Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0297

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Onze schilders in den Vreemde

285

Antwerpsche regeering oorlof, om hunne vier huizen op de
Steenhouwersvest en in de Korte Ridderstraat te mogen ver-
koopen, en met hen is « gevoegt Franchoys Pourbus, een van
de kinderen, oudt xxni jaeren. » 1 Den 10 Maart 1594 ge-
schiedde die verkoop « bij consente van Francisco Pourbus,
out omtrent vierentwintig jaren, 2 en daarna treffen wij onzen
veelbelovenden kunstenaar nooit meer in de Scheldestad aan.
Ten jare 1600 schilderde hij voor onze Landvoogden Albert
en Isabella. Daarna werd hij door den Hertog van Mantoua
naar Italië' gelokt, om de beeltenissen van de schoonste vrou-
wen der wereld te malen. Vervolgens kwam hij aan Frank-
rijks Hof, waar hij bleef, en op 19 Februari 1622 begraven
werd, na er tal van meesterstukken te hebben geleverd, welke
thans in den Louvre en andere museums van Europa
pronken.

Frans Pourbus, de Jonge, was de eehige der toenmalige
Antwerpsche schilders niet, welke naar den vreemde toog,
om er bewijzen van talent te leveren en fortuin en roem te
oogsten. Jeroom Francken (1540-1610) was hem reeds in dienst
van Frankrijks Koning voorafgegaan, en hij schilderde te
Parijs met grooten bijval gedurende gansch zijn leven.
Denijs Calvaert (1540-1619) vestigde zich in Italië, en stichtte
te Bolonje als het ware eene kweekschool voor schilders.
De gebroeders Matthijs Bril (i55o-i584j en Pauwel Bril
(i556-i626) togen insgelijks over de Alpen en bleven voor goed
te Rome, om met hunne penseelen de pauselijke paleizen te
versieren. Joris Hoefnagels (1545-16..) en Bartholomeus
Spranger (1546-1627) trokken naar Duitschland en werden er

1 Requeslboek der stad Antwerpen, 1592-93, fol. 195.

- Scabinale protocollen der stad Antwerpen, 1594, sub Kieffelt # Boyhe,vol. I, fol. 25.
 
Annotationen