Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1335
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0674
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
c,%

•to. „. Ac. %,.

\

"■'.

^ki ;s;

, .'"'it r

'«tittj
vineis

1(51

1U ^

^

'■Oti

di

'V

latio-

eriacx

«b'«%|

'9%i«,7

a/unt, i4>S
iplius

m

»«s

N*i

N

ltve
limus,

atione ? ^
conti- rn^l
peda- ^NK'
■VMM
dumh i'Mc
. Par" §$!"*«
ienam "ncitaatli*
* ttliftatst libtjt
cetc licrcliaifc
subripi dtioib
(Jiuil rcditaiiivcliiE
ispos- '"cistttiiiWE
iiidupliuiiiffiia
&h.d prnoi.S-:
cskcjiuini.ntb
ciiiusicnijeE'
aictUD. neqDccni
feuus pAp*
urtiui <»m fr"^
„ bcitatis:ii«,L-
ttU™: cum b
rinie- fmium«
hion hocdl^!!i::
11)1110, S
ci.ituraftofe''
seruuslib
■tttincaciriBHib*/^

/sOIS-

at&quoclantcato (
aicoo^
tVfi>
iu^illBt>»

nfcqu;nsl

W

1325 Si isquitestamentoliberesTe,5£c. 1324
astionc tenctur libcs fastus. Vltimo diat hoc cdictum darc hanc , a s Ante adita, hert>ditate.8c dc hoc furto quacda spccialia clieit,
actionem , quando damnum datur a scruo libero cssc luiso t antc b s IttJseritXtcm h in bonis hcredis : vt s. rir.i/./.«s Titio.
aditara herediratem : habet etiam locum quando ncino hcredum ( c s Factum. furtum , vcl damnum. A c c v R s.
adiucrat. secus si saltem vnus heredum admerat tempore damni '■ d s D«r»r. viquchucsunt vcrbacdicti;& s, de manumis. testa. I.
datia scruoliberoesseiusso,cumhoc casupuniatur vs libenquia Titia.§.penult.

c°nui- >^ !

liber erit factus adita
hcreditate saltem ab
Ynohercdum.[Sr pv-
V i llvs.J Pupillum he-
redemmihi institui:&
si deccderet intra pu-
pillarcna aetatem , ei-
«icm (ubslituiTitium:
& hoc casu grauaui
Titium vt manumit-
tat scruum mcum Sri-
chum.hic Srichus inte-
rim dat damnu in rcb.
heredirariis aurequam
Titiusadcat hercdita-
tem. quKritur, an ha:c
acTiio locum habeat?&
distinguitur. nam aut
deditciamnum viuente
pupil!o,& tunc noha-
ber locu hex actio,cum
pupillus sit dominus
cius , & possit eum ca-
stigare. si aurem dedit
damnu post mortc pu-
pilli,& antcquaTitius
substitutus adcat:tunc
habct Iikj: a<ftio locu.
Sccundo dicit:hxca-
cliohabet locum siue
in bonis tcstatoris.siue
in eis quae fuerant de-
posita: vcl cornmoda-
tx vel obligatcc tcsta-
torijseruus libcr eiTc
iussus dec damnum vel
furtum faciat: & vbi-
cuque intcrcst hcrcdis
pre>licrurn damnu non
clle datu.ciim enim a-
crio furci dctur cui in-

1 putauit,calliclitatem Sc proterui-

e s H&cautem&stioS.
in sa<stu:quia a ex quo-
libct cdiclio pratetoris
OVI TESTA-Itatem h°mrn qili hcrcdicates de- cxquo non datur cer-
populantur, dupli adione coer- «*■ ^V»sadu™: vc
r * L juprade dam. inseS.l.
ccre* Hij.§.siimra.verjic.an
i. s Nonalias tencbitur llte tamen. Sidicas, vbi cst
libertus vquam si dolo quid dis- cdiadm,aon rcpcrio.
sipaire proponatu r. Culpa autetn ^csP- ^sa rub- *• Vd
1 ,. L .l, r . n t-u dicquodnonhabemus
ncghgcnmque ierm post iiber- vclba .• sed cuis mcnt5.
tacem excusata est: sed culpa do-
Sequituralia aHio iurepmrio compa-\ J0 proxiraa dolum reprssencack.
rata adhmilitudinem adiontt surti ciuilU \ ri • %' r 11 ■ \ \- r
rromde n quod damm dedic h-
ne dolo, ccslabic ista a<5tio:quam-

S I
menco liber csse iussus eric,post
mortem domini ance adicam
hereditacem subripuisse auc
corrupisse * quiddicecur.
T I T V L V S IV.

a Aftio in sii-
sium ex quo-
libet edido
prstoris datur
ex tjuono da-
turcmaa&io.

