Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 593
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0299
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
l£S

^l

**«!N

s

rh CtCCitot

";;'

&t?Ph»tiiu,«!t»C

m

Ha '

gatarjj
8 J

\Cadtl
bit1Si

** dcb2»lt»i

Cn'm ■« " '«llrr1!
^Clcd,torcsJtCAs«.

tuxc

rant

CUlTi

1»i

missisn,
r'0. emc ' pollctk
CUu^uoddeT '•
11!S P°^ficru
«wioeausa ' V

«isto.nonim.

Pnncipio Potcsts//^
ci°sisti,Tcln tll:
Potc{tdcfcnd,)nccb la:t
n*cms possdeb ;«,,
.«asi.nonscdcbdaag
principjo.vclpctais
bon^Cius:nanCTol&
tc<icfcndctcJ&slt!s(|1.
remdapiousti.admjt,
ntut,&icc«pCratpo(.
lelhoncm bon.
f RANC.
n J Vescertdi. alii
cx paieino contraclii.
Veldicidcmi!
non essct fada veiitli. kl'
tio quac fieti tuncpo-
tcst,noiinunc.'vt/i). ■
prtt quibm ex cau.mii!-
sijs.ea.l.npudlttlwm,
& /. in possionnn. k
sacit susra vt insss,
leg.l.is cui. §. qmltp-
rum.&l.quttyttmm
0> yeoS.sin.
1 s De!etstuisimk-,&
dicioesiitis,noiufciB'
tum foiui,qiianiWt'"
scdcfcnditivtsj
M.tdh

lk

;
Itli
autem.^.sin.^^-^-
tia.(cd siaiius.tnpcfc*'jt
i.Dic<]«oJ!SF
' . (i«pi a

Addit.

perB.ir.ml.contnni;.
eiando, vclipsircdcre ,.
tdoramomandar.te:^

tcI tiaui

bi!»
tiod

uis pretiura :
iiptor.s.t-T»^,;
dcbirJnpreti.^J'

,rtteo.l.q»»n .
tnsimpliciKrmu E.v
iC:anet.2rssVt& J,,
Urn^^e°:,t
vt/JsW" s
lllt,sitrni^l£
tIo. s *•

5P3

Depnuilegiiscreditorum. 594

contrahere ' : & ideo discedere
oportere b de posTessione.

EVm qui circa.] C a-

a s Non contrahere. s. tsslitervt possit sicri venditio:tenct tamcn
pismus causa rci seruanda»:vt s-qui.ex cau. inpof ea.l.).%.\. & Cod.
«hiiemadmo- de refttt.mili.Ugnorare.ScA Sc ycnditio a quandoque fict ad instac
jinn _re alic- furiosi ; vt s. tit.ij. I. Fulcinius. §. adeo.
jiovrgeate, & ^ *- Oportere. C. placet eumquun solutura talcm rcm a-Ccpilsct,
SS& vclWaexprcdiaa
S creriitori, causa, & hoc pctita m
potest contra intcg.rcst.fftt-S-:rt »_.
pupillii & fu- s. titu. ij. I. Fulcin. §.si
si°.r"T,.2"«"s s^/,#</mV- A,cs• xxi.vcIiijyi. Vlpi iHVSitk
quadragensimoquinto ad Sabinum.
Vra qui circa columnas se oc-
cukat vtcredkoremeuitet,la-
poccst vcmn_ CIU-^creditorc, dicitur tuare placer. Nam & cum quire-
S.^ausa! latitarc:& sic fit missio cedit, hoc e(l, qui subterfugit, ne
Ak, & venditio m c.us bo- s j. ^ moueauu- Ia.
ms: liuc poit colum- , n .
nam (c occultet, siuc tJrare placetrtarn & qui vrbe pro-
subterfugiat, siuc pro- ftigitj vtique fraudandi causa.Nec
enim interest, quod attinetad la-
titandum, vtrum quis profugerit,
anvero Romas agens copiam sui
etiam contra 'VtMn §- iUud (iienium non facit c.
lancantem ii . . J
periculum iic
jn mora.v.Ro-

latitanvvenin
ad secundum .
decretumdato Es™ *■ QiJOCUmque
curatore eiu3 modo quis iatitct nc-
bonis: ita etia yideatur & conuenia-

F

ptcr hocexcatdc ciui-
l Missio cxse- tate/me non. ° F R.
cundo decreto c s Nonsacit.vt suprk
jncerpomtur quib.ax cau.inpos. eat. I.

