Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1585
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0799
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1559 Digeltorum Liber xlviij. Titxx, 1^5

Clcero.] C A s v s.Vii' Mildix fccit teitamentum , & initituit
smihercdcm vcntrcm Milclix sua: vxons. crat enim graui-
daex co, vt diccbatur. ic si uon nasccrcrur aliquis vcl ahqua cx
Milciia sua Y_orc,su.'bir.'.tiiit tjuosd.am. postea h_c Milesia accc-
cta pccunia a substicutis, fccit abortum aliquibus mcdicamentis
iactis.dicit Ciccro hac

* Habico. Re-
_e lic Floren.
scriptsi vt & in
vct. maiiu-
script.Ub. Cic.
& Vale. &c.
■j- Piiniri gra-
uius delieta
qu$ pecunia
accepta admit
cuntur, qtiam
cjuat gratis ,
hinc colligi-
tunS: adasTaC-
iinos transfer-
t«r.

Milcii.am capue dam-
tiandani, Jtcm mulicr
quspostquam diucrtit
sc a viro & crat pr_-
gnans, vim intulit vc-
uivt itcaborttim facc-
rct , jn cxilium tcm-
porarium damnattu.
F n a N c.
a. 5" Cluentto Habito,
Flor._-a_9.pc_. longa.
Nam non estnomcn
Romanum.C v i a c.
a s CxmeJsetSaLma-
licr; vcidic,Ciccio.
b C In vs/w.prouincia.
C 5" Ab hcredibus se-
cundis.C sublticutis.
d s Sibi, aliks silij : &
alias _/_>;'. A c c v R s.
c s Damnatum. vt ©>

xxi ix. Tryphosikvs libro
decime Diisutationum.
Clceroin orationc pro Cluen-
cio Auito + « icripiit , Miic-
iiam quamdam muliercm , ciim
clieta 111 Asla b j ciuod ab heredi-
bus iecundis c accepra f pccunia
partum sibi a mcdicamcntis ipsa
abegillec j rei capicalis clledam-
naram e.
1. s" Scd & qnaE visccribus
iuis polc diuorcium , quod pra>
gnas fuic, vim inculcric, neiam
inimico manco f rilium procrca-
ret: vc temporaliexilio cocrcea-
tur , ab opcimis Impcratoribus
s.desica.l.simidicrem.Sc noltris rcscripcum eit.
ouodibi not. n ■ 1 tl _• • f r
(Jui hojtern Jugientem Jciens Ju-
scepent, in insulam relegatur. F R.
A c c v r s.

quaMiicipit.hocintclIigitloan.&c.In sccunda p
dccurionis cx dclitto suo amisit honorcm dcbitum sii^ , :^''Us
ulu nins dci

uum, amodo sustincbit pccnas plcbciorum. F r
q *\ Administrationis. hoc intclligu Io. si a noil
ludiciasolemterdamnaret aliqucnrdc criniinc
iud

CUtlO-
lte contcftj

x l i I I. Paviys libroprimo
Resfonforum.

IMpcrator Antoninus Aurelio "ucllocutl° Wtra suu "*?
ADlianoiescripsiKPnses vlcra T^SS^^

rm l,r» »liquoQConttC
j« ^..-proiubcoc"«;;:;
^^^.h.ccni.^it!
iCmP»st.

administrationis ^ sux tempus
intcrdiccre alicuiarte suavti non
potcst.
Qmpro suo delicto amittit hono-
rem,amittit etiam commodum bona-
ris. Bari,

u™ hoc noti
^.Al.j al.tcr soilmnr
vtibi. Itcratacit bj.,
^^^./^.^iudbg
&°siic.pr&sea.

i. ^ Idem respondit,eum qui «^ «• eoX^w,^j.f"

01
j s
»• ^poftnlptuo.^

«lonci.

a Pannitii re-
cipientis pcc-
na.
b SanSio le-
gum iquid lic
•hic ignorat
Acctiriius. pe-
tc igitur ex §.
sanaa-.lnlt.de
rermn diuiijo.
l.lacra.liipr de
rerum diuis.
Cicerone pro
BaLbo Cornc-
lio : Festo in
Satur.
t ^fugs,nouis
lime dixit
<juod in vlti
nia parte iegis
huiusmodi ia-
cuones locatj.

