Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1167
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1179
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Peter Sperwer

en van Marie Miriel. Van Frankrijks hoofdstad ging onze
schilder zich te Brussel vestigen, zoodat hij eerst bij den
aanvang der XV111c eeuw in onze stad terugkeerde. Den 2n
Maart 1700 schreef hij aan het Magistraat, dat hij zich in
Antwerpen wilde vestigen, indien hij er bevrijding van per-
soonlijken dienst kon verwerven, zooals de plaatsnijder Cor-
neiis Vermeulen op 3o Augustus 1690, en de schilder
Lodewijk van Schoor op 12 April 1696 hadden verkregen.
Onze kunstenaar noemde zich dan « Signor Pedro Sperwer, ge-
boren binnen dese stadt, een expert meester inde schilderconste,
van jonghs aff gewoont hebbende binnen de stadt van Parijs
ende aldaer over eenige jaren getrouwt, van waer hij met sijn
huyshouden ende familie alsdoen is ga en nedersiaen tot Brus-
sel, alwaer hij in groote reputatie, (sonder jactantie geschreven)
alnoch tegenwoordich is woonende... - Den i5n Maart werd
zijn verzoek ingewilligd. Na een huurhuis in de Korte Gast-
huisstraat te hebben betrokken, werd hij lid der Antwerpsche
Schilders-Kamer.

De meester vervaardigde in onze stad verscheidene ge-
wrochten, welke nu uit het oog zijn verloren. Wij kennen nog
enkel zijn middelmatig tafereel: Christus de Melaatse hen
genezende, dat zich in de Sint Jacobskerk van V'peren be-
vindt. Voor de Staten-Kamer van Antwerpens stadhuis
maalde Peter Sperwer ten jare 1703 het portret van den
Spaanschen Koning Philips V. Het stuk werd hem 90 gul-
den betaald; doch sedert den inval der Fransche Republi-
keinen is het spoorloos verdwenen. 1

1 « Aen Peeter Sperwer, constschilder, de somme van tnegentich ponden artois,
daer op is gemodereert sijne rekenirige ter saecken van het schilderen van het Portrait
van Sijne Conincklijcke Majesteyt Philippus Quintus, hangende op den Raethuyse in
de Staete-Caemer alhier, naer luyt deselve rekeninge, acte collegial ende ordonnantie in

date 23 September 1703, met quitantie, compt............................... XC ft.»

Rekening der stad Antwerpen, 1103, fol. 311 v°.
loading ...