Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 2071
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1107
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2071 DigestorumLiberXXII.Tit.v. 2072

_. <j" TNw. ] Verba. dumrnodo aptis : vr >V_J™ disupel. ieg. I.
)\Lahto.
b s Gbligatianibst*. seilicet aliis.I oas.
e T S/weJjw.idest his omissis: vt t.dcpign.l.contrahitur.fy Cde
srokl.si'dipt-ssejsione.& j.desion.i.in{ponsalibttt.iapr. Accvrs,
d «T Nupti*. yt & Ctfrf.
denupLnepe.insin.mg aebitor , quam creditor deli-
in casu : vt tn auth. ibi . *
posim. qaenr.
« 1" C/w- ^ .CT /1« phnoris ,& hypethec* silo
iJseneialius io- r r i • 1 J
,ui.«r;|«dmiUperior. ""{"•(»""•^«M.
Accvrs. iv. Gaivs librosingularideFor-
$ ^ Fasium fitum. fa- mula Hypothecaria.
ctum suum ptzbet vc- -,N sC Jiypothec3 nomine ob-
ntas , cuin actor con- I ,. JV,
sicecur tradidissc, Puta -LhgMa, ad rem non perrmet,
rem vcoditam;sed ideo quibus sic verbis *: ncuci est in
auocate se contendit, rus obligationibus b, qu_ con-
i««mtripcura D°a in" senru contrahunEur- Ec ideo &
g sV___i\ quiafides Imescriprurasiconuenirvthy-
Vetitatis verbomm ad- pothec_ sir, & probari poterit:
minicula aon desidcrat: res obligara erit, de qua conue-
V c:I^Tm6,fh^eTcd; niunr. Fiutenimde his scripru-
sr*ba.l.proPrietatU. « :,V,C 1Uod a£tum *st » Per «*
t ^ o/ <„ tabulis. facilius probari possir. Er iine
his e aucem valec_.quoda<5tum
est, si habeac probarionem:licut
imcn- & nuptia: d iimt, Hcec testatio

_ 1'lures
eranrheredes,& conue-
n poterant a.ud
_.u tabul_ tcilamcn-
iessent;vts__™.e«i;_ nnelcnpris nabitaelr,
i si quisunteautionts. v_ Caiustritts librosicundo
A e c v b s. Qutitionum.
* Sene_i_Ye- i s S«_tf>_7»,n;.m»sem- .
peianda. per veneranda, &c. vt C1 res e g"ra smc llterarum
hsi.deiur. imm. I. s»m- __/quoque consignarione, ve-
*«-. A c c v r s. ritare fa-fcu suum s prjeber: non
fupr&depast.l.mxierem. strumenturn nullum de ea in-
_r iosi.de priui.cre.l.j. tercessil.
t ■tEtwarm.-nBcfiu- VI Vipianti libro quinquagen-
pra de senat. I.,. & dt s)mo ad E4ia^
jlatu ho.l.ix multts. , , , ,. .
f Pertinet a( m s Libertino.vt & iti C1 T detabulis * tcltament!
snKrpretatio- honoribusivt c. «^ &s. Odeponendisacatur: & dubi-
gutmad. «st. ^'M H-sed hoc potcsl: retur cui eas deponi oporreac:
ai.=riaiWir. d.ci hodic correctsi to- sernper seniorem ; iuniori, &
tum:vt tn auth.vtUber. *,. . , . t, . r . . „
4ec*.%jtolv). nisialia ampliotis hononsk inrenon,&
subsit causa quare nu- marem] fceroin_, & ingenuum
gis apud ingenuum te- libercino m prsfetemus D.
lidere debeant.
n s Brtfiremin. non-------------------------------------------
*':;,■;";'Jj". auccm.ad licitationcm DE TESTIBVS s.
ndeVUtoJji. p=tucnietur:vts./*»>. TITVLVS V
iiMlrr. trcisi.l. ffam a4licila-
'" ' tionem. ' Supenor proprie esi de teilmrmiorum
. ^alittrumscriprioniimfide, hic de te-
pE TESTIBVS, stiwside.&pUcetillaHadriani-vox,
Deside insirumento- tesHbutfem^ertiert^ukmtetihm-
rumdiSum esi : nunc de "P- q"»>»<>t>reminpubiictt iudicijs au-
pobatioribix, qutsiunt Sort C6Tn!ii'i Txeite , teilimonia non
per vianm-vecem. Acc. "bsentts, nec per/abeiiam,dare: fed eo-
6 s spjSSl Eiiimomo- rltm' &pr*s»"" teert tegebantt»: vt
^I«s3 rum ] Fre werito in istdicio repetundarum quera-
WMluens. ia turM. TuHiusnon tesiibur proiutli,:
sausiSi seddiilit teTiiumrtcitatit quasipriiu-
p *s Necejsarins. eHm dieatam rem deserrt, pro Rabirio Posi-
multa iTnt, qus nisi pet ^w-C v 1 a c.
tcstcs probati noapos-
sunt. vt in auth.eod.eircaprinc.coU.vij.
q ^ ^r«^H*.nam_abhuiusmodihominibas,quivacillant,cil
: tcstimoniumcxigendumilicet non sit itactedcndum:vt inauth.
eod,%.sancimszi.&%sivero ignoti.eoU.-vy
t »7 ^«_»f.idcst vacillaienonestsolitai&quoddepiatscnti
sciri potcst.tjuod dic : vt~ydeaus.si.l.de minore.s.eermentit. licet
videatur eontra, insik in co.tit.l.y^.qassiient. Abbitio, Dic
quod eis mint\s crcditur: tamen pet hoc non tepeUuatm,secun-
damFIor.
i Cauii, &li- s ^" LitibtM. irnpropriehaic voeabulaponit,pioprie b aaccmse-
jiidilftiwstM. cun()i,n (jnosdam dicitur causa c,« quo res dedu„a sit in con-
e au a qui . [jonjs^^m exna iuS : s^d ss deducatur in iudicium , incipic csse
4Lisquid. ]js &;vtCMUt,auth.litigiofa. Sed tudic concra.sccundum Tui-
lium. £st cnim causares, qu_ habet in se concronersiam in di-
certdo positam cum czccrarura pcrsonarum interposicionc : sed

