Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1711
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0862
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
■TiVid,

*lUi

c%

^co^i

'«.

<al

' "V:

^

Iti C>
k
"<. Psi

\\

"In^iepi'-'«o dan

«jua: S.

Wli
-:ur. ""Hii*
1 one^iii- *,x
Jg»ominioii «W
irnsii-=.. j i. ciir.i.rt

Propterddi. *}•

^SJS

,scst:nequc rj<£
cro comita- ,a",|H
sisineiW J**
*■*.&
nssi mtclle- ss^i
milesnon W:.
centurione, PsrUj*
li coercen- *
Intenr.ve- ndK
n'temdte- a»Mi

liexindu- ?T'fr
TtMB,
lccntuno- i^m

ir.
i cum

^ u ( C**/wiS
esset,dis-

pmaiiffluis»

anjira.

jicrtortim i Jpkwih
vicnander wMfk
f ncnfc-
%a>non ,si»*_
ra ramen so&ntf
rit.triam |8sAVsS«^
')r' /si ««*?'"'
quiapa- ^
in dete- /«*

i.j.*;

Ainsd^1'"1"1"
:sc«P«»Bl! Jol»*«


1685

De castrenil peculio.!»<* •&

rf Verisimile
no est patrem
veile fiimm
ition.

* aJsuppli. /j-
Unm.

a s Iussit. non autem eapite punitur,ne,&c.& "cit/a/r. «</. /.5««
cum. § 9«* £„««. ^- l.ntm omnes.§.qui in dtferlione.
b s Obtulijse. nonenim est vcrisimilc » patrcmvellc moti siliu:
vt : oi.de pa.pote.Liij. msine. & ad ldem Cod. de sidetcom.Lcum acit-
tissimi. & s. quodsal.tu.aucto. l.salsus. §.Iuiianui. &de re. eorum.L si
pupillorum. § (i pater. &
riorem militiam L?iuus Pius da-
ri iLiiTic a:ne %ideatur, inquit,pa-
ter ad supplicium * obtuliile b.
Itcm Diuus Seuerus Sc Antoni-
nus eumquipost quinquennium
c desertionisse obtulit,deportari

quod me. cau.l. tsii qui
dem. insine. (yinLom-
bar.de prohi.nupt.l.iij &
C. de cpifc.& clericd.or-
phnnotrophos.
c s Voss quinqucnniu.
"s.l nm omnes.§. a bar-
larts,m sint. A c c v r s.

Vt commeatu*. ] iusserunt: quod exemplum & in
\^/C as vs. Milcs ca^teris sequi nos debere Menan-
habu c commeatum a der scripsit.
«iucc belli vsq; ad ccr-

tEinanroris&

iercncia.

tum tcpus. dcindein-
tra cempus rion rediic.
dicirurquod emansor
iiue dcscrtor est. tame
inspiciendum cst pcr
quot dies stecic po(t,&
an fuic impedicus in
rcdeundo propccr in-
fitmicaccm.vel propter
tempus : vel proptcr
nauiga. vt inlxis&si-
milibus ci parcatur:
dum tamen inccpcrat
iccr tam tempcsrwe
quo-d potuisTetredisTe
intca tempus statutu,
nisi impedimcntum c-
ueNisTet. Sccuudo im-
ponit pcenam militia-
lienanti arma, vei par-
tcm armorii. parcitur
tamen tironi fi arma _ • " /1' « 1" "H
f .«, - cnmen est : Sceaculpa deiertioni
ahenet.&puucur qua- •.w.vai.juj/» uuviwyui
doque custos atmo- exxquatur : vtique si tota aliena-
rum,si armacommisit uit. scd & ii partem eorum:nisi
miimnonsuotempo- quodinterest. nam si tibiale fvel
humerale S alienauit , castigari
verberibus debet.fi vero loricam,
scutum, galeam , gladium h : de-
sertoti fimilis est. Tironi in hoc
crimine sacilius parceretur : ar-
moriimque custodi plerumque
ea culpaimputatur1, siarmami-
liti commifit rron fuo tcmpo-

xiv.Pavlvs libro singulari de
ptznis mtlitum.
QVi commeatus spatium ex-
ceiTit, emansoris d vel de-
sertoris loco habendus eft. habe-
tur tamen ratio dierum quibus
tardius reuersus est :itemtempo-
ris, nauigationis, vel itincris:&
si se probct valetudine impedi-
tum , vel a latronibus detentum,
similivc casu moram passum,dum
non tardius a loco profectum se
probct, quam vt occurrcrepollet
intra commeatum, rcstitucndus
est.
r. ^ Arma alienafre , graue

rc. Fr an c.
d 5" EmanCoris. disFe-
runt b : vC s.l. iij §. e-

deserroris dis- >»anfor.&c sacic s.Uij. §.

re

XV.

