Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1601
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0807
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i$y$ DigestorumLiber xlix. Tit.j. "1575
jMatrwdam- a s Conceperat. ante a damnationem:secus si post:quia parit ser- , prasdiista. potestcnim esse qu6d iudex inconsulenJ

warz statd, an uUrn:vt s.desideic.lib,l.generaliter.§.exdamnata.niC\ cum matrere-
& quldo par- ss-ituajur. \t Insi.de seruil.cog.inprinc. sed-quidam dicunt ctiampo-
tu? q , steaconceptumliberumesse.arg s.adTer.L).§.silio qui mortis.csnod
nonplacet.ltcm ia.clnssit.de cap.dem.§.quodautem.conf.t3. Sol.hic
rcstitutus, lb^simplici-
P A v L v s libro decimofeptimo

tcr manumissustvt d.§.
silioqui mortis.Scd con-
tra hanc solutioncm
est Insi.deferuil.cog. Sed
ibi scmper serui: vnde
maiuimissi accipiunt
cog. & facit s. de iure
patr.l.fiue.{y s.eo.l.].
b ^" Ressituta. mulieri:
& pcr conscquens fi-
lio. Accvrs.

I

I V.
Qu&flionum.
N metallum damnata mulier,
eum quem prius conceperat a
edidit: deinde a principe restitu-
ta est. Humanius dicetur,etiam
cognationis iura huic restituta b
videri.

Fuit mentitus, & sic contra responsioncm siuc'7c?"^° PnnciPem
pis appcllari videtur. & dic de hoc vt in GI. do n!r ^™ '>titlci-
incipit,nondicasappcllan,&c.[S i ov i s. \ A C " lr-1i*

appcllaui ad quendam iudiccm^cum^dcbBrem'^"!^3 ^m

Vs.jAsentc
«cmad aliura iudlC(
aPPeUare.cj^/"
mih

ludicctn

quam fn,

DE CADAVERI-
bus punitorum.

JvjS)! Orpora. ] Casvs.
"gsyj, Aliquo dccapi-
tato.si cognati cius vel

DE CAD AVERIB VS
punitorum.
TITVLVS XXIV.
Hic etiam tit. eorumdem co?nmun'ts esi.
i. deportatorum & relegatorum,vel inter-
dictorum.ne post mortem inconsulto principe
fepeliantur alibi quctm quo loco poenasun-
alij petant a principe gebantur sua ,sed proprius magis est adse-
vt eis liceat corpus chrumvltimo ssupplicio ,ne scilicet horum
cius accipere & sepeli- cadauera humentur tnconsulto principe.h&c
re, concedenduelt eis: hodie esi lex morte punitorum. Cedrinus,
iiec aliter possunt cor- xa.H.t7voi aTO<p<;y fitssntn , k^to ™»rff? siiiSiu*-
pora coru. scpeliri, nisi n>t yifuy. Vetere.s Romani sy Augusius
de principis Iicentia:& suere mitioresqui neccognatis eorum easibi
hoc princcps quando- negare permiserunt. idque Augusium ip-
que non concedit. vt si sum.L\.ait dese scribere Lbro decimo de vita
erat damnatus obcri- sua.fcripferatlibrosducdecimauBoreSuida
& Suetonio. Cyiac.
1. Vlpianys Ubro nono de ojsicio
proconsulis.

men Jaesae maicstatis.
Item corpora eorum
qui sunt combusti,non
licet sepcliri sine prin-
cipis parabola : vt puta
olla que, remanserunt,
velciniscollectus. Fr.
c 5" Cognatis. & aliis
pctentibus:vt yl.sin. &
loseph pctiit a Pilato
corpus Christi. & facit
C.de relig.l.obnoxios.
d j" Fetitum. a princi-
pe.-vt J.l.prox.
Slquis.] C ASVS. In
insulam deporta-
tus,aut relegatus, ibi-
dem decessic: non po-
test sepcliri extra illam
insulam, nisi de pnnci-
pisliccntia.& sic poena
ctiam post mortem
durat. Fr. A c c.
COrporas\ C a s v s.
Corpora b dam-
causa medicis nacorum ad mortcm
cadairera da- quibuslibct pctentibus
natorum dari ad scpeliendum pnn-
posierunccol- concedit. Fr.
■lgitur, at non '_ . .
exhumarieius- ? s Antmaduersorum.
ve rei causa id cst eorum in quos
aut debiti ra- animaduertitur, & qui
Xlonc, Lvlt.de damnantur ad mor-
stpukbr* viola- tcm & facu -LLprox- in
>.misicarijesi. £««<-
ftsliurU,


etiam D. Augustus libro decimo
de vita sua scribit. Hodie autem
eorum in quos animaduertitur} ^in
corpora non aliter sepeliuntur,
quam si fuerit petitum d & per- iudicanj ■1U'"" rueru
millum : & nonnunquam f non nocet.si autem^cS
permittitur , maxime maiestatis bclem appc
causadamnatorum. Eorum quo-
que corpora qui exurendi dam-
nantur, peti polsunt : scilicet vt
olsa& cineres collecTra sepulturaj
tradi poillnt.

