Homerus ; Didymus <Caecus> ; Mai, Angelo [Editor]
Iliadis fragmenta antiquissima cum picturis — Mediolani, 1819 [Cicognara, 1101]

Page: 31
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mai1819/0188
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SCHOLIA AD ODYSSEAE LIBRVM ΙΠ.

3i

V. 457. Κατά μο'ιραν. ] ΪΙρεπόντως. Β. ^Ενδεχομέ-
νως. Ε. Κατά μέρη διεΐΚον. Q.

Κατά τε κνίσση ε'κάλυψαν. ] ΐΐιμελη τη την κνίσσαν
έκπεμπόυση' κνίσσα γάξ η οσμη της πιμ.ελης k συνανερ-
χομ.ένη τω καπνω. Ε.

V. 4^8- 'Επ αυτών ωμο^έτψαν. ] Έπί rwv βωμών
ωμά έτηκαν μΜ εις πύξ βλη^εντα. Ε.

V. 460. Πεμπωβολα. ] Πεμπωβολα τα ε'χ μ/ας λα-
J3>fc πε'ντε οβελίσκους έχοντα ως h τρίαινα του Ποσει-
δώνος. Β. Ε. Q.

V. 462. Μίστυλλον. ] Άπο του μείον το έλαττον
γίνεται μιστυλλω ρημα, το κατά μικρόν τίμνω τν εν-
ταύθα rh κατά λεπτον διατομην μιμείται ο ποιητής
τη κατακεκομμένη φράσει των Λέξεων. Β. Q.

V. 4^3- Άκροπόρους. ] Τους κατά άκρον πείθοντας
και κεντώντας. Β. Q.

Τους άκρως η λίαν ό^εις πόρους έχοντας, η τους
άκρως πείροντας. Ε.

V. 4^4- Τόφρα δε Τ-ηλέρ-αχον λούσεν καλή ΐίολυ-
κάστη- ] Οτι υπο παρθένων ε%ος ην τους ήρωας λαύε-
σ?ϊαι προς τά παρά της ηβης' λούει γάξ και Ά^ψά τον
"Αρεα ως παρθένος· πως ούν διά των άδετου μίνων Ήρα-
κλεΐ συνοικεί; Q.

V. 4^6. "Εχρισε λίπ έλαίω. ] Έχρίοντο έλαίω μετα
το λου^ηναΐ' διότι το άν^τρωπινον σωμα σομφόν εστι και
Υΐραιωμενον και ποτέ μεν υγραίνεται, ποτέ δέ ξηραίνε-
ται ως του υγρού επερχομένου δι ιδρωτών υγραίνεται
δε πάλιν έν τη $ερμ-η του λουτρού και ανοίγεται" τότε
δε έχρίοντο τω έλαίω ως γλισχρω οντι και κωλυοντι το
υγρον έ£ερχεσΪ7Λΐ' έμ-φράττει γάξ τάς οπάς τας του
σώματος, και συνίστησιν αύτο. Ε.

V. 467· Άμ,φι δέ μιν φάρος. ] Έν τη λεκάνη ένε-
δυοντο διά το οάδείσ^αι- n αδιαφόρως είπεν και άλλως
το πρώτον είπε δεύτερον ως το, ούδ* απέλυσε θχ/γατρα
και ουκ άπεδέζατ άποινα· το πρώτον ειπών δεύτερον. Β. Ε.

V. 4^8· Ε% ρ άσαμίν^ου. J Άσάμιν^ος σημαίνει και
τον τττυελον, και την λεκάνψ» κα< τον λουτρον περι
ού νύν λέγει. Β.

Άσαμίν^ου. J Άπο του άσις ο ρύπος, ητις μ,ινυ^εΐ
και αφανίζει αύτον. Ε.

V. 47°· Οι δ έπει ωπτησαν. J Καλά/ς άπα πάντων
Των /χερών του ζωου κόπτοντες έκάλυπτον τά κεκομ.*-
μένα εν πιμελαις, μιας κειμένης άνωθεν άλλης δε κά-
τωθεν α και δίπτυχα ωνόμασαν, και έ%ον αυτά, έπει
ουκ h Uov παντελώς %ειν διά το και αυτούς μέλλειν
ευωχεΆΐ h τού λυομένου- έκοπταν γουν εξ 'όλων των
usnZ» Υνα. δοκη ΤΟ Ολον ΖύεσΖαι και μη νοαίζηται h

.listratus.

