Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 149
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0077
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I

48
* esse <_ m %%
Pl'° ^er£
on **£?
Seris te^
ipra;d^co 2S
dum>&(cr-
'C&J-<Hcr.
®°m- ")■ se
JiisrebUSad
tatis sui YeJ
Pro «juibus
:"*" vedrigai,
■%•***
~-lfipublm.

8f-proqui,
niQ ^i-o,,„._

ms grauen^' M,l,ciw
%iuspra:. !">■
galproeis-nc J
L'mptis,for- solMtBisJ,
ari „„ ac noiiia^j

testari ve-

■moalitci-d ^ v««»i
«nusiqqi m5c'?iu^ii
stenoiit:vt
icio.l.prui-
lsi.([ax efl
ic lbi vetc-
desfalhzdi7""-
■is._Ite non manciflJ ...
e facienda fwcntij.
ter seruos: / Sc™m»<!
r.persoM ?"""* *»
•/ J. ?_. dentalis.»,
1S , dcut si mittitnr,
us albus, * vobta,
scd supcr t. De ling*
,- ■ riis specieh
1 nt:quia ■ , ,', -
' i vwe librii isi
tis seruus infaibitiitPi.
vtibi.Ac. ilcftse mefc
s. deferu. nx>& Diofcv
.l.siferuus x,dii,st
J J nius ii m
tS. AcC. joc_ jjjjjj

tusigno-
n noceie
hu.Jic s.
de iur.&
rigorem inie.
uaii, in re nacuraii'K|
liocfa- quasi nolictt
rg. con-
bns. Sed
liuiquo- h Igno«»W
*wV pssina ral*
tur.

clic, id

n quid
dequa
:c. §.C0-
nouit.L
i cum
dehis ,
.l.vni- orr,nibwrtDB
j.quod jjricfia"11'

I4g De publicanisj&vedig.&commisT. 150

e Has di&io-
ncsin meis ac
hanclege no-
tis interpreta-
ciis sum.

fVideRuelliu
(it w»»«w /'"'
/,,;, & Beroal.
ia comraent. ad
TtnnCsUtlli* , >"
yita Crf/jw.Al
c\a.ltb.pt*ti'-
mtj. i.indtBto-
ntjpeeieiadve-
BignA perlbm-
tes. Pium Ant.
Eart. in an"9-
atill. cap. 18.
ip. 30. 21.2!

a C F»fe/w. ssos gariophylli. Accvrs.
b C Chalbane. a vngucntumadequos.
c r sodka.(\u.te faciunt homines-d6rmire. & nota quia de diuer-
sis mobilibusdicit.
« C Non fericum.r\ot.c\\x6i. Iurisc. separat nema sericum & filum
a metaxa. nam metaxa
/ignificat fila senca taspherum, folium a barbaricurn,
cruda^necdum intexta, n n j • n.
CU1U 'c - . costum.costamomum , nardi sta-
vt connciuntur a vci- . ' _,
ulis,Helkhus^ chys, caiila runana, xylocaiha,
smyrna,amomu, zingiberi, mala-
bathrum,aromaIndicum,chalba-

munc
■vidc l.vlt.C.de pign.Cv.
0 s Propter necessita,-
tcm.yide scripta adtit.
C.de veCiig.Cv.
d C Expofitum.ia loco
prohibito. & facit s.eo.
LC&far.
e ^ JEtatem. xxv. an.
vt Co.de bu qui ve. s.ta.
impe.l.fin.

»3.-4.

&Nebns..'«'s-
xi. inr. ciui. in
MBiint Byjli-
nitt. nos cnnn
hic litcra Flo-
rtn. omnino
cxpressinlus-
/, Vectigal non
debeair auc
non soluitur
corii nomine
cjiiae quisque
vsus sut causa
ducit.
c Minor non
professus mer-
ccs apud pu-
blicamrm an
iuuecurperin
integrum re-
{tituttone, an
ipso iure.
* Oesipii vo-
luit exprime-
re,de quo Uio-
sco. c.284. ex
Hermo. inter-
pretatione. &
Hcrmolaus in
toroth. 024*
| MM l.pe.§.
si. cy ibi Bart.
jupr. locat. B-tt.
in l. & ita § I.
supr. nau. r.iw.
Ji.tb. ejr Mtx
in l.ficum doie.
solu. r/int.

