Homerus ; Didymus <Caecus> ; Mai, Angelo [Editor]
Iliadis fragmenta antiquissima cum picturis — Mediolani, 1819 [Cicognara, 1101]

Page: 137
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mai1819/0294
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΟΔΤΣΣΕΙΑΝ.

37

ΡΑΨΩΙΔΙΑ Τ.

SCHOLIA AD ODYSSEAM.

LIBER XX.

ϊ Π Ο θ Ε Σ I Σ.

Β

Ζουληθείς άνελεΐν Ό "Οδυσσεύς τάς μιγννμένας
τοις μνηστηρσι θεραπαΐνας , ύστερον δε μεταγνούς διά
των έζης , ττροζ- Ευμαιον και Φιλοίτεον διαλέγεται, έν
ώ και των μνηστήρων γίνεται ομιλία. Q.

V. 2. Α^εψ^Γΰν. J ' Ανέργαστον , αμάλακτον, δεδεγ-
μ,ενου το μεμ,ακασμένον και ηργασμένον. Β. Q.

V. ΐ6. Άγαιομένου. ] Μεμφομένου η έκπληττομένου. Β.
Αγαν ^ταυμΛΖ,οντος, η χαλεπαίνοντος. Q.
V. a3. Έν πείση. J ΠεΓσα h πείθω, από του πείσω. Β.
V. 27· Αιόλλη. ] Kivrj παρά άελλαν , ο'3"εν και πό-
δας αίολος ϊηπος , ο ευκίνητος τους πόδας· και κορυ-
θαίολος , 'όν άλλαχου κορυθάικα είπε, κα\ αίόλαι ευ-
ναϊ, και αίολοπωλα, και σφήκες μέσον αϊολοι. Β. Q.

V. 49· Εϊπεξ πεντήκοντα λόχοι. ] °0 λό%ΰζ· ε'ξ
άντρων λ' , οι ν λόχοι εκ τοσούτων ανδρών συνάγουσι
μίαν (και) ύμίσειαν χιλιάδα. Β.

V. 52. 'Ανίη και το φυλάσσειν. ] Ανία. εστί και το
δι όλης της νυκτός αγρυπνεΐν ωσπέξ τινα φυλάσσοντα. Β.

V. 53. Κακών δ' υπο δύσεαι. ] 'Η κοιμηθείς η ά-
παλλαγηση των κακών, η μη κοιμήσεις κάκωση" υπεισ-
έλθης άντι του κακωθηση , βλαβηση. Β. Q.

V. 65. Άψορρου ωκεανοΐο. ] Τού κύκλω περίνοστουν-
τος την γην , και άψ πάλιν έπϊ τα αύτά άφικνουμλνου,
οποίον εστι και το άψ περιτελλομένου ετεος. Β. Q.

V. 66. Ώς δ' οτε ΐΐανδαρέου κούρας" ] ΐίανδάρεως ο
Μερόπης και Νύμφης Όρε/ας- παις μΛλησιος το γένος
γνμας *Αρμ*αϊσόην την ' Αμφιδάμ,αντος, εσχε παίδας
τρεις , Άηόόνχ και Κλεοθήραν και Μερόπην , ας τρέ-
φουσιν Αφροδίτη , * Αθήνα και "Ηρα. Πανδάρεως δε
ηζαραγενόμενος εις Κρητην κλέπτει τον του Αιός κύνα,
και αύτον ουκ ηνεγκεν εις Μίλητον , δείσας τον Αία ,
παρά Ταντάλω δε εις Φρυγίαν κατατίθεται, φάμ,ενος
αγειν εκ Φοινίκης τούτον, 'όν ο Τάνταλος δε^άμενος
έφύλασο-εν. "Έπειτα κελεύσαντος του Αιός ερευνάν τον
κύνα παραγίνεται προς τον Ύάνταλον ο 'Ερμης· ο δε
αρνείται και ϊμνυσΐ τον Αία και τους άλλους θεούς
μη συνιέναί ΤΙ πψ του κυν°$' ° ^ Έρμης ευρίσκει
αύτον πας αύτω. Ώς ^ Ό ΐΐανδάρεως έπύθετο , φεύγει
εκ της πατρίδος συν τη γυναΐκι 'Αρμαθόη και ταΐς
θυγατράσιν αγαμέναις ουσαΐς Κλεοθηρα, τε και "Αηδόνι
και Μερόπη εις 'Αθήνας , εκ δε 'Αθηνών εις Σικελίαν.
Γ0 δε Ζευς αύτον ίδων κτείνει <ών ή γυναΐκί' ταΐς

