Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Adreßbuch der Stadt Heidelberg: Adreßbuch der Stadt Heidelberg für das Jahr 1878 — Heidelberg, 1878

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2465#0162
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1L4

Dreher.

Bach Gottftied, Kl. Mandelgafse 22
Becker Jakob, Jngrimsttaße 9
Engelmann M., Hauptsttaße 110
Jakob Wilhelm, SchM. 6
Messinger Carl, Kl. Mandelgaffe 27
Reis Heinrich, Bussemergasse 18
Vorgertz Philipp, Ob. Faulepelz 4
Weickart Ludwig, Hauptsttaße 128
Werner Johann, Hauptstt. 163

Elfeubeinschnitzer.

Stüber Johann, Obere Neckarsttaße 24
Werner Johann, Hauptsttaße 163

Lsfigfabrikant.

Reisig Friedrich, Fahrtgasse 17

Fiirdrreieu.

Keller Louis, Steingaffe 16
Kircher Louis, Theatersttaße 2
Echerer Heinrich, Karpfengaffe 8
Wimschult I. G., Untere Sttaße 16

Feilenhaüer.

Hebrank Paul, Leopoldsttaße 36
Rilling Wilhelm, Unt. Neckarsttaße 13

Fischer.

Ackermann Friedrich, Dreikönigstt. 8
Ackermann Theobald, Busftmerg. 2
Fries Georg, Lauerftt. 14
Fries Katharina Wtw., Lauerstt. 20
Fries Leonhard, Neckarmünzg. 8
Fries Pbilipp, Lauerstt. 16
Gießler Philipp, Ob. Neckarstr. 19
Httschel Theobald ssn., Lauerstt. 24^
Hirschel Theobald sav., Dreikönigstt. 5
Hormuth Andreas snn., Schlierb. 31a
Hormutb Friedrich, Buffemerg. 6
Hormuch Jakob, Schlierbach 14
Maurer Martin, Neckarmünzgasse 8
Morsch Zacharias, Pfaffeng. 3
Müller Christtan, Lauerstt. 9
Rohrmann Daniel Carl, Schlierbach 24
Rohrmann Zoh. David, Dreikönigstr. 9
Rohrmann Peter, Schiffg. 9
Ueberle Georg, Schlierbach 47

Friseure.

Blaum Jean, Hauptstr. 122
Bürgin Jakob, Krämerg. 12
Dörffel Julius, Plöckstr. 56
Eckert I. PHÜ., Hauptstt. 83
Eidt Reinhard, Hauptstt. 175

IHeingärtner I. I. Wtw., Hauptstt. 69
' ^enn Wilhelm, Untere Stt. 24
äger Heinrich, Hauptstr. 179
ttller Joseph, Hauptttt. 35
Ochsenschläger Valentin, Kornmarkt 5
flüger I. P., Ketteng. 2
,!cheitlin Ed., Hauptttt. 1
Schreckenberger P. Wtw., Hauptstt. 119
Seckinger Andreas, Hauptttt. 159
Welz Georg, Haspelgasse 14
Werner Louis, Heumarkt 4
Werner Valentin, Augustinerg. 1
Wyrott Philipp, Steing. 14
Zeller Franz, Carlsstt. 12

Friseuseu.

Knoll L., Frau, Dreikönigstt. 12
Staudt Th., Frau, Eselspfad 3

Frachtfuhrleute.

Busch Georg, Bahnhosstt. 31
Hornung Friedrich, Fahrtg. 16
Hurst Jakob, Berghermer Straße 9
Lay Jakob, Semmelsg. 16
Zolk I. (E.Güterbestätter), St.Annag.9

Gaseinrichter.

Reuter Friedrich, Floringaffe 1
Rittmann Ph. I., Schlotzberg 19

Gas- un- Wajserleitungs-
Geschäfte.

Blcmk und Brell, Hauptstr. 53
»aas Franz, Mittelbadg. 2
esselring Valentin, Hauptstt. 28
Kohlhammer Jak. Wilh.. Neug. 17a
Müller Ludwig, Hauptstt. 62,

Wörner I., Neugasse 7
Zeh G. A., Bmnneng. 10

Gärtner.

Ammann Anton, Schneidmühlg. 6
Busch I., Kunst- und Handelsgärtner,
Bergh. Stt. 40

Hartmann Wilh., Neuenh. Hirschg. 16
Heger Fr., Kunst- und Handelsgartner,
Rohrb. Stt.95
Job Michael, Leopoldftr. 28
Kramer I. Wilh., Schlierbach 76
Lang Christ, Univ.Gärttler, Gartenstt.1
Mai Franz, Kunst- u. Handelsgartner,
Plöckstt. 26 am Wredeplatz
Pfister Johann, Brunneng. 18
Rothmund Math., Hirschstt. 4
SalreinL., Kunst-nnd Handelsgärtner,
Bergh. Stt. 56
 
Annotationen