Neo,

it. Marcianvs libro decimo
Fublicorum.

tu dc- f
-are ad trcss?"1'*1
S.uantulummaiorm. coli,git^
dicantt , appellaui ad f^J
quedam magis maio, £ <W
&dehocdatcxcmplu, 4,>
pamcumiussuprinci- *•£
P'S consulrs iudiccm 4'
dclcgaucrunt in causa
mea qua habcbam c5
Titio,deindcasen[cn-

Slquis in insulam deportatus tla lstlls ^clcgati ap_
vel relegatus fuerit , poena S«clPaJtS
etiam f post mortem manet: appellato: hbn aoc« t Qji, 4
nec licet eum inde transferre mjni: & ipsi consdcs mora"maui
aliubi , & sepelire inconsulto tL^usa aPPcJ,at;co" sd^'

prineipe : vt saepissime Seuerus
& Antoninus

gnosccnt ac si ad

■nonuiu

essetappeIlatum.[Li- nonpot4(
reicnplerunt : & belh,] Nuncdocct ^«nt^
multis petentibus hocipsum in- qualitet fiat libellus ca^'«i»«c
dulserunt. jwdtaon»Secundo SgJ
dldt , quodiiipsadie ab Jcr;*
qua lataest sentcntia, bus , vtium
volo appellare: sufficit 1"ls °sei*e
sidicam.appcllo. Tcr- mmm ^
■N j- • y 1 ■ cacur, qaieum
tio dicic, quSd inap- ^J
pcllationenoncst nc- ncrat. Adh»
ccssc declararc contra vtrsiquiexco-
quem aduersaiium ™iG™»se.
appellcr.itcmsiinap-r1'"'™-
.. r municare a-

iii. Pavlvs libro primo
sententiarum.

Orpora eorum qui
capite damnantur,
cognatisc ipsorum
neganda non sunt.
& id se obserualle 1 pulturam danda sunr

COrpora animaduersorum e
quibuslibet petentibus ad se-

5SS

pellatione quosdam
ex adueisariis nonu-

LIBER

X

LI

-A.«

D E

f s Danda sunt.a. prin-
cipc:vt s.Lprox. Acc.

DE

APPELLA-
tionibus.

'^l Ppellandi. ] C a
M^svs

Vsus ap-
pella,ndi frequcns cst
§c ncccssarius. pcr ap-
pcllationem cnim cor-
rigitur quod rnale iu-
dicatum ctat,siuedo-
lo,siuc imperitia •• licet

Uamnationem rei capitalis •vel non ca-
pitalis crimmis siue sententiam plcrumque
sequiur appellatio , sed & damnationem
cuiuscunque rei vel acioris.quare commune
auxilium dicitur Liij.rem rat.hab.ifya.lu-
fliniano hicliber excogitatus contra senten-
tias tam ciuiles quam criminales caufas si-
nientes. Vel etiam ante sententiam, pofl opi-
nionem sy adnotationem tamen magissra-
tU6 qui de re cognouit, is ipse magiflratus
vitro velnecesitate iuris , vtputasidam-
nandus sit decurio, vel si pr&fidi reus vi-
deatur in insulam ejse deportandus , resert
opinionem suam ad principem vt vel eam
comprobet vel improbet. Et de vtroque re-
medio hic titul.ess vt lurisconsultorum, ita
iudicum fententU <sy opiniones sunt. Sen-
tentias sequitur appellatio condemnati ad
principemvelmaiorem iudicem. Opiniones,
relatio iudicis adprincipem vt princeps &ssi-
met sequeiada sit eius opinio necne. (y de
vtriusque vocabuli disserentia , relationis
dico & appellationis, itainterpretes /3«5ixi-
Kfflv. EkkXhto: Wiv dnizzi: >y ue.u-^ts 'Sjmpx-
crtac. xvxQofci 't^iv Jihyncnc tyS au/JiVi^S'inwv
iv itS tstjy&riip/»- Nos sic dicamus,Appeliatio
est querela non adquiescentis sententis. mi-

commimicato
dicendus lit, t.
rjaui,quosdamnon, vt "(■<{i '«'<»
cum csscnt plurcs mci '"'"'
tutores quondam,
contra quos cgi prop-
termalamadministra-
tion:m , & succubui:
nuncappcllo, & quos-
da ex cis nominotsatis
cst vc contra omncs
videar appellasse.-secus
' noris iudicis, velnominationi ad honorem *' 'P. tutor(:s tuctullt
munufve publicum. Sententu nomine
etiam opinionem intelligi volo, vel interlo-
cutionem , quibus cafibus ab interlocutione
appellari potest, vt sl de qu&ssione habenda
interloquatur.l.q.tit.v.vel consulendo prin-
cipe.l.\.tit.iv.i. de opinione mittenda. Rela-

APPELLATIONIBVS
&: relationibus.
T I T V L V S I.