st addiem. & l.].Sc qui
but excau.maior.l.ft cui.
§fina.8t fiquis csu. l.is.
cjttod diximnt. & %■ fi
qnis tamcn. & de veriio-
rum obligat. l.continutcs.
§.cum ita.& l.curnsiipu-
latm fim rnihi a Proru-
lo.& defoluc.l.mtHm.&c
de edend. l.si quis ex ar-
getariis. & de arbit.l.pri-
nm.^.sin.ify l.fequent.
e J 'Sratte. vt s.l. ter-
tia.% miles. & ~s.tit.pri-
mo. Ltertia.t^s l.poflltmi-
nio carent.
f 5" T'biate.gcnu.s ar-
morum ad tibias.
e C. Humerale. aliud
li ille qui de- gcnus ad humcros.
sertionis fuf- h s Gladium. pius c
peSus eft ra- punituiqtii maioraar-
tionealiquam ma ajienauit. flc?.ad
ciuiamq; lu- ... , n ■ r r
flam suisse do- SlLlf> !">'™gs*<«; §-si
cuerit ob qna .»« ea-& de "%• *•)• §;
adclse ei con- abi»ei.verficu.sed&qui
rigeritjhoce- porcum.
nim significat, j ^- jmputatur.s. decusio.no. l.sin.in prin.

Glojsa bene declarat hanc legem.
Papiniants libro nonodccimo
Refponfoium.

f stipt/idlis.
sidest, Quod

EX causa desertionis notatus,
ac reftitutus , temporis quo
in defertione fuerit, impendiis s
expungitur '. qu6d Ci ratio con-
ftiterit s, neque desertorem fuifle
apparuerit: omnia ftipendia citra
temporis finem reddiintur m.
X v I. P A-v L v S libro quinto
fentemiamm.

stare,

tlo"e , ,co" k ^ Tempore-h.cfupr.l0c«..LJimtrces.§.conduffor.& l.itemqumtur

cPuniturgra- §•!• & desolu.l.sifoluturtu. ibi.quidcnim.
uiusquimaio. T^Xcmfa. ] Casvs. Miles damnatus ex causa dcsertionis,
ra.armaarie- Jj^deinde restitutus, non recuperat falarium mcdij tempons
namt miles qUQ in defcrtione fuit. fi autcm pronuncictur defertorcmnon
*ora futsTc : tunc falaria medij temporis benc rccupcrac F r a n c i s-
cvs Accvrs.

dExpungi pro

1 J" Expnngiiur. id eft d rcpcllicur ab eorum petitione,& expone,

repeili , can- idcftcanccllantur quieidcbcbatur:s.t'.iif.§. quimditu.fy C.eod.
cellari. cum allegatu.lib.xij.sic accipitutf. deverkor. sign. l.cognofrere. §. j. &
s'. dedtuer:prx.fr.l.in omnibuA■§■)■& de bo.aticio.iudi.pojf. l.sin.
211 C Redduniur.hoc dic vt s. /,iij. §•« qui. verfi.fid sieximprouifo.

1686
Qvimetu.] Casts. Aliquisaecusatujdcaliquocriminc,mcj-
cu tius secit sc sieri militcm. dicitur quod repellitur a mili-
tia.A. a sacramento quod in milit?adcdcrat,ltbcratur. Itemmilci
tuibator pacis capitc punitur. Franc. Accvrs.
n C Possulatus. id eft, accusatus.
*
QVimetu;criminis, in quo
ia reusstlerat poftulatus ",
nomcn militiae dedit, ftatim sa-
cramento soluendus eft •.
1. s Miles turbator pacis ca-
pitepunitur.

o C Soluendus est. sacit
s. de adul.l.si maritut.§.
j. (y Cod. de re.poss.li.x.
tsy de his qui ad eccle.
consu. I.).
DE CASTREN-
si pceulio.
Flliisnmilim. ] C A-
s v s. Filiussamil.
milcs dcccssit ab intc-
ftato patcr occupat pc-
cusium silij. no autcm
cius heres dicitur, sed
cius hercs dicitur chi
succesTeratille silms. fi
autem tcftamento ia-
<fto dcccfsic, tunc pro
hereditarc habcturpe-
culium caftrc,nfc.&h.
di<ithaecl. & fcqucns.
F r a n c.
p C Remansit.rcmanc-
1 c dicitur vbicumque
sit. coipso quod inte-
ftatus dccedit:vt infra
/. prrxi.
q C Pater ipft. silio. vt
plene dices J. l.proxi.
x C Fiet. scilicctpatci'.-
na &aliashcres hcrc-
dis,&c.vt C.de here.inst.
l.fi.&da vsuf.l.nmbtgui-
tate.ii s de pe. hc.l.ii).§.
).& qutre.\tibi. Item
arg.s.de vul.subft. I qtti
di<os. Scdhic nec silius,
necpro co ali9 teftatus
suic.-ibipater suit tc-
ftatus pro filio impu-
V~%s^s$. Iliisamilias lniliris si _bcrc vltimo inoriente.
J neculuiin-apud pa- sQ;Jliufr"lias.' ~*
\- n l r . ifjNoquahhereditas.
trem remanlir p : si_- v

