Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1675
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0844
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
T

^m :»jf ,<,-...«■,.<,_... ■.v-. 51.,^

■m

■■

i^B

U.

S5 *

3js

%.Ht

-n ■«■«•cjV

iidi,%

5miJ«'co.t„

lIanireciDP U>
;Antonin; jfi{
ltam^eln g*
• sfr &
tuit.nitii t0N
*.* Sssig
itisiemiH »«
ifedctu-171-"
faret«(;,.;
primamfr "«ptoicrii
otwwW !itfraf0Waii
, Acctks,
"»««»• isibH
'■onisfimii timkrclti
a staniis
cta,.
!'CT/* fiar.&.d.
ius pro" sPidniI'ihli
, r„, ttlntm:
ns m- ^jjj,,^ .
to pretio b J i)»b:
£ta lici- ^aincw;,
rwpnra ^™''
ru aumTi:;:.
•t ' 3 & dkitii-
/>'k quiaplcncnotarars,*
iria sunt,quxau^:
Ittuitw.
tias*

<0®

iaannum'p l^'
eplusprcuoantis

,ncip:[>

r#

ftW
3)0, qu*549 De captiuis,& de postliminio^&c. 1650* Potest quo
que hic legi

\ndiem addictitne.l.item quod. §fi.&l. necesse.
a. C lnduftus erot. vel tunc quando primo emit, vel tunc cum Cc-
euiidoobtinuitinlicitamio. •
b s p/<w?.ide(l c'erte,&incipit detcrminare.
c C Lkitxtionem. id est emptioncm. Accvrs.
d C Adziendnorem.niCl
praedia erant sub colo- ju vacuam polTeillonem indu&us
T^lSi. erat a. de fructibus medio tcm-
c C Au.at.te\t cuenim . n
vedo tibi fundumsub pore perceptis quaerebatur. Pa-
addic. iri dicm, & alius troinus fisci esse volebat. Planc b
intciim melioremeo- u mesj_i0 tempore inter primam
ditionS attulerinfru- lidtationem c & sequeni:em ad-
ctus mterim pcrcepti . -r-rr 1
ad me venditore pcr- lectionem percepti ruisient, ad
atetcm. tinent. Idcm etiam si venditotem d pertinere : sicut so-
Anto. Aug.Ub. tu ipse meliore cond.' Jet Jici cum ill diem addi6tio fa-
j.cap. 3. jb ali0 oblatam pra:-
stiteris : Yt s.de in diem
aduic. l.item qnoddiSS.
(jfl.licct.&l.seq.
« Inlra pro ci- f C Intra te?npus.. id a
w*' est citra : & iic medio
temporc no est perce-
ptus fruftus.crgo pcn-
dentcs fruftus ccdunt
cmptori, vt 1". de atiio.
empti. I. lnl. § ftfrttHi-
bus.
g s AbhoctrutlMtt.iA
cst ab hac senteatia
qu? est vt frudtus vcn-
ditoricedant.
h C Papininnus. de-
bcntur fructus empto-
rinudalicitationc fa- ilonem eius m anni acccpturum:
ara.idcmiivtraquead- ne n nsCUscolono teneretur3quod
did.o i.tn tcmpus ei fru£ non licuisset, atque si hoc
vmdcmiaru procesiit. . r . . Tr
Papi.autem & Messius l?ilim m eraendo conuemsset °.
nouamscntcntiamin- pronuntianit tamen secundum
ducunt,quadononper illorum opinionem*p,qu6d qui-
dominum.sedperco- Apm ^rtmt-„« rnl^nn,,, „«1
lonum cui fiscus loca-
uerat, hxc prae^dia er-
coluntur : & hoc pro-
ptcr fisci priuilegium,
«juasitacitum de rcci-
pieiido colono paftum
mter cmptorem & vc-
ditore interuenerir.
b Ewptor co- i C Sententiam. ciim b
enim sub colono est
pr^dium locatum.-licet
venditum a domino,
no debet cum emptor
eipellerc dc xquitatc:
sed penfionem ab eo
accipere fauore fisci:
ne colono teneatur sic
C.de vend. re.si'.L].§.si.li.
x. 8cjs.de bo. autkor. iu.

i5ta est , deinde melior conditio
allata efl: e. nec moueti debere-
musjquodidemfuissetjcui & pri-
m6 addi6ta fuerant pratdia. Sed
cum vtraque addictio intra tem-
pus s vindemiarum fa£ta fuiiset,
recetrum est ab hoc tradatu s.ita-
que placetiat fruclrus emptoris
eise.Papinianus h &Messius noua
sententiam ' induxerunt : quia fc
sub colono erant prsdia,iniquum
esCe fruitusei1 auferri vniuersos:
sed colonum quidem percipere
eos debere: emptorem vero pen-

lonum fund
empti expel-
lere ex squi-
tate no debet.

