Homerus ; Didymus <Caecus> ; Mai, Angelo [Editor]
Iliadis fragmenta antiquissima cum picturis — Mediolani, 1819 [Cicognara, 1101]

Page: 126
Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mai1819/0283
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ι ιΰ

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΟΔΎΣΣΕΙΑ Ν. Π.

καί έπι

V. 3ο4· Ίθυν. ] Της διανοίας διάθεσιν. Β.

Υ. 3ο5. Καί κε τέο. J Τό τε αόριστον διό
Ascakmensis. τού κε Ό τόνος. Ό δέ Ασκαλωνίτης ετεο δμωων , των
άγαμων θεραπόντων τίνες δέ ούτως , ότεο δμ,ωων των
όντων ημ.ετέρων δούλων. Q.

V. 3θ6. Ή μεν όπου τις νω r/εζ.] Το οπου τοπι-
κόν εστίν , αντί του και οπου τις ημάς τίμα γνωμ.η ,
και οπου τις ου φροντίζει ημών πολλάκις γαξ κατά
πρόσωπον της ΪΙηνελόπης καλώς ημάς λέγει , απούσης
δε ατιμάζει- Β. Q.

V. 3ίο. Χαλκρροονναΐ. ] "'Ή.τοι άφροσύναι, η κεχα-
λασμέναι και έκλυτοι φρένες, η σκαιαϊ και άβέλτεροι
τη διάνοια. Β. Q.

V. 3 ί 6. Αεδάασθαι. ] Μανθάνειν τα τούτων ηθη. Q.

V. 317· Νηλητεΐς. J 'Αναμάρτητοι , εκ του νΆ στε-
ρητικού μ,ορίου και του άλιταίνω το άμαρτάνω. Β.

V. 319. Άλλ' υστερα' Μετά. την μνηστηροκτονίαν,
yyroi εάν γινωσκης τί από χρησμού. Β.

V. 3a6. Ύεύχεα δε σφ. ] 'Avr/ τον αυτών και αυ-
τοί γάξ είχον όπλα τον πατρός του ΐίειραιού. Β.

Υ. 346. 'Ύπερφιάλως. ] ' Υπερηφάνως" ο κατά του
Τηλεμάχου λόχος ημίΐν ετελέσθη, και η οδός αυτή"
ελεγομεν §ε οτι ού μη τέλεση την προς τον οίκον οΒον
αυτού ακινδύνως. Q.

Υ. 347· Φάμεν. ] ΐίαρο^υτόνως φάμεν , ίνα η πα-

ρατατικός.

Β.

Υ. 35ο. Κείνοις. ] Ήτοι τοϊς έλλοχόσι τω Τηλε-
μάχω. Β.

V. 36ο. Ίευχεα δε σφ άπένεικαν. ] Νυν αμφω και
τά της νεως και τά πολεμιστήρια. Β.

V. 37^. Έφ νμ-Τν ηρα φέρουσιν. J Ή επί προς το
ηρα' επίηρα την μετ επικουρίας χάριν. Β. Q.

V. 377· Ου ΎΗ Τι μεθησέμεναι. J Ού γάξ κατα-
λείπει Τηλέμαχος το άθρο'ΐσαι από της αγοράς λαον,
και ειπείν την αυτού συμ.φοράν και άπεξ παρ ημων
έπαθεν h οικία αυτού. Q.

V. 383. Άλλα. φθέωμεν. J Ή έν τω άγρω η έν
οδω επανιόντί' επανέλαβε δε διά του αλλά τον λόγον,
Ιπει μ,εταζυλογία εχρήσατο. Β.

Υ. 385. Έ$ ημ,έας. ] Τουτέστι καθ* εαυτούς. 13.

V. 389. θυμηδε\ j Τά τη ψυχή ηδονην παρέχοντα.
Β. Q.

Υ. 412· Μέδων 'ός επεύθετο βούλας. ] Έκ, βίας
γάξ είχον αυτόν , ως και τον Φήμιον. Q»

V. 422. Ou^' ίκέτας. j Ούτως είπε τους οίκετοδόχους,
cof χρησταί και οι χρεωστούντες και οι δανείζ,οντες. Q.

""Αλλως. Καί τον Ίκετεύσαντα και τον ίκετευθέντα."
ου χρη γάξ τούτων έτερον κακώς φρονεΐν θατέρω"
ουκ αισχύνη ουν ούτε τον έόντα πατέρα Ίκετεύσαντα,
ουτε τον Οδυσσέα, την Ίκεσίαν δε^άμ,ενον; Q.

