Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1441
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0727
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1429 Digestorum Lib. x!viij.Tit,iij. i4}0
supraeodl.si atl§.pen.&sin. | cximi dccareerc,& defendercscruum.dicitut cjuod a-ditm-si
C In mititibw.vtl.titsl.de militibws.& C.adexhiblj.&C.deiu* • muttum tardauent.l e.tio 4i«t; Accusatusdc vno dclistn , 1

rifdiB.om.ittdi.l.penutt.

DE CVSTODIA ET EXHIBITIONE REO&YM.
DiBum eft s.de accu-
ia militibus a else obseruandum,
optiaii principes nost.i generali-
ter rescripserunc.

sationibus. veritm quia
accufati custodiuntur,&
exhitentur: ideo ponitur
hicista rub. Bart,
srj^ E custodia. ]Ca-
^i^svs. Deaccusa-
to cjtud sit facicndum:
vtrum ponendus in
?U__*/ tt cavccrc:an & dandus
1» .hjtdonM.lt- "
aob lib.i.um. custohae mihtum , ld
Stipim.c.i 3. est,nutiorum:(vclali-
ter exponc vt in gl.do-
mini mei Acc.) an sub
fideiulsoribus sir dan-
dus': an vcro iina fidc-
.iuilore sit dimittcn-
dus.hoc dcbet a_(.ima-
•re iudcx causic ex qua-
Jitatc _cli_ti:item pet-
sona: accusacas. Itcm
videredcbcc sit ctiipa-
bilis, Yel non : vc alitcr
in vno casu sc habeac,
quam iu alio,-& cxpo-
nc literarn vc in glos.
habcs. Fr- A c c vrs.
b C RecipiendaSic di-
<s Accusatus ilinguea:aucaccusatus
queadmodum eonrkcrur de crimine:
custodin de- & cst poncnd s
m carcercm: vt ).l.con-
sejsiu. & ex cunc cit6
condemnetur: vt camc
b ConseiTus itcrum b & ircrum c5-
maleficium, id fi.catunvt C.eo. l.siqtm
iterum cofiteri m ea.fr l. sin, A.uc diffi-
debet.antequa RCur . & wnc aut cst
puniri poliit. , , r ,
wAiV.Aiove- valcle Sraue scclus:&
xo in summa tancponicur in carce-
de cosessis pu rem :vt~).eed.l.diuus.&.
tat,spontanea interim cusrodicur sc-
conselsione se- »j,< s-,.~,-_. „„„ „
,„„.-_ cuctum rormamquam
mel tacta sur- , , _, , ■ , ,
«cere:tor,nen- hab" C-eo1-)- &l- _««-
tis extortam, niam. Si aucem 110 val-
iteradam esse: dc graue, committitur
vt necesse sit custodiendus : vc hic
1 ua Cab\icit,&"].eod.l-diutts
cofessione per- . .'
seuerare. /. si Ptus. tnpnnc.
ttseisai.infr ee. c C PersonaXaccusara.
/.;. §• quxstto. d C __£» militi.velpro
§• 7» 9«»/ 01'
>/<■

DE CVSTODIA ET
exhibi.ione reorum.
TITVLVS III.
Rei posteaquam delati sunt,~jei in -vin-
cttla & carcerem coniiciuntur, -vel mititibus
dantur cuftodiendi , •vel sideiufsoribits qui
caueant de husistendu exhibendisque, qua
de re hoc titulo agitur. Auguftinus in loan-
nem : Kcccpdoncs,inquit, in custodiam
pro mcritis causarum adhibentur, alios
iubencur custodirc lic/tores humano &
mitiofficio atquc ciuili:alij traduntur
Opcionibus : ahj mittuntur in carccrem,
& in ipso carccre non omnes , scd pro
mericis causarum in ima carccris dc-
truduntur.E/ optiones videtur vocare car-
ceribuspupositos.vt 1. 6.de bon.damnat.
Ambrofius optiones carcerum : pertinet
etiam ad hs.c quod Suidas scribit cuftodiam
ejse 70 Tco JVjiwragia 'dfonHyS/joii ^fu-ntjpjs..
C v 1 ac

Accusatus cttsloditur Arbitrio iu-
. dicis, caufis infsetlis qiu hac lege tio-
nuntur. Bart.
1. YtPtAHVS libro secundo de
ossicio Proconsulis.


