Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
i88 Didrium haltcum.
vana gentilitasjacrificiumperagebat >suisfe dicitur 3 ac traHu tempo-
ris in tali habitum veneratione , ut fi quis maximum requireret ju-
ramentum , ?nanu intra os ejus impositafolemnitcr jurarecogcret. Im~
piis superstitionibus deorum gentium fublatis ,hic jacet dejeclum3ut
ejus falfa religio proftrata y in templo jam Pudicitia Patritia 3prif
cis temporibus conftruclo aspiciatur3 inquo post gcneris humani repa-
rationem sub titulo $ancia? Marise in Cosmcdin 3 quod sacerdotum
ornamcntum sonat 3 Deipane semper Virginis memoria colitur atquc
vcneratur.
Ibidem ad oram Tiberis , templum rotundum visitur exi-
guum , columnis ftriatis exornatum, ordine Corinthio 5 eftque
pfeudodipteron 3 quod aiii Herculis, alii Vefbr:, alii dex Vo-
lupiic efte dicunt. In nummis antiquis habetur templum Vefbe
rotundum , eadem pene forma , quod sortalfe pro Vefta cal-
culum ferat. Jam vero S. Stephani nuncupatur, eftque auriga-
rum ecclefia.
E regione ficellum est , nomine S. Maria ^gyptiaca, olim
templum , cujus antiquitatem teftificantur ea qua: luperfunt.
Sunt qui dicant efle templum Fortuna^ virilis 3 alii aliud augu-
rantur , fed infirmis prorlus indiciis. Acceditautem adgenusiL
lud quod pseudodipteron vocatur, de quo alias. Sed columnje
media folum parte prominent e muro. Jam locum & eccleliam
tenent Armeni, quorum ego Officioiemelinterfui. Initiumdu-
dum fuit a Proceffione, quam a veftibulo cceptam proxime al-
tare ad cancellos abfolverant: inftrucfi autem erant vafis ameis
argenteifque, quorum qua:dam cymbalorum veterum formam
haud male reserebant. Et plerumque inter cantandum tam ve-
hementi sonitu concrepabant sera, ut obtunderent aures, a:ra
Dodonea dixiftes: dum vero ad certas voces venerant, gemina-
bant ftrepitum. Deinde cum Lithurgia celebraretur, duo mi-
nistn cum instrumentis quibusHam ukro citroque aderant 3 in-
ftrumentorum sorma ista-c. Oblongo baculo adaptata est ta-
bella aniea rotunda , cujus circulus tintionabulis ameispermuL
tis instrucf us est. Cum hisce porro inftrumentis ad aures episco-
pi strepitum edebant : erat cum validius inlonarent, ad certas
videlicet Lithurgirc partes: inftrumenta autem hujulinodi clv&l}-
pi7rlhcL Grxci nuncupant.
Haud procul exftat ecclefia B. Maria: de Consolatione &
Nosjcomiumfamoium ipsl adjunclum, 111 CLijus ccemeterio, Ca>
 
Annotationen