Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1519
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0766
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
t

X,

>nn.*t)

^

,vtt

>HS

tv "o-.-P\.

J!S*S

S /4 S..3

tum,

'^O 3

r *3N
>ncos 4>K
Qenta Tl^>*
ti,-
F

"iir.tV,"
> _>&

mpe. dinf.ACCi ^
mpe- 'V ■

. ^poniti,

:,;,„:

nodi *&Sfc
?no- _»_^

iec-

uam cllillnsi

fa)

>po-

dlllJriJs«%
»sMt«r.niHA
M«p«,/,j.
ratort dico,
csW«iin
lim- suain imioccntiapro,
. Si bestr,& osi
jr0- acccrm:
., Immtmkli, (
luI" hoc psmtu sisiiii
'rit, falso rcscripto;«si
sjr. timeiuiicvrti:,,;
inalioinsttBKBu
JciilUtVi
s,fdstg.b]did
am silhtm.\.«K.
m HJ&JCli"
Jj[Qiii wp
riitiurn.pniw^
so. Itcm ptonf
; iwnsurasfrrf'^
vini.inJ

08-
sa-

liicot»
,US nartlnitcm^
■ rt-leszatur. Fk.
rattantimpF*,
a^oinq*r";
irr,ploef\jc:3|„]/
•aft.|Corfrt
ti><1%lV<*
,^<Jc„Ji^"

1495 ^e *e§e ^u^a rePetundarum. 1494

fln imliccti.
Ad legem Iu-
lia rcpet. Hu-
ius legis au-
fior fuic l.Pi-
£>,vc resert
,Cic.act. c.in
Vcrrem.&me-
minic hb. 5. |
epist.fami.epi'.
ao.videPlaco.
tlc leg.deinde
a Iulio reno-
uata fuic.

-«tSuspicioneni
tollic sangui-
liis racio. <it
ejuo vide G/iss.
1» l.vtsitim. &
qaod ibi mta-
tus in apo. i»
rer. adsinitale.
supr. de iniur.
b Legis Iulia
repetudarum
accio in sacrii,
vcl condistio
in quos, intra
<juod ttmpus,
& in qua pce-
nam &vtrum
in heredes de-
tur.
r Actio in fa-
Ccu ciuilis da-
tur in omnib.
publicis iudi-
Kia.l. t)ui Hn-
mint.supr.tit.t.
i.net tjuidqu.irtt
jupr. sirosocio.
>i Astionisre-
pccundarum
■ tempus a quo
tempore inci-
piat cuijrere.
e Acrio repe-
tundarum ad
quid dctur.

