Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 190
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0336
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Hans H a a k ø : Landskab fra Nordland.Leo EstVad: Landskab. Murcia.

EFTERAARETS SEPARATUDSTILLINGER

Vor Medarbejder anmelder Efteraarssæsonens første Separatudstillinger. Artiklen
er bl. a. ledsaget af flere Gengivelser efter Arbejder fra et nyt Stentøjsfirma,
idet man altid med Interesse møder ethvert nyt Fremstød paa dette Omraade,
hvor Den k S l ■ P o r c el ai n sf abr i k saa smukt og afgørende gaar i Spidsen.

DET har været et sjældent bevæget Efteraar, hvad Begiven-
heder indenfor Kunstens Verden angaar. Ikke mindst De-
batten i Folketinget om Staten og Nutidens danske Kunst
og Besættelsen af
Dirktørposten paa
Kunstmuseet har
sat Sindene i Be-
vægelse. Men uan-
set de større Rø-
relser har de for-
skellige Separatud-
stillere uforstyrret
af den høje Bølge-
gang i Kunstens
Sø, bragt de smaa
Skuder i Havn. Og
ganske afgjort har
de smaa Udstillin-
ger saavel som de
store nydt godt af
den livlige Kunst-
diskussion. Ikke
alene de snævre
kunstinteresserede
Kredse har i Aar
beskæftiget sig med
Kunstens Proble-
mer, nej Emnet er
blevet Almeneje.
Alene det er me-
get værd.
Den store Ople-
velse har dette Ef-
teraar i Kunstens
Verden ikke skænket os. Derimod er der kommet en ny Mand til,
en Mand, der ganske vist ikke længre kan regnes til de Unge,
men alligevel en ny Mand paa Parnasset: Tegneren C hr. Kong-
stad Petersen. (Se iøvrigt Gelsteds Artikel).
Han havde Lokalet sammen med Maleren Grev Danneskjold-Sam-
søe i Kunsthallen paa Købmagergade. Der var baade ældre og nyere
Billeder, af Danneskjold-Samsøe udstilledes bl. a. »Andejagt« og
»Jægeren under Træet«, hvoraf især det sidste er et smukt og stærkt

formet Billede. Ogsaa koloristisk staar dette Arbejde, som en Re-
præsentation for det bedste i Danneskjold-Samsøes Produktion.
I de dybe, lidt tunge Farver er Kunstneren ægtest. — Naar Dan-
neskjold-Samsøe
forcerer især de
grønne Farver
glipper den kolo-
ristiske Fornem-
melse.
Den unge Maler
Mogens Zieler med
sin Frue Bennie
Zieler afløste Kong-
stad Petersen og
Danneskj old-Sam-
søe i Kunsthallen
paa Købmagerga-
de. Mogens Zieler
er paa det lykkeli-
ge Stadium at have
alle Muligheder i
Behold. Næsten
hvert Billede inde-
holder smukke
Ting, men den un-
ge Kunstner er for
Tiden inde i en saa
stærkt experimen-
terende Periode, at
man ikke ved, hvor
man har ham selv.
Den Giersingske
Paavirkning er af-
løst af flere andre,
og Farvesynets hastige Skiften fra mørkt til helt lyst er aaben-
bart Forsøg paa at finde nye Veje. Helest og bedst staar Zieler
i Øjeblikket med sin Bogkunst. Her er han sikrest i Valget af
sine Midler. Nygaard er ganske vist ikke gaaet sporløst forbi
Zieler’s Syn, men den rigtige Fornemmelse for Bogkunst er af-
gjort til Stede.
Bennie Zieler’s dekorerede Fade og Krukker er fulde af godt Hu-
mør, selv om Umiddelbarheden ikke altid er helt overbevisende.

Georg Jacobsen: Spansk Billede fra Toledo {II}.


190
loading ...