DE C ASTRE N S I
P E C V L I O.
TITVLVS XVII.
Et ftqtti siatim aliam depriuiUgivs mili-
tum, interqu&prttertd quod detefiamen-
tis habuimw lib. ±9 maximum atiud tft
decxstren. pccu. vt non adquiratur his in
quornm poteslate milites sunt, vt id non
ronscrant frairibus bonotum paternorum in-
ter eos pofsifsone data, vr ailionem & per-
secutionem etut habeant inuito patre, vt de
■ attstamerttum sactre possmt, cum tamin
de aliti rebm qutpa'ri nen arqniruntur nec
age: e possim sine censnsu pairm , ncc sacere
testamentum. hem vt miles dando fetn ad-
rogatifflem nensnciat adrogatoris ea qua in
cnstrtt priiim adquisiuit, vt commUitonis
heredttaumsititsstrri.admptssint intussupa-
tru, vtmtnumittere seruos. Ceflrenfe pe-
culiurn tsiquo.i militans :n castrn occxsione
militie. adquifiuit. C v 1 A C.
1. Vlpianvs libro decimoquarto ad
Ediiium. ■


teftamento

silio

vt a s.l.proxi. &C.eo.l. * Peculiu ca-
sen.Sis.deneg.geft.l.suc- «renfe filiori
cefsori. & de mm. I ii). §. 'ml,tllm ilue-
t,' ■ 0 , ,, , ltatomoituo-
Tompontus.&cadMaced. mm parentes
l.sed Iul4.quanqu4tm.8c olim occupa-
J.»od.l.pater.& l.propo- bant.non qua-
nebatur.& i.sitius j.resp. f> hereditate,
{ics.drpet.herej.trtve- &<* !»*& pe-.
abinteftato:fecus fisuerit teftattts.h. niunt §.non felum.& C. c'

desuriclo^pat-
herjes-Ji&st& : sed tamen hcir-fesais.
sier rTquibuS silius suit.

Filiussamilias non habet heredem
inteftato.fecM fi f
dxuml.feq. B a r t

11. Idem fexpgensimoseptimo
ad Edtcium.

s

T sJljiTcsni-nilinQ inilp»; dsxrT- hahct hcrcdcm ctiam

quafi heredi-
de bo.quA hb.l.qtiMuque. tatem:&in eo,
§.co.videlicet.insi.&Ih- vcri heredes
siit.quib.no eft permif.sa. cenfentur.
tefta.§. si verb inteftati.
Scdiuduobusbcasibus * Imo silius
habet hered.
i:ncftatus:vtC.^^. hlre C°dis
1 , , r r « o ~ w omnib. ad-
&cler.Lsitcrcfancl*.&cs. ugtitiis.Lll„,d
st a parente quisfue.ma siitU. C de benit
«»./.].§. nepos. Hodic ?«<* Ubtrit. Iu-
ctiam quasi hcreditas: se Nouellartl
vc Auih.dehere.«hinte- '" ommb.ha-
_ J>. . , r „ bet heredem.
ftat.% fugtturdtsunaut. yl,Ma.d, here-
coll.ix.Itcm qualitero- di. abint.%. fi
lim hoc fuperiori cafu 'ijtnr dtsiHm^
patcr tcncbatur poft
mortemsilij, habcsj.

seri.t_: si qjaLd^xJjir^ariis,
bonaxius non-qttasi hcrc4kas s,
fed quaii peetiliiuti patri riefertui-
^ux^-Si_autf.m. rrftnment4»-fa^i-e-:
hic pro hetejjjtate habetur ca^
III. I D e M libro oBauo ad lcgim
lultam & Papiam.
eod.l.paicr,tnprtnc.
t s Verulium siadituraliascontrarvt s. deftip. fr.i.fi seruui com-
munismeut.Sc~s.de acqui.re.domi.l.in eo. s Sed quidsi codicillos fa-
ciat; Refp.non valct. vt s.ad lcg.Fulctd.i.silius. nifi in cafu.- vt d. I.
facrofaneln..
SImuliet.~\ C as vs. Nouerca inea mihi milirireliquit pccu-
iiiam ad res mditares cpmparandas,vt equum, arma, & fimi-
ha: &comparauiexillapccunia rcsprardiftas. dicitur quod iftae
resfunc caftrcnfis pcculij- Seeundo dicit quodfiltusres caftren-
fcs debethaberepraecipuas^&aft. & perfccutior.es circacaftrcn-
fcsrcsctiaminuito patrcintentare poteft. Item fi miles fui iuris
cxiiiens,cum cfsct iii milicia^vc! poftmiisione,dcdit fc in arroga-
tionem;omnia qua: in caftris pnus quxfierat,liabcre penes fe de-
bct.vclut caftr«nfia;& adminiih'. in his habcbit.licctconftitutiQ-
ocs
loading ...