Vergilius Maro, Publius; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 142v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0301
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
(Eiteido&

Gj At venus obicuso gradientis aere iepsit:
Etmultonebulgcircumdeafudit amiclu.
Cernerenequis eosjneu quis cotingcre poffitr
a
Moliriuemora:autveniendiexquierccau(as:

quod1di'»'t:haucscquides.m.d,h.CRISTOF.TuKcaIent
argrs Tofc_j recentibus halant.Thura non nifi in parce vna
arabignalcunturinmonte excelfo.hccregio tunsera sabaj
appe)latur:quodmister(um stEntfkat: nec arbonbus ipri
qu_ iit faciWconstatrcum alii toiia piri minora <3c hsrbid*
coloris riaberedicantratii lemifco simikm arhorcm dicunt
rutilo solibrQuidam thcrtbinthum tfitvoV; sic putauit A«*
tigonusallatasrutice.Pnma vindemia circa ortum canis
e&qugmaximepregnans vifjetur:inc[di[urcottex:c5; exit
fpumam tegere palmaex
cipitntequodi arborehe
ret:serro decidirur. Vnde
corticofum eft: legitur ex
autnno.ex estiuo partu:
hoc candidum eft. Altera
vindemiaeft :i vcreexcor
ticemhyeme tncifo.Ru»
fum hoc non priori corm
parandum.Illud caiphiai
tum:hocdanacuvocant:
c$> cx eo rotunditategutcg
mafculum vocatur religi»
onitnbutum.Ergo fab_»
umjrhus afabadicicur.
i SmifcHrecentibiis ha#
lanr.sEK.Scrrummneu
tro fimpliciter ponitur. Sl
autem fertam dicimusirt
telligimus coronam:fiser
tosHores:vt pjftinalislo*

Lgtasuas:vbitemplumilli:cmtumcp(abp
Turecalcntarg:(era%recentibus halants
K
Corripuere viamiuterea:qua {emita mostrat*
Iamcgafandebantcollemjquiplurimus vrbi SJSgSSr^SgK
i t r r j\ ^ r I.auslociquii.mperiio»
Imminet:aduerlakgaipectatdeiuperarces: "

P" x Atvni'.C.Tot'Iomsvr$admol/rivcmora.«
HomeK, clt . y Obscuro aere.S.nebulaicuius dissinitio
est. DONATVS Obsci.ro aere.-Non satis suit verbis in
struxiile rilium:!icet sciret omnia iam composuisse Mercu
cunumised quattuot de causis cexit.ne viderentur :ne tan*
g<Tentur:necmtetrogationibus vatiisderinerenrurvel vc
nieildlcausasqucrctes:eosquianteno<<ti venire debebat
dccmerciit. j Circumdeasuditamitu.S.Themcsis efi:
cum setsic. verbo alHTUid mtciponim' :vt septem subiefta
tnoni:sed in coposlto recce
In snnplicibus nimis eil ^^^^^^^^^^^^^
asperum:antiquitas tame
seat.vc saito cere commuic
brum.
a rtut veniendiexquiere
causas.S.Nescpe narran
do crcbro paciat dolore.
b PaphD.S.Cyprieltcl
uitas.C. Papha vrbs in
cypro. Ocero ad fextilia ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
&ȣ5$8. Iprapaphumsublimis abtt.-sedescj. reuisit
Paphus cylicis a. quo C/
liria denominata efi; fili*
^succeiTorfuit.&in Cy
pro vrbem condidit pa*
phon afedenominatam:
<&»siea tcmplum vcncn
confecratum.
c Subfimis.SER. diuri
no incessu,
d Scdessjas.CRLinCv
pro enim coliturj.llluccji
primu ex mari appulille » ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
nonnuiHarTirmant:vnde Miraturmolemameas:ma2naliaquondam:
kuiTpiSocpaot dicit ° * q
K^&i&KSS Miraturporta^ftrepitumcj^ftratawarum.
do autem:ec iafciui mores
eius gentis illa sibf afcfue»
runr;namvlrginesCypriS
non ante iiubebanttct*
apud portum aduenas ex
cipientes:c6cubitibus doi
tes lucrarcnrurifcripta au
tem eft itl ea hystoria :clu«a
prifcilaciam appellantve
nrrem arte meretriceam (nueniTTe.-aussoremct! mulicritu»
in CyPro suisse:vt vulgato corpore queftum faccret:ne fo«
Iaimpudica:c3:viroruappetcns vidtreiur.
e Leta.SVenerispiopriumep-the-on. s Templum;-
C. Antiquisllmn omniu quj venai edislcata sunt tepla fu*
it Ascaione:que vrbs eft Syrie.Hincautcm aiut Cypnpro
sccfios eos esse.-quiin cypro hocnmplu condidetut.Quod
vtroin Cythens!risulaesi:tondideruntPhoeiiKes:qui 6i
ipssexeadem SyriasuntiHecHero.Corne.autcm.Tacitus
Jcribit templum venerisiquodpaphieft coditorem venai
anumvetua memoria tradinsama tccentiortradidita Cy»
nara sicratn templu:de5cj! ipfam coceptam marihic apul»
ram.ScdscientiaauruspicuhucaccitamicXpauloinsraCy
nandes sacerdo» consuhtur.Certissima sidts hsdoR. sibris
habetur:sanguinemareest'underevetitumprecibus:(S;igne
puro altaria adoIentur.Nec vllis imbnbus:c|o> in aptrto
madescuntsymulacrum deenon esiigies humana:sed con
tinu' orbis lariore initio:tenue 111 ambitu mete modo cxur
Eensicv; raro m obscuro:
g Sabjo SER.Arabico:TKSsuntAiabie.Infcrior perro
dejcXBudemoninquaruntfabeiapudquos nasciturth»
dicti. arro rovotBjoioa , ,d est venerati:» dii eorum
thurevenerentur.
h Thurecalent ar£.rertiscii Kcentibus haIant.SER .spter

