Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1523
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0768
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
> '

~h% I.
>Mi% '>

J»o s>% ^v' D'c''U'cil r i,
I 4{M.i,]r:-

Jnuon,

a"i fa(

,c%io- !K***fc

*. Acc,
^sSjw.proTUct,
yjteiftsciiitU,
Kin anuonaij,
Z [/<?<«! »t»
&«iam pttiucB,
n«:qiiscqualiiii,4i
modo in pr. huiusl-g,
IMferatmi]Cm
DccurionesBMco-
guntur viliiinafc
j, annonamciuiWi
. quaxn annoni ujjh.
1- ItemnondeWir»
0 ytctrtusotJoba
{; puca mcrciroru.T.Tc:-
dar fiumeiifflnus
prctialteinSbsi
' potdt accusiicdcsn-
rnincfraudiK*,
d2.Fr.
:- i^Vtni(t(^¥,
cuftrtisdi
i t. r
alicui pnuato:
rbidchoc

0
jltfCi

issjMl

Picl#PITI'0-
potcl
non
c«nSji"Ls(*

W«M

4'


1497 Ad legem luliam pecu latus, &c. 1498
r Ege Miapeeulatus. JCasts. Legc Tul. peculatus cauctur ^■s.adLFaU.i.§.admunicipum.Sc quod not. C. desur.l.fi nondum
_____:___f—,, .„ „....„..;., /",,... ^lioi^r, „*l nnKI,ra-nAve o s Mandatis. vrincionm.

LEge Miapeeulatus.] C a s t$. Legc lul. peculatus cauetur
ne qui>: auferat cx pecuma sacra ,religiosa, vel publica.-nevc
inttrcipiataieve in rem suam canuertat.-neve faciat siucprocurct
quod haec fiant ab aliquo. Item eadem 1. pixcipitur nc quis adii-
ciat quid ferri,vcl immisccatin aurum velargentum publicum:
neve procurct vt' hic
ab alio fiant.F RAttc.____________i__________________________
A C C V R s.
a r Sacra. IargilTime
pone nome, vt pro sa-
cris vasis. adquodest
lnssi.de publ. iud.§. item
lex Iulia.iic & alias: vt
not.C.de const.pec.l.ij.§.
pen. Itcm cjuod dicit,
lacra,exponc vtinfra l.
iiij. in prine. A c c v r.
b r Religiosa. vt in or-

A D LEGEM I VLIAM
PECVLATVS,ET D £
sacrilegiis, & de re-
iiduis.
TITVLVS XIII.

ti Pcculatum
admittit , qui
intercipit res
fisci vel ciui-
tacis.

-Teculatus eft surtum pecunis. publics.
•vel sifcalis.Augustinus in loannem.Crimi-
na disccrnuntur in soro qualicunque surti
& pcculcttus. peculatus enim dicitur surtu
namencis scpulrhrorii. derepublica, & non sic iudicatur surtum
c J P«W/c<iw.risci, vel rei priuats. quomodo public&. Sacrilegium
cnritatis a Romanac:vc eftsurtum rei autpecuni&facrs. ex loco, vel
insr.l. iiij infine. religisfz ex religiofo. Reftduorum crimen est
a 5" §luo. provt. pecuni&publics, retentio qus, apud aliquem
c % Legelicebit.vt sa- ex administrationerefed.it,inpublicumnm
cerdoti dercsacra, & relata. Et refiduorum nomine etiam solida
officialide rc publica, fummasignificatur. Cv i a c. ^
Ponlx quodspeitet ad legcrn Iuliam
peculatus.
I. Vlpiamvs libro 44. ad Sabinum.
E g e Iulia pecula-
tus cauctur3ne quis
LEge. ] C a s v s. t ex pecunia sacra a,
Cnii pecunia pu- H^-gi^HP religioia b , publi-

cuius periculo est:vt
J.l.sacrilegij. in princ.
i ^ Indatur.id est adii-
ciatur ferrum , vcl ali-
quid similc. & facit ?.
ad legem Comel.de sai.l.
lege Cornelia.
Ege. ] C a s v S.
,Qiii pccunia pu-
biicam destinatam ad
Srs»feS vc nucrcipiat »eve i„ rem suam
cam cxpendit in vsum vertat , neve iacut quo a quis
<iucmdcbebar:punitur aufcrat, intercipiat, vel in rem
l.Iui.dercsidms. F r. suam vertat: niii cuivtique lege
licebite : neve quis in aurum,ar-
gentum,£S pubiicum quid indat,
neve immisceat, ne've quo quid


cave fc auferat, ne

indatur s, immisceatur , faciat
sciens dolo malo quo id peius fiat.
11. Pavlys libro -vndecimo ad Sabinum.
Ege Iulia de reliduis tene-
tur,qui pnblicam pecunia

L

del

eg

atam

g

/s

m vlum ah

retmuit,ncque 111 eum
psit.

con

quem,
sum-

i 11.