& §• si (jnit prie . vt J. g0. /. milites.

ntfra de ^ ^ $ ^ y {
««. Cynus /. ft L ~ J
<!»i, int*.-C.to. Prc? nuc:o commums,
& ita fentat cjui miles dicitunvtC.
confuetudo. <vbi quvs decurio vet co-
Btrt.hu. soor_ ij & slc CXp0lie J.
eod.l.diitm.

E custodia reoram
proconsul silima-
re solet, vtrum m
carcerem recipicn-
da bilcpersonac,an
militi d tradetida, vel fidciudbri-
busscommittecia, vel etiam iibi f.
Hoc autcm vel pro criminis quod
obiicitur & qualicate, vel propter
honorem h,aut propter amplissi-
mas facultates', vel pro innocen-
tia k persona:, vel pro dignitate l
eius quiaccusatur,sacere solet.

In caufis capitaliktss seriws ex vin-
Ptdehtssoribm.o^- CtlUs e**l*i» dicit > msl Pro eo dcmi-
do lcue est crimen. #'" vcl cxtraneus satifdederk : ad
s s S/fcadquodeltC.
de epi.zy tle.l.cum clericis.§.i.
g 5" Oiiifss^r.accusato.
h s Propterhonorem. quemhabct cum administrationc : vt J. de
mune.sy hono.l.honorem.in princ.
i C Facultates.vt in Auth.detcsti.§.].
k ■ C P-o innocentia.c[\iia talis est pcrsona qux prima sacie videtur
innoccns : vt ..deadult. t.si quiJy C.desica.l.]. z. Vcl quia in aliis
crat innoccns.-vt"].deremilitari.l.nonomnes.% a barbaris.
1 C Ke/^>ro^»;^s£.quamhabet sinc adminiftrationc:vc in Auth.
•vtordpYa.setiur&.col.v.iZ? C.deepi.tiy cle. l.adsimiiitttdinem. & sacic
stdl.l.tit.\.l.siseruum.&C.deap.l.minime.Qf depoenis.i.si-vindicari.
& C.de custo. re.t.iij. oy de dign. l.sigrauius.& l.qttotiens.iib.xij. & de
appel.l.cos.).§super. Irem no. quod huius legis prouisio non habet
locum quando cstgra\ie scelus : vt "j.eo-ldiuus.nzm tunc in carcc-
rem mitritur,jn hoc enttamen cogurcio, quod c fit grauc : vr hic
&ibidicicur. Accvrs.
Sl quis.J C a s v s. Si dominus vel alius vu'c dcsendcrc teruum
de crimine capitali accusatum , debet satisdare iudicio sisti:
aliasponitur scruus in carccre. Secundo dicic : cum scruus accu-
vbi de graui farecurde crimine capitali, dominus crac abfens : vel fi pratsenis
eriam iniuria erat, nonpotuit satifdare propter inopiam : & fic feruus pofitus
cstin carccrc. nuncdominus vult satifdarc ; & sicYulc scruum

c Graue deli-
Sum,qviod di-
catur arbitno
judicis defini-
rur. vide Me-
inocljuim 2. de
Albur.-t/iiiiudi
tiii ctfr 266.

disscri'

mpotcst intcrim accusari dealio dctisto vt v A
dutmcn.idcm in aa.prm.cis.& da cxcmplum t^*q?

sueritvinculatus. _ar.i,
11. Papinianvs tibroprimo
de adulteriis.