BOnis venditis f excipiuntur
concubinah & liberi natura-
ies. 1. 5 Respublicacreditrix '
omnibus chirographariis credito-
ribusa prassertur.
Ponecasuvt/itpr.eo.l.d pupillus.
x x 1 v. vel x x x 1 x. I d e m libro quinto
Sententiarum.
PVpillus k sinondefendatur,in
poireslione eredicoribus con-

manum /?»£«-
Urttfi.

s/I.AccvRS.
ANtiochensium. ]
C as v s. Ciuitas
Antiochensium i-mpc-
trauit priuilcgium a
principc, vt habcat ta-
citam hypothecam in
bouis dcbitoris. hoc
priuilegium n6 nocct
crcditonbus aliis illius
dcbitoris , quin illi
prxfcrantur nipigno-
Je Cdlesyria ribas expicisis. F R
Vli.l$ ""

j Videin hac
l.AlciJ.//i.Di-
frunii. i.e. II.

ssts pignori competens ', priuato
prtfertur. vel aliter : Triuilegium
competens personali benesicio princi-
pii , non pr&sertur priuato habenti
hypothecam. B A R. r.
xxi i.vclxxxv ii.Papiniahvs
libro decimo Refsionsorum.
ANciochensium Ccelesyrias f
ciuitati , quod kged sua e
priuilegium s in bonis defunclri
debicoris accepit,ius persequendi
pignoris durare constititsi.

xxi ir,

vclxxxvii i.Paylvslib.
primo Sententiamm.

E

d s Lege. I priuil
sux patria: dato. A c c.
c ^"S«^.quiaforteim
pctrauerat vt prxfcr-
rctur omnib. crcdito-
rib. inpersonali aclio-
nc. Vel impetrauit vt
haberettacitamhypothccam, quam alias non habcrcttvt Cod.de
t Ciuitaslegc iurereipub.l.ij.lib.x}. i. Vcl dic delcgc sua quod ipsamct ccoristi-
gcnerali non tuit taicius municipa!c,quodlicet :vtC.qu&fitlong. confue. /. j. &
probata, po- C^kS. ad muni.l.Lucius. §.sin.
teit aurerre r *■ „ ■ ., ■ r , i- n.
I..s pnaati. f 5 VnmleZMm- subaudl Post- . . . . , . .„
Bnri.hic Inm- g s Constitit. l ii altquis ahus habeat ms pignons rn boms illis,
ctn. c. <ju£ in non amittat propter lcgcm illam municipalcm vei impctratione,
ZciltsurZ.extr. &praesertur huicc'uitari non obstantc co priuilcgioquod lcge,
eVrc & facit j. admuni. Isimile. A c c v r s.
SOnisiienditis. ] C as v s. Bonis dcbitoris vendttis pcrcrcdi-
cores.non vidccur vendita ancilla quasfuit concubina dcbi •
torismcc filij cxcanati.SeciiHdo dicit.rcspublicapuca cmitasBo-
noniensiam, prafertur cxtcrisxreditoribus in pcrsonali. Fkan.
d AdJe Gl. I. h J Concubina.qux d erat sua ancilla , & filij ex ea scrui sui. &
i. C. qua: res sacic s. de pign.l. obligatione. A c c v R S.
pignon. i y B.espublicacredttrix.a.likscreditrix: & alias creditoria, i. chiro-
grapharia, sed fiscus nunquam est chirographarius:vt Cod.in qui.
elmb Roma- eate.prg. ta. contra.l.]. & ij Dicergo Bononicnsium e,&sicimpro-
na. Bm.bic. prie. vtj.de ■verb. sig. I. eum qui veBigal. A c c.
* 5" Chirographarits creditoribus prssertur. Alias inter chirogra
Pharios obscruaturpriuilcgium rcmporis, fisinc eiusdcm tituli,
2d tamcn in Rcpubiic. olim non obtinuit, concurrcbant namquc
cum cetcris, nifi idei nominatim concesiilTct princcps, vt constat
cx cpistola Plinij adTraianum decxad. Cviac.
PVp'dliu.\ C a s vs.Si nondcscndacurpupillus , &siccst sasta
mistio in cius bonistadhuc tamcn cx istis bonis dabuntur pu-
pillo alimenta vsquc ad pubertatcm.Sccundo dicit, dcbitor mul-
toru capttis cft ab hoftibus:& quia non dcscnditur.bona cius sunt
posseiTaa crcditoribus.dicit quodnon sietvcnditio horum bono-
rum.niii roiertatur ab hostibus, & nolit se dcfcnderc. Franc.
k 5" Pupillus. dehoc^iotaui •T. e.l.sipupillus. inglo.j.Ac c.
1 5" Eiusqui.dc hoc not.s.e^ qui cau.inpef. ea.l.in possessionem.%. j

