Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 143
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0253
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
PAA CHARLOTTENBORG
kommer ved C. Wilstrup i Løbet af Efter-
aaret Dødsboauktionerne efter Brasen og
Mølsted, ligesom Professor Viggo Johan-
sen vil bortsælge egne Arbejder.
ANDREAS FRIIS’ UDSTILLING
I Kunsthallen (Chr. Larsen) paa Købma-
gergade har Andreas Friis udstillet godt
et halvt Hundrede af sine Oliebilleder samt
Akvareller og Tegninger. Det er Arbejder
fra de sidste Par Aar, og den uheldige
Paavirkning (Willumsen) der ødelagde
Friis’ Udstilling i Foraaret paa Den Frie
og som her genfindes i: Det store Skov-
billede og dets mindre Udløbere har ellers
efter Foraarets Naboskab til Axel Bendtzen
skiftet Objekt og nu overvejende suget
Næring fra den sidstes blaa Farvepotter.

Det er Synd for Friis’ baade kultiverede
og ægte Malersind, at det er saa let paa-
virkeligt. Og naar man ser hvad der efter-
haanden er kommet ud af f. Eks. et frodigt
og stort Talent som Scharff fordi de, som
burde raade ham enten har tiet eller det, som
værre er, føler man Trang til indtrængende
at advare Friis mod denne altid risikable
Eksperimentering. Man gør det med saa
megen større Varme, som flere Arbejder
paa Udstillingen, som Skoven ved Gyl-
denaa (Nr. 38), det store Klippeparti fra
Bornholm med de to Geder (Nr. 36), Jern-
banebro og Station, Godthaabsvej (Nr. 57),
der skæmmes af en noget grumset Luft,
men hvis perspektiviske Udsyn gennem
Viadukten er helt fortræffeligt, ligesom det
virtuosmæssige, men lidt overfladiske
(Nr. 58), Den hvide Villa, hver paa sin
Vis bærer Bud, at Kunstneren stadig som

i sin lovende Vorden ligger paa Linie
med de bedste Traditioner i dansk Land-
skabskunst. Et Indtryk, der understreges
af hans Akvareller, hvor Friis’ fornemste
Fortrin hans sikre og smukke Tegning i
højere Grad end i Olien faar Lov at ud-
folde sig.
MALERIUDSTILLINGER
Sæsonen hos Winkel & Magnussen indle-
des med den i Tunis bosatte Maler E. V.
Brandt, der udstiller exotiske Landskaber.
Saa følger en celeber Kjøbenhavnerbegi-
venhed. Fru Asta Krohn (Mario Krohns
efterladte Hustru) udstiller egne Arbejder.
Derefter udstiller Fru Christine Swane og
Johannes Larsen og endelig dukker for
første Gang Eugen de Sala op i disse ær-
værdige Omgivelser.

BOGAUKTIONS PRISER- FORAARET 1930
(Samtlige Priser fra 5 Kr. og opefter).
Auktionen den 27. Februar 1930 og flg. Dage hos Chr. Hee’s Eftf.
Professor Dr. Cl. Wilkens, Fru William Jeppesen m. fl.
(Fortsat fra forrige Nr.)

K. L. Reinhold, Briefe iiber d. Kantische Philosophie. 1—2.
Lpzg. 1790—92. ib. 11,00, — Beitr. zur Berichtigung bisher.
Missverstandnisse d. Philosophen. 1—2. Jena 1790—94. ib. 18,00,
— Verhandlungen iiber d. Grundbegriffe u. Grundsatze d. Mora-
litåt. I Liibeck u. Lpzg. 1798. ib. 6,00. D. Ricardo, Nationaloeco-
nomiens og Beskatningens Grundsætninger. 1839. ib. 7,00. A. E.
F. Schaffle, Bau u. Leben d. socialen Korpers. 1—4. Tiibing. 1875
•—78. ib. 18,00. F. W. J. Schelling, System d. transscendentalen
Idealismus. Tiibing. 1800. ib. 9,00, — Einleit zu ein. Systems d.
Naturphilosophie. Jena u. Lpzg. 1799. ib. 7,00, — Philosophische
Sohriften. I. Landshut. 1809. ib. 6,00. H. Sidgwick, The Methods
of Ethics. 7 ed. Lond. 1907. ib. 6,50. M. Stimer, Der Einzige u.
sein Eigenthum. Lpzg. 1845. ib. 13,00. Ant. Thomsen, Hegel. Ud-
viklingen af hans Filosofi til 1806. Kbh. 1905. ib. 8,00. National-
økxmomisk Tidsskrift. 1873—1924. ukompl. 12,00. Turgot, Oeuv-
res, éd p. Daire. 1—2. Paris 1844. ib. 16,00. P. Tuxen, Yoga. 1911.
5,00. H. Westergaard, Die Lehre von d. Mortalitat u. Morbilitåt.
1—2 Abt. Jena 1881—82. 6,00. A. Vierkandt, Die Stetigkeit im
Kulturwandel. Lpzg. 1908. ib. 12,00. Philosophische Studien, he-
rausg. v. W. Wiundt. I—VII Bd. 1—3 H. Lpzg. 1881—91. (I Bd.
Heft. 4 mangl.) 18,00. A. D. Xénopol, Les principes fondamentaux
de l’histoire. Paris 1899. 5,50. Philosophische Aufsåtze Ed. Zeller
gewidmet. Lpzg. 1887. ib. 5,50.
Historie og Geografi.
Mionographien zur Weltgeschichte, hrsg. v. Heyck, m. Illustr.
Bielef. u. Lpzg. 15 Bind. 20,00. Povl Helgesen, Skibykrøniken, v.
A. Heise. 1890—91. 5,00. Herodots Historie, overs, af Falken-
skjold og Hude. 1—3. 1890—1906. 12,00. Danmarks Riges Hi-
storie, udg. af J. Steenstrup, Kr. Erslev, Heise o. a. 1—6 m.
Reg. 1896—1907. 32,00. Soph. Muller, Vor Oldtid m. Illustr. 1897.
ib. 9,00. En Pakke Studenter-Jubilæums Mindeskrifter. 5,50. Ma-
rie Bjerregaard, Barndomserindringer fra Fredericia og Krigen
1864. 1909. 7,50. V. la Cour, Sjællands ældste Bygder. 1727. 8,50.
C. Christensen, Hørsholm Historie, 1879. 11,00. S. S. Blicher,
Vestlig Profil af den Cimbriske Halvø fra Hamborg til Skagen.
1839. m. Omslag. 30,00. Fr. Nansen, Fram over Polarhavet. 1—2.
Krist. 1897. 6,00. Verdenskrigen af Jenssen-Tusch, Lindbæk o. a. 1

