Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 1.1996

DOI article:
Bodzek, Jarosław: Monety rzymskie w zbiorze Emeryka Hutten-Czapskiego
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.21228#0025
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Jarosław Bodzek

(/agiellonian Unioersity, Cracow

National Museum, Cracow)

MONETY RZYMSKIE W ZBIORZE
EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO

W 1896 roku zmarł w Krakowie Emeryk Hutten-Czapskk jeden z najwybit-
niejszych kolekcjonerów monet polskich. Jego kolekcja numizmatyczna, opubli-
kowana w pięciotomowym katalogu, liczyła ponad 11 000 obiektów1. Było wśród
nich sześć monet rzymskich2. Ponieważ od ich publikacji minęło już ponad sto
lat, a jednocześnie w zeszłym roku minęła dziewięćdziesiąta rocznica ofiarowa-
nia kolekcji Emeryka łdutten-Czapskiego społeczeństwu, ponowne opracowa-
nie i opublikowanie wspomnianych monet rzymskich wydaje się być jak naj-
bardziej pożądane3.

Po przekazaniu zbioru w 1903 roku, przez wdowę po kolekcjonerze. Muzeum
Narodowemu w Krakowie numizmaty włączone zostały do działu VII, istnie-
jącego od 1883 roku i posiadającego już w momencie ofiarowania zbioru Czap-
skiego pewną liczbę obiektów4. Kolekcja E. Hutten-Czapskiego stanowiła odtąd
trzon zbioru monet polskich Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowe-
go w Krakowie, monety rzymskie zaś trafiły zapewne między egzemplarze sta-
rożytne. Przykład Czapskiego zachęcił innych ofiarodawców do przekazywania
mniejszych lub większych darów na rzecz krakowskiego muzeum. Powiększyła
się również liczba monet antycznych w zbiorze Gabinetu Numizmatycznego tegoż
muzeum5. Owo pomnożenie kolekcji monet starożytnych w zbiorze Muzeum

1 E. Hutten-Czapski, Catalogue de la Collection des Medailles et Monnaies Polonaises, t. 1-5,
Petersburg-Krakćw 1871-1916; na temat postaci E. Hutten-Czapskiego por. Polski Słownik Biograficzny, t.W/2,
Kraków 1938, s. 181-182; M. Kocćjowa, Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej, Kraków
1978, tejże, Numizmatyczna pasja E. Hutten-Czapskiego (drukowany w niniejszym numerze NNZN).

2 Czapski, t. 2 nr 4266, t. 3 nr 6168, t. 4 nr 8300, 8301, 8302, 8303.

3 Chciałbym w tym miejscu podziękować moim kolegom z Gabinetu Numizmatycznego MNK
mgr Bogumile Haczewskiej, mgr Elżbiecie Korczyńskiej oraz dr Januszowi Reymanowi za pomoc
i wiele cennych wskazówek. Osobne podziękowanie chciałby również złożyć mgr Januszowi No-
wakowi i mgr Januszowi Pezdzie z Działu Rękopisów Biblioteki Czartoryskich, którzy okazali mi
nieocenioną pomoc przy pracy nad materiałami rękopiśmiennymi.

4 Na temat historii zbioru numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie por. B. Hacze-
wska, E. Korczyńska, Zarys dziejów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, w:
100-lecie Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie, Kraków 1988, s. 53-60.

5 Historię kolekqi monet antycznych w Muzeum Narodowym w Krakowie przedstawił Stefan
Skowronek, An Outline of the History of the Ancient Coin Collection of the National Museum m Cracow,
w: Lesław Morawiecki, The Coins ofthe Roman Republic. The National Museum Catalogues ofthe Collection,
vol. II, Ancient Coins, s. 9-10.

23
 
Annotationen