dis. creditorcs autem hcrcdis non impetrant separationcm. Sc
redditur ratio in littcia. Itcm sreditorcs hercditanj poftquam
impetrauerunt scpararioncm.praescruntur omnibus crcditonbus
hctcdis, ctiam ii hcresrcm hercdiranam alicui obligauit,&etiam
fisco& municipibusquicrantcrcditorcs hercdis.in casu tamcn
crcditorcs hcrcdis im-
pctrant scparat. bono-
rum hcrcdis a bonis t***Ws,ge>
hcrcditat.is:vtsihcrcs nn*h™-
dolo malo insraudcm
suorum propnorum
creditotum adiuithe-
rcdi.debitis grauatam.
Itcm in casu ipse hcres
impetrat (cparat. vt si
hcres institutus & gra-
uatus de rcftituendo
coactus adiuit. tandcm
non apparct cuircsti-
ititutis minoribus ex his vsque ad tuat: vt quia fideicom-
pubertatem alimenta prasstanda miisarius dcccssit an-
sll 11C. tcquam sibi hercditas
_ r r- •! t t n -i restituatur: nunc crc-
i. s Eius qui ab hostibus ca- dltorcs hercditirij c5.
ptus eit,bona venire non poiTunt ucniuntheredem :po-
quamdiu reuertatur. tcrit heres scparat. bo-
norum propriorum a
boni» hcrcditariisim- ,.
pctrarc, vt sic tantum
dc bonis hercditariis
satissaciat creditonbus
hcrcdis, & non dc suo.
Iccm hoc casu si hcrcs
non impctrctjpotcrunt:
creditores eius hoc im-
pctrare. s I t em
d e a m v s. ] Patcr fi - Pus petatur.
lium suum impubcrem
sibi instituit hercdem,
& cisubftituit.tandem
impubcs adiuit , & de- t Separationit
ccmt,& substitutssuc- benesicumv-

DE SEPARATIONIBVS.
TITVLVS VII-
F.t hoc titulo poftulantibtts creditoribus

desunili

intra * quinquennium ab adita

* Separre'o
VI- intraquod te-

ccisit. nunc crcditorcs k„,g

tile creditori-

DE SEPAR ATIONIB ,VS.
De creditoribus in bonis mittendis diBum eft :fed quia quidam eorum
solent feparationem bonorum impetrare , ideo de eafubiicit. &> ex-
pone de ea j. quod tempus impetraripofsit, & ex quihus causis de-
negetur.hc c v RS.
s&S* Cien.'um est. ] C a s v s. Separatio impetratur decrcto prse-
gi^dj| toris. & impctrant cam creditores hcreditarij ,vt feparcn
tur bona hcreditaria a bonis heredis, vt C\c eis satissiat in totum,
vcl plciiius quod fi concurrcrent cura crcditoribus propriis hcrc-

