Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1345
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0679
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
133^ Digestorum Lib. xlvij. Tit. vij.

« *.Btfmm ;» A R B O R V M » FVRTIM CiSARYM.
prox.ut. ^irbo- Et de hoc quaedam lunt specialia.
rnm sunim cx- jn yoc titu[0 proponitur adsimiiitudinemsurti aclio ciuiiu ex xij. ta-
[arum.59. hul.bodie redasta in dupium.aduersits eum quisurtim.id esi clam arbo-
res csLcidit, licet earum
surtum nonsecerit, cum
, v-, pj- .. qua commuriu esi aBio
17.rU1.n5 fuit H* ■dquili&.fediUa eft
& arboru cura grauior> C V i A C

legibuspriscis, ijgHjl Isurtimarbores.]
cauuimque est
in i 2. tab. vt
qui minria ce-

C as v s. Arbo-
res meas rumm
cidisset alie- caecidisti.- teneris legis
nas, lueret in Aquiliae astione & ar-
singulas aris borum furtim caesarii;
t*'. „ &vnaasta tollirur al-
* Vinearum &
agroru depc- teiain co qiwconcur-
pulatores de- runt.Potes etia accuta-
benr. puniri ri criminalitcr tanqua
p<Ena capitali, latro. & maxime habet

ARBORVM FVRTIMf
caesarum.
TITVLVS VII.

I. PAV L V S


sicut latrones: jocum hoc in Vltlbus ° Labeo ait

& huiusnioiJi

libro nono ad Sabinum.
I furtim * arbores
caesassmtj&exlege
Aquilia a , & ex
duodecim tabularu
dandam a&ionem
sed Trebatius ita
*£ saccisis:& appcllatione vtraque danda,vt iudex in poste-
suntTapi pr°o- arboris c6tinetur_ctia riore deducat c idquod ex prima
priaau&orita- vites,& hedera, aiudo,
teJi<H/idi B*r. itern sali&um quod ia
inl.exut.supra radlccs irnm,serac. Se<i
etiam poiTunt lna frligne» virgis , id
impune occi- est in plantationibus
di perl.i. cum quas plantaui, si antc-
»6» yle. no. C, quam imponant radi-
- ces' alicluis ™?&k*»* derint, etiain tanquara latrones
puniri.
111. Vi. PIANVS

consecutus sit. & t reliquo con-
demnet d.
II. Gacvs libroprimo adlegemduo-
decim Tabularum.
SCiendum est autem , eos qui
arbores,& maxime vites casxi-

sine iHiii. se
vinJ.
f ix retiquo,

tcnctur hac adtione,cii
nsi dicatur arbor.Quid

q C K/rfm.vthabcatlocumhKcassio. Sedcontras.^.re/j c j
lbi in virgis plantatis,hic dc his quce cum radicibus plantintur
r C G±uamuis.hoc quamuis,non aducrsatur adlllud verbum v'id
tur:Ccd ad illud, viuere. Accvrs.
s C Ke/>«»i^#.licetadhucnonsitposita.secussiiamestsiccavt
rcponi non proficiat.
menvideri^Pomponiuslibrono- ^* tlInc Hgniappci-
no decimo ad Sabinum probat. - t.ionc conti««ur: vt

latione continetur;
s.deleo.m.lJmn;
S ! Ideo ea quoquearbor eise t r &£,,^,(
vidctur, cuius radices desinent uestris,vcl domcsticV

* igerint,

autcm i\ arborem mea
cum radicibus euulsi,
& eam cum radicibus
in alio loco pLtritaui,
Jicer nondum copre-
hcndir tcrra ? si aliquis
talcm arborem mcidit,
habet locilhaec adlio.
Item habct locum in
arborc cuius radices
desiccanturiquia si ali-
quis eam incidit, tcnc-
tur hac aciione. Ioem
habct locum hacaftio
in arbore vento dcie-
cl:a,qu3e in fundo iace-
bat causa replantandi.
Itcm stitpes oieae di-
cuntur arbores, & no-
niine omnium s.didta-
rum arborum potcst
agi hac aitionc. Idau-
tcm quod ita cst tcne-

lilro quadragensi-
mosecundo ad Sabinum.
Vltem arboris appellatione
contineri plerique veterum
existimauerunt?.
i. s Ederas^quoque &c arun-
dines,arbores non male dicentur.
i. s Idemde salicetoh dicen-
dum est.
3. s Sed si quis saligneas' vir-

