Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Vesalius, Andreas; Rufus <Ephesius> [Editor]; Paulinus, Fabius [Editor]; Soranus <Ephesius> [Editor]
Andreae Vesalii Anatomia: Addita nunc postremo etiam Antiquorum Anatome — Venedig, [1604]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.12941#0331
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
CHARTA PARVAS ALIOVOT FIGVRAS
COMTLECTET^J, QJf ^ FlGVt\^£ jt D ~~C0 MMOTiTSTT^A 1S(J> <A M\t
yenarum} arteriammquc simul commifsarum striem paratg, ac in pagma ,
numero 318 infignita obuice 3 veniunt apponenda.
VT siguras hac eharta impref-
fas, commods futs sedtbus appo- _
nas , tUxq; validiore.s reddantur, T^RTMA
srtmitm pr<efenti charta memhra-
namfubgtuttnabis, fmgutasq; de-
in fguras a fuperssua papyro re-
secabts.
PRIMA detn,qUA uendpa-
ri carentis diflrtbuttonem propo-
nit,m*gnasigur*tergo tlltc uentt
commtttenda , ubt cauA caudex ea
uenampromtt ,ac o in utrtsquefi-
guris fcnptumspeclatur .
SEC VN D A , ubiaredun-
danti papyro ctrcunctfa erit,duus
fartes conjittuet , quarum fupe
rtor uenam artcrtamq; dextrt ia-
terts exprtmttfub pcilorts ojjesu-
pertoremabdommts sedepetentes. m mm....... ^»»8™«=*=;,. ^ \\ !'[t J? ^ S EPTTKsty

JJutus ttaq; partts q, ad magnasi
gura q tn tuguto occurresfigetur ,
et * ad rami*, qui ad dextru tatus
& m in magna sigura ibide oc
curt tt.Caterum humiltor pars,ue
Ham,artertamq; exprimens, qus jsECV^N H3 t\.
insertorem ahdomtms fedetnim- /s*%ls^ O^VTV ^'T-A^
sticant,illtc tst mngenda,uht earii
raatces luxtal tn dextrt quodam-
modo crurts mitto,ac fupra ingui
nafpettantur .
TER TlA cAteris dignior, Ve-
«<t ports. distrtbuttone, ftmul cum
Mrterijs tUam cocomitantthus,ma- e^^'/==2| ^
gnaq; tnsertorts memhrans. omen
tt porttone, iiene pariter exprimens,adcauam iecorts fidem ma- l<^^^is^ CTVl J^T^A.^/
iori stguranettetur ,uht ut& J^ss \ N
contermir.i atiquot charatteres tn ^ jj ^__Jj^
ytrifque stgurtsspettantur .
^VA RTA 3 porttonem gih-
ia sedis iecoris proponens}non in-
uttttter veluti ex puntlo Hlic glu
tinahitursuhi A tnter s,&F ma
iorisstgur* consifiit .
QVL N TA, prater testes}'tp-
sorumq; tnuolucra , & vrtnarios i
meatus,venas artertasq fieminales M I tefesj
oRendens , ilttc ess commtttenda,
uhi » in amhahus stgurts obuium
esi ,aut uht vena semmalts arteri*
frimum iungitur.meatusq; urtna
rij lUts suhijctuntur .
SEXTA 3 qua etsinullame-
hrana tpsisuhgtutinetur,fatts v<*
lida extflit , prtmum suh S E-
fT IMA ventt glutinanda. Se-
sttma enim vescx, (J§ pents ante-
riorem sedem propontt , vna cum
Vasis qua umbtitco asirihimus.Sex
ta autem humittorem penis su-
serfictem tn hoc expresiimus, vt tetasigura ex amhahus ttlis confurgtns, characiere <? fuper qutnt&sigu r* »e3i %HtAtt *c po8*
modum adlangutdi penis sormam insiar S implicari. . .
OCT AV A sigura,mulierts uestcam,£3 umhilici uafa,urinariorumq; meatuum portionemcontinens,matonnon esscommitte
dasedtlit stgura,qus, uetuti suh stntsira magnastgura manu reposita,uterum , & tpstus uenas,($ artertas siemtnaiiaq; uasa com-
monsirat. lungetur ttaque octaua ad paruam iltamstguram,uhi n occurrtt,uenaq;scmtn*lts arterU committitur :\nexus uera
siet urtn*rijs tantum meatthus prepartione * uesicA (itu fumpta^ut sciltcet x ad * refpondeat .
 
Annotationen