Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 168r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0352
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Eibce &zctmdu#

CLxvni™otJm.7

mv: ■

?ons v
m fe,
dbidSnxn^i

tw$tm
vdit.Nimim^
sumpnM
iplisrdjjtor-iu;:
dis ponomcL.
c6ratrdjiir*t
dismraMiiz
Infcrcttj cwi
OmmcJ^::
vin sorw:4p&
dirfugin.i;:.:
riitjicc.:.;.
n iiw.OW
WamiEoiajr
liainphnjlz:
ustDardnBst i
lUtdOu&l)
eaiqucin (.?"■-

erint.Quid csii potuic Aeiwa9.sisdii ipsi n5 potuerunf .1'
q Magna.D.Quiamagnisuntdiir&proponitspemfu
turi temporis: vtTit toleratio presenus calamita tis.
r Pererrato:S.hocverbo,ostenditejrorisI6ginquitatem;
D-pererratoponte.vtostedetecseverainilinuare predixic
proiperardV his laboriosa addidic s Vestam.S-deam
sgn.squ£ terraeft.C.vestam.Percurrasemel rem totam:
neicerumdeea narrandumsit.EaigiturSatumit&Opis
siliam fabulantur.Oui. Setnte saturni terriavest» suit.koc
iiom troianusuit:ccvesta
vnacpttiatibus putatrvt! , __A^__________________^_ll___Hi__________________H
saictm ijiomm comirem: Sscaitr&manibusvjttasiveltac^potciitemt
Hinc con sules (Macrobso ^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^™

tas appellatas fuisTc:dicics uon eleifcasmecs aeataa vesta*
Ics:scd'captascoc^capiebaturapontisicc(jcmaiiu patns
veitalis.virgo:& tancp bello capta de pris porestatc egrc^
dicbat:hon liccbat autccapi.-autsexannis mtnorc:aut de
cemmaiorcrNeqjcapipoterarquelit.gua debilis csiet:
sensuueauriudiminuta:autaliquacorporis labe Isignica."
Necprursuscui^parentrealtcrramboueserBitutisiTUJiT^t:
aut fuisientm ncgodis sordtdis versatcaddntnonnuljj no
este sas eam capi:quc_ m icalia non haberet domiciliu Vir»
^^^^^^^^^^^^^g.° vestalis simul capta:
eeiiilatmiveftsdcducfta:

ivestcdcducfta.
«_ ponnsicibustradita pa
tria potestareexibat:cc tci
B.ss«tu m>ban-:veste:* r_cu.u-U4. auy.ls mcjx FuuuM,uu, .g....... bc~«ds v^"
penatibus sacrificabanr: .-^. f r . ,{■ ,"»____*„l„„n„. baincapiendo.vtsacerdr»
;pptereaq. hic poeta cssde DlUerio interea miscenturmcenialudtu; ti vestafcqucsacra saciS
peuatibusmemmisierad j __ M', ctqua <usii:&sacerdote
didic vesta. Gcc.in libro EtmasisatCKmaPiS (e|UamCiUa iecreta paretlS vestalefacere.ppopuloici
Hpiiafimdmwao-russta __■-> r t_> . >!-->■ , nrihirsi..».rtii_*rtr_...™..i.__,-

teste)& duWes css ma AeternuCp adytis effert penetralibus ignem,

de natura deontag t vefta
$_»d££fi?£3 Anchesedomusarboribusq. obtessa recessit)
CBpatmere:&qmcustos ^i dr _r — * - l. .___. ■
stcrcrumintimaru.omne Clardcunttonitus:armoruc|nngmitnoiTor,
i.liusprecatioiic:et sacrifi g I?
Mtioncextremacsic.oui Excutiorsomno:8t" summi fassipiatcch
drillamoignem ponic: t D
ru:quraquayo|uic in$ insegetemveluticumsiamafurentibusaiishis 5SoSSnS^l?2

ntibusue:queopcima]ege
fiunt.ita te amata capio
FucrStaut a pnncipiove
stalcB qttuora Numa co
ftitutcpostea vero .ppcer
sacrorum miriistenoriun
multitudmc sex factc.\-bi
suncnngr.di itirdiu^nulH
cx maribus interdiccbas.
notfcuaucem ncminsim//

