Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0730

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
718 Van T)ijck Hofschilder van de Landvoogdes

ontboden en mocht daar de Aartsh ertoginne Isabella
konterfeiten, terwijl hij ook haren Raadsheer, den Mar-
kies van Aytona, 1 Opperbevelhebber der Spaansche legers
in de Nederlanden, blootshoofds, in harnas en met den
staf in de hand, op zijn prachtig wit paard gezeten, levens-
groot, overheerlijk op het doek bracht. Onze kunstminnende
Landvoogdes stelde van Dijcks talent op zoo hoogen prijs,
dat zij hem benoemde tot haren Hofschilder, met eene jaar-
wedde van 25o gulden. Wanneer onze schilder, op 27 Mei
i63o, te Antwerpen volmacht geeft aan zijnen te Brussel ge-
vestigden kunstmakker Peter Snayers, dan noemt hij zich »
Anthonio van Dijck, schilder van Heure Hoocheyd, » een
eeretitel, welken het nageslacht ook niet meer wist dat hij
gevoerd had. Deze volmacht diende om in naam van
Antoon bij « diversche persoonen » voldoening voor kunst-
werk te eischen, « ende specialijck omme in sijnen naeme
te innen ende ontfangen het jaerelijcx pensioen van 25o gulden
tsjaers, daermede Heure Hoocheydt hem, Anthonio van
Dijck, heeft gebeneficiëert. » Ofschoon van Dijck de schilder
van het Hof was, bleef hij nog in zijne geboortestad gevestigd,
waar hij gedurende de maand Juni i63o een geding leidde
voor het niet betalen zijner schilderijen. Tegen het einde van
dit zelfde jaar bestelde men hem ook te Antwerpen de ver-
maarde Kruisrechting der Sint Martenskerk van Kortrijk.
Voor dit gewrocht maakte onze meester eerst eene schets.
Daar zij den bestellers beviel schreef hij, op 8 November i63o,
aan den Kortrijkschen kanunnik Rogier-Brave, 800 gulden te
moeten hebben voor de uitvoering van het ontworpen altaar-

1 Dit meestei'lijk ruiterportret bevindt zich in den Louvre.
 
Annotationen