ne b,laser,alchelucia f, sargogal-
la,onyx Arabicus,cai'damomum,
xylocinnamomum , opus byili-
cum , pclles Babylonica: , pelles
Parthica:, ebur, ferrum Indicum,
carpasuitjjlapis vniuersus,marga-
f J Errasset. dicens se nta,iardonyx,ceraunium,hyacin-
nolle pracstarc vedi- thus, smaragdus, adamas, iafriri-
gal: cum non b debe- n^callainus.beryllns, chclymje,
rct:cum viusiui caula ..... ' . ;
duceret:vtyde ver.fign. hopia mdica c,vel adierta, mera-
l.in lege.&c dixi s. ea.l.§. xa,vestis serica vel subserica, vela
quotiem. tindta, carbasea, nema sericum *,
g s Ignofcendum.j^ s dones Indk_ jeone_ __,,_.____.
<- m inteo-rum rcititu- r
tionem,cumgestumsit pardi,leopardi, pantheracpurpu-
cumminore:vt0' s.de ra,item marocoruni,lana *,fucus,
minor.l.ait pr&tor. & l.fi capilli Indici.
excaufa.§.penul.Vc[ ip-
Si alicjuis veEluralis tranfiuh cum
salmisper vnurn territorium , & att-
dito quod in illo itinere erant latro-
nes, intrauit aliud territorium vbi
milcs:vt c. eo.de veciig. erat soluenda q^abella, er non soln.it:
non tamen debet salma confiscari.
P A V L. D E C A S T R.

so iure in pupillo:vt s.
e.l.imperatores. maiori
autem no succurritur:
vt s.ead. I. §. licet. oy §.
diui quoque. nisi esTet

frox.§. Accvrs.
h C Diui quoque. duo-
bus modis potest intel-
ligi hic §. vel quod pu-
bhcanus reddat in du-

d PuMicani
dolus ei non
prodelt.

8. s Si propter neceiTItatem j8
aduersb tempestatis expositum d
plum, vel quod habeat onus fuerit : non debere hoc co~
duplu. Primo ergo dic: milso vindicari f diui fratres re-
cumquidavelletprofi- scripierunt
tcrifcruu, publicanus S- i i
innuit ei quod non te- . ,LtCCt de. nhfS ^ f^ntur, non
neretur: & postea ade- debeat foluigabella, debet tamcn an-
mit propter omissam nuntiarigabellarus,& recipi apodis
profeilionem. reddet fa:aliasconsiscantur,ficut(isolm de
enimleruum in dupiu: / vr, t-i
..,.-. t biulet. P A V L.
Vt arg.S*M.t.$.4tM0 quo- JJ
queMarcus.insi.j,. & s, 9- s Diuus quoqjPms relcripsit,
eJ.locet.ti04.quod illicite. cum quidam intra legitimam t^ra-
er'].e*.;.§.>..&secun- _em e <_____ aicebatur, ik vsus sui
causa mancipiaduxiliet,& in sola
professione errasset s
dum S c(Ie ei.

dil hoc quod dicit pcr
errorem d apublicano
inductus, & quodsub-
iicit: vt duplo, &c. ha-
beat mercator duplum
vestigalis contempti,
publicanus ieruos vel
teruuti rcstituapexpo-
ne, id est , cum duplo
contepti vcttigalis. a
contCno contemnis.na
publicanus contempsit

lgnoscen-

Dcclaratur htc qualiter puniatur
publicanus qui deapit transeuntem.
Pavl. de Castr.

e Duplum hic
cur mera^pssc-
nani cotineat.
* rdhtucrenc.

f Dnplicata
vcftigahs su-
ma.
g. VecTtigalis
quantitas.
h Contepti in
hac lege num
legendum, vel
ftmcenci.