μέρων

%ϋσία κολοβή· τά δε σπλάχνα ησ$τιον δεικνύντες ότι ε'ξ
αυτών εγκάτων εκ μέσης καρδίας %υουσι το %ύμα τους
£τεούς τψ-ωντες και μ,ετά προαιρέσεως. Ε.

Κρε' υπέρτερα. ] Τά υπεράνω των ανθράκων. Β.

Ή τά νωτικά, η τά υπεράνω πάντων ως μείζονα
κείμενα, η τά εξω τού ίερείου προς άντιδιαστολην των
τυ^έντων. Ε.

V. 472· ΟΓνον ένοινοχοεύντες. ] Περίφρασις ο τρόπος
καλείται. Q.

V. 47^· ΠαΓ^ε? εμοι άγε. ] Σημείωσχι το άγε πλΐτ
ϊτυντικον προς το ζ,ευξατε. Ε.

V. 47^· πρήσσησιν Όδοίο. ] 'Εκ μεταφοράς τού
θαλασσίου πόρου' επί γάξ της ξηράς· αύ μ,ετέχεί' άλλ'
έπει Ό έν ξηρα ό^ευων πέρας έχει της Όδού' διά το
πέρας της οδού φησι το πρήσσησιν ητοι διήλϊτη, και εις
πέρας έλ^η της οδού και περάτωση αυτήν. Ε.

Άττίκως· έξωθεν το μ,ηκος της οδού. Β.

V. 4^6. Οί $έ πανημ-εριοι. J 'Εκ τού παρακαλούν
φούντος το προηγουμένου έδήλωσεν ως επ' έρετμά
εζ,όμ-ενοι λευκαινον υδωξ, αντί τού ωδευον. Οι δέ πχνη-
μέριοι σειον ζυγον, Αριστοφάνης γράφει 5ειον, αντί TcuAristopha
ετρεχον, είτα ζυγον άμφιεχοντες· ο δε Καλλίστρατος caius
φψΚ ωσπεξ έπι της ουριοδρομουσης νηος το της εύπλοίας
εμφαίνεται , διά το της δε πανημερίης τέτα$ ϊστια
ποντοποροΰσης, ούτω και επί τού συνεχούς δρόμου των
ίππων την άδιάλειπτον άνυσιν της οδού σημαίνει το σεΐον
ζυγον. Q.

Σεΐον. J "Η,λαυνον, ε^εον, συνεκδοχικως. Ε.

V. 4^7- Σκιόωντο. j Σκιάς έποίουν άπο του τον
τιλιον είναι προς δυσιν. Ε.

V. 488· Ες Φηρας.] Φηράς μίεν της Αακωνικης, Φε-
ράς δε της Θεσσαλίας, Φαιάς δέ της "Πλιοος. Q.

'Ες Φηράς. | Ίόπος λακωνικής η της Μεσηνίας. Ε.

V. 489· 'Ύιεος'Ορτιλοχοιο. ] Εντεύθεν Ζηνόδοτος εν Z«ie«totn».
Τλιάδι έγραφε , Κρ/3-ων 'Ορτίλοχός τε' εστι γάξ Όρ-
τίλοχος μεν 'Κλφείου, τούτου δε Δ/οκλ%, Αιοκλεους δϊ
Κρ/^ων καΐ "Όρτίλοχος. Q.

ϊον Άλφείος τ'εκε. ] "Άλφεΐος ο διερχόμενος μ,έσον
της θαλάσσης ποταμός 'Ήλιδος και απερχόμενος εις την
* Κρεμούσαν πηγττ>> της Σικελίας και εισβάλλων εις αυτήν
ίάται 8 ούτος τους κατ έγχωριον διάλεκτον άλφους
ητοι λελωβημενους, ην νόσον ίεράν ημείς καλούμεν. Ε.

V. 49°· Νυκτ άεσαν. ] Συνέσταλται το ά· άλλαχού
δέ νύκτα μίεν άέσαμεν. Q.
V. 49^" ^νΰν· 3 Αντί ταυ ηνυύν. Β. Q.

Ύοϊον. ] Άντί τού τοίως, ο εστι σφόδρα" η ουτω γάς
μ,ετά τάχους ετρεχον. Q.
loading ...