_ . _,__aquav___
15 condnur est te)Ius vcsta ^^^^^^^^^^^^
c^ nome. Idcm Diod.Si-'
culussaibic vestadomoisconstruifcricc ftiiiTe".,ppterear|s
instirutum:Vt in omnibusdomibus colas. Plarojaute in
phedro pcr cnigma; ita loquicur Magnus rex citansjallatss
cunnincedit.*exornanscodtaacdispones:ac_postremode*i
mossrat:qpCJteri diicurra sequu«rur:soIa autvcsta domis
manet;pcrquodmrelIigevestam terracire:queimmobilts
eft.-diigncm inclusumtcrrs^QuaproptervestesimuJacrii
nullum erat:sed in media tcmpii testudme*pendebat terra.
Putantmultidicivest3agrccoVcrboIiestia:mutataaspi
racioncin digamacolianvel a vcstiendo q> terra herbis:ac
arborib9 festtatur.fe uut aut illa adamata a Priapo'.fuiss*e:
quivimscminaiemsigtnficat:quia nihil ,pdu(5cura'sic ter^
ra sine vi seminali :Voluc precer.a vesta natriccm Iouis fu
jssc: amcpiJIusuogremiosustencastc. fixprimebanc aute
illaiiuiusmodipictura:cemplupingcbantIatuacspati'osu
cu>.raiii(medio:a;eavtriiK].igncm habebat.-quiperpecu
«sYeruabatcu eu cxcingui nullo patfto fas eiTet.Cui mmi
fterio vcstales virgtnes prgcrancsiccjijbi depitslc ignE foue
. levidebanrur.Supra veropinnaculutcmpIidepicta'crat
ipsavcstasn formS virgiuisrinfantcm ipsum souejin suo
striufoucs-Sacravestecx troia in^talia vexic Aeneas -Te»
plum illi Albeercxic Ajcani9: Rorne vefo:an romithis:an
Numaercxerjtdubitat:Positii anteratiiitrr|capito]iu:c^;
palatium;vtestapudDyonisiu.illudctsamjscnbit apud
eunde Dyonisiu:prcterhgccomunia saaasiugulas [ettani
curiasiquj.xxxvi.eratvestam priuatahabuiiscesseqiple^
roscp:qui qujrentibus custoditus ighis quid sit: 8c quarc
virginibus scruandus madetur ^Rcspondeant/g» ignis res
estimaculata.L^ virgines ■-ncorrupre:ipptereacbcastissimo
diuinora puriiTimu morcaliu amicu ejse.Vestgautc pro^
poniignem:quia cellus cu sit:mcdurq. mundi tei.earloc3.
insiamariones excelsi facit ex U Jpa.verit ctiani preterigne
Arcatia queda elTe in tempjo dcc sacfa multi credidcrunc.
quoruneqj virgincs:necgipJTp6ntificescognitioncm ha*
beant*Q_uod nistesieclnncs trttosepericuloexposuillccssa
gracctcmplo..l_yCeciliusMecellus.Rcfercprcttrca Aulus
Gelliuspnm^:q huiuscemodi sitadlubitammisterioama
tjnomcfuistc;acproptereareli'qucis deinceps omnes a'rnd

C„o

^^^^^^^^^^^^^ Jmanere innupras: Sc caa
_ stas:q tvporeprimisdecg
annis sacra addicebSt:aIsss dece pficicb5r.vlrimis vero de
ce ajias doccbant.ExpIeco trsgcsimo auno licebatillis ,im»
punenuberc.-depositis virris:acre]]cjssa6Tdotiiii]sgiiib'-'
Pleracptnadmortemanebant detcrrirc maxime.cam:^
nupsissentin foclicibus exitib^inquosplcriic^iiicJdcbat.
Mulciauccm:&pulchrivestalibusaciuiratetionoresred'»
debantur.Contra verorrtinoribuscrimiiiibusdaiiac:ver
berabatur.Corruptas aischuiuscemodi mortemulc abat»
Viueemfreco.-vtmortuisoluetesrcrcbant cumlucxu eas
amicis: 6c cognatss prosequencibus . fercbaturq? vsq? ad
porta colliiia.cratem vcctia pIutarch?osteditibi liitra mu
ros rumulc9 :&dom9sub ccrranea a Numa insticuta.m c|
lecftu8erat"uVatus;&luccrnaardeiiscTar:pauIs:aq:<&]ac.
ne virgo sacrata fame ad morcem compclli viieref.Ponci
fexigitarcana:£idapcacv iscasindomudcstcdrcib^iila
poucbac:staticj! scseauertebat:ac preil- aderant q iiumu
iniicercnt.Hinc luue.Cu quo nup incacrai.^bac Sangui
neadhucviuoterrasubiturasaccrdos. c Acteriicr.C.sn
tcplo em vestcrgnts ppctuyseruabat.Sed qttannisJi.Jcd^s
marciisreiiouabat. v Pcnecralibv.C adiccriuu cir in
hocloccqsipenit^remotis: AJ's subJratiuu.-c^iiguificac
seaetioi cs domi partcs a pcnit9 <S;intrado dicscu. Pcnitus
autecsiaduCTbmsjrivtpenitusq. reposias^cn&nomeiue
nicur.PIau.fixaea vsq. penirus faucib9. _x Diuerso.S.
Pro3cconomiaqdemosrrecAenea(pd:to!cn6fuistt:scdl5
ginquirau'dtjmus:6VtarJivbellac5nioii)sti.:i_fcfaci3is'cuiJ
taiTcdiscnme: y; Mifct.C.cotuibantcofundunt.S: co
mixti6eclam5tni:&vlLilantiu. j _H-ig'Sacq;roag[s.'
S.AugmetLrqsimaximcJicminusatqnriiii^.li.minime:
ficvrpro vrorq:;. a Anchise.S.Navbicucp du viuic
Anchises sibi vniuersa coccdicReligiose <rgo.. b Arbor a
bus.q.o:S.Jaus;doin9.C.Arboribus. Vindariisisi-borib''
referti». c Rccestit.S.aircqnriasctemouic-Estautprchra
rrassario qtics rei mobilis ad imobiic:veI coti a transfcrf of
fidsi.CI^eceiTic.inrccclsuvrbis posica. d Clarcsct7t.C.
Namlavrbiporiciagtccudtaiiiuadobac* c Ingruit.S.
inuadit.vtmgruitAeneasitalis.C.Jngmitiminct. f Hor
tot.G-Hoftilia eiS ainja hortorc kkulu t;ec quia bbssrep ■■
y iii»

+
loading ...