fBona dicun-
tnr,qua; funt
in dominioha
bentis: & hoc
ver<J & pro-
pne loquedo:
alias aiite di-
ciitur qua: bo-
na side poisi-
deinus, vel ea
in quibus ah-
quod ius vel
vttlijatem ha-
bemiis.

in duplum.sed annalit non perpetua,,& re-
rum amotarum ( sic appettatur a Gr&cis)
potius quam surti.-, nam hereditati surtum
nonsit.velsisit, vt zieteres putauerunt,posi
libertatem ex antesaBo domino non esifur-
ti aBio. & h&caBio prodita eftin eum cui
libertas testamento relicla est ,si hereditate
iacente dolo malo subripuerit aiiquid. item-
que alia ad exemplum legis Aquiiia si quid
ex hereditate dolo moio corruperit in du-
plum, quamquam alias aciio Ugis AquilU
sit etiam de damno culpa dato , gr non in
duplumsed quanti resplurimisuerit eo me
se vel anno, nisi in insiciatorem. Cvuc.
I.Vtp i asvs libro trigensimooBauo
ad Ediclum.
I dolo malo eius
qui liber esseiusfus
erit, post morcem
domini ance adicam
heredicate a in bo-
nisqus eiusfuerunt qui eum li-
berum esle iulserit b,sa6tum c es-
tereli:sic hcec quar suc- se dicetur quo minus ex his bonis
ccssit in locum eius.
Idcm fi damnu dedit in
srudtib. post morte te-
stacoris pcrccptis cx
agto hereditario. Idcm
siinpartu ancillae he-
reditariae. Ide si impu-
bcs aliqua quaesiuic
post mortcm patris, &
postca deccilit:& seru9
liber elTc iuiTus dedit
damnum in prxdidtis
rebus Pcr unpubcrcm auaaclor ^cus eit, quia neque
quxsitis, antequa sub. vt ieruum se coerceri posse intel-
stitutusadeatbona. na legit, speimminentis slibettatis:
& hoc casu hcec adio neque vt liberum damnari, quia
hereditati surtum secit h , hoc

j.Alij dicut,haec aclio,
idcst b cx lcgc condi-
<stio:quia quoticns ali-
qua lege noua induci-
tur obl!gatio,&c. Acc.
s s Ciuilis.vt furti no

b CoiJistionts
ex lcge quSdo
compccant.


ad heredem aliquid perueniret:in
eum intra annum vtilem dupli iu-
dicium dattu" d.
i. s Hac autem f a<5tio e, vt
Labeo scripsicnacuralem porius
inse quam ciuilem habec a;qui-
catem: si quidem ciuilis s deiicit
a<5tio : sednatura aequum est,non
else impunitum eum qui hac spe
audacior sadus est

locum habet. Vltimo
dicit: h»c actio habet
locum siue surtum sit elt dommas: dominus autem do-
sattum, siuedamnum minave non polsunt habere sur-
dacuminrebushcredi- tj adionem cum seruo suo ^-,
tarirsaseruoliberoes- quamuls postea ad Hbertatem
seiullo.rScyB VOt A.l ' • 1 i- r
Fattum dicitur ficn, peruenent , vel ahenatus sit, m-
quado res abalio pos- si si postea quoque COntrecStaue-
scssa subripirur. hinc rjt '. E re itaque esse praetor
cstquod rei heredita-
rioenopoteft sicrifur-
tum : & sic hercditati tion qiiKMtur acst.surti, cura hercditas non
dicatur polsidere quod fuvtt cft : ncc hcres (licet adeat) possidct,
nisi apprehendat poiT. Sccundo dicit: haec a<stio non habet locum
quandoaIiacompctit,nifireivindic quae competit cum ista. alia
autcmdatur,qu'ando liber faftus subripuit rcm hercd.aditae.Item
hcec astio daturhercdi,&aliisfimilib.hiccciToiib. Itcmhccc astio
datur fiue vnus seruus libcr clTc iussus, fiuc plurcs fcrui liberi cffe
iuisi commiscrunc surtum , vel damnum dedcrunt in rcbus hcrc-
ditariisincc vno conucnto & cxadto alij liberantur. F R. A c c.
* ^ HereditatemfurripuiJseautcorrupijse.ExhoccdiQ:o eft acTio-
annalis rcrumamotarumaut corrtiptarum. Sic Grxciinl.Thais
fupra desidekom. iibert.& l.pen.& vlt.de manumisf. teftament. Vidc
rap. io. dcprafcript. C v i a c.