Ciuicacc, nor
ciuiraccm Mu
nisisecundaadio est tcmporahs. Fr. Accvrs.
m s Si qttissiruiis ctt.
quod adtnittentur poslquam seruus ptaks. serur»ereoca'
P^eaccusatur.&siccst
ss^.tit.sm.l.hl
^■P-^yfiidemque.U,
vel ttidm capttls , &c<
lolu.vcibt.

tur,v

n c Vei. pro etia-n. q.
- ^onsolimdominu,
leturilege^pubiicorucaue- " detcndcret,sacisda- „
t sistendum vel n ab extero ° r"' scd ctiam si «tra

SI seruus capitali m crimine po-
stu

lfgt jjii,
neus. . ' Pl,bl'cor» „.
satiidato promntatur. Quod fi 0 s Abextero.U^ "a-
non defendatur, in vinculapubli- excraneo:qui _omine
ca coniici iubetur : vt ex vinculis "ominidescndat:Vt ?.
causam dicac. H3^T na'?vtcr'
quciatisdat : vchic z.
1. s Soler itaqtie traihri an po- til,^??d'Ca'u ^
a j ■ p ■ .-i s mnum eauerctatam,
itea domiiio «■ permittedum lit o- scd cxtraueum satisla-
blata satisdatioi>e seruum suu vin- ^- quodnonplacetiYt
culis liberare.dubitationem aueet SJU^ ^sisi^us.,^. Dic
to r^ . • • . ergo vel ab extranco
edictum Domuiani quo cautum iri °.n. .,,,ns„p >,'
,!,,.. ^ l r r 1 ^it>"on lolum 1 d0-
elt abolitiones ex Scnatulconiul- mino st-d ctiamabalb
to q fadas , ad huiusmodi seruos potest des^qdi eums_-
non pertinere r. Nam & lexs ipsa tlsdatl°ne :& iicetiam
» ., , r , .. ..{ e perextrancum dcfcn-
prohibet eumabsoluicprms quam datur:vt^,^]jepce.
de eo indieetur.Sed hasc interpre- l.sinon desendantut. fr
tatio perduraf ,pernimium seuera fe »ppel.sirui.Et accipc n«-ipn_.
est in eo , cuius dominus abfens teprontiiotC_A«.|j»Vi-
r ■ 1 vi ■ • -n -«•/.»/• Etcaucqmahic"1"*"1".*
h«t,ycl quod per mopiam 1II0 non dicit quoddonii-£v*p!^
mometo temporis satisdationem nus vel extraiieus de- n'cura,
implere non potuit. Neque enim -endat.-scd satisdet de
proindefenso derel.__us rede dici P'-s«**>«P«si»e.
1 „ . , r vt m carccrcm non
potelt, qm dommum prsleutem p0natur. Accvrs.
non habuit: vel habuit paratum p C Domino. scil. pcsc
defendere , pauperem tamen. vinculationcrp.
Qiiod vtique sacilius admitti po- ^jj^^
terit u , si non poit longum tem- r s Nonpenimcciubi
poris x spatium hoc de/iderctur

G[ui propter vnum crimen deti-
netur, vel ad iudiciurn vocatur,pro-
pter aliam caufarn reuoeari non de-
bet. B a r t.

a vinculis uxtcrimcxi-
mantur.
s C Lex. i. Domitiani
edidum.-vt J. adlurpil.
l.Domittanus.
t C AbsoiwtA vinculis.
u C Admittipoterit.n
ante & polt vincnla
admittatur dominus
satisdans. Accvrs.
x C r-w^-rw.i.longo
tcpore. sacit sdecttpt.
l.in betlo in prin.& s.de
verb.oblig. l.siittt.x.§.
Seia.&siquiscMi.L&s
tmli-

