Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0397

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Zijne familie

385

het levenslicht zag. Dit jaartal is deerlijk onjuist. Volgens
zijne eigene verklaringen, werd Tobias van Haecht geboren
omstreeks het einde van i56i. 1 In ambtelijke oorkonden
ontdekten wij ook, dat hij zoon was van Cornelis van Haecht.
Die vader moet insgelijks de kunst beoefend hebben, aange-
zien zijn Tobias als meesterszone in onze Sint Lucasgilde
werd aanvaard. Zoodra Tobias van Haecht zijne kunststudiën
had voltrokken, ondernam hij de gebruikelijke reis naar
Italië, en werd te Florentië de beschermeling van den Groot-
hertog van Toskanen. Te Rome maakte hij muurschilde-
ringen, welke destijds geroemd waren, gelijk ook een tafereel,
voorstellende Sint Petruskerk van Rome en een Toren
van Ba bel, dien hij later verscheidene malen hervoort-
bracht, met stoffagie van den jongen Frans Francken en van
Sebastiaan Vrancx.

In 1590 was onze meester voorgoed terug binnen zijne
geboortestad, waar hij dan vrij schilder werd. Korts na zijne
aanvaarding in Sint Lucasgilde, trad hij in den echt met
Suzanna van Mockenborch. Zij was dochter van Jan van
Mockenborch en Catharina de Lantmeter, welke laatste
dochter was van Jan de Lantmeter, den stiefgrootvader van
Peter Pauwel Rubens. Het huwelijk van Tobias van Haecht
en Suzanna van Mockenborch werd den 28n Juli 1592 geze-
gend met een zoontje, dat den vermaarden kunstbeschermer
Cornelis van der Geest tot peter had. Hunne tweede spruit,
insgelijks een zoontje, Willem geheeten, werd geboren op
7 November 1593 en dienzelfden dag over de doopvont

1 Hij getuigt namelijk oud te zijn : op 19 Augustus 1599 acht en dertig jaren ; op
20 October 1601 veertig jaren ; op 20 October 1617 vijf en vijftig jaren, en op 14 Januari
1620 acht en vijftig jaren.

25
 
Annotationen