Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 177
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0323
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
S. Vr a n x : Byen Courtrai ’s Belejring.


UDSTILLINGER I BELGIEN OG TYSKLAND

Ogsaa ude i Europa Var Aaret indenfor Kunstlivet præget af store
retrospektive Udstillinger. Vor Medarbejder. Dr. Arist Pander skil-
drer denne Gang den omfattende belgiske Udstilling, der havde samlet et
stort, broget Materiale til Belysning af vigtige Epoker i Kunstens Historie.

IDENS Aand fornægter sig aldrig og intetsteds.
Selv dér, hvor den tilsyneladende ikke tilkende-
giver sig aa-
benlyst, vil det
vise sig, at den kun
gemmer sig bag en mere
eller mindre gennem-
skuelig Maske kaldt den
tid- og stedløse Objek-
tivitet. Dette gælder ikke
mindst vor egen Tid,
hvis indre Modsæt-
ningsforhold forlener al-
le Livsytringer med et
særlig fremtrædende
subjektivt Præg. Derfor
forbavses man aldeles
ikke over endda paa
Omraader, der næppe
direkte berøres af Til-
værelsens drivende
Kræfter, at iagttage vis-
se modstridende Ten-
denser, som paa en ka-
rakteristisk Maade gen-
spejler de mangfoldige
Brydninger, der plejer
at opstaa under en Overgangsperiode. —• Det er næsten
en Selvfølge, at Billedværker — ligesom Litteraturens og
Musikkens Frembringelser — der er bleven til under slige
Forudsætninger, i en højere Grad vil være paavirkede af

Tidens Aand, end dette vilde have været Tilfældet under
normale og stabile Udviklingsbetingelser; men det er inter-
essant at konstatere, at
endogsaa retrospektive
Udstillinger af ældre
Kunst under lignende
Forhold kommer til at
frembyde umiskendelige
Tegn paa Samtidens
umiddelbare Indvirk-
ning.
Flere Udstillinger fra
i Aar bekræfter Rigtig-
heden af denne Paa-
stand. Mens den store
Kunstudstilling i Ant-
werpen vidnede om mo-
derne Museumsfolks
forandrede Opfattelse
af deres Opgave og An-
svar, viste Udstillingen
af Samlingen »Schloss
Rohoncz« i Miinchen en
Nutidssamlers nye Ind-
stilling baade overfor
selve Objekterne og
Maaden at samle paa.
Ligeledes viste Arrangementet af en Række mindre
Udstillinger (f. Eks. i Briigge, Musée Communal; af
gammel kirkelig Kunst i Miinchen, Residenzmuseum;
Tischbein-Udstillingen i Oldenburg), at deres Ophavs-Indv\

177
loading ...