Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 20
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0027
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε Ι9ϊ1

ίβΐ' (ίθδ ΗβΙΙβηΐδπιιΐΒ σ 20.Μ ΒηίίβηΐυίβΒβΤ έν του σημείου εκείνου, όπερ δεν τίθεται έν τω μεταξύ

1ικ1ο§·βΐ'ηΐΒηί8θ1ιβ Γοι·8θ1ιιιιΐ£θΐι τ.28. σ.20κ.έ.). των λέξεων,άλλά μεταξύ των στίχων,όπωςάκοι3ώς

Έχ του πλάτους της στήλης φαίνεται δτι της έν στ. 26 και στ. 40 της ημετέρας επιγραφής Α'

επιγραφής Λ ελλείπει καθ' υψος ίκανόν μέρος έκ Στίχ. 5/6 Προ του έξεΐναι διακρίνονται σα-

τής άρχής, ίσως το ήμισυ ή το τρίτον αυτής φώς έν τω λίθω ίχνη δύο γραμμάτων, ατινα έκ

(παρβ. και Καββαδίαν, ε. ά. σ. 129) Έν τω τΟΟ σχήματος φαίνονται αποτελούντα τό εύαρμο-

έκπεσόντι τμήματι θα περιείχοντο πλην άλλων στουν και σχεδόν άπαραίτητον ένταυθα άονη-

διατάξεων άφορωσών εις την συγκρότησιν τοΰ τικον μόριο ν μή. Του Η ή δες'ά κεραία είναι δλί-

συνεδρίου, ώς π. χ. περί του αριθμού των συν- γον Λοξή.

έδριυν, οΰς κατ'άναλογίαν τών κάτοικων θά έ'στελ- Στ. 6. Μετά το ε|ε?ί>α< και εις άπόστασιν

λεν εκάστη πόλις ή έκαστον Κοινόν, περί των 6—7 περίπου γραμμάτων από της λέξεως ταύ-

προσόντων των συνέδρων κ λ.π., και τά ονόματα της διακρίνονται ίχνη δύο γραμμάτων ΡΙ, έξ ών

των διαπραγματευθέντων και άποφασισάντων την τό δεύτερον άποκεκρουμένον προ: τά άνω, δύνα-

άνανέωσιν του συνεδρίου βασιλέων και αρχόντων. ται νά είναι ή Π ή Γ. Τό πλάτος του ζενου χώ-

Τσω: δε διετυκοϋντο και όροι τινές έξαιρετικοι ρου εν τω λίθω προ: τό κάτο.» άκοον τοΟ ^'οάυ-

Οπερ τών Αχαιών, ένεκα της υπέροχου πολιτικής ματος άποκλείει ένταυθα τό γράμμα Ιώτα, τό

θέσεως, ήν ειχον ούτοι έν Πελοποννήσου κατά οποίον συνήθως χωρίζει μικρά σχετικώς άπόστασις

τους χρόνου: τούτους Αντιγόνου του Δίυσωνος, από τε του προτ^ο^ιιίνου και του επομένου αύτώ

και τής επιρροής, ήν ήσκει κα'ι παρ' αύτώ τω Άν- γράμματος. ΤΙ έν τω λίθω σαφής άνάγνωσις τής λέ-

τιγόνω τότε ό Άρατος. Εις τό έκπεσόν τούτο ξεως π ρεσβεύοντας έπεβεβαίωσε την κατ' είκασίαν

τμήμα τής επιγραφής, ίσως δέ και εις τους πρώ- συμπλήρωσιν, ήν προτού ίδοο τόν λίθον ειχον άνα-

τους στίχους, ανήκει πιθανώτατα και τό υπό του κοινώσει έν τή Επιστημονική Εταιρεία. Μετά τό

ΡΓ&βηΙίθΙ εκδοθέν τεμάχιον Κ ([.Ο. IV 924 Ε);, πρεσβεύοντας ακολουθεί έν τω λίθω |_ , λείψανον

δεδό[χθαι? δηλονότι του γράμματος Ε και ολίγον άπωτέρω

τά κάτω άκρα των γοαααάτιυν ΤΟΥ, πράγμα τό

συνέ[δοιον „ λ ~ ο ο , < ι <

οποίον καΰιστα ρεραιαν την συμπλήρωσιν τους

π]ρεσβεύοντας ε[ίς] τον ζ συνέδρους

"Οτι δέ εις την στήλην Α και ούχι εις την Β Β Στ. 7. [μηδε τού]ς άποστελλομε[νους παρά των

ανήκει το μικρόν τούτο λείψανον, συνάγεται έκ ου]νέδρων. Περίπτωσιν, καθ' ήν οί σύνεδροι του

τοΟ ότι τούτο δεν είναι όπισθόγραφον. πανελληνίου τούτου συνεδρίου άποστέλλουσι πρε-

Τό κείμενον τή: επιγραφής έν άμφοτέραις ταΐς σβευτάς, αναφέρει ό Πολύβιος (IV, 26,2 ): «οί

στήλαις διαιρείται κατ' άρθρα χωριζόμενα άπ' δε σύνεδροι παραχρήμα πρεσβευτά; έξαπέστελλον

αλλήλων δι1 οριζόντιας γραμμής— ήτις δέν είναι προς τους συμμάχους, ίνα παρ έκάστοις δια των

σημεΐον στίξεου: ο^ς ΰπέλαβεν Ό έκδοτης, άγνω- πολλών έπικνρωΰέντος τοΰ δόγματος έκφέρωσι

στον άλλως τε και ασύνηθες έν έπιγραφαΐς τών πάντες τοϊς ΑΙτωλοΐς τον άπδ τής χώρας πόλεμον.

π. Χ· χρόνων, άλλ' είναι προφανέστατα ση- (Ό ΌΐίΙ)θί8, σ. 132, παρηρμήνευσε το χωρίον

μείον χωρίζον άπ' αλλήλων τά άρθρα του κατα- τούτο του Πολυβίου νομίσας ότι αναφέρεται τούτο

στατικού όργανισμου κα'ι τής συνθήκης. Είναι δη- εις την Άχαϊκήν συμπολιτείαν. Αλλά τήν παρ-

λαδή ένταυθα σημεΐον παραγράφου, και ο/ι στί~ ερμηνείαν ταύτην έπηνώρθωσεν Ό 8ζίΐηίο, Οπθ-

£ίς, ώς άλλως τε δηλουται και έκ τής θέσεως ο1ιί8θ1ΐΘ8 Βπγ§'Θιτθο1ι(, σ. 120-1, έξηγήσας τήν

οπού τίθεται. Παρόμοιον σημεΐον οριζόντιας γραμ- διάκρισιν του Κοινού τών Αχαιών από τοΰ Κοι-

μής προς δήλωσιν τών παραγράφων εύρίσκομεν και νου τών Ελλήνων, ό'περ κα'ι έννοεΤ ένταυθα Ό Πο-

έν ίπιγραφή τής Περγάμου (Πίθ Ιηβοΐιπίΐθΐ) νοη λύβιος). Παρβ. και τήν έν Άττικώ ψηφίσματι

ΡθΓ^ειηιοη I 163), ένθα παραβλητέα οσα Ό έκ- συνθήκην μεταξύ Αθηναίων και Αακεδαιμονίιυν

οότης αυτής Μ. Ρΐ'αβηΐίβΐ γράφει έν σελ 92 περί κατά τον Χρεαωνίδειον πόλεμον (266 π. Χ ) έν
loading ...