ADLKGEM IVUAM REPET V,ND A KV M.
Hodie diceremus repetendarum , fciltcet pecumarum.
ys^iXxIulia.] Gaivs. Lci. Iulu repctUndarum pcrtinct aJ
PjM] cas pecuiaias.qmsquiscxjstcas in magistratu vcl omcio
publico aecepit ab ali-
quo priuato , vcl ali- , , , _ , ,... 1------- ■■ ------
quis dceius famil.per-
mittirramen poiTc ac-
cipcre a quibusiapcr-
sonis , scilicet a spbri-
nis, &abeis qui pro-
piorc gradu, & a co-
gnacisj&ab vxore. qui
contra facit,tcnctur in
duplum hac l.intr* au-
num.Itcm Iiac 1. tenc-
tur qui cum habcret
aliquam potestatem,
scilicet officium, accc-
pit pecuntam ob iudi-
candiim : vcl ob non
iudicadu:vcl vt faccret
aliquid vltra officmm
suum. Itcm in comitcs
liuc socios militii da-
tur adio cx hac 1. si fa-
ciant contra hanc lc-
gcm.Itcm hac 1. puni-
tur qui acccpit pecu-
niaob dcnuntiandum
tcitimoniu, vcl ob non
denunriandum. & qui
damnaturcx haclegc,
non potcst eiTc teitis
vel iudcx vel aduoca-
tus.Item legc Iuliarc-
pctundarum cauctur
ncquis accipiat pccu-
niam ob ahquam dc
caulis numeratisinli-
tera huius 1.& princip.
sec]uctis.& sic apparct
quod a pcrsonis cxtra-
ncis non licer accipc-
re: a coniundis autcm
numcratisin litcras/.
j.wjsw.licct accipercin
infinitum.& h.d.haccl.
cum quinquc scqucn-
tibus,&pnncip. scxtx.
a s C«^fw»?.publica-
b j Cepit, x pnuato:YC
faciat non faciendum,
ycl omittat facicdum.
& sunt cxcmpla insra
eod. l.eadem. §.fi, & l.
lex. & elt pcena lcgis
insra eod.l,lex.§.si. Itcm
aiftio ciuilis. quod dic
vt infr, l.proxim. & dic
qu6d ctiam durantc officio accusatur:quia in osfic. delinquit,vc!
quiasubiciflos opprimit: ytC.eod. I. iuhemus. \ Aliasautem 11011
potcst magnus magistratus in uis vocari: \tsupr. de in ius •voc.l.i).
nisi in furto : vt in Auth. vt iud.stne quoque sujsr. §. st quis autem.
coll.ij.mliwics magistratus etiam durantc offiao, couucniuntur :
vtsupr1. deiniu.l. necmagistratibus.
c s Velcum.s. solus.-hiccumaliis cst in magistratu. A cc vr s.
d J" Excohorte.id cslaliquis cxcohortc,id elt socictatc.A cc v a.
c J C«i«icor«OT^/?.idestalicuiuscorum,acccpit subaudi:vt J.eo.
l.in comitvs. alias cst exsorte: & in idem recidit.
f J j(sibrinis.c\m Cuntin scxtogradu:vt Instit. de gretdib,§.6.&
ab omnibus proximioribus:vt subiicir.nam ratio sanguinis collit
suspicioncm a:vt arg.s. de recept.l.ijr&in Auth. de eccl.tit.%. inter-
dicimus. coll.ix., $ Et dicquod in infinitum ab istis,dummodo
non rationcofficij.abaliisautem vsqucad ccntuaurcospcran-
numintcr omnes,& non ratjoncoffici):vt J. eodem.§.fi.& l.lex.§.
j. licctquidam dicant ab his vsquc ad ceiuum aureos:abaliis ni-
hil :quodestcontral. illamexprcsse. Esculcntum autcm potcst
acciperc sccundum l.vtsupradcojsic.procon. lsilent.& de osisi.prs.-
sid. I. pkbifcito.
g "T^Atur. ] Actio. Ex hac 1. ° datur a£lio in faftum 9 vcl
X_ycondiaio.cxhaclcgccontra iudicem vcl officialcm pro
eo quodipic vcl miuiltcr acccpif.vt Cod.eodem.Lj.Si intraannum
a d temporc depositi officij : vt Cod. eod. l.pen. licc: quidam dicat
ibi speeiale in comitc domorum:quod 11011 placct: vt ibi, & l.iu-
bemus. & forte c intraannuminquadruplum.post annuminsim-
^\airi:ytsupr.decalitm,L').inprinc,SihQC quadruplurn datur totii

DE LEGE IVLIA RE-
1» E T V N D A. R V M f.
TITVLVS XI.
Hac legc coercentursurta <&> rapinst ma-
gistratuum , vel eorum qui munut aliquod
publicum gerunt ,pecuni'ts quas depriuatis
hominibm acceperunt repetitts in quadru -
plum, quo nomine hociudicium appellatur,
vt datomm repetitio ciuilis in epistolis Si-
nodij.Ctxpit.inquit,a'dionemrepttundarum
vellc proponere , & hoc iudicium ctiam ex
modico surto datum in G. Cetonem Vel-
leius Paterculus fcribens. Adeo , inquit,
magis voluntatcm peccandi intuebantur
quam modum ,siaildque ad consilium di-
rigebant, & quidnon quantum admijsum
soret , istimabant. Datur «y in hcredes in-
tra annum , jy in tribunos,prasecios ,scri-
bas , comttes omnes magtftratuum , quod
tamen olim non obtinuijje oratio pro Rabi-
rio Pofthnmo declarat,ex qua & hoc caput
Iegis luiis, habemus, vt captarum pccunia-
rtim repetitiofit ab his ad quos ea pecunia
quam magistratus ceperit, qui damnatus
sit ,peruenerit.videlicetfi magistratus ne-
quepr&des dederit,neque silnendosit,& il-
Li iniite&stimanda appellati sint,qy lcgen-
dumin illa Oratione hoc modo. Nec abeo
pr&des dati, nec ex bonis , quanta summa
litium suijset, pecunis. siruate,. In eadem
alio loco, qui ad idemlegUhdis, ressiicit ca-
put, sic Iegendum esse fcio. Itaque si aut
pr&des dtdissiet Gabinius, aut tantum ex
eius bonis, quantasumma litium suisses,
pecunisL redegijsiet , quamuis magna ad
Pofthumumab eo pecuniaperuenistet, non
redigeretur, vt intelligi sacile possit, quod
ex eapecunia quam ceperit is qui damna-
tus eft peruenijse adaliquemin illo primo,
iudicio planumsacium sit, id hocgenere iu-
dicij redigi solere. siuere t(y aliahuiw legis
capita, veluti ne proconsul legatum suum
ante fe deprouincia dimittat. 1. 10. de of-
fic.proconsul.s^ ne Senatori natiem ma-
ritimam habere ticeat. 1. ij. dc vac. mun.
C V I AC.
I. Marciahvs libro quartodecimo
lnstitutionum.

