Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1595
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0804
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
t.

xxij,

Hm

'ert 'j
S^ KtNJt A "S
dicorin potdijHafi
nmMy
r inme Tral*4
■mm Jf»*"
Ks poliaataJisiitist,
wia ci- tt'sicuIIltta^
eitraneumiTtCii
Wfet
JJ dc apud £lioi ms-
^AR- ncanudqridlij
T..L/M ...:.,..

».<)

de solu.vt jio.C ■:
fcl.j.lKssicBi*
dissolae
ex re- sma^,
raiani c^#:
,ccnn- *'il
quaeiunt coatn»
;hat0" hancvltiii
laritia ibi, Accvk. ,
fisco q s*"
nitiz P0[1"ss!:
eiltl* secuJm..
tera1 j.sjW-ffji
tionii »#«
loque msf*

ideci-

da>
_^W«*f

';,!■?

tiino
■jpsir.
rnA a
Ituru ieti»CI' 1!
uita- "Urf0i'111
nore1

;erer>
libc->_,.■

irpia ''

j<

#
^

i^6p Deinterdidis&relegatis.
a s Relegati. in pcrpetuum vel ad tempus

»57°

* Re.eeaticne b s Retinent.lnila. * quibus modts ius pa.pot.solu.§.relegati.
npn tomtur* s ^»/««'.vtsupri*)>*»«.(.w^»1
•*«Ia pote d ^ Sietinent.vt^s.deiuresise.i.bona.& s-exquibuscau.matoJ.si
'*as>, , «/.*. »«'.;>/. in fin.
iKelcSatlbo-lr Siqua.idcd zli- ■
i)a non amit- •> J <••'.-«<• i i i
wntipsarcie- 3ua- ,. s-ratnbus fore legmmos heredes,
gatbnc. F«r inperpetuum.^ j m tuteks & hereai-
s Relegationis c ss aJ tcmpus.vt j./.«- ^^ V , . ^ i
perpetuae&ad iegstt0rum. §. ad temput. "tes habituros. no enim hxc pa-
rempus diffe- so&z.depcenisJ./iquis tre.sedmaioreseius eis dedilTe.

aliquid. §.j? ^mw injlru-
mentum.
g s Relegati.yto code
ponit.scilicec pro rclc-
gato in pcrpctuum.
A ccvrs.
« s Partem bonorum

adimere.Vule sctipta ad

omnia recment u, prteter ea 11 qua
c eis adempta suiit'. Nam eorum

IV. MaRC ianvs librosecundo
Insiitutionum.
RElegatia ininsulam,in pote-
state sua liberos retinet:quia
& alia omnia iura sua retinent b.
Tantum enim insula eis ecredi
non licet c : & bona quoque sua
§an insulam. I.-11.s.de
wrb.oblig. Cv 1 a c.
hT^Xilium. exilium
^Exiliumpro- X2/d pcopne dici- qui in perpetuum s exilium dati
pde & impro- tur ocportatio, CzA re- sunt>Vel relegatiS:potest quis sen-
prie quid. lecacio improori^: vt • i - i-
r 1 >;uo 'T7,. tentiapartem bonoru adimere -t.
s.depublic. tud.Lu.ac _r . • ■ ■
etgo impropr.e d,ci- _v' !,? £ M ^ropnmo Regularum.
vu ■■ quia alias cst in T^ Xlllum "tnplex est:aut certo-
pcrpetuum, & tiicpcr- XLrumlocorum interdic5tio',aut
dit ciuitat.m: alias tc- iaca faga f,vt omnium locorum
intcrdicatur /3pi_eter certum lo-
cum k:aut insulae vinculum, id est
relegatio in insulam '.
VI. VlPUNH libro nono de osiicio
proconsulis.