Icgum " quae nouisli-
certam pcenam k irrogat

dVccnz cxtra-
ordmaria sit
ccrto aibitrio
llldlCIS.
* Pana indi-
cis.lcgis paina
tiici poreltivn
dcquod iudcx
sacic,lcx sace-
tc videtur.
f Spccics ge-
jicre luo con-
tinetur.
f (.^uo nomine
laudatur M.
Antoninus
Philofophus
cui nios crat
vt oninia cri-
mina minore
fupplicio,cju«
legibus plecti
folet puniret.
lulius Capito-
linus in eo,
Grrci ad hiic
locu citat Ifjfi
rhctoris hanc
sentcntia. Se-
ueras leges es-
fe ponedaijfcd
caslatius, id
est mitius,co-
crcere dehcre
Cjuaiu praeci-
f jant.
j Specics turi
derogat.
h Intcrpreta-
«one pccnx
iegum inolli-
Ctidx,

i 5" Marito. C.de diuor.
I.sin.§. intcr.
g A jf Etrodoru, cum
j\±hostem. J De-
sortari.Jupra * eodem.l.
corum. A c c v R s.
h C* Aniiio legum.ul h
^jcstlegaiis.lic C.dc
leg.iy con.l.non dubium.
Etdic,(i alicui dcliclo
impomturccrta pccna
pcrlcgcm: nou dcbct
cumulari vt impona-
tur cxtraordi. aibimo
iudi.sed ibi rantum vbi
non cst ccrta pcena lc-
gis. A c c v s. s.
i 5" Xouijsime. scih.c
pcr gencralcm doftri-
nam.vel pcr rcgulam,
quod nouillimc fi-ri
{okt:vzsupr.*d LAquil.
l.si seruus jreruum.§. in-
quit,vi\c\c rcguia: in fi.'
nc Digcstoiu ponun-
tur.
k s Vccnam. fcilic iu-
dic;s arbttno inducta:
antctamcsi est liiccr-
ta , id cst eitraordt. vt
potc in criminc stcllio-
natus accusacionc dcfi-
cicntc,spccialis accufa-
tio locum habet cotra
eum cjui lcgi noh pa-
rcat : Vt supra de cri.
Jlel. l.iij. si autcm vtra-
cjue clsctcerta, neutxi
alteri dcrogaret, & idco malc scqttereturmcc ambigitur , &c.po-
tcst d umcn dtci citraordin. sicrt ccrtam pcr arbttrium iudicis:
& e illam pcEiiam ijuam ludcxtmponit, lcx imponerc vidcciinvt
's. de herc. instit. 1. ajse.
1 's Prdceptis legis. 'idcst lcgalc piseccptuni.
m s Nam videtur.\c\ cstiocum ubi m hts fpcciaiibus non vindi-
cat.pcrtinct tamcn ad gcncraiiratcm vcrborum,qua l ctiam fpc-
cies conttuettir:vt diximus j. de rp^.iw./.j.alioijuin non potcft di-
ci derogatio. Sunt autcm hax gcncralia vcrba : quicuncjuclcgi

x l. P a v l t s libro fertio
Decretorum.
MEtrodorum , ciim hostem
fugientem scies susceperit,
in insulam deportari 8 : Philo-
dteten , quodoccultarieum non
ignorans diu dissimulauerit, in
insulam rclcgari placet.
Glojfipnma ponit casum.
xli.Pasimiamys librofecundo
Desinitionum.
SAlldio Ifmim 'i
me l
iis qui prxccptis Iegis J non ob-
tcmperauerint,ad eas specics per-
tincre non vidccur m,quibusipfa
leg-epcena specialitcr addita cst:
nec ambigitur in ca'tcro omni iu-
re " speciem generi derogare. ncc
sanc verislmilc estdelictum vnum
eademlcge ° variis xstimationi-
bus cocrceri.
xlii. Hermogenianvs libro
primo Epitomarum.
Ntcrprctationc P legum pccna-
mollicndic + sunt pocius quam
asperandx.

suo admisso decurionu honorem
amisit,non polle in pcenis cuitan-
disdecurionis filij honoremvin-
dicare r.

wrijd.om.md.lcu^.
')■& depignd. in.nuwn,
T Vindicnre.ytc.de

w.&s.