fisco a quando rurpitcr dedit. nam sibi, ne repctat, sua turpirudo « Tcena repc-
obstar : vc insr.de iur.sifl.Lucius. & hoc casucitpopularis accusa- tunJarum pe-
tio.Si autem fucric cxcoi tum, tunc rcmcdium clt lpoliato:vc C.de «■'»«« sisso
ajsef.Lij. Itcmm casu punirur ctiam qui dat b : vt Cod. eodcm l.sin. i^LcpeTuli»
s In c hercdem autem qualitcr dacur.criplcx cst opimo in hac 1. repetundarum
na quidam dicunc dati an & quando
Ex Iulil i-mpnin intra antmm post licc punhcur,qui
txiuna lepecun- ^ fcwatr»de- ««dicempeeu-
darum pernnet ad functuinquadruplum: "SSre
eas pecunias , quas quodcstipeci*lc,vtn6 petundaw in
quis in magiitratu, dctur perpccuo : vt C. hcrcdes,que-
ex del. desiuntl. 1. Alij admodum de-
vcH.dicunt ccneri hc- tur"
rcdcm ctiam si no pcr-
ucniciscdincraannum:
vthtc<& Cod.eodem. I.
sciant.%.\. 3.Vcldic sc-
cundumAio. dariin
I. s Excipit lex . aquibus h- hcrcdem, ioiintraan-
cet accipere : a sobrinis s , pro- nsi:&eritser»pcrspe-


potestate, curatio-
ne a, legacione, velquoalio ofti-
cio ,munere, ministeriove publi-
co cepitb,vel cumc ex cohorced,
cuius eorum eit e.

piorcve gradu , cognacis iuis,
vxore *.
1 i.StiiroiA lib. quarto Regularum.
DAcur ex haclege & in here-
des ac5tio g intra annu,duta-
xac * a morce ei* qui arguebacur.
III. MacerlibroprimoPublicorum.
LEge Iulia repecundaruin rc-
netur.qui ciim aliquam pote-
icatem habercc, pccuniam ob iu-
dicandumdcccrnendiimve h ac-
cepcrir.
1 v.Vemvleivs SaTvkninvs lib. tertio
publicorum iudhiormn.
VEl quo magis aut minus
quid ex oilicio iuo facerer.
v. Macer Itbro primo Pttblicorum.
IN comites ' quoque iudicum
ex haclegeiudicium datur.
vi.Venvle ivs Satvrninys
libro tertio Publicorum iudiciorum.
EAdemlegerenentur k qui ob
denunriandii vel nondenun-
tiandil tcstimonium pecunia ac-
ccperint. ?.. s Haclege damnatus,
ccltimoniu publice dicere, aut iu-
dex clse,postulareve prohiberur'.
2. s Lege Iuliarepetundaru ca-
uetur, nequis ob militcm lcgen-
dum ro,mittendumve ", xs acci-
piat 0:ncive quis ob sentcntiamin
senacu conilliove p publico dice-
dam pecuniam accipiat, vel ob

