Adreßbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim und Schlierbach für das Jahr 1901 — Heidelberg, 1901

Seite: XVII
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1901/0025
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
XVII

8aimn1nLFen:

I7niv6r8ität8-Lidiiotü6L: LEtsiiliUA nitör HAuuZodriftön mit Mnig.tureii
unä auäorer NörkvrüräiKköiteu, iuLdösouäerö äer gro886u 80Z6U. Lluu6 8 8 6-
seireu Niun68üuZ6r-Auuä86iirikt; geölkuet vou 10—12 uvä 2—5 Hiir.

^.robäolobisobs LaiumIuuA äor lloivergitüt (aui Imä^viZsxlatL), 0^p8abZü886
uaeli äell 1>6rüInut68t6Q ^utibsu, Latalo^ vou ?rok688or vou vudu; §6ö§u6t
Nittivoed, 8ani8taA uuä 8ouutu§ vou 11—1 Illir, ^u uuäoröu Aoitöu ^u-
uiölällUF 1)61 äölli Üau3M6i8t6r.

Lotuui86li6r Olartöu äor Iluivor^itüt (ksr^bsimsrZtra^^s 58) mit O6WÜ6I18-
1iüu86ru, äeu ZauLsu lag o§6v, d6le1ir6uä6r „lutirer" vou Oob. Holrat kütLor.

'WeZou äor übriZon uuturvvissouZoIiuftlioImu Huiv6r8ität8-8umm1uvZ6U uuä
Iu8titut6 iv6llä6 MÄU 8iob äurob äio Hau8M6i8t6r au äio b6tr. virolctorou.

kermuu6ut6 d6mä1ä6-^.u88t6l1uug äo8 Luu8tv6r6iu8 im 8tääti8eb6U 8aa1bLiu
(I^uä^viZ8p1atri) am 8ouutug uuä Nittwoob vou 11—1 uuä 2—4 llbr.

8tääti8ob6 Luv8t- uuä ^ltsrtümer^ammluu^ 8. u. 0.1. 3.

L. Lür LrüolunZ' rmä I7nt6rIi9.1tuL§.

Ltääti^obsr 8a.L>.1bau (Imäväg8x1g.t2) mit rmob uu8g68tatt6t6m I^sZsZimmsr
ä68 NU86UM8.

IIg.rmoui6-d686ll86ba.lt (IIa.upt8trg.886 Hr. 110).

lu bsiäeu 068o1l86ba1t6U böuuou Iromäo äurob NitZlisäsr 6iug6lübrt,
läugor 8iob a.u1ba.It6lläs I^remäs a.18 Nonatsmitnboäor a.u1Z6uomm6U vmräou.

Ilübsobe DiorZärten uuä 80U8tiZ6 Liorlobgle mit Hostguratiou, Lgls's uuä Lou-
äitoroisu iu a-Ilou ä'oileu äor 8ta,ät.

^Vsgsu äor täAiobou XouLsrts im 8ta.ätZa.rt6u uuä auk äom 8ob1o88,
T'bea.ter eto. wirä aul äio ^ubüuäiZuuZsu V6rd686u.

6. Losoriäors oroxkokloLK^orto 8xa2i6r§9.n§6.

I. In äer Fäbe äer 81uät.

1. ^ulaZs (1^60po1ä8tra,886) mit Lablroiobou Kubobäubou 6to. vou äor ?6t6i'8-
birobe bi8 Lum Ka.uptba.bubok; uutsr^sZ8 kavillou (l'romäsulübror) mit
^.usiobtsu uuä Lartou äor 1ImZ6K6uä, bIotiL6u uuä motoorologisobou Iu8tru-
M6ut6v, äauu iu äor Mbo ä68 Labubol8 8ta.ät§a.rt6u mit H.68t9,ura.tiou.
Vou bier äur6b äie 8oxbisll8tra886, äis Illltors I^66bar8tra88s unä äeu usu
erbautsu blsobarZtaäsu naob äer altou Molrarbrüsbs.

2 6auZ übsr äis usue Lrüobs uasb äsm 8taätt6i1 Musubsim Lum kbilo-
80pb6uw6§ (balds Kobs äs8 IIsilissubsrFSZ), äursb äis IIir8ob§a886 abwärt8
uuä übsr äis altsLrüobs Lurüsb. I'ülls vvseb^sluäsr böob8t malsri^eber
I>auä8obakt8bi1ä6r, uusutbsbrliebs HrgLuLuug äer ^.U88iebteu vou 8eb1o88 uuä
Nolbsubur.

3. 8ob1o88ruiu6u. Nau bauks oius blsiüs LosebrsibullZ oäsr am bs8tsn äis
mit 8ubv6vtiou äsr 8taät bsrauZZsZsbsus 8ebrikt „HsläslbsrA uuä II m-
gsbuuZ" von krol688or Larl klalk, um äis kraebtbautsu KsboriK Lv vsr-
8t6ben. Im 8eb1o88bok l'übrsr LUM luusrsu uuä äsm 8r0886U b'ass. 8oböU8ts
^U88i6bt8puubt6: 8tüeb§art6u, ^ltau uuä (baupt^äebliob) Zro886 Oartsutsrrasao.

Im Otto üsiuriobsbau (vorübsrZsbsuä): 8tääti8eb6 Luv8t- uuä
^ItertümsrZammluuZ, Li1äui886 vislor kür HsiäslbsrZ uuä äis kkals: msrb-
würäiZsr ksrbouou (u. korbso, vou äsm bsrübmtsu ^äriau vau äsr ^Ver§),
alts ^bbiläuuAsu vou 8eb1o88 uuä 8taät, uuä oiu buu8tvo11s8 Lorbmoäsll äss
8eb1o8868, Holisl äsr IIm^SAsuä, alts ^Vaübn, MünL6u uuä Zro886 8amm1uu^ vou
Hravbsutbalsr korLsllau 6to. 6te. LrblLrsuäe8 VsrLsiebui^ vou Naz^8 80
Hiutritt 40 bsi msbrsreu ksrZousu iu8b680uäsr6 8obu1eu Hrmä88iguu§ bi8
LU 10 ktz.

^6Z6 LUM 8obl088:

a. Vrabt86i1babu vou äsr ?!wiug6r8trÄ886 biuter äsm Lorumarbt, am kriüL
Larl uuä ^älsr.

d. blsue 8eb1o888tra886 mit tvsobbsluäou ^.U88iobt6u, vom Labubol äureb äie
^ulaZs oäsr vom Lorumarbt au8 2U srrsiebsu.

e. 8ebattiZ6 I^UZ^ivsgs: LurZweZ am Lorumarbt uuä (8sbr emxksblsu^^vsrt)
L^vsi IU88HV6A6 am ^ri686ub6r§, 8tatiou äsr I'ieiäsbabu.

4. Nolbsubur. (^ul äsr 8t6l1s äsr im äabrs 1537 äurob L1it28eb1aZ L6r8tört6U
HobsuLtauksuburg). Lsrübmts -4.u88i6bt. ^oZsäabiu:
loading ...