Veftipl»

io.J Diui quoque h fratres re-
scripserunt, cum quidamnon per
habereprimafacie.Sed fraudem, scd per ertorem in cau-
quarc non e coputatur sam coramissi incidiiset, vt d uplo
rcsmduplo?Rcspon. . vc6HKali contenti publicani ser-
quia duas rraudes co- Dn . , *
misitpubhcan».prima UOS restltuant ' .
innuedo, secunda adi-
medo eam re:alias esset secus:vt s.e.l.hoc ediclo.^.sin.l.SecunAo po-
nes casum quod nonfuit induclus adomittendaprofessione apu-
blicano,sed suo errore.certe non exculatur,msi quia cum alias to-
ta res erat confiscanda,nunc non confiscabitur,scd f duplicabitur
vectigal,quod eratodaua g rei.nuncergo crit quarta rei. & hoc
secundum quod subiicit, in duplo , &c. habeas vt duplo.i.duplicato
veitigali contenti publicani seruum restituant. & non h dicitur
contcnti acontcmno.suus erp;o error non in totum:vt s.ea.l.§.licet.
sed in aliquo excusat,w btc.Vcl etiam ii habeas fcruo.dic seruo pu-
blicani.publicani dico contenti,&c. Accvns.
i 5" Restituant. sc. debitor vecligalis prxdictum duplum , id est,
soluat. & dic, sccuaduiB terrium casum,tali scruo qui ministrat ci

| inilloofficioadexigendum:vr s.eo.l.)4.frmilU. Accvrs.
j k s Velferui.i.publicani,non scruigtes ei in eo vestigalitalioquin
; tenereturpublicanus in duplusieosnonexhiberet: vt ~s.eo.l,).$.pe.
: 1 5" Pr&dij.pxo quo pendendum erat vedtigal.
| V C ircr>'«»2.1egend.vtFlor./srr«W2.i.ferrariamhabuerit.^;We/m/'r/«
ad tit. qu& res export.
Ex delichserui non pofiti ad exi-
gendum vecligal, publtcanus non te-
neturpoena huius editii. P A v L.

nondab. Cvuc.
m _" Dominum. igno-
rantem:vt s.e.l.cmm.%.
dominus. infi.
li C Teneri.cx hoc edi-
11. s Magnus f Antoninus re- &°- Acc-
scripiit, si colonus vel serui k do- *. s SJ $"u ProfiJsus-
mini pratdij' ferrum * y illicite iri
pra;dio fecerint ignorante domi-
no,nulla pcena dominumteneri n.
Remijfw publicani excufat quem
apcena. Bart,
i2. J Si quis profesrus J[ apud
publicanum fuerit , non tamen
vcctigal soluerit, hocconcedente tame exercere no pro
° publicano,vt solent facere, diui nihetur pro futuro t€-
Seuerus & Antoninus rescripse- Porc:vt"s";fl-lkitMi°- $•
eorum. ied pro prxtcn-

vide Ccnpta.adtit.Cde
veciigal. Cviac.
o s Concedente.id c-st,
remittcnte._/;c C. deiu-
ra.calum.l.ij.in fin.
p s" Recitantur. & po-
itea remittunturapu-
blicano.
q C Commijsum. i. a
pcena amissionis. aliud

t Sed& Ma-
gnus.
* furtum.

a Commissum
pro pcena
amissionis.

