Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
t :I l! <.

Ilnivsrsliät imn i.n<!ivi^i>!:U/.), :ui> .Vu>:m-, >!«>> t'uuliuiiul'-ri jtiluim-u
.iulx-ü'lote/ >!>-U I !!>VU!>-ilÜt üu .lulll'l' I>^i! »U8I Iiuuu-Iivoll N'8tul!!'i!Ü, !!UU!>'I!lIi> >i
im v>->!i!>nl, 'I'i->-j>j!>-uIuui- liml !II «lei' ,üi!.!. <V,'!>-I>' !ot/!i'i->- I'l'^muleo: >«-Iu-»>->v>-,-!.
Hnivsr8itkr.t8-8iiiiiotiisk. > ^>,<;n<tiiiei-m>>--e i^'ütün-t nin Vli'iituu. I'i,-u>i.!u.

Itnuiu-i-tnu' Iliu! i'n-iin.i5 VIN! >>> -!',' ! >!I- v„r!ni>>!U>'<. UUI Vlittvvc»-!» NII'I !>!»»>!:><!
iu >I>-u .>!>!!»>!,-» ^>-j!i,-uiI>,-i' !>!> üj,ri! v>>!> i! !. iu «!i'i> VI>>uut,'ii Vlui I»i^ Üii2>i>>
--,!! I'lir lui'-InulNnu.-^. !>!„ II» I-'.r,1l!.i'-:,:>utVu>l>>IIl,-„ IIuuiI>«-I>iü'l>-!>

!>>-<->!!>!>-! - ->>Ii-Iu- Ulil V! !!>!>>! U!-,'U ' ->>'V i>- ull! ,Ii>- <!'-,-> 1i!>-!>l,' >!>'!- I'Iill/. >!>-!-

^iml! UII-I >!>->- ! üi>e!--ilü !I'-i'ii-ün-i-u l>>-/uulii-!u-u Üiiuiuluuiu-U l-ii»! >!>-!» I'n!-!i!,um
/u-.-.iu-,-1i<ü um! />-..>!- ',>->!>-!! V!ill<v>>-i >>>u ü I. I>--j>. V1N VI'I! !>i- /l!U, V-U.n-N-t
V'U /- V ! !ir u I'ümillmr- uiu-inmüli- l!. uu-/>->ü >Il! ,Ii>'.->-r />-!> :!U j,->!>-m üü>-!v
v-u !«> — !,' UI>>! v„tt !. r,-j>. V--UI Vlui !>j> ÜIUU-I v»u .I V !'!>,-

miü.m- -/>--/>-!! 'I'.-IV V„II ü>. !,-.-ji. !!n !'IV. !>U! Ilielin-r,-!! !!>-<i„-I„'i'i>. —

.V.i-,?!lüo1os;iLoü63 Institul. i üiuu-!im-!-m>->>- 7>. nui VIi!t>v„,-I>. üiui-lne „,„I
>»uulnu vu, ! I--1 I !>>- ut-iü'in-l. — ü'rtsclrioü^likiu i II.uij,l>ir:>->e !7- VI »:
!!! >I>-U!->-!!>>'N ,Ii>' niuilmui-,-!!,-!! ^ 11 nm! n nu,-II. llnv, j >!, V - i I<.!!!->ü>- IVlIn!>>->. >1n>
mint-l-!iu»-!->üi- lu-lilul I'-t/.ll-N-> :>»> üillumiü uiu! >:uu-l:>e vuu V—t I !>>- N:l,-1i-
miünll- >>>>,! nn! ü>m,-!!lt-u In'im V>,r>l,-Iu->-, >Ii>- :!U«I>-r,-!i /»uuuIunlU'i! nui .Vu-
»nül>-n 1,,-iin V»i.-l>-1u-r /uu.iuuüiü >. — Oiiom. I^n1»ortl,toriuin il'Iüeli-li-.