—5 m. 111. 1914—22. 10,00. A. Thiers, Consulatets og Kejserdøm-
mets Historie, oversat af Magnus. 1—17. 1845—60. ib. 8,00. H.
M. Stanley, I det mørkeste Afrika, overs. Krist. 1890. 10,00.
Sprogvidenskab.
Dahl & Hammer, Dansk Ordbog for Folket. 1—2. 1907. ib. 5,00.
Kr. Nyrop, Sprogets vilde Skud. 1882. 6,00. J. Kok, Det danske
Folkesprog i Sønderjylland. 1—2. 1863—67. 6,50.
Litteraturhistorie og Skønlitteratur.
Jul. Clausen, Illustr. Verdens-Litteraturhistorie. 1—3. 1901. ib.
14,00. Carl S. Petersen og Vilh. Andersen, Illustr. dansk Littera-
turhistorie. 1—27 Hæfte. 1916—29. 22,00. Vilh. Andersen, Guld-
hornene. 1896. ib. 6,00. P. Oesterby, Kvinden. 1899. ib. 5,00. E.
Mau, Dansk Ordsprogs-Skat. 1—2. 1879. 10,00. H. Brix, H. C. An-
dersen og hans Eventyr. 1907. 5,50. J. L. Heiberg, Samlede pro-
saiske Værker. 1—11. 1861—62. ib. 6,00. H. Schiick o. K. Warburg,
lllustrerad svensk Litteraturhistoria. 1—2. Stockh. 1896—97. ib.
6,00. C. M. Wieland, Sammtl. Werke. Bd. 1, 3—9 u. 11—36 nebst
Supplem. Bd. 1—6. Lpzg. 1794—1801. ib. 5,00. G. Eliot, Møllen
ved Flos®, overs. 1—2. 1912. 7,50. J. Swift, Satyrische u. ernst-
hafte Schriften. 1—4 u. 6—8 Bd. Hamb. u. Lpzg. 1756—66. ib.
7,50. Rolandskvadet, oldfransk Heltedigt overs, af Ritto, m. 111.
af N. Skovgaard. 1897. 5,00. Mosehus, Idylliske Digte, overs, af
Meisling. 1824. 5,00. Platon, Stat, overs, af Heise. 1—3. 1851. 7,00.
Virgil, Æneiden, overs, af Meisling. 1—2. Slagelse 1824—25. 5,50.
Forskellige Videnskaber.
F. C. Bornemann, Samlede Skrifter. 1—4. 1863—64. ib. 5,00.
J. Mandix, Haandbog i d. danske Landboret. 2. Udg. 1—2. m.
Tillæg. 1813—29. (1—2 ib.). 9,50. H. Ussing, Skyld og Skade.
1914. 43,00. Das Wissen d. Gegenwart, m. 111. Lpzg. u. Prag. 53
Bind. 5,00. Sammlung Goschen. 50 Bind. ib. 11,00. 6 Pakker Skrif-
ter, udg. af »Udvalget f. Folkeoplysningens Fremme«. 13,00. Til-
skueren, redig. af N. Neergaard, P. Levin o. a. 1884—1901, 1914
og 1920. 20,00. Danske Billeder fra Land og Sø. Farvelitografier.
(Bærentzen & Co.) Tv.-Fol. ib. 9,00. Kunsthistorische Bilderbogen.
1—2 m. Supplem. 1—3. Lpzg. 1879—87. Tv.-Fol. ib. 10,00.

143
loading ...