Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: et
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0342
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MODERNE SØLVARBEJDER
Blandt de københavnske Sølvsmede hvis
Arbejde er præget af en stærk, personlig
Stil i Udførelsen, nævner vi Frithjof Brat-
lands Sølvsmedie i Gothersgade 87.
Herr Bratland, der er Nordmand, har ar-
bejdet en Aarrække rundt om i Udlandet, og
tilegnet sig en særpræget Stil i sine Arbej-
der, der karakteriserer disse som udført af
en Kunstners Haand. Herr Bratland over-
vaager personlig alt Arbejde, til hvilket han
selv udfører Tegningerne, der røber Fag-
mandens indgaaende Kendskab til sit Ma-
teriale, ligesom han ogsaa i de fleste Tilfæl-
de selv lægger den sidste Haand paa Vær-
ket. Vi kan varmt tilraade Yndere af sær-
prægede Arbejder i Guld, Sølv og Bronze at
aflægge et Besøg hos Herr Bratland.
Foruden de Arbejder, der kan beses i Bu-
tikken, modtager Herr Bratland Bestillinger
paa Udførelser af specielle Ordrer efter
Køberens Ønsker.
Det kan nævnes, at Herr Bratland i Øje-
blikket arbejder paa en Bestilling af en
Døbefond til Højst Kirke i Sønderjylland.


I/II 1807—09. 8°. Samtd. Bd., tarveligt Eksempi. 9,00— [Molesworth,
Rob.], Dannemarks gegenwårtiger Staat, unter der numehro souve-
rainen Regierung Christiani V. Cølln. 1695. 4°. Helpergamentbd. B.
D. II. 599. 3,00, -—Niebuhr, Carsten, Reisebeschreibung nach Arabien
u. andren umliegenden Låndern. l/II. 1774—78. 4°. Samtidge Hel-
læderbind. B. D. II. 413. 32,00, ■— Nielsen, Willadz, Catechismi
Postebud oc Brefdragere, som frembærer nogle himmelske Konge-
Brefve, efter Huuse-Taflens Indhold. 1682. 8°. H. B. B. D. 1. 265.
30,00, — Ordinants, den rette, som paa Herredagen i Ottense bleff
offuerseet oc beseglet. Her bag i Bogen findis ocsaa de sex oc
tiffue Artickle, som bleffue samtycte oc beseglede i Ribe. 1553.
Hellæderbind. II. 913. 250,00, — Paulli, Simon, Flora Danica d. e.
Dansk Vrtebog, Vrtebog oc Lægebog. I/IV. 1648. 4°. Samtidigt Hel-
læderbind, rigtig godt Eksempi. 500,00, — Pontoppidan, Erich, Den
danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark med dets naturlige
Egenskaber, Elementer, Indbyggere, Væxter, Dyr, gamle Tildra-
gelser og nærværende Omstændigheder i alle Provintzer, Stæder,
Kirker, Slotte og Herre-Gaarde. I/VII. 1763—81. 4°. Samtid. Hellæ-
derbind (8 Bind). B. D. II. 600. Eksempi. var absolut ikke ube-
rørt, 1000,00, ■— Pontoppidan, Erich, Origines Hafnienses eller den
kgl. Residentz-Stad Kiøbenhavn, forestillet i sin oprindelige Til-
stand. 1760. 4°. Samtid. Hellæderbind. 606. Eksempi. var hverken
noget usædvanligt smukt eller stort, 115,00, — Pufendorf, Samuel
de, De Rebus a Carolo Gustavo Svecice Rege Gestis Commenta-
rium Libri Septem. Norimbergæ 1696. Folio. Samtd. Hellæderbd.
350,00, meget høj Pris, — Reravius, Rasmus, Hanssøn, Stor-
mectigste... Her Frederichs den Anden oc... Frue Sophiæ... Beg-
gis deris Kronings oc Brøllups Historie.... Prentet i Kiøbenhaffn
aff Laurentz Benedicht. 1576. 8°. Paulli 106. 72,00, — Resen, Peder,
Hanssøn, Kong Frederichs d. II. Krønicke... fra 1559—88. Sam-
let oc sammenskrefvet af adskellige Codicibus M. s.s. oc med Fi-
gurer i kobberstik beprydet. 1680. Folio. Ualmindelig smukt
Eksempi. Samtid. Hellæderbind. 58. 290,00, — Rothe, Caspar,
Peter, Brave Danske Mænds og Quinders berømmelige

Eftermæle. I/1I. 1753—54. Samtidigt Hellæderbind. B. D. 111.
933. 42,00, ■— Ræffue Bog, en, som kaldes paa Tyske
Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange
skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som
aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylig fordanskit aff Her-
men Weigere, Lybeck (Jørg. Richolff). 1555. 4°. Hellæderbind
(nyt). 340,00, — Saxo Grammaticus, Den Danske Krønicke nu først
aff Latinien udsæt, flittige offuerseet oc forbedret, aff Anders Søff-
rinssøn Vedel. 1575. Folio. Helpergament. B. D. III. 10. Bindet
godt, men selve Bogen slet. Prisen altfor høj. 351,00, ■—
Slange, Niels, Den storm. Konges Christian d. Fierdes, Konges til
Danmark etc. Historie. Igiennemseet og af Archiv-Dokumenter for-
bedret af H. Gram. I/II. 1749. Folio. H. B. B. D. III. 68. 91,00, —
Snorre Sturlesens Norske Kongers Krønike, oversat paa Dansk
af Ped. Clausen, og nu paa nye oplagt... som ogsaa en kort Be-
skrivelse over Norge, Island, Færøerne og Grønland. 1757. 4°. Hel-
læderbind. 10,00. —
I Kataloget var tillige en stor Samling Ligprædikener;
nævne Priserne paa disse Værker er unødvendigt, da Por-
trætkobberne manglede i de fleste — selv om de i Kata-
loget var opført som værende i Eksemplarerne. Nr. 116:
Masius, Gottfr., Traur-Rede bey des Hrn. Chr. Giildenleu Leich-
begangnis, Ao. 1703 d. 6. Sept. gehalten. 1709. Folio. Samtd.
Fløjelsbind. B. D. III. 1135.
var et første Rangs Eksemplar. Bindet ikke samtidigt. Pri-
sen 500 Kr. var meget rimelig.
Henvisningerne til Bibliotheca Danica var overflødige,
da omtalte Bøgers Edition i mange Tilfælde ikke var opgi-
vet. Bogsamlingens 1508 Nr. var vurderet til 45,000 Kr.
Det samlede Beløb Auktionen indbragte blev i Hammer-
slag 19,600 Kr., hvortil kommer Auktionssalær 12^2%-
Th. Johansen.
loading ...