— I^ü^siologissilss Institut i V!<.>ü-»>i>--!r.>>-,' Lugsnk.1inik l lüru-

!i--i»>,-l>l>'»><„ ü>>. Lk.ll.ci. Xi'g.uk6uün,u8 > V,,/.--lr>>----- V>. — k'rrruon-
klrnik i V>m-<l>-.m.->' I >. — Irronkiinik, i V„.<—>n>>8>- I>. Rotnnisoilvr
6-kl.rtvn , Huruü'üuur-l> ÜVu>-!>-, ,!,->> ^r- vui'l'n < i,-lvi,ü-In>u-,-ru. iin

v»u N —IV !'I,r v>,l-miltnn- uiu! vun I 7 ! !,r inuümill.m-. >u> iViiil>-r vm, V I V
lür vm-i>!ittnu8 niul v,u ! —! I !,r u >,-!,mil!:m- ,1,-m I'ulilüoun ue-,t1'm-t. --

6snlLiili6kl.u88t6liunls vik-8 Kunstvoroin«, II» V!u-,'UM V. ü„,ü. K„N,,I.I>^-
,,,„! Vlittlvuvlr-v,,u II ! I'Iu. H.kl.tIlkl.ll8N6uk«.u. — lür.üi-i,, 8t. ?vtsrs-
kiroilv, IIM^'Ü,-!! v„n 8<-Iiünl'N iuluueu. <!,-,!,-ui>l,-iiu-u ,,»«! IN'nIiui.ileru.
I.nllu'n-i'ü,-. — Hoiiiggsistkirsils «»».-. üul.u^ «!«-.- I'uiv>-!--il:>l>-.!uI>i!.>uui/
,Iu>-,Ü I I«-!-:>U-!l:il!U!>' «!>-I- V!>!!>>->->!>'> !»-!> >>Ü,ÜI,-M > !»->' V. i!',I>->- /II ,-!>!>-»> Imriüülmu
N.UIU! v,-n'ini->t>. I*rovicisnLk.ireiio i I^-üi n-ü:uu ü-r> >. ^ssuitsnkirsüo.

— 8j/nngog6. — ^Vr6cl6cl6nkniki.1 i:>u> >!>'>» iV!-«'<I>-j>I:,l/!. I'l-ulouu! vm,

Lnri I^lstr., I»-ei>uu!>-!- >!>-r 1r>-nvi>Iie,'u ik'eusrwsilrsN, :nn Ivüiun'ull».,-.
IIoi'knl68-Rrunn6n :>us ,!>-!!> ü:uülj.I:>l/. — Iu>- ultS 1»66kkll'1ri'ii6k6 u,i>
.!,-!! >Vl»i»>Iü>!,'ru <!,-> Ivurlurü,'» Iv.ir! 'I!>,'<>>!»!- niu! >!>->- Vliu,-!-«:!. - !§6N6

Itssekkrrirrüsko :,,» >V,--:leu,!e ,!>',' 8i:„l>. Lrl.ristUor. <!:,>>!,»l' /.»,»

R.ittor :un VI:>rI<lj>!:></. :,!l,mt,o Iliui8 ,!,-r 8i.„Ii. -- !„ .''ilin>i<-1„-ln 8,j> ,I»8 >»->»-
Vostg-oirktucis :m <!er >ü>!ui>:u Iu'!-/t>-.!/-.,'. ,„ii ju >, lililu-ui V,-!,»!,.-rv»>i!ur. —
luml'/.imiul'l- ,!«'/ i^lussunis l:u» l.uülvi,«.>>>!»</,. t.i-l-Iiel, v„» '.> I'Iu- Vloi-lU'»/ I,«8
V ülu- Ü!»>inl8 M'ü'iu-t. — Rs.rrnonis iii»'.>l,->-x!>-:u-/,' I >. /uiritt tlir I-'r,'iu<i,'
/» Iieidl'u <ü/lümüüü'u ,!nre!i Viituii,-,!»>- ,-ii:u!r,,'u.

!>. .V >i > >, e i-1, ! I, ,!,- r i' t » «I t.

LeüloLsruins; i>> ,I<ux,'!!»'» 8Lü1o88Üot' uüt. Otto-Ü6iui'i6Ü8irkl.u,
I<ü'isl1rioü8iik».n, R.ux>rsoüt8ükl.u ,1,.. gro8868 ik'ubs, Lltnn, c/ssprsngtsr
ü'üurrn, 8tÜ6kgn.rtsn, 86Ü1os8gnrtsn luit l'srrn.sns u. ü. i». I,u
l-'rieili-ie!ml>:>u: Üt.-'ultillliil' Lun8t- uncl Lltortünlors.'tuiinlung ; < „ii< ,-, t

in, üül0882:ui,-ii (!!e8<:u>i-:i>i,,ul !>ei ^üu-lti^em VVetter lii^Ii,-!,. - i^risclüot'

ruit 8«iiüi>en !'enlnnilleru iiiu! Ü:uteii:>»I:>lle».
 
Annotationen