Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 7.2012

DOI issue:
Materiały / Materials
DOI article:
Naumovic̆ Riabcevic̆, Valantin: Znaleziska brakteatów, imitujących kufickie dirhamy, z terytorium współczesnej Białorusi
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.22230#0199

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Tom VII

Kraków 2012


YALANTIN NAUMOYIĆ RIABCEYIĆ
Państwowy Uniwersytet Białoruski, Mińsk

Znaleziska brakteatów, imitujących kufickie
dirhamy, z terytorium współczesnej Białorusi* 1*

Wieki IX-X w historii Rusi jawią się współczesnym numizmatykom jako
okres dirhama - srebrnej monety arabskiego kalifatu, znajdującej się wówczas
w powszechnym obiegu na jej rynkach. Wraz z końcem X w. zaczął się okres
dominacji zachodnioeuropejskiego srebrnego denara, jednakże znaczna część dir-
hamów pozostawała w obiegu także w XI stuleciu.
W 922 r. arabski autor Ahmad ibn Fadlan przedstawił kalifowi al-Muqtadi-
rowi bi-llah sprawozdanie (raport) ze swego rocznego pobytu w nadwołżańskiej
Bułgarii. Opisując spotkania z kupcami - „Rusami”, podaje on: „Każda z ich
kobiet ma na piersi umocowane puzderko (448), czy to z żelaza, czy ze srebra,
z miedzi, czy [wreszcie] ze złota (449), stosownie do majątku jej męża i rozmiarów
tegoż [majątku]. Przy każdym puzderku jest pierścień, do którego przymocowany
jest nóż, również [zawieszony] na piersiach (450). Na szyjach noszą naszyjniki
(451) ze złota i srebra, gdy bowiem mąż („Rus” - V. R.) posiada dziesięć tysięcy

1 V.N. RIABCEVIĆ (1934-2008), wybitny białoruski historyk i numizmatyk, profesor katedry archeologii
i nauk pomocniczych historii Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego, autor 4 monografii, około 100 artyku-
łów i 300 haseł encyklopedycznych; por. I. KOLOBOYA, „Naućnaja diejatielnost’ V.N. Riabcevića”, Bankauski
viesnik, Sakavik 2010, s. 6-8; A.A. JEGORIEJĆENKO, „Pamjaci vućonaha. Valentin Naumović Riabcević” ,
Yiestnik BGU, 2008, ijul’, Serija 3, No 2, s. 95; „Pamjaci Valjancina Naumavića Rabcevića”, [w:] T.A. DŻU-
MANTAJEVA (red.), Gistoryja i archealogija Polacka i Polackaj zjarnli, Polack 2009, s. 7-8. Autor przesłał
tekst niniejszego artykułu niedługo przed śmiercią. Mimo braku możliwości wykonania korekty i przedyskutowa-
nia niektórych, nie w pełni wyjaśnionych kwestii Redakcja Notae Numismaticae - Zapisków Numizmatycznych
zdecydowała się na publikację tekstu bez zmian. Uzupełnione zostały natomiast ilustracje, których brakowało
w oryginalnym manuskrypcie. Wielki wkład w przygotowanie tekstu wniósł dr Witał Sidorowicz z Gabinetu
Numizmatycznego Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego, który skonsultował tekst oraz pomógł w pozy-
skaniu fotografii naśladowczych brakteatów pochodzących ze skarbu Garaulany (II) i znaleziska z miejscowości
Kazłoucy, a także dostarczył mapę znalezisk brakteatów na terytorium Białorusi. Redakcja pragnie również wy-
razić wdzięczność p. Mikołajowi Plawinskiemu, kierownikowi Działu Archeologii, Numizmatyki i Broni Naro-
dowego Historycznego Muzeum Białorusi, za użyczenie i wyrażenie zgody na publikacje fotografii brakteatów ze
skarbu Garaulany II. Dziękujemy również p. Dorocie Malarczyk za generalną konsultację tekstu.

197
 
Annotationen