gas instituendi salicli
1

:ausa

ete-
fixerit ^hsqueantequam radices
coegerint*, suDcidanturaut euel-
lantur: recle Pomponins scripsit
non poisc agi m de arboribus suc-
cisis: cum nullaarbor proprie di-
catur,qua^ radicem non concepe-
rit".
4. s Quod si quis ex seminario
lum, vt sir loco hcrbae, °,id est stirpitus arborem transtu-
no continetur atboris leritP:eam,quamuisnodum com-
appellatione & hoedi- prehcnderit tcrram arborem ta-
cithasc lcx, & tresleq. r 5
F r. A c c v r s.
a ^ Aquilia.C dandam aiftioncm. Accvits.
b ^ ABionemXctWctt arborum surtim caisarum.
C «T De«i«^.i.extrahatdc postcrioribus.
d <[ Condemnet.dcutftt inccetcris concurrentibus.-vt 7'.t0.tit.lA.8c
no.s.nau.cau.l.fa ita.§.si.&t sa.s.eo.l.si colonm.qy l.pcn.fa s.de euici
l.cumfundus. & "i-de &dil.edici. l.quodsi nolit. §. si quk tgerit.ty de
acl.empt.l.ex empto.§.etiam siignorans. <fy> s". de noxa. Lqubd aitpra
tor.& deact.oy obl.l.cltm ex vno.&l.plura.ScA hcec videtur contra,
sed non cst: quia secundum prsedicta est intelligcnda. A ccvrs.
e C*C?(;w^«w.]Lasro»«.criminalitcr:sccussiciuditcr :-vt patct j.
jleo.l.faciendo. inprinc. Latrones I5 enim surcis suspenduntur:
ie"deliclu deinde bestiis subiiciuntur:vc sdepxnis. I. capitalium. A c cv R s.
poteil quis s ~\TUem.']'Exisiimamrunt.yx. &fupra'eod.l.\.in sin.).refpon.
etiam nobilis V g ^ Eden.hxc edera , huius cderx, impropriedicitur ar-
iurcis suipedi bor:sedCcxintcrprccationc,& in vulcari dicitur helera, & inhxrtt
& bcltus obii- , 1 1 a
ci.de quovide pl«umquearboribus. Accvas. _
Grammaticu " s De salketo. quando lam radiccs lmmiiit.
4-cisionc $(. i s S»%»e«*.i.virgasdcsalicibus,quasappcllarnus plantories.
k s Salicii.a. salice.
1 s D«jjxm's.i.dctraxeritiiicidendoveleucllcnrlo:vt subiicit.
m «[ Non posse ^i.scilicctl. Aquil.
n s Nonconceperit.cor.ua. seo.§ siirpem.Sol.vt lbi.
o j §luod siquu exye»»i»«Wo.exponit feipfum. t
p s Transiuierit.de loco alieno in suum sundu.aiiiifque postca cc.-
cidit tranilaca, quce nondum radices lmmiferat. illc n. hac adione
tciietur,fed non is qui traftulit, scd Aqml.Yt J.eo.l.fartim.§.), Axo,

i Proptere-

vmere,quamuis' adhuc terra con—
tineatur.quam sententiam Labeo
quoque probat.
6. ^ Labeo etiam eam arborem
re6te dici putat,quas subuersaa ra-
dicibus , etiam nunc reponi po-
test: aut quee ita transsata est, vt
poni t poilir s.
7. ^ Stirpes olea: ^arbores esse
magis est , siue iam egerunt radi-
ces,siue nondum.
8. s Omnium igitur harum ar-
borusn quas enumerauimus, no-
mineagi poterit.
iv. G a 1 v s libro ad legem duode-
cim Tabuiarum.
CErte non dubitatur, si adlmc rcautcmdicitur, ideft
ade6 tenerum sit, vt herbse
loco iit: non debere arboris nu-
mero haberi.
v, P a v l v s libro nono ad Sabinum.
Cifidereest non soliim succi-
dere u , sed etiam ferire cx-
dendi * causa. Cjngere est degla-
brarex t- Subsecare est subsecuis- causa datur haec adt. ex m alium....
se y. Non enim * poterat cscidis- qiia datut Aclui1'sc « ™ °"'ie^
seintellegi,qui serra secuilTet. ^mno.Item l^cicto ££™»
m-t-- n- j r non datuivluirudua- mmkxmi,
1. ^ Eius adionis eadem causa rio fmKl) y aurcm ^ ;', §™
est,qua; est legis Aquilia;3. habet sundum vcdi- srtthfiunh.
1. s Is cuius vsusfrudus est in gale, bene datur, sicut t ddihm.
fundo,hancacT:ionem nohabet b. &aftl° a£lu:EPlu.u-at'

& e eontra.s.».§.^
siquis. Azo. SoLspc-
cialeinoleis.i.Vel ve-
rius aliud in transsatis
cum radicibus, vtriic,
& superioribus re-
sponsis.& aliud in Yir,
gisplantati«:vt ibi.
CJ£dere.]Q asvs,
Nunc eiponit t «;>»i
vcrbum ccderc, quod
erat in edido, cuius
mensestpositas.l.j.Sc
dicit : cajderc dicitur
non solum qui succi-
dir, itavtcadatarbor,
sed etiam qui percutit
arborem,puta cumsc-
curi, animo caedcndi:
licct nonce.lat.Cinge-

deglabrare. quod ex-
pone vt in Glols do-
mini mei Accurs Item
v e r b u mfubfecare, q u 0 d
crac in ednfto, cxpone,
id eltsubsecuiss"e:quod
expone vt in Glossdo-
minimei Accur.sEivs *.• .,.,
, i; 'SiCjOccidilTe
actionis. j Ex ea videtur^, ft.