runt, rcs in commilsum non ca-

to tempore ipse publi-

dere. Cum enim, inquiunc, pro- canns & eius ficieiusso-
fciliones recitanturP, commis- res ten6tur:vt subiicit.
sum * celsat, cum poterit satisfie- &,ad hoc c-^s"»-P*f
■ rr i • i »• ».«e\xj.Sed& rorte ilie
ri fisco ex bonis pubhcanorum, cuiest remisshm.tene-
vel hdeiuhorum. tur in subsidiu : vt arg.
I j. s Pcena; ab heredibus r s.de eoperquemsac.erit.
peti non possunt, sinon estqux- ^"- , .
ti;__.. • • j r • o r C Ab beredibus. de-
st.o mota viuo eo qui dehquit. & [ia\ucntis bpubiicani,
hoc sicut in caueris pcenis s,ira 8c qui tenebanmr in du-
in vectigalibus c est. plum: vt s.eo.Ukitatio.
14.5 Si quid autem indebitum §-quodMkite.6c sic etia
„„ ,, r 1 • L|. loquitur s. eod. I. si pu-
pcr errorem u loluentis publica- ,,.1 . . .J K .
f r bluanus.inprinctp. oj- u
nus accepit,retro eum restituerex srMidati. prout ibi not.
oportere D.Seuer. & Antoni. re- secus in re commista
scripserunt. ln fiscum °b non solu-
tum vectigal: vt s. eo.
_______________________________________ l.commijsa. qy l,cotem.§,
illkitarum.
C J" Pcenis. nam sic rc-
gulariter cst in omni-
bus , vt non tencantur
hcredcs,cnisi lite con-
lnhacdU<gentiaB'onum omniumenar- restata:vel inquantum
ratione , quam in bk Pandecltspotissimum ac_ eos pcruenit:vr Cod.
ins.itui iam anse dixi, non erat omittenda ex deli.de.l.).& C.desur.
hs.c qua occurrebat inspeciio, an ex caufa l.surti. & s. de actio. cy
donationk aliqiu esfcnt altiones. donatio * oblig.l.omnes ptxnales.Qp
enim hoc iure conuentio non efi,fedadquisi- l.constitutionibus.Kc c.
tio f ciuilu aut naturalu ex qua de eui- t C , /» vecikalibus. id
ciione vel de redbtbitione nttlla est aitio.sid est,in illicita d exaftio-
neque alia videtur esse. Cs.tcrum * ex con- ne vcc"tigalium,ob qua
ttentione adiccla donationi potest ejse aiiio tenetur publicanus in
de euictione,zypr&fcript'tiverbk,°yvindi- duplum:vtdixi.
catio,ty condiitio ob rem detti, & ailio ex u <[" per errorem.CiSti^,
ftipulatu, & condktk ex lege Cincia , vel ve_ imis.secussisciens:
exccptio.&uod supra legitimum modumsa-
cia donatio cft,(y aciio de dolo.sisorte ts qui
donauit rem alienam dolosecerit.Et estpre-
prie donatio f.alienatio rei qus, liberalita-
tts caufa sit hac mente vt nulio casu reci-
piatur.hsc est vera , absoluta.directa dona-
tio. Donatio * caufa mortts velsub modo
non est proprie donatio , quia accipieniem
obligat.l.i 9. de reb.cred. Cviac,

ildest.illici-
tum vechgal
exjgeritij.

DE DONATIONIBVS.
T IT V L V S V.

vt ~s.de condiit. indeb.L).
ty l. quod quls. oysacit
s.e. /.§. diut quoquefra-
tres. Sed arg.contra s\*.
§.ltcet. Sed ibi fuit in
non soiuendo , hic in
soluendo. Acc.
x C Reftituere.pct con-
dicirionc indcbiti.Acc.

DE DONATIONIBVS.
De veciigalibus non solutu concedente publicano ( vt assolct donan-
do ) explicatum est ; tQ-- ea occasione generaliter de donationibus sub-
i'cit.Vel,dictum eft dereliitts : fcilket s. de lega.i. & seq. inter qu& est
donatio caufa mortk, qu& comparatur lcgatu : ny ideo de ea, %y alia
qu& fit inter viuos videamus.Kzo.
Onationes.]CASvs. Pluribusmodis ficri possunt dona-
tiones,& ponit exempla pcr tota legem. nam cu dono
tibi r€ hoc animo,vt statim fiat tua. nec vmqua ad me
reuertatur:hqc est veradonatio.si aute dono vt tuc hat
tua cum alit_uid erit fa&umaion cst proprie donatio,sed sub con-
ditiono

t Hercdes par-
nis dcfuncior»
tenentur..si li?
contestata ad-
uersus defun-
cium , vt & si
quid ad eos
peruenic.
+ Donatio non
est conuencio,
sed adquiiitio.
f tJonatio ad-
quisitio eit, &
cuius naturar.
* Donationj
conuentionis
adiessa: quir
sic efsettus.
d Exigens illi-
citum veciigal
publicaniis m
duplu tenewr.
s Solutum pu-
blicano peo
errorem an &
qiundo pollic
condici.
f Donationii
ver_ definitio.
* Donatio
causa mortis
vcl sub modo
non est pro-
prie donatio.
lib. 47. j?xn\.
titu 1 Harme.
lib.4. ttc 1.


tlim-
loading ...