Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0621

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Peter Nee/s I

onzen schilder, Aart Neefs, was een meiisch, die waarlijkvoor
het ongeluk geboren scheen. Den 3n October 1574 huwde hij
Margaretha Verspreet, en met de gelden zijns vaders, die een
Antwerpsche brouwer was, opende hij eenen handel in zijden
lakens. Daar borst op 4 November 1576 de Spaansche Furie
los, en onze koopman werd zoo deerlijk uitgeschud, dat hij
meer dan arm was, vermits hij tot over de ooren in schulden
stak. Zes jaren nadien moest zijne moeder nog borg spreken,
om hem van de vervolgingen zijner schuldeischers te verlossen.
De ongelukkige speelde gelijktijdig lakenhandelaar, kaffa-
werker en herbergier, en toch geraakte hij niet uit de ellende.
Ondertusschen schonk zijne vrouw hem achtereenvolgens de
zonen Hans, Willem, Peter en Kasper. De eerste ontving
den ion Maart 1576, in onze hoofdkerk, het doopsel. De
tweede werd ook aldaar over de vont gehouden den 2411 Juni
1577. Dat was zoo wat jaar op jaar een kind, en de derde zoon,
onze Peter, wiens doopakt niet bestaat, moet dan in 1578 ter
wereld zijn gekomen. Aart Neefs werd korts na i582 wedu-
wenaar. Om zijne vier zonen gemakkelijker groot te brengen,
herhuwde hij, den ion December i58g, met Margaretha van
Stavoort, die zijn kroost nog met zes kinderen vermeerderde.
De ongelukkige vader van dit groot huisgezin droeg in Mei
1610 zijne laatste penningen naar Mechelen bij den brouwer,
die hem bier leverde voor zijne herberg. Op deze korte
reis haalde hij eene ziekte op den hals, waarvan hij nog
in dezelfde maand overleed, in zoo groote armoede, dat de
voogden zijner kinderen den last zijner nalatenschap van der
hand wezen, daar er meer schuld dan baat zou overblijven.

. In het sterf jaar zijns vaders werd Peter Neefs vrijschilder
onzer Sint Lucasgilde. Bij wien hij zijne kunststudiën deed, is

39
 
Annotationen