Inftant ardentes tyrii:pars ducere muros:
MolirieBarcem:&manibus subvoluere iaxa:
5 5 a
pars optare Iocum tetstoi&condudcre (ulco

revefcitur/
fc Corripuaeviam inte
fea:qua iemita monftrati
SER.idcftofFcium eun»
di no enim via cornpitur.
1 QuipIurimusvtbi.Si
id.eit longusivc cu fe nux
plurima (yluiB.
m Aspcdat deruper
atces.SER.dat fesum irl
insenfate.
n Miratur.DONA.po
nit gener..lrt:r q> omnes
vi£ oVporte feruebant: 3£
ftrepitus agcntium pcrfo*

nabant. ^^^M
d Molem.SER:adfprumrefcrtur.
p Mag»liaquondam.SER.adpoeiam.nam liocnon
iiotatAtneas.EstautemannftichonproniaEaria.Magar
enim hngua pumca villam figniffcat.
q Et strata viarum. C.vias lapidibus ftrata.'
r _ InftanLDONATVS.itur iam per fbccics Jaudantnr
aut Cfnouinuiciagebant.
s Ardentes.S.multufeitlnantes:veIingcniosi:vndesic5
trarium dicimus segncm:quasi fine (gni.Vnde rautus mge
niofusest. t Parsducercmuros. DONA.ducere'fditi»
care.CONA.pars ducere.prirno curabant:quc aduersu»
sioftes fuerant necefsaria,
v Moliriqi arcem.S.moIibus satSss extollere;
x Et mambus fubuoluere saxa.CRI.Nam in sua rnajni
tudme sieri non poterar.
y Oprare.S.eligere:vttuusoregfna'qusdoptes.
5 i-ocum tecto:cScconcludcte fusco.DONA.priuaa sdi
lic:a curabantur,
a Sulco.SER.FosTa.csuitas enim nondomus circundat
sulco.vtalibi.Aufim vel tenuivitem committeresulco.
b Iuramagistraturci!legunt.S.fodiunt.D.Iura.dilponie
legesSchonorescuriales.CIuramgratufa optimtuiam
ptunu iura codcda suncddnde tnagistratu» crcandi sjiurl
loading ...