Ίκέτας ενταύθα τους προσδεχομένους , μάλλον τους
προσιόντας αυτόϊς φησίν. Β.

V. 424· "Οτε δεύρο πατηξ τεος ϊκετο φεύγων. ] Τους
Ιθακήσιους φεύγων εις τον οίκον "Όδυσσεως κατέφυγε"
το δε δεύρο δεικτικον εις την "Οδυσσέως οίκίαν ιθα-
κήσιος γάξ ην ο Εύπειθης. Β.

V. 429· '-^^ κα™ ^ω^ν ΦΛΎέειν. ] Δημεύσαι τά
χρήματα" πλείων δε η κατηγορία , οτι και πολλής ου-
σίας άζημίωτον αύτον έποίησεν ο Οδυσσεύς, Ιόστε πλείω
ωφειλει είναι η χαριζεσθαι, οτι ηολλα έχον νυν αλ-
λότρια έσθίει. Q.

Μενοεικέα. J Την προσηκουσαν τω μένει και τω
θυμω εκείνου. Q.

V. /βι/Άτιμον εδεις. ] Άτιμωρητον έδεις δέ ττροϊκα
μ.η καταβάλλων την τιμήν των εαθιομένων. Β. ^Αντι
τού άτιμων. Q.

Υ. 441· Α/'ψα οι αίμα. ] Ταχέως το αίμ,α το σκο-
τείνον χυθησεται παρά τω έμω δόρατι τού ΌρμΜααντος
φονεύσαι τον σον υΐον Τηλέμ,αχον. Q.

V. 449· Σ//αλύενΓα. j Π,οΐκίλως κατεσκευασμένα. Q.

V. 453. Έπισταδόν. J Επισταμένως. Q.

V. 466. Καταβλωσκοντα. ] Μολίσκοντα , φοιτωντα,
κατελθόντα , η πορευόμ,ενον. Β. Q.

V. 468/Ω/τ.3?ρί)σε ^ε' μοι. \ Έυνέτυχεν εκ μεταφοράς
των ομού ερεσσοντων, n απο τού άμα άριψεναΐ. τΐ, ες
δέ παρηχθαι, ως οίνος οίνηρος, οϊσυπος, οίσυπηρος- οϊσυ-
πος δέ εστίν οίος ρύπος. Β. Q.

V. 471· 'Ερ/νίαΓίζ· λόφος. J Έρμης πρώτος καθηρε
τάς οδούς και ει που καθηρε , λίθον άπέθετο έ\ω της
Όδου, ό σημείον ην ηρμ^αΐος ουν λόφος άντι τού ση-
μεΐον της οδού" τά γάξ σημεία των ερμ,είων μειλίων ,
ερμαίους λόφους καλούσιν. Β. Q.

Έρμης κατά Διος κέλευσιν άνελων "Apyov τον της
Ιούς φύλακα , ηχθη υπό δίκην, "Ηρας αυτόν και των
άλλων άγαγόντων θεων εις κρίσιν , ότι πρώτος έπεβε-
βληκει δαιμόνων θνητών μ,ιάσματί τον "Αργον και άνη-
ρηκει· κρίνοντας δε τους θεούς εύλαβεΐσθαι μεν τον
Αία το υπόδικον γεγενησθαι τον Έρμνν ταΤς εαυτού
παραγγελίαις' αμχ δε αφοσιωμένους το άγος , καί της
άνδροφονίας απολύοντας, αίς είχον όργην προσβαλεΐν αύτω
τάς ψήφους, και ούτως έπισωρευθηναι προς τοις ποσί τού
"Ερμού ψήφων πλήθος" οθεν και τους ανθρώπους άχρι
τού νύν εις τιμήν Έρμου κατά τάς Όδους , διά τό τον
θεόν είναι τούτων καθηγεμΑνα και τρόπον ( έπίτροπον )
των έκδημούντων, σωρούς ποιείν λίθων, καί διάγοντας
προσβάλλειν λίθους , και τούτους καλεΐν ερμ-αίους ■ λό-
φους" έστι δε λόφος πάν τό εις ΰψος μετέωρον· Η ίύ?>
ρία παξ ''Άντικλείδτη. Q. Anticiides.

/
loading ...