1 percepu.

dem domino colerentur , vni-
uersos frudtus habere q : si ve-
ro sub colono , pensionem acci-
pere.
Tnspicitur dies quo pensio debct
pr&siari: non dies quosruEtus perci-
piuntur. Bar:.
1. ^ Tryphonino suggerente r
quod putaret de aridis fru<5tibus s
qui ante prsecepti * in pra^diis
fuiisent e: respondit, si nondum
diespensionis venisset,cum addi-
6ta u sunt eos quoque x empto-
rem accepturum.

pos.l.in venditione,§.).&
in decre. Alcx. c. qucrimoniam.de iur.pat.
k C Quia. hancsciiic.quia,&c.
1 C Ei. colono & applicatur cmptori.
m J Eiaj.tantum.si ergocolonus essetpartiarius:'partem tan-
tum acciperct cmptor vt verus dominus.
n C Ne. & hoc ideo^nc^&c.
0 s Conuenisset. vt colonus staret vsque ad tempus condi&io-
nisfinitum.
« C Vnnuntiauittamen secundum illorum opinunem. Ergo contra
rationcm iuris,vt & in specie legis 58. sup.de mu. Videlcript. adl.
9. C.delocato. C v 1 ac.
p C Setundum illerumopinionem. sc. Papi. & MesTij :licctnoua,&
contra ius commane-.stsup.loca.l.si merces.§.\.& C.loca.l.etnptorem.
sedhocpieptcr priuilcgiumfisci,ne tencatur colono:vt hicdiiit.
sic supr.eoXeumqui.
cj C Vniuersos srtiBus habere. scil. emptorem , cum licitatio per-
cmptorem primum non cst addifta. vel si fac~ta cst antequam fru-
ctus percipiantur, rcs est sccundo addidla licitatione ab emptore
admissa. alioquin licitationefadta frudus mcdio tcmporeperce-
pii ad venditoris spedtant compendium.
r C Sungerentc. idest consulente.
1 s De sruBibus aridis. Iudicio raeo de aridis fruclribns crat ma-
ior qrixstio. fucrant.enim pctccpti ante tempora addictionis:
& proptcrea videbantur ad vcnditorem pcrtinere , ad instar j
Yejt/ctitioais faifla: sub addiitionc in dicm. Scd rcspen, quod I

non tempus pcrccptionis , sed solucndse pensionis dies spe&a-
tur : sicut er^o frucfus a qui polt addidtioncm pcrcipiuntur, «Vtu&us ( idl
ad cmptotcm pettinent : ita'& pensio , cum diespost addidio- «> pesionibus)
nem venit : licct frudtus propt-r quos debet solui pensio , ante. T" post add'."
■ r. . rr^l r > ctionemperci-
pcrcepti lunt : quos cmptorperciperc dicttur, dum corum no- piutur, adem-
mine pcnsioncm per- ptorem perti-»
__cipit. Scdargum.con- ncnt.

DE
t

C A P TIV I S , E T D E }"j ?>? <**ss»*-
■ c' /• defunota. Quod au- t
tcm in aridis dicitur

POSTLIMINIO
rcdemptis ab hosttbus.
TITVLVS XV.

E T

Ai sisctlem siue publieitm cxufam hi*-
etiam tituVu speclnt.nstm captiuorumbo-
na bisisumcoguntur. I.21. supr.tit. proxi.
qus. scthcet morkntes ibi hnbutrunt. ntm
qua xpud suos babuerunt, lege Cornelia he-
redibus ceiunt. Et ius belli militiAque ma-
xime ad(iitumimperi/ (y Reip.pertinet-lus
autembclli hocesk vt cap'ibello siant serui
hoslium. vn (ecaptiuis definio,bellt iure ser-
uos. F.t vt cat>t'ui ab hoslibus reuersiad suos
posiliminio libertatem sy iurisua omniare-
cipimt. Fo(lli>ninium est pristini status, in
quo quk suit ante captiuitittm , recuperatio
intcgra perinde ac st meiio tempon in ho-
ftium pstest.tte non suisset. Id vero habent
regressi ad sttos, vt cfixi, non tam nredem-
pti antequizm pretium redemptionu exsol-
ucrint. interim enim redemptori , pignoris
iure tenentur, quodpignus n.tturale dicit/er.
l.i. C.depostlimi. & redemp. ab hnst.
vel (i serui stnt ,serui sunt rcd<-mptnrisquoxd
ei soluMurpretium quod hostibus intulit pro
eti. C v 1 ac.
1. Marcjlivs libro vicensimo-
secundo Digesiorum.