δε θυγατράσιν αύτου τας Άρπυίας εφορμά" α'ι δε ανε-
λόμεναι Έριννυσιν αύτας διδόασι δουλεύειν ου μόνον δε,
αλλά και νόσον αύταΐς εμβάλλει Ζευς , καλείται δε
αυτη κύων. Q.

Κούρας ανέλοντο θυελλαι. ] Και τούτο συναπτέον
τοΐς επάνω, η επειτά μ άναρττάξασα θύελλα οίχοιτο
προφέρουσα , ως οτε ΪΙανδάρεω κούρας" λέγει δε τας
παρθένους, Μερόπην και Κλεόθηραν h γαξ φονεύσασα
τον Ίτυν εγαμηθη Ζηθω. Β. Q.

V. 67. Τ η σι τοκηας. J ΪΙροσέθηκε τό κεφάλαιον ύστε-
ρον ύστερον γαξ συνέβη , κα/ γας ουκ ορφανας αύτας
ανεθρέψατο η Αφροδίτη , αλλά προ της ορφανίας' Ού-
τω συντακτέον , τησι γονέας μλν φθίσαν θεοι, "Αφρο-
δίτη δε προς τον Αία α,ίτησασα αύταΊς γάμ.ον παρεγέ-
νετο' εν δε τούτωc Αρπυίαΐ αύτάς άνηρείφαντο· δί έλεον
δε αύτάς αί θεαι άνεθρέψαντο , άγνοουσαι το πεπρω-
μένον , μόνος γάξ ο Ζευς οϊδε μοίραν τ άμ,μορίην τε. Q.

V. 74· Τέλος θαλεροΐο γάμαιο. J ΪΙεριφραστικως τον
γ&,μ.ον. Β. Q.

V. 7^· Μοίραν Τ άμμορίην τε. ] Έύμοιρίαν και
κακομοιρίαν. Β.

V. 8ο "Ηε' μ εύπλόκαμος βάλοι. ] Το έ%ης ινα και
γαίαν υπο στυγερην άφικοίμην θεασαμ.ενη "Οδυσσέα. Β.

V. 82. Άνδρος εύφραίνοψΛ νόημα. ] δε άλλω τινϊ
αυμ,μιγείην ανδρι. Q.

V. 107. Έττερρώοι/το γυναίκες. ] Έρρωμένως εκινουν
το. Β.

V. 114· Ουδέ πόθι νέφος εστί. ] Έκ του τόπου οπου
είωθασιν είναι τά νεφη' επιφέρει γάξ η αλετρις, ούδέ-
ποθι νέφος εστίν. Β. Q.

V. 119- "AAtpira. ] Τά απο κριθής άλευρα , αλεί-
φατα δέ τά άπο πυρών άλευρα. Β.

V. r3l. Τοιαύτη γάξ εμοί μητηξ. ] Ού διαβάλλει
την μητέρα , αλλά λέγει οτι τους μεν πτωχούς εύαγ-
γελιζομένους περι Οδυσσέως τιμα καίπεξ ψευδομένους,
τους δε αγαθούς διά το μ.η ψεύδεσθαι ατιμάζει. Q.

V. ΐ32. Εμ,πληγδην. j Παραφρόνως, οθεν και εκ-
πληκτικοί αϊ παράφρονες. Q.

'Ω,ς ετυχεν εμπελάζ,ουσα τοις πράγμασι. Β.

V. ι52. Κα^ρατε κρητηρας. ] Κα^άραΓε ένθεν
κόρημα· τοιγαρουν κόρη h καθαρά , και οφθαλμού κόρη
το διειδέστατον τό γε έκκορηθείης, εκβληθείης ως κά-
θαρμ.α' καθηρατε και καθάρατε. Β. Q.

V. 153. Και ^επα άμφικύπελλα τετυγμ.ένα. J Και
τά ποτήρια γεγενημένα περιφερή. Β.

35
loading ...