Homerus ; Didymus <Caecus> ; Mai, Angelo [Editor]
Iliadis fragmenta antiquissima cum picturis — Mediolani, 1819 [Cicognara, 1101]

Page: 124
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mai1819/0281
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
11!\

2Χ0ΛΙΑ ΕΙ2 0ΔΤ2ΣΕΙΑΝ. Ο.

V. 444· Έπείγετε $ ωνον οδαίων. J Σπουδάζετε
φησι περι την αγορασίαν ( Β. τον.άγορασμ,ον ) των φορ-
τίων 'οδαίων των εις έκδημίαν επιτηδείων. Β. Q.

V. 44^· Αλλ οτε κεν δη νανς. ] Άλλ' οτε h ναύς
πλήρωση του βίου τιμών, έλ^τέτω μοι ταχέως αγγελία
προς τα δώματα οτι άπελ^εΐν μέλλεται. Q.

V. 44^· Έπίβα^ρον. J Τον ναύλον της έπιβάσεως
των νεων καταχρηστικώς έπίβαϊσρον είπε. Β. Q.

V. 4^0. Ιίερδαλέον. J Πανούργον και ηδη συνεκτρο-
χάζειν μοι δυνάμενον αύν^ετον δε το άμ,ατροχόωντα"
το δε τοΤον, τοιούτον ως και επεσ^αι συντρέχοντα και
άκολαυ^εΐν δυνάμ,ενον. Β. Q.

V. 4^5. Έμπολόωντο. ] Έπραγμάτευον πωλούντες
και αγοράζοντες. Β. Q.

V. 4^8. Πολυίδρις. ] Ουκ έπι κάλου άλλ' έπι κα-
κούργου και απατεώνας. Β. Q.

V. 4^9- Χρυβεον ορμον. ] Ώεριδέρρεον κόσμον απο
τον συνδεδέσϊσαΐ' το δε εερκτο σημαίνει το συνδέδετο,
απο του είρω το συμπλέκω. Β.

V. 4^9* ' Αεσιφροσυνγσι. ] Ματαιότησιν, άφροσύναις,
η μωρίαις, απο του άω το πνεω. Β. Q.

V. 478· Ιίνζ. ] Κίηζ Ό λάρος, καΐ συγκοπή κήζ,'
φαίνεται δε πεσούσα έπι κεφαλήν , και γάς εκείνος
ούτως καταδύεται. Β. Q.

"Όρνεον ^αλάσσιον παραπλήσιο» χελιδόνι" ενιοι δε
λάρον αύτο λέγουσιν, οι δε αί^τυιαν. Q.

V. 487· Αλλ' ν™ σ0'· j Άλλα σα' ο Ζευς ού
Κακόν μ'ονον παρίχηκεν άλλα και αγαθόν. Q.

V. 5ο5. Όδοιπόριον. J Τον δια, τον πλουν δείπνον,
την υπεξ του συνοδευσαι ητοι συμπλεύσαι έστίασιν. Β. Q.

V. 513- ξενίων πο^τή. j Ύην προς ζενων υποδοχην
έπειτηδείων φειδώ. Q.

Έενίων πο^η. j Των προς ^ένων δοχην επιτηδείων. Β.

V. 5ΐ8. Έυρύμαχον. ] Νυν μεν τούτον φησι- μετα-
βουλευσαμενος δε τω Πειραίω δέδωκεν. Β.

Δαίφρων ο συνετός, άπο του δαω δαησω' ως παρα.
το οίδω Οιδίπους, άμαρτω αμαρτίνοος. Β. Q.

V. 523. Τελευτήσει κακόν ημαξ. ] Άντϊ του τε-
λευτφήσεται. Β.

"V. 52,8. Έτάρων άπονόσφι. ] "Ινα μή τις την μ<αν-
τείαν εις τους μνηστήρας έζαγορεύση. Q.

V. 533. Καρτεροι αίεί. ] Εγκρατείς, το κράτος
έχοντες. Και "Αρχίλοχος, ο "Άσίης κρατερός μυλοτρο- Archiiociu.s
φου. Q.

V. 552. "Ανωσαντες. ] 'Ανω^ήσαντες την νανν. Β. Q.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΟΔΤΣΣΕΙΑΝ.

ΡΑΨΩΙΔΙΑ Π.

SCHOLIA AD ODYSSEAM.

LIBER XVI.

ΤΠΟΘΕΣΙΣ.

Τ\λέμαχος προς Έυμαιον άφικίμενος τον μεν απο-
πέμπει άγγελλοντα τη μητρ\ Πηνελοπείη, αυτός δε γνω-
ρίσας τον πατέρα 'Αθήνας προαιρέσει , συν εκείνω την
κατά των μνηστήρων επιβουλην σκέπτεται" και νηες
κατάγονται εις Ίϊσάκην n τε του Τηλεμάχου και των
επιβουλευσάντων και τους μ,νηστηρας πάλιν έπιχειρείν
τω Τηλεμάχω διανοουμένους έκωλυσεν "Αμφίνομος· και
Εύμαιος άπαγγειλας τη ΤΙηνελόπη τά περί Τηλεμάχου
εις τον άγρον επανέρχεται. Q.

V. 2. "Αριστον. ] Την εω^ινην τροφήν. Β.

V. 3. "Εκπεμψαν. ] Συλληπτικως , μόνος γα,ξ εκπέμ-
πει Ευμ,αιος. Q.

V. ίο. Ποδών $ υπο δούπον ακούω. ] Παρέλκει h
υπό. Β.

"V. ι5. Κύσσε δε μιν κεφαλήν. ] Φιλοστοργως ο Εύ-
μαιος , επει τοι καί 0\ κ(,νες c<Xtivoucl ayy-cy f ως

αν συνήθως ορωντες οι τε μνηστήρες πλευσαντα αυτόν
οί'ονται περι τους αγρούς είναι ως πολλάκις τούτο ποι-
ούντα. Q.

V. 17. Άγχπάζη. ] 5Αγαπών δεζιουται και περιέ-
πει. Β.

V. 21. Πάντα κΰσεν περιφυς. ] 'AvW του ολον αυτόν
περιλαβων εκυσε. Β.

V. 2φ Έπε) ωχεο. ] 'Α^' ού. Β.

V. 28. Άλλ' έπιδημευεις. j Έν τω δήμω της πόλεως
μένεις, έν πάλει διατελείς, διάγεις. Β. Q.

Ευαδε. ] νΑπο του ευ μ,ορίου και του άδω το αρέσκω
Β. V.

V. 29· Άίδηλον. ] Τ3ν άδηλοποιον και πάντα φ^'-
ροντα. Β. Q.

V. 3ΐ. Έσσεται ούτως. ] Οντως εχουσι. Q.

"Arra. ] Προσφωνησίς εστίν νέου^ προς γέροντα. Q.

V. 35. Χήτει ένευναίων κακ άράχν/α. ] Τη χηρεία
κα\ σπάνει των εύναα^ησομ-ένωτ επι ευθείας το χητος-
και τοις άμελουμένοις τόποις παραφνεται άράχνια. Β.
loading ...