Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: eb
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0292
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
GAMMEL KINESISK PORCELÆN
OG KUNSTARBEJDERT^und kugleformet Bovle paa 3 udskaarne Fødder; modelleret med en
i- V Rille nedenunder Kanten, indeholdende en Række Knopper, por-
celænsagtig Keramik med en tyk opalescerende Glasur, isprængt pur-
purrødt. Fodstykkel er brunglaseret og har talrige Spore-Mærker; det
er indgraveret med Taltegnet ssu (4), som angiver dets Størrelse. Kej-
serlig Chiin Arbejde fra Sung Perioden. Højde 7'cm. Diameter" 19,50 cm.
BLUETT & SONS
48, Davies Street, London, W. I
(Lige ved Claridge's Hotel) Telefon: May fair 4018

_ IDerbens førenbc Ikunstblab
ObeJSutlington/Ubagasine

Unternationalt Magasin for Ikunstken&ere
'illliis revet. Ubkommev en Gang om ZlBaaneben
2 sb. 6 0. pr. IHummer


The BURLINGTON MAGAZINE er uundværligt for alle, der inter-
esserer sig oprigtigt for Kunst.
Det omfatter alle Kunstarter, og appellerer derfor i lige Grad til
Kunststuderende som til Samlere. Størrelsen og Kvaliteten af Bladets
Illustrationer er uovertrufne. I mere end et kvart Aarhundrede har det
forstaaet at fastholde sin Stilling som det førende og mest omfattende
Kunstblad, der eksisterer.
Paa Grund af Bladets vidtomfattende Interessesfære, dets vægtige og
belærende Artikler, udførlige Omtaler af aktuelle Bevægelser indenfor
Kunsten og dets pragtfulde Udstyrelse, indtager THE BURLINGTON
MAGAZINE en ubestridt Førerstilling. I Forhold til, hvad Bladet yder
sine Læsere, er Prisen ringe.
Af Indholdet kan nævnes: Artikler om endnu ikke offentliggjorte og
nylig opdagede gamle Mestre, omfattende saavel Malerier og Haandteg-
ninger som gamle Gobeliner, Porcelain, Møbler, Metalarbejder, og alle
Slags Antikviteter af Interesse for Samlere eller Kunststuderende. Ar-
tiklerne herom er skrevet af ledende Autoriteter i England, Frankrig,
Italien, Spanien, Holland Belgien, Tyskland og Amerika.
Aarsabonnement (incl. Fortegnelser) : 35 sh. portofrit tilsendt.
Hvis De ikke allerede er Abonnent paa THE BURLINGTON MAGA-
ZINE, sender vi Dem gratis et Eksemplar af Bladet ved Modtagelsen
af Deres Navn og Adresse paa nedenstaaende Kupon:
ebe Burlington flbagasinc TL tb.
Bank Buildings,
16 a St. James’s Street. London S.W. 1.
Gratis Prøveeksemplar af »The Burlington Magazine« udbedes til:
Navn (Name).
Adresse (Address).
ifølge Deres Avertissement i »Samleren«.

og snart ældre Kunstnerkredse anstiller visse Betragtninger
over denne uforbeholdne og af mange Aarsager højst be-
synderlige Kærlighedserklæring til Modparten og derover-

for Omfanget af den direkte Støtte i Skrift og Tale, de selv
har kunnet øse af samme meget estimerede Kilde.
Samleren.

ENFOLDIGE ORD OVER DAGENS TEKST
Folketingsmand Vanggaards Angreb i Rigsdagen paa den »moderne« Kunst medførte
bl. a. en Tiltrædelse fra fhv. Censor P. A. Rosenberg, der fordømte sin afdøde Maler-
søns Arbejder. Samleren tager den standende Strid op til nogle kortfattede Betragtninger.

Midt i Dønningerne —■ en Forskydning i de kunst-
neriske og parlamentariske Jordlag med oprin-
delig Centrum omkring Hjørring — lød plud-
L selig en Tone, der fik én til at lytte.
I et bittert Skrig anedes Resonans fra et saaret Hjerte.
En Romermaske gled til Side og viste en gammel Mands
menneskeligé Træk. En Fader, der i Blinde raser mod Li-
vets og Dødens uransagelige Udvælgelse. Hvor maa Tabet
have skaaret dybt for i den Grad at formørke en klog
Mand, en brav Frontkæmper i samme Armé (om ikke ved
samme Vaaben), at han, Faderen, søger en Slags Trøst i
at fortælle hvem der gider høre, at Sønnen faldt mellem
Marodører, en vildledt Dessertør, der svigtede sine hæder-
lige Vaaben, en jammerlig Svækling knapt et ærlig Skud
Krudt værd.
Hvad nytter en nok saa bedre Viden mod saa sort en
Tale.
Men med ubarmhjertig Klarhed afdækkedes samtidig
Bitterheden i den standende Strid. Ufredstider og stor For-

virring vil spørges, naar Fader rejser sig mod Søns Minde
—• som skrevet staar.
Ikke Kamptoner i Striden, ikke overflødig Præcisering af
vort Standpunkt, blot nogle enfoldige Ord. Enfoldige alle-
rede af den Grund, at Pladsen afser Linier, hvor Bøger
ikke rækker til.
Det er Publikum, Hoben, brutalt sagt, der konfirmerer
Kunsten. Men de holder den ikke over Daaben! Historisk
set er det uvæsentligt, men det er en mager Trøst for de
Levende. Midt i en Skole hvor Elev følger Lærer og Ud-
svingene ikke er store, er det selvfølgelig mindre aktuelt,
men saa meget stærkere virkende i en Kamptid.
For mange staar vel det Afsnit af Kunsten der satte
Blomst med Cézanne som det største og mest gennemgri-
bende i det halve Aartusinde der er gaaet siden Johan fra
Eyck bryggede Oliefarven sammen i sin Kones Køkken.
Midlet der endelig bevidst ogsaa blev Maalet. Man kan give
saa mange og dybsindige Fortolkninger af Impressionismen
loading ...