5. s Qui autem fundu vecStiga-
lem habet,hancaci;ione habet:si-
cutaquajpluuia? c arcendjE acStio-
nem,& finium regundorum d.

Pomponivs
ad Sabinum

libro ■vigensimo

cen.omnes hacaft. tc-
nentut,& quilibet in
solidum. si autcm plu-
rium arbor cft incisa,
omnibus dominis da-
tur vna actio, & vna
pcena pnxftabitur. VI-
timo dicitisiarborniea

SI plures eandem arborc furtim extendatradices intuu
cacciderint:cum singulis in so-

lidum agetur

1. 5 Atsieadear-

prcedium , non potcs
eas incidere, sed deiiu-
tiatcvt tolla, &agere
ad hoc. & licet alatur
hasc arbor ex radicibus qux sunt in tuo fundo, tamen harc aibor
mcadurat & hoc dicit hic §.cuml.feq. Fr. Accvrs.
u s SuccidereAta vt cadat,& caput a pede separctur.
x C D^Wr^re.idcstputarcramos, & vltra modum excorticare,
& corticem auferre. vt cortices qui remancnt , quasi arboris cur-
gulum vidcantur.
y C Secuisse S.d qualis cst hajc cxpositio ? Respon. bona sicenim
prsetor fortc dixitqui secat arborcnialicnam, soluat tantum , vel
tcncatur acl:. arborumsur. cxCin duplum. conucntuscnimdice-
b.t::nonseco, sed secui. Sedcertepraetosintclligebatinpraescntr, ^y^ilS)tU^
ctiam tempuspraeteriti a plusquam persecri. j}kmw-
z C Non enim.hcne. enim notauit praetor scorsum fceare,qiiia filb
primo verbo caedcrenon proprie accipietur quisecat.s.fcna.
a C ■EsiiegisAquiii&X.damnum datum.Et dicquaiidoqueconcur-
runt pro eodcm delicto : yt"j.eod.i.). quandoquc non concurnint-
vt").eo.l.surtim.§.}.& l.sacienda§-sin.
b \ Non habet.vts.ad i.Aquii. l.item Mela.§,si, cum ambcc exjy
dcm causadentur:Vt s.prox.resp.Etiia,nc habetvtilem: rtarg. s. ae
aquaplu.arcen. i. *pud.§.si. Quid crgo differt b ab emphjrteuta, de l^jj^
quosubnciLaliudefle?Rcspon.IIle habct diieftamccum a h.ibcat *ftwwi,,

vtile doniinium.sedsructuaiius vtilem,vtdixi.
c C Aqus. pluui&.vt\\t:m:vtdix.is.deaquaplu.ar.Lapud.§.jM. t
vsussruiiuf.
d C Fmiurnregundoriim.vt&H.si.regun.lsed Q>loci.§.swium.^ .....„,,■»■!"('
dumtaxat:vt^s-«/i/. I"
6 ^Scmei

'■]' reivtiledoiBi-
niin» !>»!*'•

e O lpluresMnfoiidum agetutM pocnam >
i35 dquilJ.J! ita vu iici a'tts.infi. 1

,iUV-

Odi^
/""'wgetw

m^

jwdicemat-
W 1uand0

! ftF!lm'm cx
M« Potcft.

l. irtter »■
liunis11
bsf
pint-u
vt & j
\€Si:
arkr d
sinibus
nam 0
Viclc sc
k reru
auurn.
d C
nh6
ckm- k
tri Insi
Titius.
do.l.adt
aliteia
tamen
quia ]
tangit
dinera
potcts
cibus
lo vni
hic (ic
meam
nuncv
solidui
4. Vel
iure ge
iure cit
rigorc::
6. Vel
paitcm
bat in \
FVrt
Tl!
liac a6
rante 1
iacidis
causa:
hocacl
sine di
polsis t
autcm
cum r;
fti,ve
locuir
hsc ai
siuc ai
liuc p;
hc_ca<!
mbus
per ali
vel al
Siauti
bct lo
pcenal
datur.
ligni^
namo
si liabt
hicidit
hocdii
concm
'sacien
Vompoi
a prihc
K'mteron
8 C S,
h CxV
a'ttetn >
ntu.l.r,
ll u
^ si no
silum.h
«tdi.lsi
1 c Nc
^teno
* J .
loading ...