1. s Qui exhibendi vpolhilati
sunt,propter alia causam altenus
criminis quod antc admiisum z
est,rei non recipiutur * ex senatus-
consulto. Quod in priuatis quo-
que cauiisb__ nominibus snb hde- p0ft tres. frsdere
tari. i. non omnes. §■ «■
bar'-aris.& s.de priuitegiiscreditorumJ.siventri.§.si.& tde rimnup-
tiarum l.plerique.cr C.deordi.cog.l.si.& de arbi.l.sicum dies.hsi Km
tzatud leg.l.siexnoxa,causa aga.i.ij.§.si.& s.mand*. IsipmurM-
rem. § .si ignorantes.
v C 6}ui exhibendi.cot3.m iudice. a, ^lmo i*m;5:
z C §uod ante admijsum.id, cst, antc accusationcm lnititutam • )]icfl,b,„_e»-
sccus ii poft : vtsupra si quiscau. Ised&si quis. §. ttlud. & i-1 P«" -« «g
nius not. • ' , , nt m^uni dc B*"
a s Nonrecipiuntur. scilicct cum inprima causanccciieliaDc ^ refet
starc , id cst eodem die : vtsupra de in iusvocando. I ij- *». Pn- ^ Aiberici_s.
quinqtte.in princ.in aliis autcm dicbus rcspondcre debent . '•
de accusationibus.l.quidecrimine. & hic.-nifi sorte ad maius au
rium vocantur : vt inc'nvli:aigsuprade reiudicata. I. centrapup
b C Cattsis. si aliquis tcnctur alicui caucre cum fideiussoK iu *
cio sisti: liue erat ciuilis.siue criminalis,& liunc vocetur a- m ^
alicjuaprouincia, non tcneturire : vthic, &.diB. ^V""^'"'^^
eod. tit. I. ij. in sin. & de iud.l.ij. §. legatis. hoc autcm £-11" ."* ,
adio pcriret: vt subiicit: & s.deiudi. l.ij.§. inomnibus. & 4^
sireftituatur. §sed&sidies. & de feriis.t.\.insine. Itcm tallitq
Jo ad maius auditorium vocacur : vc modo dixi. & dic qu I
.duiidcmread.t.Acc.

dam habcnt hommibns.ziusttominibus:ciiwc

tijtss

fci

sifti

14.1
S0dt4c-M"

„ia- suprdl-h

*%*

hoceXP0"'
j s scenM
Carcer vi- iaHoi^;

Jetur

niuHeteho.
tur.vt!»^
_...•»«-
Slsiurei
Qgpro

w

udi

»p_na trC^ce'
« acbet ««-
seenrf w»w;

jatuin 1
non scCit
pecuniari-
nisidolum
in noo exhi
cxtr;

tunc
punitur.
quod non

inacia-
nli%i<-'"<sl"'~. pcena pto
fndtr1"''-1; e-hibeat:-
s'"Csi'J!. fct-do q
K&T sic -por
Mwttt.ixi*.w arbirno 11
/,« ot» «»((- nitur i qU1
inGlo.

*!£>s-v-s

t
Lrem-re-li- Iudicioiilt
(jucm rcum rj0 dicicni
uoms:- non j n ]N7o- H-
ptjl'«i:at eu, ^^
noeiia moms, » i
onaillevenie- inmoraeXl
batpimicadus, vlquc c al
non vltra:
iutso.lGMct
» wi/xniK/D te.ti.verji.it
jiiii/m. P, C CD»/i
rFftmssorrei „oc ..„.-«
«...oi™«!i»«i..dr'-_
metur eum h s Te'm
fiitcre vsque tctesse:vt/
sdrententi.nl, obli^.l.qitot
R01

fcri ';;..'d c. c*
rMWss.S^. ss«-5

1' Consuetudo

quu tn ius '
l. j.lmom
lns cnmi
esse spcft.

scinper spe
Sanda.
iFideiussbrrei te(t:Vts.i
■ WtMMli fce..DiC„c
iuoicio sisten- ■ _ „ '
di.cmampe- ' - S'*W(
euniarti pro- vt modui
miitcre debet dat:VtC.i
rilisistat. l.&ecs.&r.
jriuciiiiTorrei • 1 r
■ ■ , tur. . seml
indicio liiicdi ttonibns. (_
«nam pCCu- pectl. l.qui,
»|i quanricate princ. & C_
prornitterede. u^^
•'" C^terum ■ , -
-lispmia cx W-superh
f«"i- 116 de. bit.i.diem.
S^-legis i«.w./.M
>£- L"rs
Cniusmodi ''^«•-i1 i
P^asiscoco desr.cor.t
7'^ne ce- Scd contt
h;;:w^. ^.soiui-
-i-tam. A,
«^-iTuia, '
punndoha.
"""Proiu. ii;
'■■mone .1
"Cltllr«imcn erllv,"di_l

«icato,
.?<">fessio

kC/co»
ijiudic

-m cmi
- J8t

"ot?«um.vi,je /«Pn» „„/
'u*«emPa. diais:n~;
jj,; H>7 i„ msint.
D'm.
sentj
aJ presidc
^od inc
""11 eftcr
COl"inctu,
loading ...