I

D E B O N I S D A M N A-
T O R V M.
TITVLVS XX.
Jdem criminum discrimen quodsecimus
semper a titulo xvij. & in hoc tituloperdu-
rat.nec enim bona omnia, admittunturreis,

qus.ftionibus.ldit,
desenat^emiincipmm.
& J.dedecur.l.tj.
D E B O NlT
damnatorum.
lf»S! Cum quis dam-
naiurad lnortcm na-
turalcm,vcl cumciui-
tatcm pcrdit, vct ctim
scruiius imponittis.Itis
tribus

calibus pcrdit
msi damnati sunt ex crtrmne capuah. sed bona. Sccundo dicit
& tuftis liberis damnatorum ex crimine quotiCtiam filij dam-
capitali tfr patronis portiones quidam con-
ccduntur , (y dos marito,exceptis quinque
criminibus, & panniculana optioni -jcl
sseculatori , vel osstciali, vel cui iudex ea
concedi arbitrabitur. C&teritm huius titu-
li legem septimam mancam ejse & imper-
sectam, & titulum etiam ipsum legeocla-
ua,nona, decima.vndecima, alias oftendi-
mus,sicut <y™ titulum xxij.multo pluribus.
C V 1 A C

Callistrat vs libroprimo
de iure sifci & populi.
Amnatione s * bo-
napublicatur, cum
auc vita adimiturj
aut ciuitas^aut scr-
uilis conditio irro-
i. ^ Eciam hi cjui ance


nati patns autc dana-
ttoncm patris cocepti,
nati tamen poft, acci-
piunt partcm dimidia
bonorumpatris: &ca
rcttiicnt:& hoccltvc-
rum si stmt cx iultis
nupdisnati.-sccus au-
tcm li patcr tantum
partcm bonorum anii,
iit:quia hoc casu silij
nihil accipicnt. F&-
s s Damnatione. vul.
Supplicu damna. J Et Aiit.Aug.lib.
dickur suPPiicmm S l;cmx^;
vbi mors natunlis.vcl putat|,KVC(.
ciuitacis vcl libcrtacis bare&iujjw-
amissio accidic.ttf hit, tuilsccota-
&rupr.tii.Uc»pitdil"™™sl
W -' ' l lUS tlt. & us
inprinap. ^cvdanm iit(msmt
[olli.Ant.vtto

'Supplicij Ji-
naiione, ViJc

bonahisi d tribus c.ili-
bus. vthic , & C.eo.de Au.concrapu-
bonis proscript.l.in me- tatl.i.c.+.rc-
hllum.&l.JerMi-tT

niftinduob. calibus,vi

dctur.
Siippliciuni

non paret, cxtraordincm cocrceatur
n «[ Omni iure.hcut in fupradicto rcfponl.4^ g quod sapra de le-
ga. itj.l.seruci vrbanisA.fina.^y de pecu.leg.l.seruo manumijs.ifr de tri-
tico legato.l.ij.Qr deverb.oblig.l. doliclaufuia.{y'). dc regu.iur. I.into-
to. ^je de lcg.ij.l.Titio c.aur.& ~s.defun.insi.ty inftrumJeg.l.qutsitum.
§.pcn.<Q-1. cum de ianionvs. §. cutfundum. iy fupra de ma:-iu. tessa.l.
Jipeculium.
o J Eadcm lcge.in t^encrehocaccipc. A c c v rs.
p ~TNtcrpretatione.ki.cit '' sttpr. eo.l.hodie.ey l. rc.<piciendum.& ~J.de
Xdccu.l.generaliter.&s.dereg.iurJ.faSumcuiqueA.fi.&suprade §. item lex lul. de
Ipign.l.in quorum. j tioncm ?
Mperator.] C.uvs. Dk casumhuiusprinc.vc in gl.hicposita (x J Xuptiis. Contra. J. eod. J.ji.§.pe;$ol<vt ibi,