lisest antelitemcontcstatam, &p6st:vt C.quomodo, fy quan-
d<\ iu.authent.quisemel. Vel dic t citio vt diximus C.dt trnnsitB.
l.causits. Accvrs.
1 •; Et Ai.scilicetsoIiposTuntadbiberi.
u ^ Interdicitur. intcrdicitur autem: vt 1J.iij.%.).& l.idonei,&
ijeiiss idoneut.Q- l.nul-
Itu. &l.exca. &alijs
pluribtts.
Is Excusantur. quoct
faciunt quidam : vt in-
srkeod.l.iij.&l.inuitu

. Arcadivs quifa Gharisitts,
librosmgulari de Tetlibm.
t Estimonioru vsus
*' frequens °, ac ne-
3 cessarius P est: &
j abhis pr_cipui


Acc VRS.

lides non vacilL

exigedus, quorum ha^cn
:illat '. 1. JAdhi- JT'

y ^ Legibui, quasn

Numerum. sc.d uo -
rum: vc arg.J.eod.l.vbi.
ben quoque testes possunt non Velpli
solum in criminalibus causis:
sed eriam in pecuniariis liri-
buss, sicubi rcs postulat:& hi',
quibus non inrerdicitur u resti-
monium, nec vlla legc a dicen-
do testimonio excusantur x.
Ncta, quod ittdsx potefi resiena-
rennmerttm teftistm.b.d.B art.
2. s Quanquam quibusdam
legibus y atnplissimusnumerus
restium definirus sit: tamen ex
costitutionibus principum h„c
licentia ad sufEcientem nume-
rum restium coattatut, vr iudi-
cesmoderentur, & eumsolum
nnmerum * testium, quem ne-
cesiarinrn csie putauerint, euo-
cari pariantur: ne efrrenata po-
restate ad vexandos a homines
superflua b mulrirudo restium
protrahatat.