,Ji»

hereditate, decreto pr&toris separari credi-
tores (ybona. Hereditarios solos venirein
possessionem bonorum dsunBi heredis , «-
que solos in possefsionem bonorum heredis.
quodremedium ~fperquam vtile eft heredi-
tariis creditoribus,quibus sussiciunt bona de-
sunBi. qu& non sussicerent si& in ea mitte-
rentur proprij creditores heredissorie medio-
crts velegeni. Sed&de alia * feparutione
substituci bonaeius pc- * Separationss
tunr vcudi.quenturan benesicium v-
creditorespatrispoiHnt impetrare scparationcm , vt bona pacris tile heredi nc-
scparcntur a bonis substituti ? Et dicitur quod sic. hoc idcm pcr- ce ano*
miffum cst crcditorious impubcris c[uicumimpubcre contraxe-
rant. Postea dicittprimus insticuit secundum : sccundus tcrrium.-
crcdirores tcrtij volunt vedereomniabona tertij.dicit quodcre-
dirorcs primi poilnnt impetrarc separa. bonorum primi a bonis
sccundi,& rcrtij.Itcm crcditorcs sccundi & ccrtij.Iccm crcditorcs
sccundi poiTutu impetrare scparationcm bonorum terrij,non pn-
mi. [. S i niii samilias.J Filiussa.antequa militarct.coepit
haberccrcditores:& pcculium paganicum quod habcbat.nocrac
solucndo postquam cccpit militare: & sichabuit pecul. castrensc.
ceepirhabcre & alioscrcditorcs,& hoc pccu.castrese bcnecft sol-
ucndo.Dc istis vltimis creditorihus quacntur an fiat scparatio in-
tcr creditores secuudos & primoSrEt dicitur quod sic ad poftula-
tioncm contrahentium cum coiammilitantc. Itcm in aliocasu,
quando crcditor conrraxcrarcum nonmilitantc : tamen pccuuia
perucnit inrcm parris. namalijcrcditorcsrciicicntiftum abonis
caftrensibus.slLLvn.] Ponuntur quidam casus in quibus crcditor
hercditariusnonpotest impctrarc scparationem.Primus si noua-
uitobli. abhcrede. Sccundus,si acccpit vsuras huius dcb.tiabhe-
rede.TertiuS^iirccepit satisdationemdehocdcbitoab hercdc, li-
cctminus idoneam. Quartus, si bona hcrcditaria &hercdis sint
comm;xra,vt vinum hereditarium cum vino hercdis.Idem in sru-
mento& similibus,ficut inpra:diisqu(j no dicuntur misceri.idcm
iniimilib. Quintus siestlapsum quiiqucnnium ab adita hcrcdi-
tate,intraquod non suit impctracaseparatio. &dc prasdidis co-
gnoscctprxtorvel pra:ses:& nullus alter.Est &fextus,vtii crcdi-
tor hcrcdirarius acccpit pignus ab hercde pro hoc debito. [Qv-*-
sitvm EST.]Sialiquicxcreditoribus hcrcditariis clegerunt sidcm
heredis,vt nouando cum hcrcdc,vel pignus ab eo accipiendo, vcl
(imilimodo :aliqui non:sacTum illorum non nocet iftisquinifti
poisint impetrarc separa.bonoru teftatoris a bonis hercdis. & he.c
impctratio non prodcritillis qui sccuti sunt sidehcrcdis.Secundo
dicir.poftquam crcditorcshercditarij impctraucrutfcpara. & cis
crit satisfadtum.-siquid ic bonisteftatoris fupcrcrit.prodcrit cre-
ditotibushercdis.nonficccontra. fquod bonahcrcdis prosint a-
modo crcditoribus hcreditariis cxquo impetrauerunt fcpara- &
rcdditur ratio in litcra,nifi vcnil impetrarcnt.& hoc tunc dcmum
cumcrcditoribus heredis crit fatisfacTum. [ Tteis sciemdvm.]
Dominusinilicuit fcruum suum hcrcde & liberum.tandem mor-
tuodominoaliquaacquisiuT feruus antequam attingcrct bona
domini.nuc coueiritur a crcditoribus domini cuius cft heres.vult
hxc bona poit quxiitafepararc a bonis domini. Itcm quod domi-
T 5 nus
loading ...