gatur
concepti , & poltdamnacioncm
nacisunc, porciones u ex bonis
patrurri damnatorum accipiunt.
libcris aucem ica dcmum porcio l™& Coldcmuim- '
tribuitur , siiuitis nnptiis x nati yus aM seruisproptiis.l dodicatut.
& pcrduntur ctiam tacite: vt C.fipendente appell.mors.l.iy.»~aD-0' fupplrcio
diecontra : vtin Authen.vt nulliiud.§.sin.coll.ix. &hoc ftdainna* 01IISjnwBt.
tus crat sut iuris. St vcro scrutis, non publicatur pcculium:vt C. ,Bonisp*
eod.l.]. Itcm ii siliussa. non publicatur peculium ctiam caitrenle: «asviii^
vt Codd.fi silius.&facitsupr.de tefta.l.eius.§ ficui.ltcm vilu L non p^ ^
publicantur : vt J. eo.l diuus. quciiiaJii1"l)"
t s Aut ciuitas. quiacj£;poi;taturininsulam. ijbnisdanM-
u s Portiones.int scrat curialis damnatus.-& tuc silio manom- tl a„k-r^
nia, filia:dimidia:mixtis,man dimidia,& aliadimidianitcr nu- fd^ ^
res & sccminas diuiditur.si vcto non cft curiaiis, ttmc omnia p - «^ ^knl
blicantur.scdprincepscibcnipnitatc dimidiam hbcaS.C?"C^lu fcrnc»"ws
vthic&C.eo.l.fi.infi.niiiCant plurcs:tuiic omnia.:vtJ-Wr s^m'-
res. Itcm hoc hifi dtmidia cx sentcntia c-ft ei seruaca; vt u" '^ s0,,{
tur. s Et hocctiarh in adoptiuis: vtj. eod.l.fin. §.exbonts. \| , «^ ^,
matrc g damnatadic vt C.eo.l.de bonismater. s Itcm libcrto i » ^^
nato non Hiinuittir portio patroni: vtj. eod.Lsi.§.sis"U sl/:_Jt '^0"'5.^',',,,.
s Dc viore h dic vt infra eod.l. quinque. & facit fupra tt.

ttt.).lfist'f's'c^^
aliquid. §.fiqtus. & de sic. I. isquiferuum. ~& snftttut.desubln

s Scd quid ' dc quamtisp

*. Wicata »
qiilliU-

AS

'<?»

15

6i

V»"
rern
,(1

N
Bium po'
a "s ¥'
cios Bono
b ^Sedpo.
rim-
Qyinqt
quwquc <
licrcdamt
quse crat (
publicatu
tfa nume
Si aute in
aliquod
dqtalibas.
£scum:&:
ber/aluurj
hocdicvt
temeiahi
nitur,'%'
pubiicatui
pceuaesitx
cedit, qua
Scdsieftc'
vxor siha
s raalieris. mattimoi
rctincnta
tcr feviri
auteniuli'
' dcsinat ha
ad niantur
abeo volei
tcr eiirsnu
tetdotcm..
sctsui lurii
lict, & con
trimonio su
ta,dos peiic
* capiw. bit : & sol
> Dosmusie- _,.,_;__
. , matrimonn
ns dmnnatz ,
quinque cali- O0tem.„ hi
bus pubhcatur lex cum c
iii preiudicisi Franc.
matiti.nisipa- c j- g^
fto (pcciah a °V,- J
vclitatutoilli cst "'telllgc
sit profpcafi. mantus no
«lcquov. Ca- ftus "dedo
pcgu di „„. alioquin vt
r£"-pri»il>&. dicit,maritc
i> Dos ccrtis sikmnomn
criminjbusco- omnino hal
siicaturiin his to lhiiaais
u,.,C"siscon6 ceprionwh
B«de calu- ilv«omul
ctanda ft/pij- "turaliale
Iwuseft, aut qua praeehc
illipastum de qucsvt sic
«0'c lncranda nr II-
h&m eft. aclllj«tat(
( Ootis caufa iuci'atur rn;
i<;tio quando cu'pamulic
torapetat ma- su lol. niatr
mo aduerfns ea mornn .
filcum dotcm I ! a-
exdeIi_tom__ ^llium
'wJmniiatc vel'oamii
sonfi&arevoi tcmsolanv
7'"- tm-dotemn
■as_rmt^
«Honibus. m4tcisamil.
jDo«cxqua «tinehit e
i^r doaccc°»"
^Poteft^- Vnde„
g*tS ^qu/m
g"«e ab d
HtilUlicretsini

o ma- c

d r,_r
, -l~.'lui
lucrctur,v

lotat

onio ,

vt

<tuT

vcc
•ii/.

caP-demi.i
loading ...