prout m-
dici vidcbitur.
3 ^ Vexandos.Tfct enim
causa tcstisicandi diu.
dcbcnt homines a suis
negotiisauocati:vt J.
quemad. test. ape. I. si
b T Supersiua.ciim all-
qua est inuItitudo,pise-
lumitur inter eos ali-
quis boaasMrJi* dicret*-
di.lxj.ea. nuliuc inuitm.
eyxciij. dist.c.mirattu.
& arg.in auth. de rese-
rcn,$,yeoU.ij, Accvrs.
c s TN tesiimoniji.sFi-
Ides. cuius graria
cxtera coniiderantur.
gdes enim colligitur cx
dignitate,& moiibus:vt
j.de tu.& eur.da.abhis,
Iseire oportet.%.pe. & J.
de verb.obli.i.si auis sti-
pulatut.insin,
d { Ascwj.Moics a di- «_Mor« di.
" pra;fetuiltur. 8"'"" Pr*sc-

Inbacl.vsquead§.\ege:lu\iz,fic « s AduersusfidS.tixta. '
.... ;/-/-,, _* - >_ _• enim dicunr sibi con-

theoricastmndopruBicaingemre:
tertih ponit eam per multa rescripta.
seatnda sbi; ideoque in /.rcftium.
tertia ibijn §.eiuidem quoqucB.
11. Modestinvs Ubro oSauo
Regularum.
IN testimoniis * autem digni-
ras, fides c_ mores ^, grauitas
examjnadaest:&:ide6tcstes,qui probatio sit sufEci
aduersusfidem esuatestationis in V»_*? cau>s_ ; ad
.,, ,. ,. i r quod dicit quod nort
vacillancaudiendis non lunr. ^orest _kL _£m
iii. C4iLisRATTS_»j»««« doquecxlgiEursciiptu-
decogninonthm. ^ . quandoq_. pIur„
TEstium t fides dlligenter Iestes: .uandoquepau- H^lZ
examinanda est : ideoque ciores: tunc quoniam pro _„„,', ^.;„
in pctsona eorum explotanda pauci bene probant, vt «t.>n n«-
r . . . j- - » quiasuncfidcdigni. est Quinc. /it.(.
erunt m pnmis condicio e cu- ^
iusque: vtrum quis decurio, an
plcbeiushsic:&anhonest_, &

cludunt: vt insi.quand»
,fJ.s.s.siJ/iMm.
{ <s Audiendi. i. eiau-
diendi.A cc vrs.
TEiiium. ]Casts
in hac I. vscjue ad
lis.[EivsDEM.]Qna:ie- l£* ***■
— - piincipe, qua;

Ipac_ * vjc_: an ver61
cus quis, & reprehensibilis: an
locuples, vel egens ' sir,vt lucri

ergoiniudicisatbitrio. '-,
si-EM Divvs.]Ponevt g<
hte.s non creditur illis,
qui dc auditudictit.sed * i. Fideie*
qui incersuerunr,maxi- ploraiisEm-,
mcin causa criminali: f conssantL!-
in qua qui non probat,
habetur calumniator.
[lege Ivlia.] Accuso TitinmIcgeI11li3.de vi pub. vel priua.
:ocontiaeum intestemsuum libertum. nonpossum. idem
pubere, vel damnato pu.iudicio, neque tamen rest.ir.uto in
integrum : vei vinculis custoditum : veleum,qui locauic opeias £ Noiiili""
ad pugnandumcumbestiisinarena, velmcietricem, veleum, magii aeii-
_ui alias de malo cestiroonio cst darnnatus: non possum : & dc t»fj q"» 'Sn0*
quoIibetestsuaraiio.ViviAN. _ _ «__«er_*
g ^" Cenditie.uc inspicitut quando quis almm arrogat: vt s.da ^ coTjapiwt'
adop.i.neeei.§,&primum,AccvRs. _ Adtestin<°-
h i Viebeitu. magis enim nobiliori ° creditul: vt arg.s.tit.yl. nium regula-
sin.ry •'» auth.eod.%saneimue. % ""'s""^
s Egem. s No.quod paupeir c fieilitereorrompituKVt htc.& ^'cin'u^ ( «-
mauth.cod.^.sancimtM.fyJAe ex£u,tu.t.jb*donetn.§.si.a&mntKnt u ..?.'vbi
tamen iuterdum d : quia non tam cx facuhatibus, quam ex fide [r.s eKepiio-
tcilis idoneus _stima.iui:vt tnfi.desujpe,tut.§.si& « auth.eo.§.fi n« adsert.
loading ...