ciale: quia sccundiim
regulam dc eo qtiod
peruenit, dattir pcipo-
tuo.& hoc vitimu (pc-
cialc tolcrabilius cst.
Scd siue dicat annum
currerc dcfunfto dura
tc offi. siue dcniii fiui-
to , videtur absurdum:
quia si ponas eum mo-
ri quando ia scx mcn-
scs cucurrcrut:tcncbi-
tur hcrcs in vltcrius
tempus quam tcncrc-
tUr dcfunctus si viue-
ret. Scd hoc toleratur
quandoquc in qnanti-
tatc:nonmirum ii hoc
in remporc:vt supra de
euic. I. siper in,pruden-
tiam.ji.nonmirum. Scd^
si dicas litc contcsi.3.
vel in id quod peruc-
nit, ncfh obsht dicta
oppositio. Itcmcontra
Cod.vt omncs tam ciui.
quammili.L). vbipcr
qumquiginta dics dc-
bet morari, & lis in-
choari , & finiri intra
xx.dics.sed illanoha-
bct locum quando in
sua patria pbstca con-
ucnicur & accusatur.
prrcterca hic loqnitur
eciamdc his qui 111 sua
patriaexercucruc offi-
cuim. Item facit s. de
popul. act.l.si. oy de acc.
L ex iudtciorum.contta.

sed hic spccialc. Ircm v
facit s.tit. ij.l.si.hem hic dc ciuili. de criminali habes J. l.lex.^.sin.
« s Intra annum dumtaxat. Vidc cap. 10. de pr&script.C v 1 a c.
h T Egc Iulia.] Decernendumve. aliquem honorcm vcl munus. iComite*su•
I ,,s Er not. hunc tcncri hacl.item de concus vts.dc concuf. dicum,id esl
/.ij. Iccm dc fal.vt sijiefals.L j. §.j.iccm dc sica. ytsup.de/ica l.\. tn P™«nsulum ,
prin. <&$>■]■&Liij.$).ifi& L iitj.inprin.ltem 1.lul.de vi yu.vtsupraad fj^""',. 'mT.
legem Iuliam de vipub. Llege Iulia de vi. giscratuu pro-
1 TA" comites. id d cst criminis huius conscios & socios. %■ Vel uincias regen-
_Ldic,soHiscomesiudicildcliquit.ad quodC. eod. l.\.°y Cod.de tiumerantle-
accu. L qui exblicandi. gati > P^tcfti,
I w—, -, . .,.„_.,. . , n. queitore.sscr:-
& l_j ''i"<r"ugctencntur. ludices escihcet qui denunnant tclti- ^£ qui cum
JC/btts vc vcjliant etiam inuiritvt in anth. detesti. §. quiavero. magirlratibus
coU.vis.iy C.dc tefi.l.fiqtmndo.velin teste loquitur. & facit supra in pratimcias
de cal. L). ^y s. de concufi l. ij.tfysup, l.lege. mittebatur, de
1 s Postuiareve prohibetur. ideo prohibctur abhis tribus f, quia quibus fit cti_
damnatus publico cuniinc csl uifamis: vtsupra de pub. tltdi. l.in- ? ", mJ"eK*s0
samem. scd infamis a testimonio rcpellitur : vtsupr. de txst. Litj.§. adrcrj,
lege. 8i a iudicaudo : vt supr.de iudi.l.cum prator. %.fin. & a postu- « Testibusde-
lando; stjupr, depoftulan.l.'].§.aitpr&tor.&C tacit supra,de testib.l.re- nuncians aut
petundarum, iy dt teslam. L ts cui. <i. sinali. jy l. cum leve. <y de scna. 'mpediens te-
', .. J J • • J Itimomu, pe-
'""_, , . , n ,. , . .. . , , cuniaacccpta,
m s Legendum. id cstcligcndnmqm cligi non dcbet. indexleee lu-
n s Mittendum. fone m aliquam lcgioncm. Imb id cst dimitt lia repetudaru
tcndum. tenetur.
o C Accipiat. hoclanreaccipe: vt s'. decalum. I. «j.§. ij. s in("ames *
J. „ /,/ ° L ■ 1 „ • testimonioie-
p s Conjdiove. quu crgo accipit pccuniam vt haicnget g m pejjuWur>
consilio Bo- tcnctur hac 1. & Harengare.
Aureorum

4!

H
loading ...