* Vit1- Ih^ poraJis,&tancnon:vc
apud Buds.um S.Jt qmscaut.l. sed &Jt
in.mnci. ad I. quis.circaprinc.
A„t saS.tJupr* j ^- foierdictio. vc sta-
A«ar»c/.vbide rct Bononie.vel Muti-
volutano exi-

na;.

lio traaat.quo
lococeusetca- ^ s ^«s latasugavt
puthoccorru- omnium locorum inter-
ptum esse, vel dicatur. Pic lcgendum,
potius mutila- ^ea^asuga, aut om-
»« mm interdtcio. iiide
iit. xyis.lib.v.sent.Pauli.
C VI AC.
k s Certum locum.yu-
ca vt starcc Mutina.
tantum : vt "j .eod.l.rele-

tum in medio
membro.

Relcgandus

INter pcenas est etia insula. de-
portatio:qu^ pa-na adimit ciui-
tatem Romanam.
r. s Deportandi^autem inin-
sulam ius pra:(ldibus prouincia»
non est datum m , licet prxfedo
vrbi detur.hoc enim epistula diui
Seueri ad Fabium Cilone prsefe-
gatorum. §. jicut. •verstc. c5tum vrbi expreisum est.Pra_sides
itaque prouinciae n quotiens ali-
quem in insula deporrandum pu-
tent,hoc ipsu adnotare debeant0:
nomen vero eius scribendii prin-
cipi,vt ininsulam deportetur: sic
dcinde principi scribere , miila.
plena opinione 4 . vt princeps
aestimet an sequenda sit eorum

ttem in parte.
1 s In insulam. vbi no
stat cumhominibus e.

mittiirTinsuI» J^erpxnas. ] Casvs.
debet, vbi non JL-i-ter cseteras pcenas
sint homines. cst etia dcportatio in-
adde relega- (a[x:^nx pcena auscrt
tione copara- cmitit£. & ms Jcpor-
n uiipennom. - ,. . , /„
sitUim sP«u. »nd_ habct prsfeaus
i» titH.de stispe. vrbis, non praescs pro-
§. 6. in ver. I.
Bo/cg.

uiaciaeiscd cim prxscs sententia , deportanque in insu-

vidct aliquem dcpor
tandum, potcst dc ho
fcrrc scntentia: mittat
tamc postca adprinci-
pem , qui assignct huic
damnato insula, ii hxc
scntentia ci placuerit:
& intchm faciet dam

lam debeat:medio autem tempo-
re dumscribitur , iubere eum de-
betincarcereeise.
2. s Decurionesciuitatiu prop-
ter capitalia crimina deportan-
dos vel relegandos diui sratres
natum custodiri. Vlti- rescripserunt. Denique Priscu in
n.6 dicit : decuno cx homicidio & incendio nomina-
*Uife«a.qui- 6rimin5 cTill 1C" tim P ¥ ante qu-estionem confes-
, , H portandus eit vcl rcle- r . . r,- , ■ • m
dam hic per- ^ T confcssus ium,iu miula depOrtan rasserunt.
peram emen- gai.uu-.iicm lum.uu. i .._•-.!
dandum pu- ante quaestionem, in vii. Idem Itbro decimo de.Ojsicto
tant, nomina- insulam deportandus proconfuiis.
tum- cst.Caetci^lcgcshuius T) Elegatoru duo genera sunt:
tit.funt plana.. Xvquidam, qui in insulam rele-
y s Veportandi Vidc m . sunt ■ limplicirer £
not.ad/.i.^.i./«si. «e/cr. ° ...,->. .?
ij. & fcriptVad/.j. s. de ^oumciis eis mterdicatur, non
iurisdiciion. Cvuc.
,fPraresan& m s Non ejldatum.nisi shabeat sub sc prouinciamrvt "J.l.prox. in
quado relega- ^Ww.quae cft contra.i. Vcl ibi in rcIegatione,hicin dcportatione.
reveldcporta- &facjt sJepoenisMq.§.\.&l.dmi.t&s.tit.\.l.i).§.].& "J.quandoappel.
P° sit.l.\.& ~s.deofsic.prAfecl.vrb.l.\.§.relegandi. Accvrs.
n s Pw«z»«'*.fcilicctcuiuss!bct. Accvrs.
© s J__'»»i..<ir£z/<,>i'si*»..condcinuando cumininsulain -.vts.l.prox.
in princ.
cT s Mijfa plena opinione. Cui adiunguntur adta & rcsutatoria.
prccts. siuc lib-lli rci, Sc fupplcmenw partium. Vidc scripta ad
rT.Nouum.