V l r 1 a n v s libro primo
de adultcriis.

f Atirelianus
Itnperator pe-
culatus reos
vltra militare
niodu elt pcr-
sccutus , vc
ees ingetibus
suppliciiscru-
ciatibusque
puniret. Fab.
Vopiicus in
cod.

g ^ Delegatam. id cst
deltinatam. adquod j.
l.ij. §.fed & qui. A. c c.
li J In eum'vsum.Cc.ia
qucm erat delegata.
i YyEculatus. ] Succef-
JL sit- vc in Autb. de
nup.§.deportatio.Sc noc.
infr.depce.l.ij. §. constat.
k <[ Statum. ld est in
prxnam (upradiciam.
Ac cv r s.
1 s Amittit.hoc hodie
contraivt in Authen.vt
nulli iudic.§. sin.coll.ix.
LEge luiia. ] Casvs.
Hic dcclaratmcn-
ccm 1. prox. prsecedet.
quaepccna imponatur
ex cruniuc peculacus.
Sccundo dicit quod
praediifta pcena pum-
tur qur pecuniam sa-
cram vel rcligiosam
aufert.idcm si rem do-
naram Deo quis aufc-
rar.Tertio dicit: man-
dacis principu cauctur,
vc prassides conquirant sacrilegos, latrones & plagiarios : & eos
inuentos puniant secundum modum deli&i. Quartodicic : Qui
pccuniam habiram ex locac. fiindi reipublicae, vel ex iimili causa
in litteradcclarata,pcnes serctinct:legc Iuha de rcsiduis punicur.
Item qui pccuuiam publicam habebac vt cam cxpenderet in ali-
quo fado pub!ico,& non expendit cam,irr)6 rctiuet: poena lcgis
luhaedercsiduistcnctur. [NoH sii] Locusin quo tlicsau-
ius inuenitur,non fit rcligiosus,ctiamsiin monumcntoinuenia-
tur. prohibitum est enim sepehri thesaurum,& quod prohib: tum
eilsepeliri, ii sepeliatur,nonfacit locum religiosum. Vkimo di-
cit: qui remciuitatis Romanae subripuit rcriminc peculatus te-
netur. Item si rcs pnuatorum in aedem sacram deposua; subrcpcaj
fuerint, aftio furti compctit. & hoc dicit hic §. cum 1. sequent.
F R A N C A C C V R S.
m s Sacram. priuatim : sccussi publice : vt j./.tj. &l.sacrilegi
capite.
n s Dmatum. forte ad eiusdonatis honorcm in locopublico:&
sic qutando ad decore publicum pertinctjhabcc locum hxc lcx. &

PEculatus pcena \ , aquaj &
ignis interdic5tionem,in qua
hodie successit' deportatio,con-
tinet. porro qui in eum itatum k
deducitur: sicut omnia pristina
iura, ita & bona amittit'.
iv. Marcianvs libro quarto-
decimo Instttutionum.
3 T Ege lulia peculatus tene-
JL-/tur , qui pecuniam sa-

s.adLFa.U.j.§.admunicipum.Sc quod not. C. defitrJ.si nondum.
1 Mandatis. principum.
p s Conquiram.i. cpnqiiiri faciant. {lcsupr.de tnsamibm. l.sum.%
mandatu & faci c supr. de ossi. prs.fi. I. congmit.
q s Prout. Cicsupr. a de ossic. prssiid. I. dittus Marcus. inprinc.
r ^" Extra ordinem. vc
cram m , religiosam abstulcrit, J'.eod.l.facriiegijpxnam.
interceperit. ' lcd ccr^ 'mb ora"ia-
m c 1 o r 1 nr^ napcena:vt ).eod.l.sa-
1. ' Sed & si donatum n Dco mW Solut ytibi.
iminorcali abstulerit , peculatus s r Ex locatione.zpu.-

<* Inquisitio
generalis dc-
liSoruprimo:
deinde ipccia-
lis fien potest.

blico fada. & hic cxi-
gebat nominc publico.
i.Vel erat ei data a pu-
blico vc cmerecfuiKiii
fisco , vcl vt alcret ah-
qncm a rcpubh. alen-
dum. 3. Vcl dic quod
ipse locabat nomnic
publico,& vcndcbac:&
uc cmpcione ab aliquo
peifecTta. pro quo J.10.
I. hac iege.
t ' Invsu aliqtioSab
5- ' Lege Iuha de residuis te- aadi aho quam subc,
netur is apud quem ex locatio- rioribus casibus.
ne s, emprione, alimentaria ra-
tione, ex pecunia quam acepit,
aliave qua causa pecunia publica
resedit.

pcena tenetur.
i. " Mandatis ° autem ca-
uetur de sacrilegiis, vt prssidcs,
sacrilegos , latroncs, piagiarios
conquirant p : 8c vt prout q
quisque deliquerit, in eum ani-
maduertant : & iic constitutio-
nibus cauctur , vt sacrilegi
tra ordinem r digna pa-na pu
niantur.

