Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0620

DWork-Logo
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
6o8

Een kerkbinncn^ichtsch ilder

zijn talrijk kroost, won vader Rijckaert geld genoeg om be-
middeld te blijven. Zelfs kocht hij, op 2 Mei 1649, voor eigen
gebruik, in de Arenbergstraat een huis, het Keizershoofd,
waarin zijn meester Tobias van Haeclit gestorven was. Mees-
ter Rijckaert had ook eenen voornamen begunstiger in onzen
toenmaligen Landvoogd, Leopold-Willem, voor wiens galerij
hij menig kostbaar gewrocht maalde. Den i8n September 1651
verkoos het Magistraat David Rijckaert III tot Deken der
Sint Lucasgilde. Ter Schilders-Kamer, waar het nimmer aan
spotters ontbrak, werd de nieuwe Deken, achterrugs, « den Os
van Sint Lucas » geheeten, omdat hij nog al dikhoofdig en
wat dwarsch van aard was. Te rekenen van Kersmis 1658,
huurde onze meester het huis de Munt, tegen de zuidzijde der
hoofdkerk en over de Papenstraat. Terwijl zijne vrouw op
6 November 1661 nog in het kraambed lag, was hij ge-
vaarlijk ziek gevallen, en beiden verleden toen een weder-
zijdsch testament. Onze schilder bezweek den 1111 November
1661. Zijne vrouw hertrouwde nog met Cornelis Huys-
mans, Prevoost der munten Zijner Majesteit. Zij stierf op het
einde van December 1663.

Wie liefhebber van schilderijen heeft geene der betoove-
rend schoone Kerkbinnenzichten van Peter Neefs ' be-
wonderd, en wie hunner stond niet verbaasd, zoo vele
uitgelezene tafereeltjes aan te treffen van dien kunstenaar,
over wiens leven men niets wist te ontdekken. Ons viel
het geluk te beurt eenige bijzonderheden omtrent dezen
uitstekenden meester op te mogen sporen. De vader van

1 Deze kunstenaar teekent zoowel onder notariëele akten als op zijne paneeltjes
beurtelings : Nefs, Neffs, Neeffs en Neefs. Natuurlijk hebben wij dezen laatsten naam,
als de beste schrijfwijze voorstellende, behouden.
 
Annotationen