptam quod
aeeedit lucrumex conuentior.t. Quodsi paret: idcoquepi
adaliumccmraciumAccedatprttersiir- 'tcrpellatis habcntunvt
tcm aliquidcjsicio ittdicu,mntucricau- ;np. quod vi aut cletm.
saifid neiadamno. verser.tr crtditor l.j.§.s quis.vel quiale-
proptermoramdebitorit.-vsuraejt, nort gataria: quxsitum cst
soeriu4,& *.quistma,s<£nui propter tueri ciominiumescondi

t Ad rit. hu-
ius /aciliotem
intellcoiil, vi-
de tssu vbi it
cic ttaaat.

'iditatem ab squit&te aiiquanto di-
screpans. Longe verb alia ratio sxjioris
ccedit mediteiraneum, ess periculo
nk, cui maritimum, sittc traieSi-
piricule ereditoris.quod &priusi
innuemsiluant debitores teiJari
sotere Demoslhenes sssij^ tytssilunt. fe
mediterrnncimodtcs certtes , sinittisque,
msnitns, velhodievtriusque
sinittts :sed mxritimum longi grauitcs
veluti pro pretio suscepti periculi. &
iliitdexjripusatione, hoe eeiam ex sa-
clhne. C v i a c.

liercnm

. sedt.t fructus

timse moJiim ^ T 7olesi-'n &H.ee.l.peeitni&.fa l.plaeuit.syC.eo.l eismatlegas.
exccdcnspcne & enim hoc in siaudem vsuratum :quod ei qualiiacc fac*ti,&
flipubti» ce- pcrsoaatumpta;sumitur:quia c sit solitus fccnetate : sic s. ^<
set.ir aj!c£ca Mci.empt.l.Iulian^.ibidem.VitX vtibi.Accv RS.
r"r«m Si ab C****- 3 C a s v s. Maticus doaauic vxori fund,
co aiiicclasit, -F demi donationcm valcte. qusritut
q«i sohno sit P^ipi^ifis^dicitindultiialesiic.natuialesnonjnamncque
fenerari : »t alius bona: sirl. poll. facii suos nacurales; sed tantiim jndusttia-
hic.iicqiicad- lcs.Vns.Nvs.
SSSs* C s ■OMa'*-e"mP^i^'>nacionemvaIerc:alioquinpropos-
tMUiiiiltiji kst°KVQfafc™i).dtadquir.poss.Lqmdvxor.yixci\c.c>nuk.&
'(, 4tcri.J. dc J^&ntt.intervir.&vxo.lJesittiiibKs.Azo.Abjaicarttqwd
' v.trb.thiis, hic res dortaca non erat donantis; sed bona fide posseisa.

fruftuat
fiuil.l.h

X

o s X^RutlH*. ] Potcst
Pinceiligiinpos-
scssore bon. fi. &cjuod
iutis ccnsetur in aliis
vcilicatibus , hoc & in
ifta. sedhocnonvalct:
quia cum non sic do-
minus, non potest obii-
garc, nisi ponas eum
pradepigno. L siabeo.
vcl pocest ponere in
insvrcndi frucndi:non
vt Wtit.devsu,& habit.§.). & C.devsu-

, qui potest obligatc ipsi

<" Supcr
it lustinii

DE

NAVTICO FOENORE.
tulus cft dc vsulis tcircnis , -dei rixat tsytia:

<r.& ii

alius denique.C.de vet.iur
duclio. Nam ea locantur,
cst vsus; sed abusus : quoi
cacionis eadem res tcddit
dem. Noneit

d.icione

scic.Digeitispraiposita.
S, seutcaiedticia pccunia. /.i.§.
•sct. lorma non cst locacio.Sc con-
rum est vsus ssli']uis: pecunije non
i vtcndo pctit. Iccm contraclu lo-
ontrafto fccnote non rcdditur ea-
liam in se mercedem recipit: sed
on.trahitut , stipulationc fccuus.
SjtitBitis. ] Casvs. Mutuo tibi dccem auteos
portandos vleca mare mco pcriculo. si nauis pereat,
hicc quidcm pecunia dicitur traiciritia : & infra
ilimam vsurain posilim pacisci. icdsinonpcr
aquajti^scdbicconsumercdcbebasjhoc disi non «it traie-
£titi«

pccuma;
loading ...