Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1189

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Een handels avontuur van de Roore 1177

raad, om zich bepaald te Amsterdam te vestigen. Een jaar
later ging hij te Rotterdam wonen, en vervolgens koos hij zijn
verblijf in den Haag, waar hij zich als lid der kunstenaars-
gilde liet opschrijven. In al deze steden mocht de Roore
plafondstukken en zelfs verscheidene kabinetstafereelen ver-
vaardigen.

Ten jare 1728 bracht hij een bezoek aan zijne geboorte-
stad, waar hij tot het volgende jaar vertoefde en zeven pla-
fonds van voorname ambtenaars bemaalde. Eene Antwerp-
sche schoone, die onzen kunstenaar tot model zijner bevallige
figuren diende, behaagde hem derwijze, dat hij met haar in
den echt trad. Dit tweede huwelijk bracht de Roore ook
geen geluk bij. Zijne jonge gade verliet hem al spoedig en
trok terug naar Antwerpen, wraar hij, om haar niet meer
te ontmoeten, nimmer den voet zette.

In zijnen ouden dag werd onze meester een voornaam
handelaar in schilderijen. Als dusdanig verbond hij zich met
zijnen Hollandschen kunstmakker Geeraard Hoet. Het ver-
haal van een hunner handelsondernemingen wordt bij ons
volk nog wel eens herinnerd. In September 1739 hadden onze
beide schilders in de kerk van Saventhem het puike altaar-
stuk Sint Marlen van Antoon van Dijck ontdekt en"
aangekocht voor 1000 dukatons. Terwijl de Roore en Hoet
binnen in de kerk den Sint Marten in eene kist deden
klinken, daagden de verontwaardigde Saventhemsche boeren
van alle zijden op met vorken, vlegels, zeisen en geweren,
om de opkoopers van hunnen prachtigen heiligen patroon te
verdrijven. De opgewondene menigte vond de kerkdeur
gesloten en begon die te bestormen, terwijl er werd geschoten
en de noodklok geluid. Binnen den tempel heerschte
 
Annotationen