Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 51,5.2003(2004)

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27406#0010
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
BOŻENA IWASZKIEWICZ-WRONIKOWSKA

Gostkowski zdecydował się przyjąć propozycję. Pisząc w tej sprawie do dzie-
kana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, dodał: „Chętnie nawet przenio-
sę się z całym domem do Lublina, o ile znajdzie się choćby 2-pokojowe
mieszkanie z kuchnią i łazienką. W Łodzi nie mam co robić, zwłaszcza, że
na mnie jest nagonka ze strony partii...”.

W połowie września Rektor KUL zawiadomił Profesora, że Senat powie-
rzył mu prowadzenie Katedry Archeologii Klasycznej, a Komisja Mieszkanio-
wa przydzieliła „2 pokoje z kuchnią i łazienką w mieszkaniu nr 13 w domu
przy ul. Szopena 27, z obowiązkiem dopuszczenia do korzystania z łazienki
i kuchni mieszkających w mieszkaniu tym lokatorów”. Profesor Gostkowski
nie przeniósł się jednak do Lublina i przez 10 lat swojej pracy na KUL-u
przyjeżdżał z Łodzi, żeby prowadzić wykłady, ćwiczenia i seminaria dla
studentów historii sztuki i filologii klasycznej. Przedmiotem zajęć były nie
tylko historia i teoria sztuki świata antycznego oraz archeologia klasyczna,
ale także historia sztuki islamu, Dalekiego i Bliskiego Wschodu, dydaktyka
historii sztuki, wstęp do historii sztuki, historia doktryn artystycznych
i lektura tekstów źródłowych. Program przewidywał, że w ramach wykładów
„wszystkie zagadnienia Historii Sztuki Starożytnej będą przedstawione na tle
przemian społecznych i gospodarczych w poszczególnych epokach. W szcze-
gólności zostaną uwzględnione i uwypuklone technika artystyczna, rola spo-
łeczna twórcy, funkcja społeczna sztuki oraz wkład nauki polskiej do badań
nad sztuką i kulturą starożytną”* * 4. Natomiast „zadaniem ćwiczeń będzie po-
głębienie materiału wykładów (referaty) na ilustracjach, odlewach i mate-
riałach oryginalnych, ze szczególnym uwzględnieniem technik artystycznych
kultury materialnej, kostiumologii, mitologii, topografii i wiadomości
o najważniejszych zbiorach dzieł sztuki starożytnej oraz pogłębienie znajo-
mości realistycznych tendencji w sztuce starożytnej”5.

W czerwcu 1951 roku podjęto decyzję o podziale biblioteki Zakładu Hi-
storii Sztuki i część księgozbioru przekazano „katedrze archeologii klasycznej
przemianowanej na katedrę historii sztuki starożytnej”6. Równocześnie utwo-
rzono przy tej katedrze stanowisko młodszego pracownika, który miał pełnić
funkcje asystenta i bibliotekarza. W archiwum uczelnianym zachowały się

sur un sarcophage de Krzeszowice, Lwów 1928; Siedem cudów świata, Lwów 1929; Kapłani

i kapłanki w sztuce kreteńsko-mykeńskiej i greckiej, Wilno 1936.

4 AU KUL, Program historii sztuki starożytnej, WNH V.3.3.L Historia sztuki tok studiów,
1949-1959.

5 Tamże.

6 AU KUL, Akta osobowe Feliksa Przybórów skie go, A 400.
 
Annotationen