l.v').§.eiusqui.fupr.deiniusi.rupt.tesi. Cviac. -
p s Nominatim.iliks nominatumM cst accusatutn.
9 O E^eSatorum.1ln eam relegarelcA deportarc : non vt s.de pce-
Ps^nis.l.ij.&supral.prox.cumsuiseoncor.ty deiniusio teft. l.stquis
silio exhcredato.\.eius.
r s Prsfunt. quia tx-
etiam insula adsignetur. tra a cerritoriu, &c. vc « Extra terri-
1. s In insula rcleearc praiides ££SW$ omn-™M- *™.ius di:
• iT r r1*""-; sin.St. sicns.quodquis- centl lmPlme
proiuncat pollunt,sic tamen, vt si queiur.L\.insin. &\. de non paretur'
quidem insula sub se habeant - id bon. autt. iud.possid.Lcu
est adeius prouincia: formaperti- "vnus- §-pen. Etssc biu- /■rudexinpor'-
_ ~ *■ rl*»v Ui...-A _._____ is.7ir__-__n.v_ »n__-_

nentem,qua administrant:& eam

dex hums terra:

11011

onem unt-

non habeant, pronuntient quide e»^4-sicut.
in insulam se releeare : scribant '\* lnh£cIegc
B .--.■>_ . da lunt hacc v

'" poteit mitterc in pos- T^X"r di"
speciahter msula adiignare pos- scssionem altcrius di- !1ta™Suuin
-int,inque ea relegare q. Sin vero stndus <=. Item sac. j". . Diitnausess
territorium.
|C dclen-
io.c vcrba i_%
autemImperaton,vtipse insulam ,niti0 §. ( ^-^ ^y.
adsignet. Casterum non polsunt serentia inter depor-
damnare in eam insulam quam in tatos & rekgatos.quod.)
ea prouincia cui pra_sunt r,non r ^1 ^C' a r
11 T • 1 t *• s sLww poteft. quass
habeant. Interim quoad Impera- diccrct, nondcpoitari,
tor insulam adsignet, militi tra- nisi iu perpctuum : Sz
dendus est relegatus. s.e est cont.i ad hoc J*"^
2. s Hsc eft disferentia t inter fuJaud,t"m s-^-»«- OuidJib.5. de
, o 1 \ , . i.jmeprtsintto. SoJ. noa Tril.ibtis , ad
deporcatos,&reiegatos:quod.in ddcbctquis depptcari vx»rem quod
insulam relegari & ad tempus & ad tcmpus,vd damna-, eam quidam
in perpetuum quis potest s. ri ad cempusin metal- ^"'(slav^orc&
j.s Siueadtempus,siueinper-
petuum quis fuerit relegatus: &
ciuitate-m Romanam retinet', &
testameti fadionenon amittit u.
4. s Ad tempus x relegatisne-
que totabona,ncquepartem adi-
mi debere y,rescriprisquibusdam
manisestatur:reprehensieque sunt d'c c: vt s.decapitis
sententiae eorum qui ad tempus mm.l.ami(swne.§

comprchciidaturtem- pro Cecinna
pUSjtcnct scntctitia ni- circa sinem.
hilo minus : vt lbi. & d ^eportatio
C.,;. • j" ^ j 1 c j no iitadteru-
racit tnjra ead.l. §. ad
tempus.SchcusJepcc- , Relegatus ar»
nis.l.capitalium.inprin. ciuitate amic-
A c c v K s. tat.
t s Retinet. Imo pcr- /Relegatio'te.
poralisno adi-
mit bona rele-
ver-^ gato, sed per-
1c. scd ty hi. Solut. ibi petua.
cxpon:tur , id cft dc- * °asis locus
norum,vel bona:sic tamen, vt 110 portati.-.Vel vt ibi. eft in ^8ypso

