Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1434

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1422

Verbeteringen

Bladzijde 459, regel 3 : Jan Breughel II overleed den ln September 1678 te zijnen

huize in de Pruynenstraat.
» 477, » 18: Catharina Pepijn overleed te Antwerpen op 12 November 1688.
» 505, nota 2 : Reeds van vóór het einde der XVIIe eeuw noemde men de
, straat in welke Rubens zijn huis bouwde de Rubensstraat.

» 558, regel 5 : Neef; lees : oom.

» 636, * 8:1 April 1582; lees : 18 November 1584.
» 660, » 4 : Dresden ; lees : Augsburg.

» 661, » 26 : In het museum van Dresden hangt een bergachtig en rijk

gestoffeerd Landschap, geteekend : W- Bakereel. Wij
melden dit gewrocht hier nog, omdat het de eenige schilderij
is, welke op naam van den meester wordt bewaard.

» 681, » 5 : Ee-ne van de prachtige Hertenjachten der galerij

Salamanca prijkt thans in het museum van Brussel. Zij is
geteekend : J'. De Vos, fecit, en werd 13.200 francs betaald.

» 788, » 14 : Tegen kermis; lees : tegen kleine kermis of 5 Juni 1648.

ï 812, » 19 : Jan Thomas kocht op 12 December 1642 het Antwerpsche

poorterschap.

j» 819, d 28 : Het hier vermelde tafereel : Zoo de Ouden zongen zoo

pijpen de Jongen, van Jacob Jordaens, werd bij den
aanvang van het jaar 1883 voor 50.000 francs gekocht voor
het museum van Antwerpen.

j 852, ji 20 : Het Brusselsche museum bezit sedert 1882 van Adriaan de

Brouwer een fraai paneeltje : Drinkers en Rookers
op het Kasteel, geteekend : Brouwer, en aangekocht
voor 13,000 francs.

» 907, i 14 : Sedert 1879 bezit het Brusselsche museum eene Aan-
bidding der W ij z e n, geteekend : Cor. D. Bacllieur fe.,
welke 1000 francs werd betaald.

d 1034, » 14 : Aangezien de schilderijen van Alexander van Bredael ook

zeldzaam zijn geworden, zoo melden wij hier nog, dat de
stad Antwerpen^ ten jare 1877, voor 1200 francs, een
tafereel kocht : de Antwerpsche Ommegang op
de Groote Markt, geteekend: Alexander van Bredael
1696.

d 1277, i 19 : Sint Gregorius en andere Heiligen; bij te voegen :

van Rubens.

d [313, » 10 : De schilderij Sint P'elix van Gillis Backereel, kwam onder

Napoleon I van Parijs naar de kerk van Dixmude en van
daar naar het Brusselsche museum, waar zij thans nog
berust onder den titel : deVerschijning derHeilige
Maagd aan Sint Felix.
In verschillige buitenlandsche museums hangen er van onze Antwerpsche voor-
name meesters nog tal van schilderijen, wier titels wij kortheidshalve niet mochten
aangeven.
 
Annotationen