Stadtbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Handschuhsheim, Kirchheim, Wieblingen, den zur Stadt gehörenden Siedlungen sowie dem angrenzenden Teile der Gemeinde Rohrbach für das Jahr 1926 — Heidelberg, 1926

Page: XI
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1926/0020
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
XI

Heiäelberx.

HeiZöldsrZs OöZkvvgrt nvä Vsr^vASllbeit — 8tLät, IInivsrsitLt uvä LsIiIosz — so^is äis iiLksrs
rmä sernsrs OwAeknriA zivcl srsslröpksllä äsrgsstsllt in äsm reioli illuztrisrten IVsrks: »Hsiäsl-
derz unä IIwZsduuZ von Tarl kkgss.^ 3. umgsarlisitsts XuÜLZs. Uit 112 XkkiläuuZsu uuä
2 klö.u6ll, bszorZt von ktudolk Lillib. VsrlsZ vou ä. Hürllivz io Hsicieldorg. 1910.
(2. 2t. vsrZrikksll; vsus XuklLZs iu VorbereitvvZ!)

Xsltssts äsutsobs 1Illivsr8it3.t88tg.cit, gv äsr NünäuvF äss Xsebgrtglss ill clis kbsivsbsve, übsr-
rgZt vov clsr vsltbsrübivtsn Loblozzruius, gls Ignclzebgktlieb zsbövsts Ltgclt DsutseblgväZ gvsrbgvvt.
Oas Xümg, vgmentliob gusb im IVinter, einez clsr milässtsn Zücläsutzeklgvclz; vorr:ü»Iiobss tzusllvgsser.

klsbtrisebs Ztrgsssvbgbn clureb glls Ztgättsiü sovcis ng«b KobrdLsb, üirobbsim, V^ieslocb, Misb-
lillZsn, Lobberbgeb, XsokgrFsmüvcl u. Lob^vetgioZsn; vorgiiAb'Lbs vrosobken (vur ^cvsispgvvsr), 2gbl-
rsiobs ItlietLutos. bHebtriscbo, guok im V/mter betrisbens LsrZbgbll rum 8obloss, ^ur Uolicsnbur n. rum
Löni^stubl. Xsdsubgbllsll in ägs Xsckgrtgl uvä Lv äis LsrZstrgsss mit ibrsv mglsrisobsv LurAruivso,
sovis sülliobs vgcb beimell-^VissIoob. Lissvbgbvbvotsvpuukt illmittsv cisr 8tücits Agvvbsim, Ngiv2,
lörÄnbsurt, Xgrlsrubs, LtuttZgrt, Wür^burg u. s. v. Aotorboots guk äem Xsobgr. vgmpssobiffgbrt
lleilkronn—IIsIäsIbsrZ, stromgutcvLrts nur bis Xscbgrstsivgob. Vov IlsiäsIbsrZ gus brübvsrbivävnA
ugcb 5iginr: äsr> kbsin-8ebnolIägmpksru.

Visls bsrrliebs Zpgsisr^LvAS im Xsekgrtgl, in äer Hbsns unä iu äsn bis M 8tgät bivLbrsiebon-
äen IVLläsru. Ois ksrßbgbn srmöAlicbt ss guob äsusn, äis lliobt gut LsrZs stsiZSll böllllsu, sicb
ill ieicbtsr Imst nnä bobsr I-gZs sinnäslllgllA nseb Lsbsben 2U erZeben.

Vortrskklicbs Vlltörriebts- nnä ür^isbllvM-Xvstgltsv, Llusib- unä blglscbulsn, Mblrsicbs vrisssn-
sobgktlicbs unä volbstümliobs VortrLgs. üsrvorrg^snäs IInivsrsitLts-Ijibliotbsb mit Oosssggl. Vkaäs-
misebs b.ssebglls (^uZllStivsrALSss). LtLätisobs Volbslesskglls uoä VoIIcsbibllotdsb mit seböosll Osss-
sLlso unä äiislsibrimmsr bei ullsvrgoitbebsr HsvutxuvF (Ilguptstr. 197).

IIurpigOisckss LIussuw, XuvstsebLt^s imä Xltsrtumer (Oallptstrgsss 97), LgmmiuuZ äss XrcbLo-
loZiscbsn lustituts, XusstsIIuvAgll äss Liillstvsreills ia äsr 8tgärbglis.