uis aiias Aquilia tenetur obhoc
quod damnum qualiter qualiter mamsefti. idem puto
dederit. Habet f itaque certum depraetoria.s. mamse
finem ista adio , vt & dolo fece-
rit iste , &c post mortem domi-
ni,&ante aditam hereditatem.
Cazterum si sinc dolo , aut do-
lo quidem , verum viuo domi-
no : non tencbitur hac actione.
.Qujnimo 8c si post mortcm, post tus. in fi. liccc Azo di-
aditam tamcn hereditatem : ces-
sabit ' acftio. Nam vbi adita he-
reditas est , iam quasi liber con-
ueniri potest.
3- % Quidtamensisubcon- ™
ditionc acccpit libertatem.^Ec- # s FurtiaBionemcu
ce nondum * liber est m. sed vt seruo suo. Vide scripta
seruus potest coerceri n. idcirco *&tis- C. an semus pro
dicendum est cessare ° hanc acTio- M*%- LJlA.a,r
l 5 Cotrectauerit. ad c
hoc s.tit.ij.l.ferui & si no suo tenetur
lij.&Cod.denox. l.).& kiuut mnnu-
tit continuo Pf» dicendumest, C.anseruusexsuosaBo. JJSSl^
posse & debcre hanc actionem ,^'» * * a^ numiiruseft.
\ . , r ■ k * Reprtsentat.a No. + Dispungen-
danaduersus eum qui peruemc {Ks.mmda.l.sisideius- Lm&cpdt
sor.inpr.& s.simen.sal. v«bum conti-

nem.
4. s Sed vbi libertas compe-

t SubsiJiaria
sti, licctdeprchedatur. astiolocsi non
nam leges indistinfte ^bet. ac,l,er-
»• 9 e o r uiseu,quiiure
dicuntde furto.& sic ordina?10
de manifcfto & non tcft conuemri.
manisesto : vthic inpr.
&supra de acquir. rcr.
dom. I. in eo quod. & s.
de noxal.l.si feruus lega-
tus. in si. liccc Azt
xerit contrarium.
g C Imminentis. sic s.
si ex no. causa.l.pe.fosi.
h J" Furtum secit.id cft
quod alias esset surtu: v
ne sit contra~).ead.l.§.

* Flor. lilty
erit.
c Furti domi-

ad libercatem.
5. s Si scruus pure legatus

mo.di.l.). §.ideo. & i .de ""\' non soli
! r 1 ■ vcrbum, com-
verb.sig.magna. itcrn pecit,oftend,t
ta.s. aeubera. caul.il ijb. 60. (}a.<a\.
lud. & ad l. Aquil.l. fi d Culpa dolo
seritus. § si fornacariits. ptoxima,do!ir
I s CeJJabit.msi mci- "*«*»«&
su : vtyprox. sccun-
diimR o G.

* Duorum aut
trtum dierum.
Gra:ci.

ante adicam hereditatem quid ad
miserit in hereditate: dicendum
est quia dominium in eo muta-
tur q,huic adioni loctim else.
6. s Et generaliter dicimus,
quo casu inseruo dominium, vel m s Kondum liberest.
mutatur r, vel amittitur s, vel ii- s- temsdte aditionis.
bertas competit post interual- a s, Seruuspoteftcoer-
, „ r.. r ,. . cen.z donuno:noaiu-
lum « * modicum aditashere- ikc. vt y depxnis. I.
ditatis:eo casu a hancadtionem moris.in sin. &dequ&-
indulgendam. 7. s Sed ii fidei- ftien- l-ftatuliber. qua;
comilsaria libertas seruo data sn, su"r C°""L ,
...1 ,. ,,- 05 Cesjare. pro turto
quitqmd m hereditate malesi- tucsafto.sipolladitam t Fio.s«w-
cij admisit : nunquid non prius hercdltatel», & ante ?""/'
coeatur hcres manumittere, qua coditionem hbcnatis.
& * *p s^c9tinmo.idel\(iz-
tim assWa hcreditatc:vc
quiapuie cst relicTia.Et secundtiliocest contrariu fupcrion dicTo
j.eod.l.si.Scd di<Siociw,e toilit contratiiim.vcldic vt loquaturhic
codem casu quando sub conditione,tuncfi continud.iita cito co-
pctatlibcrtaspostsadludclistumjVt dominus cumcorriperc non
potucrit:habet locum haec a<stio:Yt 'j.prox.§,&') .eo.l.si.&c hoc cafu mmsura
lccundum R.dabitur pcrintcrprctanonem : cum cadem spe auda- '/««•/.j
cior fiat,& qui ante aditam hcrcdicatem dircclo manumissus, &c.
q sMutatur.de tcftatore in Icgatariure<sta via:vt s'.defur.LaTitio.
r s Vel mutatur. vtin legato.
s s Amittitur. vfuca. j,Vcl dic lege : vt C. de episc.facler.l.si.§. his
ita. & hoc antc aditam hereditatem. Accvrs.
t s Foftinteruallu. quia fub conditionc fuit relicSta : vt s. §.prox.
u s ~Ee cafu.Xiicwnt quidam,fi modocompetat eilibertas vndc- ■
cumquc

e Ciu, didio
vt intelligatur
vide Gl. Ang.
aniben. dt
rdi.
loading ...