ex-

4. 5 Sed & qui publicam pe-
cuniam in vsu aliquo l * acce-
ptam retinuerit, nec erogauerit,
haclege tenetur.
5- " Qua lege u damnatus,
amplius tertia parte * quam de-
bct, punitur.
6. ' Non fit locus religiosus,
vbi thensiurus y inuenitur. Nam
etsi in monurnento inuentus fue-

U a LegeScihcct derc-
siduis.
x ' Tertiaparte.id est
incriplo ciusquod ac-
ccpic,& plus: & sicin
quadruplum, sccudum
P.pro quo est ")J.sacri- * vsu alique,
legij.§.sin.(y l.pen.& In-
stit.deacl.§.tripli. z.Aiij
dicunt excraordin. &
amplius tcttia parte,
scilicet suorum bono-
rum. 3. Tu dic ln eo
quod accepit > & tcrtia
cius plus.ad quod C.de
inossi.testJ.siquis infuo. ,,,.
& C.de litig.Lsin.Acc.
y ' Thefaurus.~i.de ac-

rit , non quasi religiosus toliitur. 1U'f-re- ^.l.nunqua.§.\.
Qi r i- • l- z ' KoHpotest.vt 8c su-
uod emm iepehre quis prohi- .„■£. ," ,\ r '.
— 1 1 r pra de rekg. l.at si quts.
betur , ld rehgioium' racere non §. faneris. nisi b causa
potcst. at pecunia sepeliri non cnstbdiaecvt sJtacqui,
potest z : vt & mandatis princi-
palibus cauetur.
7. <* Sed 8c si de re ciuitatis a
aliquid subripiatur f, constitu-
tionibus principum diuorum
Traiani & Hadriani cauetur pe-
culatus crimen committi b. Sc
hoc iurevtimur.
v.I d e m libro quinto Regularum.

posjejsione.l.peregre.
a ^ Ciuitatis. Rorna-
nre, non c alterius: vr
~S.de sur. l.ob pecuniam.
contra.
b ' Committi.iliis co-
mitti; & aliascowirsssr.
c I X/«i. ] Furti. imo
l_ysacrilcgij. nam
facic ,ocus d vc sacri-
legium sit: vr ").depoen.
l.aut sacta. §Jocus. qua:
cstcoutra.Sol.sccuudu
R. & Al. hic subaudi
Dlui Seuerus & Antomnus furti a<ftioncm,scilieec
Cailio Festo rescripserunt, eriam: non sacnlegij,
res priuatorum si in a:dem sacram sdicet tantum : & sic
1 1- r l c c vtraque vialocum ha-
depo it.x subrepta: ruennt: tur- , / •■ r . ,y;^,m
. 1 r bct.simile lubauditum
n c actionem, uon s acnlegij esse. e{\ y. deacquir.possep.
, po(sideri.§.firem. & de
sur.lfi is.& de verb.ob.l.cum stipulatus.& l.in iila.& C. de aboli. I. ij.
(y s.quojeg.l.]. <& de iudi. l.solemus.& de euicl. l.simanciprum. §.fin.
& C. de tesii.L). in glo.fi.inprinc.& s. de ope. no. nun.l.depupillo.$.ij.
& s. derer.per.lj). insin. 1 Vel sccundum Azo. & H h.c dic nihil
'subaudin : & sic non eric hic sacnlegium. Idcm & ii sacrum aufc-
racurdenonsacro.namlocus,&c.vt ibi.oporceccrgo & quod sa-
icrum aufcracur de sacro loco. nam locus, &c.vt ibi.oportet crgo
'& quod sacrum dcsacro loco aufcratur secundum hoc ad quod
s.deincen.rui.nausra. L & loco. ' $ed quando <•' quid mcrpit elTe
sacrum: dicvt C.desur.l.fi nondum. sed sccundu cano. csticcui.
vt xvtj.q.iiij. c.quisquu. Item facit s. de vi & V* arma.L]. §.illud.&
§. st quis. & (i.j. Sed arg. contri Cod. de epis. & cle. l.si quis in hoc.
Vcl dic ccrtio.hic rcs priuata de sacro:ibi res sacra de sacro. & sic
locus facit sa, nlegum.vel furtum : quod in idcm recidit.
SAcrilegij. ] C a s v s. Hic dicic quod proconsul imponit prc-
na satrilegij pro qualitate pcrsonac quandcique acriter, quan-
doque lcuiter. [ Q_v 1 c v M- ] Qui nomine ciuitatis faciunt
pecuniam publicam,& partem pccuniacsibi ictincrit,paitem ad-
' siiinaur

t PecuniJ se-
pelire n6 Iicec
"isi causa cu-
ltoclis.
c Pectihtus
teneturetiam,
quidc reciui-
tatis altcrius
quam Roma- .
nx subripuit.
t Flor. subri-
piat. Vide hic
Alciat. lib. di-
sptin.i. c.3.
rf Loco sacri-
legij sestinu-
tur.

e Sacru quan-
do quid esse
incipiat.
loading ...