6utss 8tgättbsgtsr, ssbsuscvsrtsr moäsrusr bgll (Zebguspisi, Opsr uvä Opsrstts). Im 8omwcr
2 mgl tgAbek Koursrts äss stLätisebsu Orebsstsrs, iu äsr Zoblosscvirtsebgkt uvä im 8tgätAgrtöll. Im
^Vivtsr gusFsxsiobnsts 8)'Mpboois-Xoll2srts äss Ogebvsrsills uutsr blitvirkuuA erstsr bbllrslbrLstö.
Hsrvorrg^evcis Lgmmormusik- unä büvstlsrkovrsrts. bLlIs. ZeblossbsisuebtuvZsv.

8port )säsr Vrt: äa^ä uvä Ibscbsrsi; 8cdütrsvvsrsill: Huäsr-LIubs, 8obbttscdub-Xiub, Hoäslv,
8ekvimm-ÜIud, Ogvll-Vsvvis-OsssIIzebgstsv. Rgssvsport )säsr Vrt. Vussbgll (Vssoeigtiov, HuZb^),
üoebs^. 8ebvimm- uuä Ogäsgllstgltsu im Xsobgr. In äsr 8tLäbscbell kgäsgvstglt: vgmpkbLäer uvä
rvgrme OLäer gbsr Vrt. VksrmglbLäsr ä. Oeiäs!ber»sr Rgäium-8olousllsv. XsuEtbekss 8gIIsobgä mlt
8cdvimMbgäsrv kür ALuvsr uvä Vrgusu (8ommsr u. IVivtsr Zsöövst). Lgäögvstalt äss kbvslkgl.-l'bsig-
xsutisebsv Ivstiluts, IIospitsIstrLSSS. — Oukt- uvä 8ovvsvbgä.

Osbsr 100 vor^üAbobs, 2um Veil boebbsrübwts, Xer^ts. XusZsseicbvstg 8tggts- uuä krivgt-
kbviksu uutsr OeitunF srstsr msäi^iuiscbsr 6rösssu.

XusAeLeiebllötö Ogstböks uoä Orsmäsllbeims srstso uuä evcsitsll ItLvgss. 8tgätbgbs.

Xusbüvkts,isäer ärt, Ilotsl- unä I'rsmäsnAMmer-Xgeb'vsis äurcb äss 8tLätiscbs Verksbrs-Xmt
(beopolästrgsss 2 beiw Ogdvbok), Vsrvspr. 548 u. 549 (XovLrsss-ZtsIIe.)

86LÜ6ld61'A6I' ^r6MÜ6NMlLr6r.

Lsiislls^vüräiAiLsiiiSL äsr

Llrebtzu:

IIsilixlAsistbirebs, spLtKotisebsr Ogbsllbgu LöviZ Ruprsebts mit ässssu Orgbmal, äured sivs
8ebsiäsmgusr iv äsu kgtbol. 6bor cmä ägs svgvZsI. bgvAbüus Asscblsäsn.

8t. Ostsrsbirebs, Zotiscb, srllsusrt, mit visiso Asscbicbtbeb uuä buostAes 'bebtbeb vicbtiAeu
OrgbäeubmLlsrll, 2 ^VglläAemLläsll vou Ogos Ibowg uvä sillem bsrübmteu OrAsI^srk. (Hv.)
kroviäsu^kirobs, mit ßrgsiösem Vurm. (Hv.)

ässuitsllbiiebs, mollumslltglsrLgrocbbgu äes 18. ägbibimäsrts; äis ursprüuZbebe IllllSlläökorgtiou
(8tueL) um 1870 bsseitiZt. Ia äer 6rukt äis 6sbsms Vrisäriebs äss 8isZrsicbell voa äsr
OkgO. (Lgtk.)

Lbristuskirobs (sv.), Höme'strgsse 43.

Oollisgtiuskirobs (kg»b.), Lgissrstrgsss 24.

8t. Vllllöllkgpsüs (kgtb.), (klöck 4).

äobgllllssbircbs (sv.), üglläsebubsdeimsr Ogoästrgsss 1 uuä 3.
loading ...