condemnati miln • &
quidam corum appcl-
lant, quorum nomina
in libello appcllstio-
nissunt posita.namno
prodest aliis quoium

quandoque dcterius
iudicetur in causa appcllationisquaminprima. [q^bsitvm.] Si
pnnceps rcspondet alicui iudicide quadam quacstione, & iudcx
sccutidumiliamrcsponlionemiudicat.-pQtcst appcllari ascntcntia

tio est aclorum &'opinionis suza tudice ad nomina non iuntap-
principemsaclapr/i.scriptio,antesententiam posita.Iccmlicc _p
pellationc cst apposica
causa quare appdler,
poterit tamcn in pro-
cessu caufealiamcau- ^ j^ji
samallcgare,&aiiam & smperiti*
omitterc , & prostqm Jftrtt J
appellatione quibus- to,*«*
cijquc modis potent. ^0 °*Appe!Iare
&h.d.hic§.cumduab. ^ d nKtise
Jc^ibseq.FR-AccvM. itofciw
Ks Nesciat. tciicotnf^
' cst attingCdus, ^5-.3S

velpoft sententiam, non recepta appellatio-
ne, vt l.v\. tit. v. Vel confultatio iudicis ad
principem. Cyiac.
Istudprinci-pium diuiditur in duas
partes. Prirno ponit causam inducen-
da appellationis. Secundh respondet
cuidam tacitd qu&ftioni, Secunda ihi,
Licet nonnunquam. Bjsrt.
I. Vlpianvs libro primo
de Appellationibus.
Ppellandi vsus qnam sit
frequens s , quamque
necellariusmemo elt qui
nesciat g;quippe cum iniquitatem
h iudicantium , vel imperitiam
§,j.& vtrobiquefacitlitcmsuam : vtlnstit.deo
licl.mprin.Ci b autem conira constitutiones,ipso c mre n°"
&non cst opus appellationcvt infra qu&senten.sinea$eJ']' j.at.

cniusc


ipu

plt
Vt s.de Itb.kg.Lkg» -rmit no»
h s Iniqnitatem.wf yjle,t.
doloMmpcrinam,^!»;^
demin.Lpnsid^k ^Ari(Ul.:.
cundum C.eoiL).** .
vtmnque-lnst.ie^-W^l
Un-bius.!»?
iurcne*"1"'

1577
a ^ Cerrii*1
judcX.
b s ^f\
c j AlM
aliqnamq^
qttetn- $•)'
pnneep» W
r. _ ■ «n

tioncm

li

cumanobii-
j j- prouoa
<A„pCllatin6NondicaS2
powstil^Mitensiaq'
a; rescnpto jac,a sunt I
pnncip- jamsuntap
j. quartdo »
qux cst r"
rescripro
dcatur dicci
_ i b leatenti
i Appellari no appellacur :
** i& &»**
Sed dic ap
Appclkri senteBtiaiu
potest ascnte- fcrc sccunc
tiaimtequSlisi ■ apl!
strt.stcundum r ' .
rincipi* con- f™Sm\
siliumadrela- lationc:Scl.
tionesi ipsius modo d ap;
iudicis faSum. tra rescrspt

tentia
pis.

ad comune

tra literas c

Thracum.
d Appcllari nis. & na:<
quodammodo jji GlXCO q
pesse 3 liceris siftripferit.i
& rescnpco te|J| , (.
\VdtMti.h. li.§.super hi
dispini.i.ttt.16. Sed opp. qr
*«]nst si. non appclla
\***V* tcntiaprinc
pet epiltolam . r.
non consulue- necabeiusi
rit, simulque tcntia, quia
nos illi quid- cundum q
pia rcscnpse- mandat. n
nmus.omnib. .. ,. .
qnivolentad- mdtokt.§.
ucrsus rescrip- qu2 cst con
tum prouoca- aprincp. pi
di copia erit. diuic causan
DJin li oua; .h* ■ 1 ■ • r
,„... , ^ piit luiiicidi
tpiltola com- s. ...
prehensa sunt, bltur,tlbl ' ]
vel falsa , vel Sedhiciudej
aliter se habe- sam discussa
K docuerint, pnuc m>
Bthil per nos , ,«r
PKiudicij ft. cnHdum ms
Ctum eiTe pu- icscripsit: h:
tetur, cjui Ita commune.
relcnpiimiis, prmccpsiuc
scripcis

qaad

'<) nos reiata l ^ Adsn

c j Jiaten
aliter se ha- J m- vctus
tuerint. enunttatione
«mTUrtx- mcadacij

^entiaprin. UrblIC'r-
c'pis non po. r J Non esse
«• Io.&Azoc

*« secnndu JP-P-l-lin
tclcrlP«prin- derelatio.l
?Ln ■ Pclla«dum
JAPPeIlanan iiiill-,7
f°i!iriconsul" , u JC^*
ytlc"ie iuji nanicrcrcn
c"ihocesta ^"sm.scd,
«ntentiaiudi. seciindua, hlcndii
»torem
«unciat,

pto.

C0»sulciidui
^Cquiaij
>r i„ris 'Ppcllarm,
? j htdicent
i^^csup
• " £^occi,-
UU!Sertor,iC
Cnm>ssin r evtHicH(
**• H-^m/ic
J Wkil*i

:do"?"no-
stfene
loading ...