Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 81
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0155
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

UDVIKLINGEN 1 NORSK KUNST

DET er en meget kræ-
vende Overskrift, der
indleder denne Artikel,
og Meningen er da heller ikke
at pretendere en fyldestgøren-
de Introduktion til norsk Kunst,
men kun i al Beskedenhed at
ledsage det righoldige Billed-
udvalg med en Tekst. Samle-
ren har i Tidens Løb beskæfti-
get sig en Del med norsk
Kunst, vel vidende om den sto-
re Indflydelse den særlig gen-
nem Munch og Karsten har
øvet paa ung dansk Kunst.
Forfatteren Broby Johansen
har i Oktober-Nummeret
1926 skrevet en lang, interes-
sant Afhandling om Edvard
Munch, og saa sent som i Aaret
1928 har den norske Forfatter-
inde Magnhild Ødwln skrevet
en livfuld Artikel om: Henrik
Sørensen, Per Krohg, Axel Re-
vold, Edvard Diriks, Arne Kav-
li o. m. a.
Det store Billedværk, Gyl-
dendals norske Forlag i disse
Dage har udsendt og tilegnet
Jens Thiis paa hans 60 Aars
Fødselsdag, maa ved sit rig-
holdige Billedmateriale og fyl-
destgørende og samtidig dejlig
kortfattede Resumé, forfattet
af Henrik Grevenor, af de
vekslende Strømninger inden
for norsk Kunst, vække udelt
Beundring.

Edvard Munch: Jens Thiis.


Allerede den første Udstil-
ling af norsk Kunst paa Char-
lottenborg for over en Snes
Aar siden, vakte stor Opmærk-
somhed i Kraft af sin store ma-
leriske Indsats, og unge, frej-
dige Dristighed. Krohg og
Munch var vel nok de Kunst-
nere, der dengang gjorde stær-
kest Indtryk paa os hernede.
Krogh med sine dybfølte men-
neskelige Skildringer af Ti-
dens forkvaklede sociale Til-
stande — der maaske nok me-
re skildrede Storbyerne Paris
og Londons Proletaratmosfære
end det dengang ret spidsbor-
gerlige Kristiania-Miljø —
gjort med en Mesterhaand der
baade farvemæssigt og psyko-
logisk endnu den Dag i Dag
søger sin Lige. — Og Edv.
Munchs gribende Ungdomsar-
bejde Vaar med den dødsmær-
kede unge Pige, der aner For-
aarets Under, det var allesam-
men Værker, der efterlod et
uforglemmeligt Indtryk. Sene-
re hen blev Munchs Kunst gan-
ske vist rent artistisk set stør-
re, men neppe dybere. Hans
Elev, Ludvig Karsten, videre-
førte Munchs revolutionerende
koloristiske Syn og overgik
ham rent farvemæssigt i en-
kelte Arbejder. Karsten, der
ligesom Holberg, Tordenskjold
og Wessel var nok saa meget

81
loading ...