Deestinln-
dic.tit.
& b iu iioUidis per * »/*«"**
.. J r rtittrsis.
omma dicas : vtpatet b Liquidorum
exprxdictis. Addi- & andorum
T 1 o. Dic secundum fruciuum si-
Batc. quod aliud in" militudo.
vsufructuario , vt ibi,
qui 11011 restituit sun-
dum de voluntatc sua:
aliud in emptorc &
vendkore,vt hic.
t C Faissent. alias ve-
nissent.
u C Citm addicia. id
cst c vcndita : & stc c AJditlZpto
non est paftum addi. vendno.
in diem, i.Vel dic quod
hic fuit aliudpactuiii:
& secundum hoc in-
telligc ab illo §. Papi.
vsquc in fin. scilicct
quod vel fuerit pa-
(stuin adiedtum in
dicm,vcl non.
X C Eesqunqw. id cft '
pro eis debitam pen-
sioncm : vt declarat
litera. loquitur enim
deeo colono qyi colit
nummi?. II d vcro
p.trtiariuscss^t, & sru

d Colonorum
alij nummis
colunt

alij


ctus antc percepci partianj.
cssent , vt posuit ia

Vod seruus eius
qui abhoitibus ca-
ptus est, postea sti-
pulatus est, aut si
legatum sit seruo
eius postea quam ille ad hostes aliud in prxdio dotali
peruenit y,hoc habebunt heredes iocato: vt s. fol. mat.l.
r eius: quia & i\ captiuitatis tem- *"**«*■ A c c v r s.
pore decessiireta, adquisitum fo- .______.___________
ret heredi.

casu: sinc dubio crant
cmptoris; &cst ratio:
quia ccdit & vcnit dics
contradta iam emptio-
nc. si rero ante venis-
sent,csscnt vendicoris.

1 1.

I D e m libro trigenfimonono
Digesloium.

DE
&

' _ Captiuus
prima hora ca»
_________ptiuitare mor-
~ tuus videtur.
CAPTIVIS, /Immobiliurh
de postliminio & «nobiliurh
ab

Auibus b longis atquc
i.^« operariis propter belli vsum
postliminium0 est : non piscato-


[ reuersis , ] & re- ab host'bu.*
J _ 1 L n, 1 captorum csiN
dempas ab hostib. f£nt^ H£C
Nt_s»_iw<=. ^ unguloru ca-
AuibtlS ° longlS atqilC K^^^L^ferM«t.] pientium: illa
operariis propter belli vsum l($SPl)i Casvs- ^cr- ^..fi«nt s«
uus caprus Pub^«tur.ad-
,u n [ «e Bart. & a-
ab hostibus, Uos in t natu_
aliqua adquint intc- mlem. §. ittm
rimex cauulttpulanonis^vel excauia legati. Dicitur quod licct q»*.s«pr.4ead-
decedat ibi doinii-msitamenhascadquisita vadunt ad hercdcs dc- 9"'- rer»"> do-
funfti. Fr. Accvrs. «»»«. notanr,
y C P^««»^.viuittamenadhucnaturalirx'r. Accvrs. !)lC>^a,iCapja
' _.. , a , ■ duciTjelli ad-
z C Heredes. co poltea lbi moncntc. Accvrs. signanda,vt ea
a J Decejstjset. ante stipul.vel lcgatum. & cst bonaratio :qma e diuidat inter
prima hora cnptiuitatis vidctur dcceslisse: vtj.ee.l.pater.insin.j.re- milites. Pdem
Jpon.& facit adh.inc l.fupr.de stipu.ler.l. siseruuscommmii. ij.§.seruus tenetMartinus
cttpto.8t~j.LinMlo.§ ).& l.bona.inprinc. A c c. LaudesiW?!
tle bellt.num.^.
NAtdhus. ] C a s v s. Nauis longa & dcputataproprer belli ^Mobiliapost-
vsum, sicapiatur abhoslibus, flthostium.si tamenrecupc- limimum ha-
ratur, primodominoredduur.k-cusin naui piscatoria, velmica- benr-
pha. Idemquodin naui ma"naest, in equo vel equ«,dum tamen grinondi-
f, , . 1. . ■' r ■ u l /il j • j cuntur occu-
fint domi : (ecus m armis : qua; (1 capiantur ab hoitibus , aeindc pari,sed inua-
rccuperentur, non rcdduntur primo domino Idem in veste quod di.
in armis.& h.d.hec l.cumscq. Fr an c. i Occupire &
b C Nzuibus. Not. quodinagris f aliudestquam in rebus mo- '"""dere diffe-
bilibus.mobilia g enim sunt hostium & postliminium habent. at ?'"■!'n,- . .
n ,. r • u ■ h i- ■ \ Poitlimimo
agnnonnuntalicuiusipeciariter.-quia nnec dicuntur occupan, mobiIia&im-
sed ' muadi:&quiapotiusvniuersidicunturinuadcrevelvniucr- mobilia reci-
sitss, quam aliquis. & idcodicendum estquodsunt vniuersitatis piunrur.
hostium. A z o. Sed certe & k immobilia * dicuntur recipi iurc ' tmmobilra
postlimmijtvt yeo.lsicapt,uoM %**£>&,
c C ■Prstltmtntttm. id cir pnuio dommo restituuntnr: vt msr.eo.l. lirBinij.

GGG j

poftlimi
loading ...