relegatis ademerunt partem bo-

, parua & ma-
tt s AT.»^z«zs.vt& ^naptoIcrn.0.
s.detesiam.l.eius.§.pen. e6 aut? rele-
x s Ad tempus.tccus ' gabantur son-
fi inpcrpctuura: vtpa tes > aut pro
tctindamnatol.Iul.de sjtlbus habltl-
vipub.vtlnst.depub.tu. part_ {iL> Msm
§.item lex. (ysupra eod. 16. & Ub. 12.
l.relegati. Sc sacit s. de <ap. 5. Est aute
pxn.l. capitaliii.inprin. ?asis & <
0> insra de iuresisc. I. bo- ^!
na.in princ. & s. ad l. seu Wi 0aftr

lis idem , k vi-
cet pro'o

infirmarentur sententi.e qu_e ita
sunt prolata..
5. s Est quoddagenus quasi in
insula relegationis in prouincia
--Egypto,in Ouaiin * relegare.
6. s Sicutauterelegare in in-
sulaquisquam,qu£ non est subse,
116 potest 3:itanec in prouinciarn
quidem rclegandi ius habet, qua.
non est sub se. fortc pr_eses Syrice Fa^-l-'» ratione. §. chn ecia deporta-
quidam. tionis mentio
V s D^w.nisilexdi- sit,'» C-r/«.rf..
cat lpccialiter : vtC.de . r 1 a
epijc.aud.l.mmo. tnsinc. p.tu.^j.i.
C" J. de posiu. l.si. qua. \ intra.
cft cpiitri. g Faiaa mllIc*
Z s /^.s.cumadem- te;iet,quS pro-
• . „ ,• hibenda crant
ptioncbonotum.& dic &crLvthicsacU
prolata:,(cilicet tem- c. «dap^licS.
pore huius legis : scd de regularibm.
quae seicutur poftea, Bart.ml.itSdn*
infirmantur : vt C. de

in Macedoniam non retceabit.
7. s Sed extra f prouinciam
suam potest relegare °.
8. s Item in parte certa prouin-
cia. moraturum rclcgare potest:vt
sorte non exccdat c ciuitatem ali-
quam , vcl regsonens aliquam d
non egrediatur.

bium.C.de tep-
bus.in l.vniuer*

9. s Sed & in eas partes prouin
cia.qu-csunt desertiores/ciopre- Tegi.'&consiit.l.nondu- ;
sides solitos relegare. btum. vel quia licct g nonibm. ^in.
sicri non debeat, sa- «./. in l. si q»i$
1 o. s Interdiccre autem quis <-him ramcn tenet. ad t""/'''^' dt
eaprouinciaepotest,quamrcmt: aaods depcenis.l.mo- ^J^JX %
alia non potelt. & lta duu riati-s appel.Jit.l;v§.btduum.& tde»df. ^.
rescripserunt. Vnde eueniebat, Ue condia. indebi.Lele- »«/?»»./?'. 4o?.
P«W. §.fiqUtsposi,& sridericHS../...
s^J. ^tlbtntns
quod met.catt.l.sin. Cap. _. deindi.
a s iVo» poteft.s.ea.l.inprin.&ij.q.ij.c.nulluspotesi. cii,.h.^mi.&
b s Potesirelegare. forte fi pnii- Impci.itor assign^ssct: & sic po- _^W<» i» .. >"-
tcft i.i.clli"-ifupriin princ.huius i.per hocqupdcft supri 1. ia- *«'• «i cht.ei.
a r ' ■»<_/_ />i«r.s
tcrpoenas. , rf Dfc;„,-,
c s _Y.» ^«^z*. id est nou rccedat , ycj cxcu pccnas. |.;r^.,r„„3.
A C C V R S. Z/^um s C. ss'.Zr-
d s Aliquam.ad quodsuira eo.l.exilium. buu^.i. ejr in-
es £« prouincia. m qua suns incola:. Z''4 ^»_■"»*-&
1 s + F.EE a * Ad
loading ...